523/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

523
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
zo 14. augusta 2006
o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 3 písm. d) a e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 117/1998 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Záchranné práce
(1)
Záchranné práce vykonávajú základné záchranné zložky integrovaného záchranného systému, ostatné záchranné zložky integrovaného záchranného systému, útvary Policajného zboru1) a osoby povolané na osobné úkony.
(2)
Záchranné práce sa vykonávajú v závislosti od druhu, rozsahu a času vzniku mimoriadnej udalosti. Charakteristika jednotlivých mimoriadnych udalostí je uvedená v prílohe č. 1.
(3)
Činnosti pri vykonávaní záchranných prác sú uvedené v prílohe č. 2.
(4)
Špecifické podmienky a charakter vykonávania záchranných prác pri ozbrojenom konflikte sú uvedené v prílohe č. 3 a špecifické podmienky a charakter vykonávania záchranných prác pri teroristickom útoku sú uvedené v prílohe č. 4.
§ 2
(1)
Záchranné práce sa riadia na základe skutočnej situácie a jej predpokladaného vývoja vyjadreného na mape v pláne alebo v geografickom informačnom systéme.
(2)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, obvodný úrad v sídle kraja a obvodný úrad môžu pri nebezpečenstve vzniku alebo po vzniku mimoriadnej udalosti vyslať do miesta vzniku mimoriadnej udalosti, do štábu veliteľa zásahu2) alebo do krízového štábu nižšieho stupňa riadenia výjazdovú skupinu. Výjazdová skupina ako kontaktný, informačný a poradný orgán sa vysiela najmä
a)
pred vydaním príkazu na vykonanie záchranných prác pri potrebe zistenia a určenia rozsahu následkov mimoriadnej udalosti,
b)
počas riadenia záchranných prác, najmä pri náhlych zmenách vývoja situácie,
c)
pri potrebe hodnotenia úspešnosti riadenia, vykonávania a celkového zabezpečenia činnosti pri záchranných prácach,
d)
pri potrebe poskytovania pomoci v riadení záchranných prác nižším stupňom riadenia bez zásahov do ich kompetencie.
(3)
Pri riadení záchranných prác sa ukladajú úlohy a vydávajú ústne alebo písomné príkazy na ich vykonanie a kontroluje sa ich plnenie. Ústne príkazy sa následne vyhotovujú v písomnej forme. Príkazy sa vydávajú aj na
a)
uvedenie síl a prostriedkov do pohotovosti,
b)
rozvinutie miesta riadenia,
c)
zaujatie záložného miesta riadenia,
d)
určenie komunikácií na záchranné práce,
e)
uzavretie ohrozeného alebo postihnutého priestoru,
f)
vytvorenie podmienok na prežitie ohrozeného alebo postihnutého obyvateľstva,
g)
skončenie prác na ohrozenom území alebo na území postihnutom mimoriadnou udalosťou,
h)
povolanie na osobné úkony,
i)
vecné plnenie,
j)
odvolanie subjektov po vykonaní záchranných prác.
(4)
Príkaz na vykonanie záchranných prác obsahuje
a)
stručnú charakteristiku hroziacej alebo vzniknutej mimoriadnej udalosti, jej následky a predpokladaný vývoj,
b)
hlavné úlohy pri záchranných prácach po vzniku mimoriadnej udalosti, určenie poradia prác a postupu činností, vymedzenie časového a priestorového plnenia hlavných úloh,
c)
úlohy subjektov podieľajúcich sa na záchranných prácach,
d)
úlohy na materiálne, technické a finančné zabezpečenie záchranných prác,
e)
spôsob spojenia a odovzdávania informácií,
f)
určenie miesta, odkiaľ sa riadia záchranné práce.
(5)
Pri určovaní úloh na vykonanie záchranných prác sa vychádza predovšetkým z potrieb vykonať práce tak, aby pri zaistenej bezpečnosti osôb vykonávajúcich záchranné práce bola účinne poskytnutá prvá pomoc vyslobodeným a postihnutým osobám, pričom je potrebné dbať na to, aby sa čo najmenej zasahovalo do práv a chránených záujmov vlastníka, správcu alebo nájomcu nehnuteľnosti a zabránilo sa vzniku ďalších škôd.
(6)
Pred vydaním príkazu na vykonanie záchranných prác je potrebné vyhodnotiť situáciu po vzniku mimoriadnej udalosti, najmä posúdiť jej rozsah a vplyv na životy a zdravie osôb, ako aj rozsah materiálnych a finančných škôd na postihnutom území. Od členov riadiaceho orgánu (ďalej len „štáb“) alebo krízového štábu3) sa prijímajú informácie, podklady a návrhy potrebné na vykonanie záchranných prác.
§ 3
(1)
Záchranné práce sa riadia z miesta riadenia alebo zo záložného miesta riadenia. Ak to situácia umožňuje, záchranné práce možno riadiť z miesta v blízkosti priestoru ohrozenia alebo vzniku mimoriadnej udalosti.
(2)
Miesto riadenia je priestor upravený na riadenie záchranných prác dovtedy, kým to dovolí vývoj situácie.
(3)
Ak situácia neumožňuje riadiť záchranné práce z miesta riadenia, riadenie sa uskutočňuje zo záložného miesta riadenia. Záložné miesto riadenia je priestor neohrozený mimoriadnou udalosťou, upravený na riadenie záchranných prác.
§ 4
Obvodný úrad môže obci poskytnúť na vykonávanie záchranných prác záchranné jednotky a špeciálne jednotky civilnej ochrany vytvárané pre potreby územia, ktoré sa nachádzajú na území obce.
§ 5
(1)
Opatrenia na zabezpečenie činnosti subjektov vykonávajúcich záchranné práce sú zamerané najmä na
a)
zásobovanie vodou a potravinami určenými na ľudskú spotrebu,
b)
dodávku elektrickej energie na osvetlenie a činnosť pracovísk a pohon agregátov,
c)
zásobovanie pohonnými látkami a náhradnými dielcami,
d)
dodávky materiálu na zabezpečenie činnosti jednotiek civilnej ochrany,
e)
finančné zabezpečenie.
(2)
Na zabezpečenie činnosti technických prostriedkov pri odstraňovaní následkov mimoriadnej udalosti môžu držitelia odberného poukazu použiť daňovo zvýhodnený minerálny olej.4)
Organizovanie jednotiek civilnej ochrany
§ 6
(1)
Jednotky civilnej ochrany sa členia na štáb a na odborné jednotky civilnej ochrany. Jednotky civilnej ochrany sa vytvárajú podľa odporúčanej organizačnej štruktúry uvedenej v prílohe č. 5.
