528/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.10.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

528
ZÁKON
zo 6. septembra 2006,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 4 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pri výberovom konaní ministerstvo spolupracuje s univerzitnými pracoviskami a s výskumnými ústavmi z oblasti jadrovej energetiky.“.
2.
V § 3 ods. 4 písmeno b) znie:
„b)
spĺňa požiadavku odbornej praxe minimálne 10 rokov v oblasti
1.
jadrovej energetiky alebo jadrového výskumu,
2.
vypracúvania ekonomických alebo finančných koncepcií a analýz v oblasti jadrovej energetiky,
3.
projektovania a realizácie stavieb jadrových zariadení3) alebo
4.
aplikácie práva v oblasti jadrovej energetiky,“.
3.
V § 3 ods. 9 sa v úvodnej vete vypúšťa slovo „len“.
4.
V § 3 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:
„(10)
Vláda môže odvolať člena rady správcov na návrh toho ministra, ktorý ho navrhol za člena rady správcov, alebo na návrh predsedu úradu v prípade, ak ide o odvolanie člena rady správcov, ktorého do úradu navrhol predseda úradu, aj z iných dôvodov ako sú uvedené v odseku 9.“.
Doterajšie odseky 10 až 17 sa označujú ako odseky 11 až 18.
5.
V § 5 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Pri výberovom konaní rada správcov spolupracuje s univerzitnými pracoviskami a s výskumnými ústavmi z oblasti jadrovej energetiky.“.
6.
V § 13 ods. 8 sa na konci pripájajú tieto slová: „po odpočte prostriedkov potrebných na úhradu schválených žiadostí pre rok 2006“.
7.
§ 13 sa dopĺňa odsekmi 10 až 12, ktoré znejú:
„(10)
Do času výberu odvodu podľa § 7 ods. 1 písm. b) môžu byť na návrh rady správcov a so súhlasom ministra prevedené finančné prostriedky z analytického účtu podľa § 8 ods. 1 písm. a) druhého bodu jadrová elektráreň V 1 na analytický účet podľa § 8 ods. 1 písm. a) prvého bodu jadrová elektráreň A 1 v rámci podúčtu na vyraďovanie jadrových zariadení, vrátane nakladania s rádioaktívnym odpadom z tohto vyraďovania, prevádzkovaných v lokalite Jaslovské Bohunice.
(11)
Do času výberu odvodu podľa § 7 ods. 1 písm. b) môžu byť na návrh rady správcov a so súhlasom ministra prevedené finančné prostriedky z analytického účtu podľa § 8 ods. 1 písm. a) druhého bodu jadrová elektráreň V 1 na podúčet podľa § 8 ods. 1 písm. g) na skladovanie vyhoretého jadrového paliva v samostatných jadrových zariadeniach.
(12)
Súčasťou návrhu rady správcov podľa odsekov 10 a 11 musí byť aj harmonogram spätného prevodu finančných prostriedkov, ktoré sa musí uskutočniť do 31. decembra 2010.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. októbra 2006.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.