508/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.09.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

508
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. júla 2006 bolo u generálneho tajomníka Rady Európy v Štrasburgu uložené Vyhlásenie Slovenskej republiky k Európskemu dohovoru o vydávaní (oznámenie č. 549/1992 Zb. v znení oznámenia č. 312/2000 Z. z.) a jeho dodatkovým protokolom (oznámenie č. 10/1997 Z. z. a oznámenie č. 11/1997 Z. z.), ktoré nadobudlo platnosť 28. júla 2006.
VYHLÁSENIE
Slovenskej republiky k Európskemu dohovoru o vydávaní
V súlade s článkom 28 ods. 3 Európskeho dohovoru o vydávaní z 13. decembra 1957 Slovenská republika informuje, že nebude uplatňovať dohovor a jeho dodatkové protokoly z 15. októbra 1975 a 17. októbra 1978 vo vzťahu k tým zmluvným stranám – členským štátom Európskej únie, ktoré implementovali Rámcové rozhodnutie Rady Európskej únie z 13. júna 2002 o európskom zatýkacom rozkaze a vydávacom konaní medzi členskými štátmi (2002/584/JHA) a ktoré uplatňujú postup na základe tohto rámcového rozhodnutia. Slovenská republika považuje uvedené rámcové rozhodnutie za jednotný právny predpis v zmysle tohto článku.
Slovenská republika bude vo vzťahu k zmluvným stranám dohovoru a jeho dodatkových protokolov, ktoré sú členskými štátmi Európskej únie, aj naďalej uplatňovať ustanovenia dohovoru a jeho dodatkových protokolov v rozsahu, v ktorom tieto neboli nahradené rámcovým rozhodnutím, a v prípadoch, na ktoré sa rámcové rozhodnutie nevzťahuje (vrátane prípadov, na ktoré sa vzťahujú vyhlásenia členských štátov).