(2)
Odborné jednotky civilnej ochrany sa vytvárajú ako
a)
záchranné jednotky civilnej ochrany,
b)
špeciálne jednotky civilnej ochrany,
c)
jednotky civilnej ochrany na činnosť evakuačných zariadení civilnej ochrany
1.
jednotky, ktoré plnia úlohy v územnom obvode obvodného úradu alebo v územnom obvode kraja,
2.
jednotky, ktoré plnia úlohy iba na území obce.
(3)
Odborné jednotky civilnej ochrany uvedené v odseku 2 písm. a), b) a c) prvom bode sú jednotkami pre potreby územia.
(4)
Záchranné jednotky civilnej ochrany možno združovať do spoločnej záchrannej jednotky civilnej ochrany (ďalej len „spoločná jednotka“) s možnosťou vykonávania záchranných prác aj mimo územného obvodu obvodného úradu. Spoločná jednotka sa vytvára s využitím personálnych, materiálnych a technických zdrojov nachádzajúcich sa v územnom obvode obvodného úradu.
(5)
Osoby určené do jednotky civilnej ochrany
a)
vo svojej činnosti sú priamo podriadené príkazom svojho veliteľa alebo vedúceho,
b)
na základe príkazu vykonávajú záchranné práce v priestore mimoriadnej udalosti; pri činnosti v nebezpečnom priestore sa riadia bezpečnostnými predpismi a normami určenými príkazmi svojho vedúceho alebo veliteľa.
§ 7
(1)
Obec, iná právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ pri vytváraní jednotky civilnej ochrany
a)
určuje a odvoláva osoby do jednotky civilnej ochrany,
b)
oboznamuje určené osoby s plnením povinností a s používaním ochranných prostriedkov,
c)
zabezpečuje členov jednotky civilnej ochrany osobnými ochrannými prostriedkami,
d)
utvára organizačné, personálne, priestorové a materiálne podmienky na plnenie jej úloh,
e)
zabezpečuje spohotovenie a pripravenosť jednotky civilnej ochrany na plnenie úloh po vyhlásení mimoriadnej situácie,
f)
podieľa sa na vybavení jednotky civilnej ochrany materiálom civilnej ochrany podľa prílohy č. 6 a ďalším materiálom umožňujúcim vykonávanie činnosti a zabezpečuje jeho použiteľnosť.
(2)
V období mimo času vojny a vojnového stavu možno vytvárať jednotky civilnej ochrany aj z osôb, ktorým vznikla branná povinnosť.5) Po vyhlásení vojnového stavu alebo po vypovedaní vojny6) sa organizácia jednotiek civilnej ochrany upresňuje tak, aby bolo zabezpečené plnenie plánovaných úloh po vzniku mimoriadnej udalosti.
§ 8
(1)
Obvodný úrad pri rozhodovaní o povinnosti vytvoriť jednotky civilnej ochrany pre potreby územia určuje
a)
právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi zabezpečiť obsadenie určenej funkcie v štábe, vo veliteľstve spoločnej jednotky a vytvoriť záchranné jednotky a špeciálne jednotky civilnej ochrany,
b)
obci, inej právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi vytvoriť počty a druhy jednotiek civilnej ochrany na činnosť evakuačných zariadení uvedených v § 6 ods. 2 písm. c) prvom bode.
(2)
Obvodný úrad pritom prihliada najmä na
a)
počet a kvalifikačné zloženie zamestnancov,
b)
možnosti využiť existujúci materiál umožňujúci vykonávanie činnosti,
c)
závery z analýzy územia,
d)
opatrenia spojené so zabezpečením plánu ochrany obyvateľstva,
e)
opatrenia spojené so zabezpečovaním plánu poskytovania pomoci.7)
§ 9
(1)
Jednotky civilnej ochrany pre potreby právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa, ako aj pre potreby obce sa vytvárajú s prihliadnutím na závery analýzy územia v zložení, druhoch a vybavení zabezpečujúcom plnenie plánovaných úloh.
(2)
Veliteľ, členovia veliteľstva a spoločnej jednotky, vedúci a členovia jednotky civilnej ochrany sa do funkcií určujú spravidla podľa odborností zabezpečujúcich odbornú a technickú spôsobilosť na splnenie plánovaných úloh.
§ 10
(1)
Štáb najmä
a)
pripravuje podklady a vypracúva návrh príkazu na vykonanie záchranných prác,
b)
na základe príkazu na vykonanie záchranných prác riadi činnosť odborných jednotiek vo svojej pôsobnosti, vyhodnocuje plnenie uložených úloh, uskutočňuje kontrolnú činnosť, zabezpečuje spojenie, materiálne zabezpečenie, organizuje využitie servisných služieb v prospech nasadených odborných jednotiek, zabezpečuje striedanie, odpočinok, zásobovanie potravinami, vodou a doplňovanie ochranných prostriedkov,
c)
organizuje súčinnosť odborných jednotiek so záchrannými zložkami integrovaného záchranného systému, ktoré vykonávajú záchranné práce,
d)
sleduje, zhromažďuje a vyhodnocuje správy o vývoji situácie,
e)
organizuje opatrenia podľa plánu ochrany obyvateľstva,
f)
kontroluje plnenie určených úloh a poskytuje pomoc odborným jednotkám pri vykonávaní záchranných prác.
