55/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2006 do 29.02.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

55
VYHLÁŠKA
Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky
z 12. januára 2006
o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 27 ods. 7 a § 28 ods. 21 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje podrobnosti o
a)
obsahu havarijných plánov, postupe pri ich predkladaní a schvaľovaní,
b)
opatreniach, postupoch a činnostiach vrátane stanovenia stupňov závažnosti udalostí podľa medzinárodných kritérií,
c)
informovaní úradu a verejnosti,
d)
náležitostiach podkladov potrebných k žiadosti o schválenie veľkosti oblasti ohrozenia, veľkosti spoločnej oblasti ohrozenia vrátane termínu jej predloženia,
e)
systémoch monitorovania,
f)
školeniach, precvičovaní a aktualizácii havarijných plánov,
g)
poskytovaných dátach a časovom priebehu nehody alebo havárie na jadrových zariadeniach a pri preprave rádioaktívnych materiálov,
h)
spôsobe ohlasovania prevádzkových udalostí a udalostí pri preprave.
§ 2
Základné pojmy
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
organizáciou havarijnej odozvy zriadenie a usporiadanie útvarov a zaradenie zamestnancov v organizačnej štruktúre držiteľa povolenia alebo dotknutých orgánov štátnej správy a orgánov samosprávy podľa osobitných predpisov1) v takých vzájomných nadväznostiach, ktoré zabezpečia vykonanie činností potrebných na zdolávanie nehôd alebo havárií na jadrových zariadeniach alebo pri preprave rádioaktívnych materiálov, alebo na zmierňovanie a odstraňovanie ich následkov,
b)
územím jadrového zariadenia územie s jadrovým zariadením ohraničené bariérou stráženého priestoru, ktorá je na účel havarijného plánovania súčasne hranicou jadrového zariadenia,
c)
okolím jadrového zariadenia územie v oblasti ohrozenia okrem územia jadrového zariadenia,
d)
oblasťou ohrozenia jadrovým zariadením územie v tvare kruhu, ktorého stred a polomer navrhne žiadateľ v konaní o schválenie veľkosti oblasti ohrozenia alebo jej zmien,
e)
spoločnou oblasťou ohrozenia pre viaceré jadrové zariadenia zjednotenie oblastí ohrozenia pre jednotlivé jadrové zariadenia a v ktorej hraniciach sú zohľadnené hranice všetkých oblastí ohrozenia; nemusí byť v tvare kruhu.
§ 3
Predbežný vnútorný havarijný plán
(1)
Predbežný vnútorný havarijný plán je podkladom pre vnútorný havarijný plán a pri jeho vypracúvaní sa zohľadňujú aj nehody alebo havárie, ktoré môžu vzniknúť počas výstavby jadrového zariadenia.
(2)
Predbežný vnútorný havarijný plán obsahuje
a)
všeobecnú časť,
b)
predbežnú organizáciu havarijnej odozvy,
c)
nejadrové nehody alebo havárie, alebo iné iniciačné javy s vplyvom na jadrovú bezpečnosť (ďalej len „iné riziká“),
d)
prílohy.
(3)
Všeobecná časť obsahuje
a)
cieľ predbežného vnútorného havarijného plánu,
b)
rozsah záväznosti predbežného vnútorného havarijného plánu,
c)
opis jednotlivých kapitol,
d)
určenie zodpovednosti útvarov a jednotlivcov pri riešení nehôd alebo havárií,
e)
prehľad právnych predpisov dotýkajúcich sa predbežného vnútorného havarijného plánu a zoznam nadväzujúcej a prevádzkovej dokumentácie,
f)
použité definície, skratky a označenia.
(4)
Predbežná organizácia havarijnej odozvy obsahuje
a)
predbežnú klasifikáciu prevádzkových udalostí na jadrovom zariadení, v prípade nehody alebo havárie aj spôsob určenia stupňa ich závažnosti a predpokladaného časového priebehu,
b)
spôsob vyhlasovania nehôd alebo havárií podľa stupňa ich závažnosti,
c)
základný opis organizačnej štruktúry organizácie havarijnej odozvy držiteľa povolenia,
d)
predbežný opis technických, komunikačných a materiálnych prostriedkov určených na zvládnutie nehôd alebo havárií,
e)
predbežný plán monitorovania územia a okolia jadrového zariadenia,
f)
spôsob ochrany zamestnancov a ostatných osôb oprávnene sa zdržujúcich na území jadrového zariadenia,
g)
spôsob vyrozumenia osôb na území jadrového zariadenia a v oblasti ohrozenia a spôsob varovania obyvateľstva,
h)
dokumentáciu ochrany pred požiarmi,
i)
spôsob informovania verejnosti o nehodách alebo haváriách,
j)
zoznam orgánov, právnických osôb a fyzických osôb zúčastnených na činnosti podľa havarijných plánov,
k)
plán zdravotníckych opatrení.2)
(5)
Opis iných rizík obsahuje
a)
ich predbežný prehľad,
b)
rozsah ich vplyvu na jadrovú bezpečnosť,
c)
návrh riešenia nimi spôsobených následkov a nadväznosť na príslušné časti predbežného vnútorného havarijného plánu.
