56/2006 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

56
Vyhláška
Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky
z 12. januára 2006,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na dokumentáciu systému kvality držiteľa povolenia, ako aj podrobnosti o požiadavkách na kvalitu jadrových zariadení, podrobnosti o požiadavkách na kvalitu vybraných zariadení a podrobnosti o rozsahu ich schvaľovania
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 25 ods. 5 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Vyhláška ustanovuje podrobnosti o požiadavkách na dokumentáciu systému kvality držiteľa povolenia, podrobnosti o požiadavkách na kvalitu jadrových zariadení, podrobnosti o požiadavkách na kvalitu vybraných zariadení a podrobnosti o rozsahu ich schvaľovania.
§ 2
Dokumentácia systému kvality
(1)
Všetky činnosti, ktoré majú vplyv na kvalitu jadrových zariadení alebo na kvalitu vybraných zariadení, sa vykonávajú podľa dokumentácie schválenej pred výkonom týchto činností.
(2)
Dokumentácia systému kvality pozostáva z dokumentácie systému manažérstva kvality, požiadaviek na zabezpečovanie kvality jadrového zariadenia a z požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení.
(3)
Dokumentácia systému kvality žiadateľa o povolenie a držiteľa povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. j) a k) zákona pozostáva z dokumentácie systému manažérstva kvality.
§ 3
Dokumentácia systému manažérstva kvality
Požiadavky na dokumentáciu systémov manažérstva kvality žiadateľa o povolenie a držiteľa povolenia sú uvedené v prílohe č. 1.
§ 4
Zabezpečovanie kvality jadrového zariadenia
(1)
Požiadavky na zabezpečovanie kvality jadrového zariadenia sú obsiahnuté v programoch zabezpečovania kvality pre konkrétne jadrové zariadenie alebo skupinu jadrových zariadení. Tieto programy obsahujú špecifické požiadavky na zabezpečovanie kvality jadrových zariadení, sú súčasťou dokumentácie systému kvality, ale nenahrádzajú dokumentáciu systému manažérstva kvality.
(2)
Programy zabezpečovania kvality jadrového zariadenia sa delia na
a)
zadávací program zabezpečovania kvality jadrového zariadenia (ďalej len „zadávací program“), v ktorom sú rozpracované základné požiadavky na zabezpečovanie kvality pre všetky etapy existencie jadrového zariadenia,
b)
etapový program zabezpečovania kvality jadrového zariadenia (ďalej len „etapový program“), v ktorom sú rozpracované požiadavky na zabezpečovanie kvality pre konkrétnu etapu existencie jadrového zariadenia.
(3)
Etapy existencie jadrového zariadenia sú:
a)
projektovanie,
b)
výstavba,
c)
uvádzanie do prevádzky,
d)
prevádzka,
e)
jednotlivé etapy vyraďovania,
f)
uzatvorenie úložiska.
(4)
Požiadavky na zadávací program a etapový program sú uvedené v prílohe č. 2.
(5)
Zadávací program zabezpečovania kvality jadrového zariadenia je platný od schválenia do konca životnosti jadrového zariadenia. Etapové programy zabezpečovania kvality sú platné od ich schválenia do skončenia etapy existencie jadrového zariadenia, pre ktorú boli vypracované.
(6)
Programy zabezpečovania kvality jadrového zariadenia sa vo všetkých etapách jeho existencie musia pravidelne aktualizovať v súlade so skutočným stavom a etapou jeho existencie. Aktualizácia sa musí vykonať najneskôr súčasne s periodickým hodnotením jadrovej bezpečnosti.1)
§ 5
Zabezpečovanie kvality vybraných zariadení
(1)
Požiadavky na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení sú stanovené v plánoch kvality vybraných zariadení, ktoré
a)
rozpracúvajú zásady zabezpečovania kvality vybraných zariadení ustanovené touto vyhláškou a programami zabezpečovania kvality jadrového zariadenia,
b)
sú platné od ich schválenia do skončenia životnosti vybraných zariadení, pre ktoré boli vypracované,
c)
sa vypracovávajú pre každé vybrané zariadenie zaradené do bezpečnostnej triedy I,
d)
sa môžu vypracovávať ako združené plány kvality pre vybrané zariadenia rovnakého druhu a typorozmeru zaradené do bezpečnostnej triedy II,
e)
sa môžu vypracovávať ako združené plány kvality pre vybrané zariadenia rovnakého druhu zaradené do bezpečnostnej triedy III.