(2)
Záchranné jednotky vykonávajú záchranné práce pri nebezpečenstve vzniku alebo po vzniku mimoriadnej udalosti s minimalizovaním rizika ohrozenia života a zdravia nasadených osôb, pričom najmä
a)
vyhľadávajú zavalené ochranné stavby a jednotlivé zavalené osoby, vytvárajú k nim priechody, vyslobodzujú ich a vykonávajú také opatrenia, aby sa situácia postihnutých nezhoršovala,
b)
vytvárajú priechody a prejazdy na zavalených komunikáciách,
c)
podieľajú sa na vykonávaní technických opatrení na zamedzenie vzniku následných škôd, na strhávaní alebo spevňovaní časti budov, ktoré ohrozujú sily a prostriedky uvedené v § 1 ods. 1 a osoby nachádzajúce sa v ohrozenom priestore,
d)
podieľajú sa na záchrane postihnutých a ohrozených osôb pri povodniach a v súčinnosti s Hasičským a záchranným zborom, Ozbrojenými silami Slovenskej republiky a s ostatnými subjektmi vykonávajú technické opatrenia na usmernenie vodného toku a na odvod vody zo zaplaveného územia,
e)
podieľajú sa na vykonávaní dezaktivácie, špeciálnej očisty, dezinfekcii, dezinsekcii a deratizácii prístupových a odsunových komunikácií, pracovných plôch a staníc pre špeciálne jednotky civilnej ochrany, terénu a budov s dôrazom na priestory dôležité pre uskutočnenie záchranných prác, priestory sústredenia osôb postihnutých mimoriadnou udalosťou a priestory významné pre normalizáciu života obyvateľstva a chodu ekonomiky štátu,
f)
podieľajú sa na vyhľadávaní postihnutých osôb a v súčinnosti s Hasičským a záchranným zborom a poskytovateľmi záchrannej zdravotnej služby sa podieľajú na poskytovaní prvej pomoci,
g)
sústreďujú postihnuté osoby a podieľajú sa na zabezpečení ich odsunu do určeného zdravotníckeho zariadenia na poskytnutie lekárskej pomoci,
h)
v súčinnosti s útvarmi Policajného zboru a leteckej prepravy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, útvarmi Železničnej polície a s obecnou políciou sa podieľajú na udržiavaní verejného poriadku a bezpečnosti, zabezpečovaní regulácie dopravy subjektov na vykonanie záchranných prác a odsunu postihnutých,
i)
podieľajú sa na vytváraní podmienok na prežitie postihnutých a ohrozených osôb v súčinnosti s právnickými osobami a fyzickými osobami – podnikateľmi a verejnoprávnymi inštitúciami s humanitným poslaním,
j)
podieľajú sa na zabezpečovaní prísunu vody určenej na ľudskú spotrebu, na príprave a výdaji stravy, na zabezpečovaní núdzového ubytovania ohrozených a postihnutých osôb, na vydávaní šatstva, obuvi, ochranných prostriedkov a základných hygienických potrieb.
(3)
Špeciálna jednotka civilnej ochrany najmä
a)
v mieste na vykonávanie hygienickej očisty, dezaktivácie a špeciálnej očisty odstraňuje kontamináciu alebo znižuje úroveň kontaminácie povrchu tela osôb, materiálu a techniky nebezpečnými látkami, pričom činnosť vykonáva v kontrolnom a roztrieďovacom stanovišti, na ploche na hygienickú očistu, na ploche na dekontamináciu odevov, na ploche na dekontamináciu dopravných prostriedkov, na ploche na dekontamináciu drobnej techniky a náradia, na ploche na odloženie kontaminovaného materiálu a v zhromaždisku,
b)
v stanici na dekontamináciu odevov odstraňuje nebezpečné látky z odevov a obuvi osôb,
c)
v stanici na dekontamináciu dopravných prostriedkov odstraňuje kontamináciu nebezpečnými látkami alebo znižuje úroveň kontaminácie povrchu dopravných prostriedkov, techniky a prevážaného materiálu tak, aby neboli presiahnuté limity kontaminácie,
d)
v stanici na vykonávanie hygienickej očisty odstraňuje nebezpečné látky alebo znižuje úroveň kontaminácie povrchu tela osôb nebezpečnými látkami tak, aby neboli presiahnuté limity kontaminácie,
e)
v chemickom laboratóriu uskutočňuje laboratórnu kontrolu vzoriek, najmä kontaminovanej zeminy, vody, porastov, potravín, krmív a iného materiálu; vyhodnocuje výsledky laboratórnej kontroly vzoriek a pripravuje návrhy na vykonanie hygienickej očisty osôb, dekontaminácie materiálu, techniky, terénu, komunikácií a budov,
f)
v sklade materiálu civilnej ochrany vydáva materiál členom jednotiek civilnej ochrany, dopĺňa chýbajúci materiál, prijíma materiál od príslušníkov jednotiek civilnej ochrany po ukončení ich činnosti, vykonáva základné ošetrenie skladovaného materiálu; zabezpečuje činnosti spojené s výdajom prostriedkov individuálnej ochrany,
g)
v ochrannej stavbe zabezpečuje prevádzku zariadení slúžiacich na dodávku a odvod vzduchu, vody a elektrickej energie, vykonáva protipožiarne opatrenia, stanovuje a organizuje režim života, poskytuje prvú pomoc ukrývaným.
(4)
Jednotka na činnosť evakuačných zariadení8) realizuje opatrenia určené na vykonávanie evakuácie z ohrozených priestorov.
§ 11
Spoločná jednotka
(1)
Činnosť spoločnej jednotky v mieste záchranných prác riadi veliteľ záchranného útvaru civilnej ochrany osobne s využitím veliteľstva. Veliteľ spoločnej jednotky je podriadený obvodnému úradu, ktorý ho zriadil, a vo svojej činnosti sa riadi jeho príkazmi.
(2)
Veliteľ spoločnej jednotky pri vykonávaní záchranných prác plní najmä tieto úlohy:
a)
určuje úlohy a riadi záchranné jednotky spoločnej jednotky, ktoré vykonávajú záchranné práce,
b)
určuje miesto riadenia veliteľstva spoločnej jednotky a pracovné úseky jednotiek pri záchranných prácach,
c)
zodpovedá za organizáciu činnosti spoločnej jednotky a za využitie vecných prostriedkov pri záchranných prácach,
d)
organizuje súčinnosť spoločnej jednotky so subjektmi uvedenými v § 1 ods. 1, vykonávajúcimi záchranné práce v mieste zásahu.
(3)
Veliteľstvo spoločnej jednotky najmä
a)
zisťuje druh a rozsah mimoriadnej udalosti,
b)
podieľa sa na vyznačovaní hranice oblasti ohrozenia, kde môžu pôsobiť následky mimoriadnej udalosti,
c)
určuje a označuje miesta na sústredenie väčšieho počtu postihnutých osôb,
d)
podieľa sa na zisťovaní stavu a priechodnosti pozemných komunikácií a ich použiteľnosť pri záchranných prácach,
e)
podieľa sa na zisťovaní charakteru a rozsahu rozrušenia budov, rozvodných sietí a pozemných komunikácií,
f)
organizuje spojenie, materiálne a technické zabezpečenie záchranných prác, stravovanie, zásobovanie a odpočinok jednotiek.
(4)
Spoločná jednotka plní úlohy uvedené v § 11 ods. 2 podľa príkazu veliteľa spoločnej jednotky na vykonanie záchranných prác v priestore vzniku mimoriadnej udalosti na základe určenia obvodného úradu alebo obvodného úradu v sídle kraja.
§ 12
Dokumentácia
(1)
Na zabezpečenie záchranných prác sa spracúva, vedie a eviduje dokumentácia. Po skončení záchranných prác sa robí výber dokumentácie na jej ďalšie využitie.