(6)
Prílohy obsahujú
a)
predbežné štandardné operatívne postupy s opisom činnosti členov organizácie havarijnej odozvy pri všetkých stupňoch závažnosti nehôd alebo havárií vrátane riadenia odozvy a spôsob jej vedenia,
b)
grafické zobrazenie predbežnej veľkosti oblasti ohrozenia a vytýčenie evakuačných trás,
c)
opis priestorov zhromaždenia a ukrytia,
d)
opatrenia pri súčasnej výstavbe jadrového zariadenia a prevádzke iných celkov na území jadrového zariadenia s dopadom na havarijné plánovanie,
e)
situačný plán jadrového zariadenia a návrh na rozmiestnenie úkrytov,
f)
pravidlá správania zamestnancov zostávajúcich na pracovisku.
§ 4
Vnútorný havarijný plán
(1)
Vnútorný havarijný plán obsahuje
a)
všeobecnú časť,
b)
organizáciu havarijnej odozvy,
c)
iné riziká,
d)
prílohy.
(2)
Všeobecná časť obsahuje
a)
cieľ vnútorného havarijného plánu,
b)
rozsah záväznosti vnútorného havarijného plánu,
c)
opis jednotlivých kapitol,
d)
určenie zodpovednosti za výkon opatrení určených vo vnútornom havarijnom pláne v rámci organizačnej štruktúry držiteľa povolenia,
e)
prehľad právnych predpisov dotýkajúcich sa vnútorného havarijného plánu a nadväzujúcej prevádzkovej dokumentácie,
f)
použité definície, skratky a označenia.
(3)
Organizácia havarijnej odozvy obsahuje
a)
klasifikáciu prevádzkových udalostí na jadrovom zariadení, v prípade nehody alebo havárie spôsob určenia stupňa ich závažnosti a ich predpokladaného časového priebehu,
b)
spôsob vyhlasovania nehôd alebo havárií podľa stupňa ich závažnosti,
c)
spôsob vyrozumenia osôb na území jadrového zariadenia a v oblasti ohrozenia, spôsob varovania obyvateľstva a informovanie o nehode alebo havárii,
d)
štruktúru organizácie havarijnej odozvy držiteľa povolenia,
e)
technické, komunikačné a materiálne prostriedky určené na zvládnutie nehody alebo havárie alebo zmiernenie ich následkov vrátane ich zálohovania,
f)
systém spohotovenia,
g)
monitorovanie územia a okolia jadrového zariadenia,
h)
ochranu zamestnancov a ostatných osôb oprávnene sa zdržujúcich na území jadrového zariadenia,
i)
školenia o vnútornom havarijnom pláne a jeho precvičovanie,
j)
nadväznosti na plán ochrany obyvateľstva3) v oblasti ohrozenia,
k)
kritériá na odvolanie núdzových stavov a zásady obnovy na jadrovom zariadení,
l)
spôsob informovania verejnosti,
m)
zoznam orgánov, právnických osôb a fyzických osôb zúčastnených na činnosti podľa havarijných plánov,
n)
dokumentáciu ochrany pred požiarmi,
o)
plán zdravotníckych opatrení.2)
(4)
Opis iných rizík obsahuje
a)
ich prehľad,
b)
rozsah ich vplyvu na jadrovú bezpečnosť,
c)
návrh riešenia nimi spôsobených následkov a nadväznosť na príslušné časti vnútorného havarijného plánu.
(5)
Prílohy obsahujú
a)
štandardné operatívne postupy s opisom činnosti členov organizácie havarijnej odozvy pri všetkých stupňoch závažnosti nehôd alebo havárií vrátane riadenia odozvy a spôsob jej vedenia,
b)
formuláre pre prvotné a následné priebežné písomné informovanie dozorných orgánov a fyzických osôb a právnických osôb zúčastnených na havarijnom plánovaní podľa § 6,
c)
príklady vybraných nehôd alebo havárií s klasifikáciou podľa stupňa ich závažnosti vrátane odhadu množstva a časového priebehu úniku rádioaktívnych látok alebo ionizujúceho žiarenia,
d)
opatrenia pri súčasnej prevádzke jadrového zariadenia a výstavbe iných celkov na území jadrového zariadenia s dopadom na havarijné plánovanie,
e)
situačný plán jadrového zariadenia, plán rozmiestnenia úkrytov, grafické zobrazenie oblasti ohrozenia s vytýčenými pásmami, sektormi a evakuačnými trasami,
f)
pravidlá správania zamestnancov zostávajúcich na pracovisku.
§ 5
Klasifikačné stupne závažnosti nehody alebo havárie
(1)
Stupne závažnosti nehody alebo havárie sú:
a)
1. stupeň „pohotovosť“ pre stav, pri ktorom je ohrozené alebo narušené plnenie bezpečnostných funkcií, sú narušené alebo nefunkčné bezpečnostné bariéry, hrozí únik rádioaktívnych látok alebo unikli rádioaktívne látky, čo môže viesť alebo vedie k nedovolenému ožiareniu osôb v stavebných objektoch jadrového zariadenia a v prípade nepriaznivého vývoja udalosti hrozí únik rádioaktívnych látok mimo stavebných objektov jadrového zariadenia,
b)
2. stupeň „núdzový stav na území jadrového zariadenia“ pre stav, ktorý môže viesť alebo vedie k úniku rádioaktívnych látok mimo stavebných objektov jadrového zariadenia a na jeho územie,
c)
3. stupeň „núdzový stav v okolí jadrového zariadenia“ pre stav, ktorý môže viesť alebo vedie k závažnému úniku rádioaktívnych látok do okolia jadrového zariadenia.