(2)
Pre vybrané zariadenia zaradené do bezpečnostnej triedy IV2) sa plány kvality vybraných zariadení nevypracovávajú. Pre tieto vybrané zariadenia sa vypracovávajú analýzy ich možného vplyvu na vybrané zariadenia zaradené do vyšších bezpečnostných tried podľa osobitného predpisu.3)
(3)
Za vypracovanie plánov kvality vybraných zariadení je zodpovedný držiteľ povolenia.
(4)
Plány kvality vybraných zariadení zaradených do bezpečnostných tried I až III vypracováva projektant jadrového zariadenia alebo spracovateľ zmeny jeho projektu.
(5)
Požiadavky na plány kvality sú uvedené v prílohe č. 3.
§ 6
Kvalita jadrových zariadení
Požiadavky na kvalitu jadrových zariadení sa určujú v zadávacej, predbežnej a v predprevádzkovej bezpečnostnej správe. Požiadavky pre etapu vyraďovania sa určujú v pláne etapy vyraďovania. Požiadavky na obsah bezpečnostných správ a plánov etáp vyraďovania sa uvádzajú v osobitnom predpise.4)
§ 7
Kvalita vybraných zariadení
(1)
Požiadavky na kvalitu vybraných zariadení sú obsiahnuté v technickej dokumentácii.
(2)
Technická dokumentácia obsahuje:
a)
výpočty a výsledky výpočtov na preukázanie odolnosti vybraného zariadenia voči seizmicite a účinkom prostredia pri všetkých skúšobných, prevádzkových a projektom uvažovaných havarijných podmienkach,
b)
zaradenie do bezpečnostnej triedy,
c)
požiadavky uvedené v prílohe č. 4 časti I a v osobitných predpisoch.5)
(3)
Splnenie požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení sa dokumentuje v sprievodnej technickej dokumentácii.
(4)
Požiadavky na sprievodnú technickú dokumentáciu sú uvedené v prílohe č. 4 časti II a v osobitných predpisoch.5)
(5)
Držiteľ povolenia skontroluje zhodu vybraného zariadenia s technickou a sprievodnou technickou dokumentáciou pri jeho dodaní na stavenisko pred jeho montážou alebo počas montáže a vyhotoví o tom záznam.
(6)
Ak chce držiteľ povolenia použiť konštrukciu alebo komponent, ktorý nebol navrhnutý a vyrobený špeciálne na použitie v jadrových zariadeniach (ďalej len „komerčné zariadenie“), musí preukázať splnenie požiadaviek podľa osobitných predpisov6) a ich úplnú použiteľnosť na danú funkciu.
(7)
Komerčné zariadenia nie je možné použiť pre systémy kategorizované do bezpečnostných tried I a II.
(8)
V procese preukazovania použiteľnosti komerčného zariadenia ako vybraného zariadenia (ďalej len „proces preukazovania“) držiteľ povolenia zabezpečí a zdokumentuje
a)
dodržanie dôležitých charakteristík návrhu, materiálu a vyhotovenia komerčného zariadenia alebo jeho časti, ktoré v prípade overenia poskytujú dostatočnú istotu, že komerčné zariadenie bude vykonávať požadovanú funkciu dôležitú z hľadiska jadrovej bezpečnosti,
b)
vykonanie previerky výrobcu pri riadení dosahovania dôležitých charakteristík podľa písmena a) alebo inšpekcií v kontrolných bodoch výroby, alebo analýz historických záznamov na preukázanie súladu komerčného zariadenia so špecifikovanými požiadavkami,
c)
overenie prijateľnosti komerčného zariadenia po jeho dodaní kontrolami, skúškami alebo analýzami vykonanými nezávislou organizáciou, inou, ako je výrobca alebo dodávateľ komerčného zariadenia.
(9)
Na komerčné zariadenie sa v primeranom rozsahu vzťahujú požiadavky podľa odsekov 3 až 5.
(10)
Po úspešnom ukončení procesu preukazovania sa komerčné zariadenie považuje za vybrané zariadenie. Na proces preukazovania a na všetky činnosti vykonávané na tomto zariadení po jeho dodaní musí držiteľ povolenia zabezpečiť vypracovanie plánu kvality vybraného zariadenia.
§ 8
Rozsah schvaľovania
(1)
Žiadateľ o vydanie súhlasu alebo o vydanie povolenia predkladá úradu na schválenie dokumentáciu systému manažérstva kvality a požiadavky na kvalitu jadrových zariadení spolu s dokladmi o ich posúdení dotknutými dozornými orgánmi.