(2)
Dokumentácia sa vedie písomne, graficky na mapách, v plánoch alebo na záznamových nosičoch a člení sa na
a)
dokumenty riadenia, najmä spracované príkazy, zaznamenané úlohy, mapy, plány a schémy,
b)
výkazové a informačné dokumenty, najmä vyplnené tlačivá, tabuľky, denník záznamov,
c)
pomocné dokumenty, najmä záznamy výpočtov, prehľady, záznamové a evidenčné pomôcky, pripravené tlačivá.
(3)
Obsah, rozsah a formu spracúvanej a vedenej dokumentácie určí právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ pre činnosti vykonávané v priestoroch, ktoré vlastní alebo užíva.
(4)
Obsah, rozsah a formu spracúvanej a vedenej dokumentácie určí obec, obvodný úrad a obvodný úrad v sídle kraja pre činnosti vykonávané vo svojej pôsobnosti.
(5)
V súvislosti s organizovaním jednotiek civilnej ochrany vedie
a)
obvodný úrad v sídle kraja
1.
zámer vytvorenia spoločných jednotiek v územnom obvode kraja,
2.
prehľad vytvorených spoločných jednotiek v územnom obvode kraja,
3.
súhrnný prehľad o jednotkách civilnej ochrany vytvorených pre potreby územia v územnom obvode kraja,
b)
obvodný úrad
1.
zámer na vytvorenie jednotiek civilnej ochrany pre potrebu územia a spoločných jednotiek v územnom obvode obvodného úradu,
2.
prehľad rozhodnutí o povinnosti vytvoriť jednotky civilnej ochrany pre potreby územia,
3.
prehľad vytvorených spoločných jednotiek v územnom obvode kraja,
4.
karty civilnej ochrany obci, právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov,
5.
súhrnný prehľad o vytvorených jednotkách civilnej ochrany,
6.
prehľad o materiálnom a technickom vybavení jednotiek civilnej ochrany vytvorených pre potreby územia a prehľad o ďalšom materiáli a technike v územnom obvode obvodného úradu vhodného na využitie pri záchranných prácach,
c)
obec
1.
zámer na vytvorenie jednotiek civilnej ochrany pre potrebu obce,
2.
dokumenty o určovaní osôb do jednotiek civilnej ochrany pre potreby obce,
3.
kartu civilnej ochrany obce,
4.
prehľad odborných jednotiek pre potreby územia vytvorených v obci,
5.
prehľad jednotiek civilnej ochrany pre potreby obce,
6.
prehľad o materiálnom a technickom vybavení jednotiek civilnej ochrany pre potreby obce,
d)
právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ
1.
zámer na vytvorenie jednotiek civilnej ochrany,
2.
dokumenty o určovaní osôb do jednotiek civilnej ochrany,
3.
prehľad zaradených osôb do jednotiek civilnej ochrany,
4.
kartu civilnej ochrany právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa,
5.
prehľad o materiálnom a technickom vybavení jednotiek civilnej ochrany.
§ 13
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 201/2002 Z. z. o zabezpečovaní organizovania jednotiek civilnej ochrany a o zabezpečovaní záchranných, lokalizačných a likvidačných prác.
§ 14
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2006.
Robert Kaliňák v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 523/2006 Z. z.
CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH MIMORIADNYCH UDALOSTÍ
A.
ŽIVELNÉ POHROMY
1.
Živelné pohromy sú najmä
1.1.
povodne a záplavy,
1.2.
krupobitia,
1.3.
následky víchrice,
1.4.
zosuvy pôdy,
1.5.
snehové kalamity a lavíny,
1.6.
rozsiahle námrazy,
1.7.
zemetrasenia.
2.
Územie postihnuté účinkami živelnej pohromy je charakterizované
2.1.
postihnutím veľkého počtu osôb, ktoré sú bez prístrešia a základných životných potrieb, šokované, zranené alebo usmrtené,
2.2.
zničením a poškodením budov, priemyselných objektov, mostov, narušením dopravy, zničením kultúrnych pamiatok a chránených prírodných útvarov,
2.3.
miestnymi a plošnými závalmi ulíc, poškodením pozemných komunikácií,
2.4.
poškodením rozvodných sietí a ich zariadení,
2.5.
vznikom požiarov,
2.6.
zatopením objektov a zaplavením rozsiahlych území,
2.7.
postihnutím veľkého počtu zvierat, zničením a narušením porastov, lesov a pôdy,
2.8.
zhoršením hygienických podmienok, vznikom a šírením infekčných ochorení,
2.9.
celkovým narušením života, životného prostredia a obmedzením výroby.
B.
HAVÁRIE
1.
Havárie sú najmä
1.1.
požiare a výbuchy,
1.2.
úniky nebezpečných látok, prípravkov a odpadov, ropných produktov s následným kontaminovaním územia, ovzdušia, vodných tokov, zdrojov pitnej vody a podzemných vôd,
1.3.
poškodenie vedení rozvodných sietí, ich zariadení a diaľkovodov.
2.
Územie postihnuté účinkami havárie je charakterizované
2.1.
postihnutím a ohrozením osôb, ovzdušia, zvierat, terénu, vody a potravín,
2.2.
zhoršením hygienických podmienok, vznikom a šírením infekčných ochorení.
C.
KATASTROFY
1.
Katastrofy sú najmä
1.1.
veľké letecké, železničné, lodné a cestné nehody spojené s požiarmi, prípadne s únikom nebezpečných látok,
1.2.
havárie jadrových zariadení,
1.3.
porušenie vodných stavieb.
2.
Územie postihnuté účinkami katastrofy je charakterizované
2.1.
postihnutím a ohrozením osôb, ovzdušia, zvierat, terénu, vody a potravín,
2.2.
zhoršením hygienických podmienok, vznikom a šírením infekčných ochorení,
2.3.
narušením života, výroby a životného prostredia.
D.
TERORISTICKÉ ÚTOKY
1.
Teroristické útoky sú napadnutia objektov sústreďujúcich spravidla väčšie množstvo osôb s cieľom spôsobiť straty na životoch, zdraví a majetku, spôsobiť strach a paniku obyvateľstva. Na teroristické útoky môžu byť použité konvenčné zbrane a prostriedky obsahujúce chemické, biologické a rádioaktívne látky a materiály.
2.
Priestor postihnutý účinkami teroristického útoku je charakterizovaný
2.1.
usmrtením, zranením a ohrozením veľkého počtu osôb,
2.2.
kontaminovaním ovzdušia, vody, potravín a terénu,
2.3.
vznikom paniky postihnutého i nepostihnutého obyvateľstva,
2.4.
vznikom značných materiálnych škôd a strát a pod.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 523/2006 Z. z.