(2)
Ak dôjde k vyhláseniu jednotlivých stupňov závažnosti, vykonajú sa najmä tieto činnosti:
a)
pri prvom stupni sa vyrozumejú príslušné útvary organizácie havarijnej odozvy na území jadrového zariadenia, a ak je to potrebné, aj osoby zodpovedné za ochranu obyvateľstva podľa plánu ochrany obyvateľstva; tento stupeň sa rovná obdobiu ohrozenia,4)
b)
pri druhom stupni sa spohotoví organizácia havarijnej odozvy a prebehne vyrozumenie osôb zodpovedných za ochranu obyvateľstva podľa plánu ochrany obyvateľstva a príprava varovania obyvateľstva; vykonávajú sa opatrenia podľa plánu ochrany obyvateľstva,
c)
pri treťom stupni sa zavedú a vykonajú opatrenia vyplývajúce z vnútorného havarijného plánu a plánov ochrany obyvateľstva.
§ 6
Vyrozumenie a varovanie
(1)
Spôsob vyrozumenia osôb na území jadrového zariadenia a v oblasti ohrozenia a spôsob varovania obyvateľstva obsahuje
a)
opis vyrozumenia osôb činných pri riešení nehôd alebo havárií na jadrovom zariadení a opis varovania osôb na území jadrového zariadenia,
b)
opis vyrozumenia osôb a varovania obyvateľstva podľa osobitných predpisov,5)
c)
varovné signály a forma oznamovania nehôd alebo havárií na území jadrového zariadenia,
d)
varovné signály a doplňujúce hovorené informácie na varovanie obyvateľstva,6)
e)
postup vyhlasovania varovných signálov.
(2)
Plány vyrozumenia osôb obsahujú spôsob, postupnosť a časové limity na vyrozumenie osôb na území jadrového zariadenia a v oblasti ohrozenia.
(3)
Výskyt nehody alebo havárie držiteľ povolenia ohlasuje úradu bezodkladne telefonicky.
(4)
Držiteľ povolenia doručí prvotnú písomnú informáciu najneskôr do 45 minút od jej zistenia, a to faxom, elektronickou formou alebo osobne podľa času vzniku nehody alebo havárie tak, aby informácia bola úradu preukázateľne ohlásená.
(5)
Držiteľ povolenia zasiela úradu následné písomné informácie o priebehu nehody alebo havárie v závislosti od jej zmien, a to najneskôr do jednej hodiny po doručení prvotnej písomnej informácie podľa odseku 4 a následne najmenej každé dve hodiny.
(6)
Minimálny obsah prvotnej a následných písomných informácií podľa odsekov 4 a 5 je uvedený v prílohe č. 1 bodoch A a B.
§ 7
Systém spohotovenia
Systém spohotovenia organizácie havarijnej odozvy ustanovuje
a)
kritériá spohotovenia,
b)
signály a postupy pri spohotovení,
c)
povinnosti zložiek organizácie havarijnej odozvy.
§ 8
Monitorovanie územia a okolia jadrového zariadenia
Opis spôsobu monitorovania územia jadrového zariadenia a okolia jadrového zariadenia v oblasti ohrozenia podľa § 4 ods. 3 písm. g) obsahuje
a)
postupy, prostriedky, činnosti a opatrenia pri monitorovaní technologických parametrov jadrového zariadenia,
b)
postupy, prostriedky, činnosti a opatrenia pri monitorovaní radiačnej situácie na území jadrového zariadenia a v okolí jadrového zariadenia,
c)
postupy, prostriedky, činnosti a opatrenia pri monitorovaní meteorologickej situácie na území jadrového zariadenia a v okolí jadrového zariadenia.
§ 9
Ochrana osôb na území jadrového zariadenia
Opis ochrany zamestnancov a ostatných osôb nachádzajúcich sa na území jadrového zariadenia s vedomím držiteľa povolenia obsahuje
a)
spôsob evidencie a kontroly ich pohybu,
b)
zásady ich zhromaždenia, ukrytia a evakuácie,
c)
spôsob poskytovania prostriedkov ochrany a zdravotníckych prostriedkov vrátane prostriedkov jódovej profylaxie,
d)
spôsob ich dekontaminácie a prehľad dekontaminačných prostriedkov.
§ 10
Školenia, precvičovanie a aktualizácia
(1)
Držiteľ povolenia preukázateľne oboznamuje s obsahom predbežného vnútorného havarijného plánu a s obsahom vnútorného havarijného plánu všetkých zamestnancov a ostatné osoby nachádzajúce sa na území jadrového zariadenia s vedomím držiteľa povolenia pri vstupe na územie jadrového zariadenia, pri nástupe do práce a pri zmene pracovnej funkcie a potom najmenej jedenkrát za dva roky v rozsahu ich pracovnej funkcie. Členovia organizácie havarijnej odozvy sa preukázateľne oboznamujú s obsahom predbežného vnútorného havarijného plánu a vnútorného havarijného plánu najmenej jedenkrát ročne. Systém školení držiteľa povolenia zahŕňa aj oboznamovanie zamestnancov a ostatných osôb nachádzajúcich sa na území jadrového zariadenia s vedomím držiteľa povolenia o zmenách v príslušnom havarijnom pláne. O oboznámení a školeniach vedie držiteľ povolenia evidenciu.