(2)
Držiteľ súhlasu alebo držiteľ povolenia predkladá úradu na schválenie zmeny dokumentácie uvedenej v odseku 1.
(3)
Držiteľ povolenia predkladá úradu na schválenie požiadavky na kvalitu vybraných zariadení a ich zmeny spolu s dokladmi o ich posúdení dotknutými dozornými orgánmi.
(4)
Zmeny podľa odsekov 2 a 3 sa vykonávajú podľa zásad platných pre pôvodné zariadenie alebo dokumentáciu. Súčasne so zmenou držiteľ povolenia predkladá
a)
analýzu príčin navrhovanej zmeny s odôvodnením cieľa zmeny,
b)
hodnotenie vplyvu zmeny na jadrovú bezpečnosť,
c)
návrh opatrení na vylúčenie negatívnych dôsledkov možných vplyvov nového zariadenia na existujúce zariadenia pri ich inštalácii, kontrolách, skúškach, údržbe a prevádzke,
d)
zoznam bezpečnostnej dokumentácie, ktorej sa zmena dotkne, a zmenenú bezpečnostnú dokumentáciu,
e)
súpis dokumentácie systému kvality súvisiacej so zmenou, najmä požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení,
f)
hodnotenie bezpečnosti navrhovanej zmeny spracované nezávislou organizáciou metódou analýzy rizík,
g)
posúdenie návrhu na zmenu tým, kto vyhotovil pôvodný projekt, alebo inou kvalifikovanou organizáciou.
(5)
Žiadateľ o vydanie súhlasu na umiestnenie stavby jadrového zariadenia predkladá úradu na schválenie
a)
požiadavky na kvalitu jadrového zariadenia,
b)
zadávací program.
(6)
Žiadateľ o vydanie povolenia na stavbu jadrového zariadenia predkladá úradu na schválenie
a)
dokumentáciu systému manažérstva kvality,
b)
zadávací program,
c)
etapový program pre projektovanie,
d)
etapový program pre výstavbu,
e)
požiadavky na kvalitu jadrového zariadenia.
(7)
Držiteľ povolenia predkladá úradu na schválenie
a)
pred výberom dodávateľa vybraných zariadení plány kvality vybraných zariadení,
b)
pred začatím výroby vybraných zariadení požiadavky na kvalitu vybraných zariadení spolu s dokladom o ich posúdení, odsúhlasení alebo schválení dotknutými dozornými orgánmi podľa osobitných predpisov.
(8)
Žiadateľ o vydanie povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky predkladá úradu na schválenie
a)
dokumentáciu systému manažérstva kvality,
b)
etapový program pre uvádzanie do prevádzky,
c)
požiadavky na kvalitu jadrového zariadenia.
(9)
Žiadateľ o vydanie povolenia na prevádzku jadrového zariadenia predkladá úradu na schválenie
a)
dokumentáciu systému manažérstva kvality,
b)
etapový program pre prevádzku.
(10)
Žiadateľ o vydanie povolenia na etapu vyraďovania jadrového zariadenia predkladá úradu na schválenie
a)
dokumentáciu systému manažérstva kvality,
b)
etapový program pre danú etapu vyraďovania,
c)
požiadavky na kvalitu jadrového zariadenia.
(11)
Žiadateľ o vydanie povolenia na uzatvorenie úložiska predkladá úradu na schválenie
a)
dokumentáciu systému manažérstva kvality,
b)
etapový program pre uzatvorenie úložiska.
§ 9
Prechodné ustanovenie
Dokumentácia požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení a požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení schválená úradom pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky sa považuje za dokumentáciu podľa tejto vyhlášky. V prípade, že je potrebné uvedenú dokumentáciu zmeniť, držiteľ povolenia predkladá na schválenie úradu návrhy zmien tejto dokumentácie podľa tejto vyhlášky.
§ 10
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s osobitným predpisom7) pod číslom notifikácie 2005/0467/SK.
§ 11
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2006.
Marta Žiaková v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 56/2006 Z. z.