ČINNOSTI PRI VYKONÁVANÍ ZÁCHRANNÝCH PRÁC
Činnosť pri záchranných prácach obsahuje najmä
1.
varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb ohrozených mimoriadnou udalosťou a aj pri zmenách situácie počas vykonávania záchranných prác,
2.
vykonanie prieskumu a pozorovania na postihnutom území, ktorého cieľom je vyhľadať postihnuté osoby mimoriadnou udalosťou, vyznačiť kontaminované a životu nebezpečné úseky,
3.
vyslobodzovanie postihnutých osôb z trosiek zničených a narušených budov, vrakov dopravných prostriedkov, ochranných stavieb, zo zaplavených priestorov a z horiacich budov,
4.
prívod vzduchu a vody osobám v zavalených priestoroch a ochranných stavbách,
5.
individuálnu ochranu osobám v kontaminovanom priestore a ich odsun z tohto priestoru,
6.
poskytnutie prvej predlekárskej pomoci a neodkladnej zdravotnej starostlivosti zraneným osobám vrátane odsunu postihnutých do zdravotníckych zariadení,
7.
lokalizáciu a likvidáciu požiarov ohrozujúcich postihnuté osoby a nasadené sily a prostriedky,
8.
kontrolu kontaminovania a ožiarenia osôb, kontrolu kontaminovania územia, ovzdušia a budov,
9.
poskytnutie jódovej a špeciálnej profylaxie,
10.
hygienickú očistu postihnutých osôb,
11.
likvidáciu úniku nebezpečných látok a zabránenie ich šíreniu,
12.
špeciálnu očistu a dezaktiváciu územia, budov, priestorov, dopravných prostriedkov a komunikácií nevyhnutných pre činnosť nasadených síl a prostriedkov,
13.
dezinfekciu, dezinsekciu a deratizáciu územia, budov, priestorov, dopravných prostriedkov a komunikácií nevyhnutných pre činnosť nasadených síl a prostriedkov,
14.
reguláciu pohybu osôb a dopravných prostriedkov na postihnutom území,
15.
uzavretie postihnutého územia,
16.
ochranu postihnutých osôb a nasadených síl a prostriedkov pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi a následkami mimoriadnej udalosti,
17.
odsun nezranených osôb z postihnutého územia,
18.
núdzové zásobovanie a núdzové ubytovanie osôb, ktoré sú následkom mimoriadnej udalosti bez základných životných potrieb,
19.
poskytnutie veterinárnej pomoci postihnutým a ohrozeným zvieratám a vykonanie veterinárnej očisty,
20.
odpojenie poškodených rozvodných sietí a zariadení ohrozujúcich postihnuté osoby, nasadené sily a prostriedky a majetok,
21.
pozorovanie postihnutého územia a kontrolné merania,
22.
spevňovanie alebo strhávanie poškodených stavieb, budov a konštrukcií ohrozujúcich postihnuté osoby a nasadené sily a prostriedky,
23.
uvoľňovanie zahataných vodných tokov,
24.
uvoľňovanie určených cestných komunikácií a železničných tratí, vytvorenie priechodov a prejazdov potrebných na vykonávanie záchranných prác a odsun postihnutých osôb,
25.
čerpanie a vypúšťanie vody zo zaplavených častí budov a územia, kde sa vykonávajú záchranné práce,
26.
zachytávanie ropných produktov na vodných tokoch a plochách,
27.
identifikáciu, odsun a pochovávanie usmrtených osôb,
28.
uskladňovanie, odsun a likvidáciu kontaminovaného materiálu a ekologickú asanáciu zvyškov nebezpečných látok,
29.
psychologickú pomoc a duchovnú pomoc.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 523/2006 Z. z.
ŠPECIFICKÉ PODMIENKY A CHARAKTER VYKONÁVANIA ZÁCHRANNÝCH PRÁC PRI OZBROJENOM KONFLIKTE
Priestor napadnutia pri ozbrojených konfliktoch alebo pri teroristických útokoch je územie postihnuté účinkami ničivých faktorov rôznych druhov zbraní a prostriedkov ničenia.
1.
V závislosti od druhu použitej zbrane alebo prostriedku môže vzniknúť priestor napadnutia
1.1.
konvenčnými zbraňami,
1.2.
chemickými zbraňami,
1.3.
biologickými zbraňami,
1.4.
jadrovými zbraňami a neutrónovými zbraňami,
1.5.
rádioaktívnymi látkami,
1.6.
teroristickým útokom.
2.
Priestor napadnutia je charakterizovaný
2.1.
hromadným zasiahnutím osôb (ranení, šokovaní, bez prístrešia, mŕtvi),
2.2.
hromadným zasiahnutím zvierat (ranené, uhynuté),
2.3.
rozrušením obytných budov, hospodárskych, priemyselných a vojenských objektov,
2.4.
poškodením a zavalením chránených pracovísk a ochranných stavieb,
2.5.
závalmi ulíc, poškodením komunikácií a celkovým narušením dopravy,
2.6.
požiarmi všetkého druhu,
2.7.
poškodením rozvodných sietí,
2.8.
kontaminovaním terénu, pozemných komunikácií, stavieb, potravín, zdrojov vody a ovzdušia,
2.9.
zhoršením hygienických podmienok, vznikom a šírením infekčných ochorení,
2.10.
rádioaktívnym kontaminovaním osôb, zvierat, techniky a podobne,
2.11.
narušením života, výroby a životného prostredia.
3.
Záchranné práce v priestore napadnutia sú zamerané najmä na
3.1.
varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb ohrozených účinkami použitých zbraní a prostriedkov ničenia,
3.2.
prieskum a pozorovanie v priestore napadnutia s cieľom vyhľadať postihnuté osoby, vyznačiť kontaminované a ohrozené úseky,
3.3.
vyslobodzovanie postihnutých osôb z trosiek zničených a narušených budov, vrakov dopravných prostriedkov a ochranných stavieb,
3.4.
vyslobodzovanie postihnutých osôb zo zatopených objektov, zaplavených priestorov a z horiacich budov,
3.5.
poskytnutie zdravotníckej pomoci vrátane podania prostriedkov ochrany pred účinkami rádioaktívneho žiarenia a na odsun ranených do zdravotníckych zariadení,
3.6.
lokalizáciu a likvidáciu požiarov ohrozujúcich postihnuté osoby a nasadené sily a prostriedky,
3.7.
kontrolu ožiarenia a kontaminovania osôb, územia, ovzdušia a budov,
3.8.
hygienickú očistu postihnutých osôb,
3.9.
dezaktiváciu, špeciálnu očistu, dezinsekciu, dezinfekciu a deratizáciu územia a priestorov, dopravných prostriedkov a pozemných komunikácií,
3.10.
uzatvorenie priestoru napadnutia,
3.11.
odsun osôb z priestoru napadnutia,
3.12.
práce a opatrenia na zamedzenie zrútenia poškodených budov ohrozujúcich život obyvateľov a nasadených síl a prostriedkov,
3.13.
núdzové ubytovanie a núdzové zásobovanie postihnutého obyvateľstva,
3.14.
vyhľadávanie, zhromažďovanie, identifikáciu a pochovávanie usmrtených osôb,
3.15.
veterinárnu pomoc zasiahnutým zvieratám a na veterinárnu očistu,
3.16.
likvidáciu uhynutých zvierat.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 523/2006 Z. z.