(2)
Zložky organizácie havarijnej odozvy vykonávajú profesijné školenia, nácviky alebo cvičenia najmenej dvakrát za rok.
(3)
Cvičenie so zapojením celej organizácie havarijnej odozvy držiteľa povolenia sa vykonáva najmenej jedenkrát ročne.
(4)
Vnútorný havarijný plán sa precvičuje so zložkami určenými v pláne ochrany obyvateľstva jedenkrát za tri roky.
(5)
O každom cvičení vedie držiteľ povolenia príslušnú dokumentáciu vrátane komplexného vyhodnotenia a opatrení na odstránenie nedostatkov zistených počas cvičenia.
(6)
Držiteľ povolenia do konca novembra príslušného kalendárneho roka informuje úrad o záväzných termínoch cvičení na nasledujúci kalendárny rok vrátane zamerania cvičení.
(7)
Držiteľ povolenia predkladá úradu ročné vyhodnotenie cvičení za predchádzajúci kalendárny rok najneskôr do konca februára príslušného kalendárneho roka.
(8)
Aktualizáciu vnútorného havarijného plánu držiteľ povolenia predkladá úradu v troch vyhotoveniach.
§ 11
Informovanie verejnosti
(1)
Držiteľ povolenia pravidelne informuje verejnosť o tých činnostiach a dokumentoch v oblasti havarijného plánovania, ktoré súvisia s ochranou obyvateľstva v oblasti ohrozenia. Informácie pre verejnosť obsahujú najmenej tie údaje, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2. Uvedené informácie pravidelne aktualizuje v nadväznosti na aktualizáciu vnútorného havarijného plánu.
(2)
Držiteľ povolenia informuje verejnosť najneskôr do 30 minút o nehode alebo havárii vtedy, ak bola držiteľom povolenia predbežne ohodnotená podľa prílohy č. 1 bodu A písm. c) stupňom 2 alebo vyšším podľa medzinárodnej stupnice jadrových udalostí (ďalej len „INES“) uvedenej v prílohe č. 3.
(3)
Informácia podľa odseku 2 sa dopĺňa o údaje, ktorých minimálny rozsah je uvedený v prílohe č. 4 bode 1.
(4)
Na účely informovania verejnosti v oblasti havarijného plánovania sa využíva informačné miesto držiteľa povolenia; funkcia zástupcu informačného miesta pre styk s verejnosťou je zriadená podľa osobitného predpisu7) a je zaradená v rámci organizácie havarijnej odozvy. Držiteľ povolenia spracuje predpis o spôsobe informovania verejnosti.
§ 12
Poskytovanie dát
(1)
Držiteľ povolenia poskytuje úradu
a)
technologické dáta z každého jadrového zariadenia alebo jeho časti,
b)
dáta z radiačného monitorovania objektov jadrového zariadenia, územia jadrového zariadenia a okolia jadrového zariadenia,
c)
meteorologické dáta z územia jadrového zariadenia a okolia jadrového zariadenia.
(2)
Orgány štátnej správy alebo ich podriadené organizácie poskytujú úradu
a)
dáta z radiačného monitorovania okolia jadrového zariadenia, územia Slovenskej republiky a z územia Európy,
b)
meteorologické dáta z okolia jadrového zariadenia, územia Slovenskej republiky a z územia Európy.
(3)
Dáta podľa odseku 1 poskytuje držiteľ povolenia na vlastné náklady v elektronickej forme v reálnom čase na špecializované pracovisko úradu.
(4)
Dáta podľa odseku 2 poskytujú orgány štátnej správy alebo ich podriadené organizácie v elektronickej forme v reálnom čase na špecializované pracovisko úradu.
§ 13
Plán ochrany obyvateľstva
(1)
Plán ochrany obyvateľstva pre prípad nehody alebo havárie jadrového zariadenia sa vypracúva podľa osobitných predpisov2) v nadväznosti na vnútorný havarijný plán.
(2)
Plán ochrany obyvateľstva obsahuje najmä požiadavky na opatrenia v nadväznosti na časový priebeh nehody alebo havárie v
a)
období ohrozenia,
b)
skorej fáze,
c)
prechodnej fáze,
d)
neskorej fáze.
§ 14
Obdobie ohrozenia
(1)
Obdobie ohrozenia4) je obdobie, počas ktorého je nehoda alebo havária klasifikovaná prvým stupňom závažnosti.
(2)
Opatrenia v období ohrozenia sú:
a)
vyrozumenie osôb činných pri riešení nehôd alebo havárií a príprava varovania obyvateľstva,
b)
príprava na prípadné uskutočnenie neodkladných opatrení v skorej fáze v oblasti ohrozenia,
c)
informovanie obyvateľstva o opatreniach v období ohrozenia podľa prílohy č. 4.