POŽIADAVKY NA DOKUMENTÁCIU SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY
Na dokumentáciu systému manažérstva kvality sa vzťahuje príslušná slovenská technická norma8) a navyše
a)
politika kvality, ktorá zahŕňa politiku bezpečnosti vyjadrujúcu písomný záväzok vedenia žiadateľa o povolenie a vedenia držiteľa povolenia prednostne dosiahnuť a udržiavať vysokú úroveň jadrovej bezpečnosti,
b)
politika odbornej prípravy vyjadrujúca záväzok vedenia žiadateľa o povolenie a vedenia držiteľa povolenia prednostne zabezpečiť požadovaný počet odborne spôsobilých zamestnancov a osobitne odborne spôsobilých zamestnancov podľa osobitného predpisu,9)
c)
opis organizačnej štruktúry obsahujúci záväzné vymedzenie zodpovednosti konkrétnej pracovnej funkcie za presne určenú oblasť jadrovej bezpečnosti,
d)
opis záväzného postupu a určenie zodpovednosti za obsadzovanie funkčných miest s priamym vplyvom na jadrovú bezpečnosť a s vplyvom na jadrovú bezpečnosť zamestnancami jadrového zariadenia,
e)
požiadavky na hodnotenie systému manažérstva kvality z hľadiska jadrovej bezpečnosti a zabezpečenie spätnej väzby,
f)
požiadavky na hodnotenie zmien systému manažérstva kvality a účinnosti ich implementácie,
g)
požiadavky na zabezpečovanie kvality a požiadavky na kvalitu sa určujú v súlade s ich významom pre jadrovú bezpečnosť použitím odstupňovaného prístupu,
h)
požiadavky na udržiavanie kompetencií zamestnancov,9) ktoré sa určujú tak, že počas výkonu pracovných činností budú venovať najvyššiu pozornosť zabezpečeniu vysokej úrovne kultúry bezpečnosti,
i)
požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov vykonávajúcich kontroly a skúšky špecifikovaných objektov, zariadení, služieb alebo procesov, ich nezávislosť a požiadavky na úroveň týchto kontrol a skúšok,
j)
požiadavky na systémy kvality svojich dodávateľov výrobkov, prác a služieb majúcich vplyv na jadrovú bezpečnosť jadrového zariadenia,
k)
požiadavky na spôsob a rozsah preverovania systémov kvality svojich dodávateľov,
l)
požiadavky na zmluvy s dodávateľmi primerane uplatňujúce požiadavky podľa písmen d) až k) s cieľom dosiahnuť a udržať vysokú úroveň kvality dodávok, kontrolu plnenia zmluvných podmienok a umožňujúce spoluúčasť inšpektorov úradu na kontrolnom audite,
m)
požiadavky na vedenie záznamov, ktorými sa preukáže splnenie požiadaviek na zabezpečovanie kvality a požiadaviek na kvalitu, ako aj spôsob ich preukazovania úradu.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 56/2006 Z. z.
POŽIADAVKY NA PROGRAMY ZABEZPEČOVANIA KVALITY JADROVÝCH ZARIADENÍ
I.
Zadávací program obsahuje:
a)
stručný opis jadrového zariadenia,
b)
súhrn a postupnosť činností, ktoré podmieňujú kvalitu jadrového zariadenia vo všetkých etapách existencie jadrového zariadenia,
c)
určenie členenia a postupnosti spracovania etapových programov, určenie zodpovednosti za ich spracovanie a aktualizáciu, určenie požiadaviek, ktoré v nich treba rozpracovať,
d)
určenie zodpovednosti za zabezpečovanie kvality v jednotlivých etapách existencie jadrového zariadenia a podmienky preberania tejto zodpovednosti,
e)
zásady riadenia dokumentácie kvality a záznamov a ich prenosu medzi jednotlivými etapami vrátane ich nezávislého overovania, určenie požiadaviek na preskúmanie, aktualizáciu a operatívne riadenie zadávacieho programu,
f)
požiadavky na zabezpečovanie kvality, na organizačné a technické zabezpečenie činností a procesov dôležitých na zabezpečovanie kvality jadrového zariadenia v etapách projektovania, navrhovania, výroby, dovozu, výstavby, uvádzania do prevádzky, prevádzky, údržby, kontroly a vyraďovania, uplatnených pri zabezpečovaní kvality jadrového zariadenia a zásady odstupňovaného prístupu k zabezpečovaniu kvality vybraných zariadení podľa ich významu pre jadrovú bezpečnosť a požiadaviek na metrológiu,
g)
zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov a základných normatívno-technických dokumentov, ktoré budú použité pri vypracovaní projektu jadrového zariadenia,
h)
údaje dôležité z hľadiska jadrovej bezpečnosti, požiadavky na rozsah prieskumov, štúdií, analýz a výpočtov, funkčné požiadavky a požiadavky spoľahlivosti, požiadavky na podmienky prostredia, požiadavky úradu, osobitných predpisov a slovenských technických noriem a požiadavky na zabezpečenie ich overenia,
i)
opis plánovania a koordinácie umiestňovania,
j)
návrh zásad kategorizácie vybraných zariadení do bezpečnostných tried,
k)
požiadavky na výber lokality, spôsob výberu ochranného pásma so zdôvodnením jeho veľkosti, súlad činností pri umiestňovaní s požiadavkami podľa písmen a) až i) a overenie použitých metodík na hodnotenie vybranej lokality.