ŠPECIFICKÉ PODMIENKY A CHARAKTER VYKONÁVANIA ZÁCHRANNÝCH PRÁC PRI TERORISTICKOM ÚTOKU
Priestor napadnutia pri teroristických útokoch je územie postihnuté účinkami rôznych druhov zbraní a prostriedkov ničenia.
1.
V závislosti od druhu použitej zbrane alebo prostriedku ničenia môže vzniknúť priestor napadnutia
1.1.
konvenčnými zbraňami (výbušniny, strelné zbrane, klasické trhaviny, zápalné látky, jadrové nálože),
1.2.
biologickými, chemickými a rádioaktívnymi látkami a materiálmi.
2.
Záchranné práce v priestore napadnutia po teroristických útokoch sú zamerané najmä na
2.1.
varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb ohrozených účinkami použitých zbraní a prostriedkov ničenia,
2.2.
prieskum a pozorovanie priestoru napadnutia s cieľom vyhľadať postihnuté osoby a vyznačiť kontaminované a ohrozené úseky,
2.3.
vyslobodzovanie postihnutých osôb z trosiek zničených a narušených budov, vrakov dopravných prostriedkov,
2.4.
vyslobodzovanie postihnutých osôb zo zatopených objektov, zaplavených priestorov a boriacich sa budov,
2.5.
poskytnutie zdravotníckej pomoci vrátane ich odsunu a podania prostriedkov ochrany pred účinkami rádioaktívneho žiarenia ožiareným osobám,
2.6.
lokalizáciu a likvidáciu požiarov ohrozujúcich postihnuté osoby a nasadené sily a prostriedky na záchranné práce,
2.7.
kontrolu ožiarenia a kontaminovania osôb, územia, budov a ovzdušia,
2.8.
hygienickú očistu postihnutých osôb,
2.9.
dezaktiváciu, špeciálnu očistu, dezinsekciu a deratizáciu územia a priestorov, dopravných prostriedkov a pozemných komunikácií,
2.10.
uzavretie priestoru napadnutia,
2.11.
odsun osôb z priestoru napadnutia,
2.12.
práce a opatrenia na zamedzenie zrútenia sa poškodených budov ohrozujúcich životy a zdravie osôb a nasadených síl a prostriedkov,
2.13.
núdzové ubytovanie a núdzové zásobovanie postihnutého obyvateľstva,
2.14.
vyhľadávanie, zhromažďovanie, identifikácia a pochovávanie usmrtených osôb,
2.15.
veterinárnu pomoc zasiahnutým zvieratám a na veterinárnu očistu,
2.16.
likvidáciu uhynutých zvierat.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 523/2006 Z. z.
ODPORÚČANÁ ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA JEDNOTIEK CIVILNEJ OCHRANY
Počet zaradených osôb a ich funkcie v štábe, vo veliteľstve spoločnej záchrannej jednotky civilnej ochrany, v záchranných jednotkách civilnej ochrany, ako aj v jednotkách civilnej ochrany na obsluhu a činnosť zariadení civilnej ochrany a jednotiek civilnej ochrany na činnosť evakuačných zariadení civilnej ochrany je potrebné prispôsobiť skutočným potrebám územného celku v súlade so závermi analýzy.
Štáb
a) vedúci štábu 1 osoba,
b) členovia štábu 3 až 7 osôb,
c) špecialisti podľa potreby a možností.
Záchranné jednotky civilnej ochrany
a) záchranné družstvo (možnosť členenia na 2 - 3 hliadky) 7 až 10 osôb,
b) záchranná čata (3-5 družstiev) 22 až 51 osôb.
Záchranné jednotky civilnej ochrany sa môžu organizovať v odbornostiach – prieskumné, vyslobodzovacie, dekontaminačné, jednotky zdravotníckej pomoci, poriadkové, jednotky na núdzové ubytovanie a núdzové zásobovanie.
Špeciálne jednotky civilnej ochrany
a) V mieste na vykonávanie hygienickej očisty osôb a dekontaminácie
1. vedenie jednotky
odporúčaná odbornosť:
1 vedúci + 4 osoby
chemik, chemik - dozimetrista, skladník, telefonista,
2. obsluha roztrieďovacieho stanovišťa
odporúčaná odbornosť:
1 vedúci + 3 až 5 osôb
regulovčík, strážnik, chemik - dozimetrista, lekár,
zdravotník,
3. obsluha plochy na hygienickú očistu
odporúčaná odbornosť:
1 vedúci + 6 až 16 osôb
chemik - dozimetrista, obsluha strojov a zariadení,
zdravotník, obsluha spŕch, vyzliekárne a výdajne
náhradných odevov,
4. obsluha plochy na dekontamináciu odevov
odporúčaná odbornosť:
1 vedúci + 6 až 20 osôb
chemik - dozimetrista, obsluha strojov a zariadení,
obsluha nečistej a čistej časti,
5. obsluha plochy na dekontamináciu dopravných
prostriedkov
odporúčaná odbornosť:
1 vedúci + 6 až 11 osôbchemik - dozimetrista, obsluha strojov a zariadení,
obsluha plochy,
6. obsluha plochy na dekontamináciu drobnej techniky
a náradia
odporúčaná odbornosť:
1 vedúci + 6 až 11 osôbchemik - dozimetrista, obsluha prístrojov, obsluha
plochy,
7. obsluha plochy na odloženie kontaminovaného
materiálu
odporúčaná odbornosť:
1 vedúci + 3 až 5 osôb
chemik - dozimetrista, regulovčík,
8. obsluha v zhromaždisku 3 osoby.