§ 15
Skorá fáza
(1)
Skorá fáza je charakterizovaná začiatkom úniku rádioaktívnych látok a pretrvávaním úniku rádioaktívnych látok z jadrového zariadenia do ovzdušia, ktorý vo forme prechádzajúceho rádioaktívneho mraku je zdrojom rádioaktívnej kontaminácie, vonkajšieho a vnútorného ožiarenia obyvateľstva rádioaktívnymi látkami. Tá je klasifikovaná minimálne druhým stupňom závažnosti podľa § 5 ods. 1.
(2)
Neodkladné opatrenia v skorej fáze sú opatrenia podľa osobitných predpisov:2)
a)
vyrozumenie osôb činných pri riešení následkov nehôd alebo havárií a varovanie obyvateľstva,
b)
monitorovanie radiačnej situácie,
c)
regulácia pohybu osôb a dopravných prostriedkov,
d)
ukrytie,
e)
jódová profylaxia,
f)
evakuácia,
g)
používanie špeciálnych prostriedkov individuálnej ochrany,
h)
čiastočná hygienická očista osôb a vecí,
i)
zákaz spotreby nechránených potravín, vody a krmív.
(3)
Neodkladné opatrenia podľa odseku 2 písm. d) až f) a písm. i) sa plánujú v súlade s hodnotami zásahových úrovní podľa osobitných predpisov.8)
(4)
Prognóza prekročenia zásahovej úrovne8) je dôvodom na vykonanie neodkladných opatrení, ktoré sa vykonajú bez čakania na výsledky monitorovania skutočnej radiačnej situácie.
(5)
Cieľom neodkladných opatrení je zníženie alebo odvrátenie kontaminácie rádioaktívnymi látkami a zníženie alebo odvrátenie ožiarenia jednotlivca z obyvateľstva.
(6)
O opatreniach je obyvateľstvo informované podľa prílohy č. 4.
§ 16
Prechodná fáza a neskorá fáza
(1)
Prechodná fáza je charakterizovaná skončením úniku rádioaktívnych látok z jadrového zariadenia. Obyvateľstvo je potenciálne v tejto fáze ohrozované predovšetkým vonkajším ožiarením z rádioaktívne kontaminovaných povrchov alebo vnútorným ožiarením, ktoré je spôsobené vdychovaním rádioaktívnych látok alebo konzumovaním rádioaktívne kontaminovaných potravín a vody.
(2)
Neskorá fáza je charakterizovaná postupným odvolávaním ochranných opatrení a prechodom k bežnému spôsobu života. Obyvateľstvo môže byť potenciálne v neskorej fáze ohrozované z tých istých zdrojov ako v prechodnej fáze.
(3)
Následné opatrenia v prechodnej a neskorej fáze, ktoré sa plánujú v súlade s hodnotami zásahových úrovní podľa osobitných predpisov,8) sú:
a)
regulácia pohybu osôb a dopravných prostriedkov,2)
b)
regulácia spotreby potravín, vody a krmív rádioaktívne kontaminovaných,2)
c)
presídlenie obyvateľstva podľa vyhodnotenia aktuálnej radiačnej situácie a prognózy jej vývoja,8)
d)
dekontaminácia postihnutého územia.2)
(4)
Cieľom následných opatrení je zníženie ožiarenia jednotlivca z obyvateľstva a zníženie alebo vylúčenie následkov z pôsobenia rádioaktívnych látok na jednotlivca z obyvateľstva.
(5)
O opatreniach je obyvateľstvo informované podľa prílohy č. 4.
§ 17
Školenia, precvičovanie a aktualizácia
(1)
Krajské úrady preukázateľne oboznamujú s obsahom plánu ochrany obyvateľstva všetkých zamestnancov začlenených do organizácie havarijnej odozvy na úrovni kraja najmenej jedenkrát ročne. Systém školení zahŕňa aj oboznamovanie zamestnancov zaradených do organizácie havarijnej odozvy so zmenami v pláne ochrany obyvateľstva.
(2)
Krajské úrady najmenej jedenkrát ročne precvičujú vybrané časti plánu ochrany obyvateľstva.
(3)
Činnosti uvedené v pláne ochrany obyvateľstva krajské úrady precvičujú komplexne jedenkrát za tri roky spolu s organizáciou havarijnej odozvy držiteľa povolenia.
(4)
Krajské úrady vedú o každom cvičení príslušnú dokumentáciu vrátane komplexného vyhodnotenia a opatrení na odstránenie nedostatkov zistených počas cvičenia.
(5)
Krajské úrady do konca kalendárneho roka informujú úrad o záväzných termínoch cvičení na nasledujúci rok vrátane ich zamerania.
(6)
Krajské úrady predkladajú aktualizáciu plánov ochrany obyvateľstva úradu na posúdenie v jednom vyhotovení.
§ 18
Stanovenie oblastí ohrozenia
(1)
Podrobnosti žiadosti o schválenie veľkosti oblasti ohrozenia alebo jej zmien sú uvedené v prílohe č. 5.
(2)
Žiadosť o schválenie návrhu veľkosti oblasti ohrozenia predkladá žiadateľ úradu jeden mesiac pred podaním žiadosti o súhlas na umiestnenie stavby.
(3)
Žiadosť o schválenie predbežnej veľkosti oblasti ohrozenia predkladá žiadateľ úradu najneskôr tri mesiace pred podaním žiadosti o schválenie predbežného vnútorného havarijného plánu.
(4)
Žiadosť o schválenie veľkosti oblasti ohrozenia predkladá žiadateľ úradu najneskôr tri mesiace pred podaním žiadosti o schválenie vnútorného havarijného plánu.
(5)
Žiadosť o schválenie veľkosti oblasti ohrozenia spoločnej pre viaceré jadrové zariadenia predkladá žiadateľ po schválení veľkosti oblasti ohrozenia pre jednotlivé jadrové zariadenia.
§ 19
Havarijný dopravný poriadok
(1)
Havarijný dopravný poriadok obsahuje
a)
všeobecnú časť,
b)
organizáciu havarijnej odozvy,
c)
iné riziká,
d)
prílohy.
(2)
Všeobecná časť obsahuje
a)
cieľ havarijného dopravného poriadku,
b)
rozsah záväznosti havarijného dopravného poriadku,
c)
opis jednotlivých kapitol,
d)
určenie zodpovednosti za výkon opatrení určených v havarijnom dopravnom poriadku,
e)
všeobecné zásady prepravy rádioaktívnych materiálov v nadväznosti na opatrenia pre prípad nehody alebo havárie pri preprave,
f)
prehľad právnych predpisov dotýkajúcich sa havarijného dopravného poriadku a zoznam nadväzujúcej dokumentácie,
g)
použité definície, skratky a označenia.
(3)
Opis organizácie havarijnej odozvy obsahuje
a)
klasifikáciu a opis nehôd alebo havárií pri preprave, ktoré môžu narušiť jadrovú bezpečnosť pri preprave,
b)
spôsob vyhlasovania nehôd a havárií pri preprave,
c)
štruktúru organizácie havarijnej odozvy a jej zložiek, ktoré sa zúčastňujú na preprave, a systém ich spohotovenia,
d)
štruktúru a zabezpečenie havarijnej výjazdovej skupiny,
e)
plán vyrozumenia osôb činných pri riešení nehôd alebo havárií pri preprave a spôsob informovania o nehode alebo havárii pri preprave,
f)
spôsob vyrozumenia osôb činných pri riešení udalosti pri preprave v krajoch, cez územie ktorých sa preprava vykonáva, a spôsob varovania obyvateľstva,
g)
technické, komunikačné a materiálne prostriedky určené na zvládnutie nehody alebo havárie pri preprave,
h)
monitorovanie prepravovaných rádioaktívnych materiálov a územia pre prípad nehody alebo havárie pri preprave,
i)
ochranu osôb zabezpečujúcich prepravu a spôsob poskytovania prostriedkov ochrany a zdravotníckych prostriedkov,
j)
organizáciu, opatrenia a postupy na zdolanie, zmiernenie alebo odstránenie následkov nehody alebo havárie pri preprave vrátane regulácie pohybu osôb a dopravných prostriedkov podľa osobitných predpisov2) v oblasti predpokladaného ohrozenia,
k)
školenia a precvičovanie havarijného dopravného poriadku,
l)
prostriedky na zabezpečenie dekontaminácie a spôsob zabezpečenia dekontaminácie,
m)
spôsob informovania verejnosti pre prípad nehody alebo havárie pri preprave v súlade s požiadavkami podľa osobitných predpisov,9)
n)
zoznam orgánov, právnických osôb a fyzických osôb zúčastnených na činnosti podľa havarijného dopravného poriadku,
o)
dokumentáciu ochrany pred požiarmi,
p)
plán zdravotníckych opatrení.2)
(4)
Opis iných rizík obsahuje
a)
ich prehľad,
b)
rozsah ich vplyvu na jadrovú bezpečnosť,
c)
návrh riešenia nimi spôsobených následkov a nadväznosť na príslušné časti havarijného dopravného poriadku.
(5)
Prílohy obsahujú
a)
štandardné postupy s opisom činnosti členov organizácie havarijnej odozvy,
b)
formuláre na prvotné a následné priebežné informovanie dozorných orgánov podľa § 20,
c)
príklady vybraných nehôd alebo havárií pri preprave,
d)
spôsob vymedzenia zasiahnutého územia, jeho označenia a zabezpečenia.
§ 20
Informovanie o nehode alebo havárii pri preprave
(1)
Výskyt nehody alebo havárie pri preprave držiteľ povolenia ohlasuje úradu bezodkladne telefonicky.
(2)
Písomnú informáciu o nehode alebo havárii pri preprave vo forme podľa havarijného dopravného poriadku doručí držiteľ povolenia najneskôr do 45 minút od jej zistenia, a to faxom, elektronickou formou alebo osobne podľa času vzniku udalosti tak, aby informácia bola úradu preukázateľne ohlásená.
(3)
Minimálny obsah písomných informácií podľa odseku 2 je uvedený v prílohe č. 1 bode C.