Poznámka:
Počet zaradených osôb môže byť na jednotlivých pracoviskách a plochách upravený podľa skutočných potrieb a možností.
b) V stanici na dekontamináciu odevov
odporúčaná odbornosť:
1 vedúci + 5 až 19 osôb
chemik - dozimetrista, obsluha zariadení.
c) V stanici (stacionárnej, mobilnej) na dekontamináciu dopravných prostriedkov

odporúčaná odbornosť:
1 vedúci + 6 až 11 osôb
chemik - dozimetrista, vodič, obsluha strojov
a zariadení.
d) V stanici na vykonávanie hygienickej očisty osôb
odporúčaná odbornosť:
1 vedúci + 3 až 7 osôb (podľa kapacity)
chemik - dozimetrista, zdravotník, obsluha prístrojov
a zariadení.
e) V chemickom laboratóriu civilnej ochrany
odporúčaná odbornosť:
1 vedúci + 2 osoby
chemik, laborant.
f) V sklade materiálu civilnej ochrany
odporúčaná odbornosť:
vedúci + 2 až 3 osoby (podľa potreby)
skladník (vodič).
g) V ochrannej stavbe (alebo v chránenom pracovisku)
odporúčaná odbornosť (je možná, kumulácia funkcií):
1 vedúci + 5 osôb
správca ochrannej stavby, skladník, technik,
inštalatér, elektromontér, údržbár - obsluha
filtračného a ventilačného zariadenia, zdravotník,
hasič.
Poznámka:
Špeciálna jednotka civilnej ochrany v ochrannej stavbe pre jednoduché úkryty budované svojpomocou sa dopĺňa osobami až pri vykonávaní špecifických úprav týchto ochranných stavieb. Jedna jednotka je potrebná pre kapacitu ochrannej stavby do 150 osôb.
Jednotky civilnej ochrany na činnosť evakuačných zariadení civilnej ochrany
a) Jednotka na obsluhu evakuačného zberného miesta
odporúčaná odbornosť:
1 vedúci + 1 až 3 osoby
pisár.
b) Jednotka na obsluhu evakuačného strediska
odporúčaná odbornosť:
1 vedúci + 4 až 6 osôb
zdravotník, regulovčík, výdajca stravy, pisár.
c) Jednotka v stanici nástupu evakuovaných
odporúčaná odbornosť:
1 vedúci + 2 až 3 osoby
regulovčík, pisár.
d) Jednotka v stanici výstupu evakuovaných
odporúčaná odbornosť:
1 vedúci + 3 až 5 osôb
regulovčík, pisár.
e) Jednotka na obsluhu regulačného stanovišťa
odporúčaná odbornosť:
1 vedúci + 3 až 5 osôb
regulovčík, zdravotník, pisár.
f) Jednotka na obsluhu miesta ubytovania evakuovaných
odporúčaná odbornosť:
1 vedúci + 3 až 6 osôb
ubytovateľ, regulovčík.
g) Jednotka na obsluhu kontrolného stanovišťa pri
evakuácii
odporúčaná odbornosť:

1 vedúci + 4 až 6 osôb
regulovčík, chemik - dozimetrista, pisár, lekár,
zdravotník.
Spoločná jednotka veliteľstvo
1. veliteľ 1 osoba
2. členovia veliteľstva 3 až 7 osôb
3. jednotky
2 až 5 čiat (v čate 1 + 21 osôb)

44 až 110 osôb.
Poznámka:
Materiálne zabezpečenie jednotiek civilnej ochrany riešiť v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom.9)
Príloha č. 6 k vyhláške č. 523/2006 Z. z.
MATERIÁL CIVILNEJ OCHRANY9) NA PLNENIE ÚLOH JEDNOTKAMI CIVILNEJ OCHRANY
VYBAVENIE OSOBY ZARADENEJ DO JEDNOTKY CIVILNEJ OCHRANY
Ochranná maska (kapsa, lícnica, 4 x filter - 2 x NBC a 2 x kombi)
Prostriedky na ochranu zdravia pred účinkami ZHN
Prostriedky diagnostickej dozimetrie
Vesta civilnej ochrany
Rukávová páska civilnej ochrany
1 súprava
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
Vybavenie štábu, veliteľstva záchranného útvaru civilnej ochrany a odborných jednotiek sa na zabezpečenie
splnenia stanovených úloh pri vykonávaní záchranných prác dopĺňa týmto materiálom civilnej ochrany:
A. VYBAVENIE ŠTÁBU A VELITEĽSTVA SPOLOČNEJ JEDNOTKY
Prostriedky osobnej operatívnej dozimetrie
Rádiostanica VKV
Zdravotnícka kapsa
Ochranný odev protichemický
Intenzimeter
Chemický preukazník
Preukazníkové trubičky
Prístroj na zisťovanie prízemnej meteorologickej situácie
1 súprava
3 ks
2 ks
podľa počtu zaradených osôb
1 ks
1 súprava
1 sada na základné typy otravných látok
1 ks
B. VYBAVENIE ODBORNEJ JEDNOTKY
1. Prieskumná jednotka
Ochranný odev protichemický
Dýchací prístroj
Intenzimeter
Chemický preukazník
Preukazníkové trubičky
Prostriedky osobnej operatívnej dozimetrie
Prístroj na zisťovanie prízemnej meteorologickej situácie
Rádiostanica VKV
podľa počtu zaradených osôb
3 ks
2 ks
1 súprava
1 sada na základné typy otravných látok
1 súprava
1 ks
2 ks
1.1. Mobilná skupina analytického zisťovania
Ochranný odev protichemický
Dýchací prístroj
Prístroj na zisťovanie prízemnej meteorologickej situácie
Intenzimeter
Rádiometer
Prostriedky osobnej operatívnej dozimetrie
Rádiostanica VKV
Chemický preukazník
Preukazníkové trubičky
Rozstrekovač
8 ks
8 ks
1 súprava
2 ks
2 ks
1 súprava
2 ks
1 súprava
1 sada na základné typy otravných látok
1 ks
2. Vyslobodzovacia jednotka
Ochranný odev protichemický
Zdravotnícka kapsa
Prostriedok spojenia
Ručný kriesiaci prístroj
Prostriedky osobnej operatívnej dozimetrie
Zdravotnícke nosidlá
5 až 12 ks
2 ks
1 ks
1 ks
1 súprava
4 až 10 ks
3. Dekontaminačná jednotka
Ochranný odev protichemický
Prostriedok spojenia
Prostriedky osobnej operatívnej dozimetrie
Intenzimeter
Chemický preukazník
Preukazníkové trubičky
Rozstrekovač
Ručné rozmetávadlo na chlórové vápno
Zdravotnícka kapsa
10 až 28 ks
1 ks
1 súprava
2 ks
1 súprava
1 sada na základné typy otravných látok
1 ks
5 až 12 ks
1 ks
4. Jednotka zdravotníckej pomoci
Ochranný odev protichemický
Zdravotnícka kapsa
Prostriedok spojenia
Ručný kriesiaci prístroj