(4)
Držiteľ povolenia informuje verejnosť najneskôr do 30 minút, ak nehoda alebo havária pri preprave bola ohodnotená podľa INES stupňom 2 alebo vyšším, v súlade s požiadavkami podľa osobitných predpisov9) a v rozsahu podľa prílohy č. 4 bodu 1.
§ 21
Školenia, precvičovanie a aktualizácia
(1)
Držiteľ povolenia na prepravu preukázateľne oboznamuje s obsahom havarijného dopravného poriadku všetky osoby, ktoré zabezpečujú prepravu, najmenej jedenkrát ročne v rozsahu ich pracovného zaradenia.
(2)
Školenie sa vykonáva aj vždy pred prepravou.
(3)
Zložky organizácie havarijnej odozvy precvičujú havarijný dopravný poriadok najmenej jedenkrát ročne.
(4)
Cvičenie so zapojením celej organizácie havarijnej odozvy sa vykonáva najmenej jedenkrát ročne.
(5)
O každom školení a cvičení vedie držiteľ povolenia na prepravu dokumentáciu vrátane komplexného hodnotenia a opatrení na odstránenie nedostatkov zistených počas cvičenia. Dokumentáciu o cvičení predkladá držiteľ povolenia na prepravu úradu.
(6)
Držiteľ povolenia na prepravu do konca kalendárneho roka informuje úrad o záväzných termínoch cvičení na nasledujúci kalendárny rok vrátane zameraní cvičení a predkladá úradu ročné vyhodnotenie cvičení za uplynulý kalendárny rok najneskôr do konca februára nasledujúceho kalendárneho roka.
(7)
Aktualizáciu havarijného dopravného poriadku predkladá držiteľ povolenia na prepravu v jednom vyhotovení.
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 22
Posudzovanie a schvaľovanie
(1)
Predbežný vnútorný havarijný plán predkladá žiadateľ o vydanie povolenia na posúdenie Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky. Po zapracovaní požiadaviek Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky predkladá žiadateľ takto upravený predbežný vnútorný havarijný plán úradu na schválenie v troch vyhotoveniach spolu so stanoviskom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky najneskôr tri mesiace pred podaním žiadosti o vydanie stavebného povolenia na stavbu jadrového zariadenia.
(2)
Vnútorný havarijný plán predkladá žiadateľ o vydanie povolenia na schválenie úradu po zapracovaní požiadaviek Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v troch vyhotoveniach spolu so stanoviskom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
(3)
Plány ochrany obyvateľstva predkladajú krajské úrady na posúdenie úradu v jednom vyhotovení. Po zapracovaní požiadaviek úradu a vydaní stanoviska predložia krajské úrady plány ochrany obyvateľstva na schválenie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Po zapracovaní jeho požiadaviek a schválení plánov ochrany obyvateľstva predložia krajské úrady jedno schválené vyhotovenie spolu s kópiou stanoviska o schválení úradu.
(4)
Havarijný dopravný poriadok predkladá žiadateľ o vydanie povolenia na prepravu na posúdenie úradu v jednom vyhotovení. Po zapracovaní požiadaviek úradu a vydaní stanoviska predloží žiadateľ o vydanie povolenia na prepravu havarijný dopravný poriadok na schválenie Ministerstvu dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky. Po zapracovaní jeho požiadaviek a schválení havarijného dopravného poriadku predloží žiadateľ o vydanie povolenia na prepravu jedno schválené vyhotovenie spolu s kópiou stanoviska o schválení úradu.
§ 23
Touto vyhláškou sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 6.
§ 24
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s osobitným predpisom10) pod číslom notifikácie 2005/0465/SK.
§ 25
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2006.
Marta Žiaková v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 55/2006 Z. z.
Obsah prvotnej a následnej informácie o nehode alebo havárii jadrového zariadenia a o nehode alebo havárii pri preprave
A. Prvotná písomná informácia o nehode alebo havárii jadrového zariadenia obsahuje
a) identifikačné údaje držiteľa povolenia podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona,
b) identifikáciu jadrového zariadenia a jeho zemepisné súradnice,
c) dátum a čas vzniku nehody alebo havárie a jej predbežné hodnotenie podľa INES,
d) čas prípadného vyhlásenia klasifikačného stupňa podľa § 5,
e) opis stavu jadrového zariadenia pred nehodou alebo haváriou,
f) jej stručný opis,
g) predpokladané príčiny jej vzniku,
h) opatrenia vykonané bezprostredne po nehode alebo havárii,
i) predpokladané následky nehody alebo havárie,
j) základné informácie o meteorologickej situácii.
B. Následná písomná informácia o nehode alebo havárii jadrového zariadenia obsahuje upresnené informácie podľa bodu A doplnené o
a) informáciu o celistvosti bariér,
b) predpokladané úniky rádioaktívnych látok, nimi zasiahnutom území a predpokladaný počet osôb zasiahnutých únikom,
c) prijaté ochranné opatrenia,
d) informovanie médií,
e) výsledky monitorovania.