Zdravotnícke nosidlá
Prostriedky osobnej operatívnej dozimetrie
4 až 22 ks
4 až 22 ks
1 ks
1 súprava
2 až 11 ks
1 súprava
5. Poriadková jednotka
Ochranný odev protichemický
Rádiostanica VKV
4 až 22 ks
1 ks
6. Jednotky na núdzové ubytovanie a núdzové zásobovanie
6.1 Jednotka na núdzové zásobovanie
Prostriedok spojenia
Poľná kuchyňa s príslušenstvom
Zariadenia na prípravu vody určenej na ľudskú spotrebu
1 ks
1 súprava
1 súprava
6.2 Jednotka na núdzové ubytovanie
Prostriedok spojenia
Stan s príslušenstvom
1 ks
1 súprava
7. Špeciálne jednotky civilnej ochrany
7.1. V mieste na vykonávanie hygienickej očisty, osôb a dekontaminácie
Ochranný odev protichemický
Prostriedok spojenia
Prostriedky osobnej operatívnej dozimetrie
Intenzimeter
Chemický preukazník
Preukazníkové trubičky
Rozstrekovač
Ručné rozmetávadlo na chlórové vápno
Zdravotnícka kapsa
Zdravotnícke nosidlá
41 až 94 ks
1 ks
1 súprava
4 ks
4 súpravy
4 sady na základné typy otravných látok
8 ks
5 ks
3 ks
4 ks
7.2. V stanici na dekontamináciu odevov
Ochranný odev protichemický
Prostriedok spojenia
Prostriedky osobnej operatívnej dozimetrie
Intenzimeter
Chemický preukazník
Preukazníkové trubičky
Rozstrekovač
Ručné rozmetávadlo na chlórové vápno
Zdravotnícka kapsa
6 až 20 ks
1 ks
1 súprava
2 ks
1 súprava
1 sada na základné typy otravných látok
1 ks
2 ks
l ks
7.3. V stanici na dekontamináciu dopravných prostriedkov
Ochranný odev protichemický
Prostriedok spojenia
Prostriedky osobnej operatívnej dozimetrie
Intenzimeter
Chemický preukazník
Preukazníkové trubičky
Rozstrekovač
Ručné rozmetávadlo na chlórové vápno
Zdravotnícka kapsa
7 až 12 ks
1 ks
1 súprava
2 ks
1 súprava
1 sada na základné typy otravných látok
4 ks
2 ks
1 ks
7.4. V stanici na vykonávanie hygienickej očisty
Ochranný odev protichemický
Prostriedok spojenia
Prostriedky osobnej operatívnej dozimetrie
Intenzimeter
Chemický preukazník
Preukazníkové trubičky
Rozstrekovač
Ručné rozmetávadlo na chlórové vápno
Zdravotnícka kapsa
Zdravotnícke nosidlá
4 až 8 ks
1 ks
1 súprava
2 ks
1 súprava
1 sada na základné typy otravných látok
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks
7.5. V chemickom laboratóriu civilnej ochrany
Ochranný odev protichemický
Prostriedok spojenia
Prostriedky osobnej operatívnej dozimetrie
Intenzimeter
Chemický preukazník
Preukazníkové trubičky
Roztoky a činidlá na preukazovanie nebezpečných látok
3 ks
1 ks
1 súprava
1 ks
1 súprava
1 sada na základné typy otravných látok
podľa potreby
7.6. V sklade materiálu civilnej ochrany
Zdravotnícka kapsa
Prostriedok spojenia
1 ks
1 ks
7.7. V ochrannej stavbe civilnej ochrany (alebo v chránenom pracovisku)
Ochranný odev protichemický
Zdravotnícka kapsa
Prostriedok spojenia
Rádiosignalizačné zariadenie na signalizovanie zavalenia úkrytu
Intenzimeter
Chemický preukazník
Preukazníkové trubičky
Zdravotnícke nosidlá
6 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 súprava
1 sada na základné typy otravných látok
1 ks na 50 ukrývaných osôb
8. Jednotky na činnosť evakuačných zariadení
8.1. Jednotka na obsluhu evakuačného zberného miesta
Prostriedok spojenia
Zdravotnícka kapsa
1 ks
1 ks
8.2. Jednotka na obsluhu evakuačného strediska
Zdravotnícka kapsa
Prostriedok spojenia
1 ks
1 ks
8.3. Jednotka v stanici nástupu evakuovaných
Zdravotnícka kapsa
Prostriedok spojenia
1 ks
1 ks
8. 4. Jednotka v stanici výstupu evakuovaných
Zdravotnícka kapsa
Prostriedok spojenia
1 ks
1 ks
8. 5. Jednotka na obsluhu regulačného stanovišťa
Zdravotnícka kapsa
Prostriedok spojenia
1 ks
1 ks
8.6. Jednotka na obsluhu miesta ubytovania evakuovaných
Zdravotnícka kapsa
Prostriedok spojenia
Zdravotnícke nosidlá
1 ks
1 ks
2 ks
8.7. Jednotka na obsluhu kontrolného stanovišťa pri evakuácii
Ochranný odev protichemický
Zdravotnícka kapsa
Prostriedok spojenia
Intenzimeter
Chemický preukazník
Preukazníkové trubičky
Prostriedky osobnej operatívnej dozimetrie
5 až 7 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 súprava
1 sada na základné typy otravných látok
1 súprava
9. Spoločná jednotka
Ochranný odev protichemický
Zdravotnícka kapsa
Rádiostanica VKV
Ručný kriesiaci prístroj
Prostriedky osobnej operatívnej dozimetrie
Zdravotnícke nosidlá
Intenzimeter
Chemický preukazník
Preukazníkové trubičky
Rozstrekovač
Ručné rozmetávadlo na chlórové vápno
5 až 12 ks
2 ks
1 ks
1 ks
1 súprava
4 až 10 ks
2 ks
1 súprava
1 sada na základné typy otravných látok
1 ks
5 až 12 ks
1)
§ 7 až 9 a 9a zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov.
2)
§ 12 ods. 4 zákona č. 129/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3)
§ 2 písm. c) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.
4)
§ 7 zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja.
5)
§ 5 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6)
Čl. 2 a 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení ústavného zákona č. 566/2005 Z. z.
7)
§ 5 ods. 2 písm. d) zákona č. 129/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8)
9)
§ 2 a príloha č. 1 k vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 314/1998 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany v znení neskorších predpisov.
9)