C. Informácia o nehode alebo havárii pri preprave obsahuje
a) identifikačné údaje držiteľa povolenia podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona,
b) kód prepravy rádioaktívnych materiálov,
c) informácie o mieste nehody alebo havárie pri preprave,
d) čas vzniku nehody alebo havárie pri preprave,
e) opis situácie pred nehodou alebo haváriou a po nehode alebo havárii pri preprave a príčiny jej vzniku,
f) kategorizáciu podľa stupňa závažnosti v súlade s § 15 ods. 13 zákona,
g) predpokladané následky nehody alebo havárie pri preprave,
h) výsledky monitorovania,
i) dáta o meteorologickej situácii,
j) opatrenia vykonané bezprostredne po nehode alebo havárii pri preprave.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 55/2006 Z. z.
Minimálny rozsah údajov pravidelného informovania verejnosti
1. Informácie o ionizujúcom žiarení a jeho účinkoch na zdravie obyvateľstva a vplyve na životné prostredie.
2. Informácie o možných udalostiach na jadrových zariadeniach, ich klasifikovaní podľa stupňa závažnosti a možnom vplyve na obyvateľstvo a životné prostredie.
3. Princíp plánov ochrany obyvateľstva, varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb.
4. Činnosti, ktoré obyvateľstvo vykonáva pri jednotlivých udalostiach.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 55/2006 Z. z.
Medzinárodná stupnica jadrových udalostí (INES*) na účely informovania verejnosti
Havária 7
Veľmi vážna havária s účinkami na okolie6
Vážna havária s účinkami na okolie5
Havária s účinkami na okolie4
Havária s vážnymi účinkami na jadrové zariadenie
Nehoda 3
Vážna nehoda2
Nehoda1
Porucha
Udalosť pod stupnicou 0
Odchýlka
*INES - International Nuclear Event Scale.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 55/2006 Z. z.
Minimálny rozsah údajov na informovanie verejnosti pre prípad nehody alebo havárie na jadrovom zariadení alebo pri preprave
1. Informácie o nehode alebo havárii, stupni závažnosti a ich predpokladanom vývoji.
2. Informácie o opatreniach v období ohrozenia.
3. Informácie o neodkladných a následných opatreniach na ochranu obyvateľstva v skorej, prechodnej a v neskorej fáze.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 55/2006 Z. z.
Podrobnosti o podkladoch požadovaných na vymedzenie veľkosti oblasti ohrozenia
1. Podklady k žiadosti o schválenie veľkosti oblasti ohrozenia alebo jej zmien obsahujú
a) analýzu zdrojového člena a rádiologických následkov vybraných ťažkých havárií1) a porovnanie vypočítaných výsledkov so stanovenými hodnotami podľa osobitných predpisov,2)
b) opis metodiky analýzy a výpočtového programu,
c) odôvodnenie výberu analyzovaných scenárov rozvoja vybraných ťažkých havárií,1)
d) použité predpoklady modelovania,
e) uvažované počiatočné a okrajové podmienky a požiadavky na funkčnosť systémov a komponentov,
f) uvažované nápravné opatrenia na zmiernenie následkov vybraných ťažkých havárií,
g) zabezpečovanie kvality,
h) výsledky analýz, ich závery s určením veľkosti oblasti ohrozenia,
i) grafické zobrazenie s vyznačením umiestnenia jadrového zariadenia a s vyznačením oblasti ohrozenia.
2. Analýzy zdrojového člena a rádiologických následkov vybraných ťažkých havárií sú zdokumentované tak, aby úrad mohol vypočítané výsledky a závery overiť.
3. Podklady podľa odseku 1 predkladá žiadateľ v dvoch vyhotoveniach.
Príloha č. 6 k vyhláške č. 55/2006 Z. z.
Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie
Touto vyhláškou sa preberajú tieto právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie:
1. Smernica Rady 89/618/Euratom z 27. novembra 1989 o informovaní verejnosti o opatreniach na ochranu zdravia, ktoré sa majú uplatniť, a o krokoch, ktoré sa majú vykonať v prípade rádiologickej havarijnej situácie (Ú.v. ES L 357, 7. 12. 1989),
2. Rozhodnutie Rady 87/600/Euratom zo 14. decembra 1987 o vytvorení súboru opatrení Spoločenstva na rýchlu výmenu informácií v prípade mimoriadnej rádiologickej udalosti (Ú.v. ES L 371, 30. 12. 1987).
1)
Napríklad zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení zákona č. 515/2003 Z. z.
2)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12/2001 Z. z. o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 300/1996 Z. z. o zabezpečovaní ochrany obyvateľstva pri výrobe, preprave, skladovaní a manipulácii s nebezpečnými škodlivinami v znení neskorších predpisov.
3)
§ 3 ods. 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4)
§ 3 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5)
Napríklad vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 348/1998 Z. z. o zabezpečovaní technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov.
7)
§ 6 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 348/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9)
Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov v platnom znení (Ú. v. ES L 204, 21. 7. 1998).
1)
§ 2 písm. s) vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 50/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení pri ich umiestňovaní, projektovaní, výstavbe, uvádzaní do prevádzky, prevádzke, vyraďovaní a pri uzatvorení úložiska, ako aj kritériá pre kategorizáciu vybraných zariadení do bezpečnostných tried.
2)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12/2001 Z. z. o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 300/1996 Z. z. o zabezpečovaní ochrany obyvateľstva pri výrobe, preprave, skladovaní a manipulácii s nebezpečnými škodlivinami v znení neskorších predpisov.