II.
Etapový program obsahuje:
a)
stručný opis jadrového zariadenia,
b)
požiadavky na plány činností podmieňujúcich jadrovú bezpečnosť v danej etape,
c)
súhrn a postupnosť činností, ktoré podmieňujú kvalitu jadrového zariadenia v danej etape, najmä plánovanie, prípravu a koordináciu vykonávania činností, aj s prihliadnutím na nasledujúcu etapu,
d)
spôsob riadenia dokumentácie kvality a záznamov a ich prenosu medzi nasledujúcimi etapami vrátane ich nezávislého overovania, určenie požiadaviek na preskúmanie, aktualizáciu a operatívne riadenie príslušného etapového programu,
e)
požiadavky na systém identifikácie a značenia zariadení,
f)
požiadavky na definovanie a dokladovanie stavu jadrového zariadenia pri odovzdávaní a preberaní do nasledujúcej etapy,
g)
postupy na zabezpečenie dodatočných opatrení pre prípady neštandardných situácií,
h)
spôsob organizačného a technického zabezpečenia činností a procesov dôležitých na zabezpečovanie kvality jadrového zariadenia v danej etape vrátane vymedzenia právomocí, zodpovednosti a požiadaviek na kvalifikáciu zamestnancov vykonávajúcich tieto činnosti,
i)
súhrn všeobecne záväzných právnych predpisov a použitej normatívno-technickej dokumentácie,
j)
upresnené údaje dôležité z hľadiska jadrovej bezpečnosti, doplňujúce požiadavky na rozsah prieskumov, štúdií, analýz a výpočtov, funkčné požiadavky a požiadavky spoľahlivosti, upresnené požiadavky na podmienky prostredia, požiadavky úradu, osobitných predpisov a slovenských technických noriem a požiadavky na zabezpečenie ich overenia,
k)
opis spôsobu kontroly vykonávaných činností, ktoré podmieňujú kvalitu jadrového zariadenia v danej etape, spôsobu preverovania týchto činností a požiadavky na definovanie stavu jadrového zariadenia vrátane činností vykonávaných dodávateľským spôsobom,
l)
postupy na uchovávanie dokumentácie a záznamov,
m)
zásady kategorizácie vybraných zariadení do bezpečnostných tried,
n)
požiadavky na preukázanie súladu činností, ktoré podmieňujú kvalitu jadrového zariadenia v danej etape, s požiadavkami podľa písmen a) až k) a overenie použitých metodík.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 56/2006 Z. z.
POŽIADAVKY NA PLÁNY KVALITY
Plán kvality vybraného zariadenia obsahuje:
a)
vymenovanie vybraných zariadení, na ktoré sa vzťahuje,
b)
identifikačné údaje vybraného zariadenia,
c)
súhrn vlastností s vplyvom na jadrovú bezpečnosť,
d)
súhrn a postupnosť činností, ktoré podmieňujú kvalitu vybraného zariadenia vo všetkých etapách jeho existencie,
e)
organizačné a technické zabezpečenie činností a procesov dôležitých na zabezpečovanie kvality vybraného zariadenia vo všetkých etapách jeho existencie a vymedzenie právomocí, zodpovednosti a požiadaviek na odbornú spôsobilosť zamestnancov vykonávajúcich tieto činnosti,
f)
požiadavky na technologické postupy výroby, spôsob a rozsah kontroly predvýrobných, výrobných a montážnych operácií,
g)
požiadavky na technologické postupy prevádzky a údržby vrátane požiadaviek na spôsob a rozsah predprevádzkových a prevádzkových kontrol,
h)
požiadavky na identifikáciu materiálov, dielov a súčastí podľa vopred stanovených zásad týkajúcich sa aj čiastočne vyrobených podzostáv a polotovarov, prídavného materiálu a náhradných dielov a materiálov, ktoré sú zachované počas výrobných operácií, skladovania, prepravy, prípravy na montáž, montáže, uvádzania do prevádzky a v prevádzke, a povinnosť udržiavať identifikačné záznamy a súvisiacu dokumentáciu kvality počas celého obdobia výstavby a prevádzky,
i)
pre vybrané zariadenia zaradené do bezpečnostnej triedy I a II požiadavky na vedenie záznamov o overení návrhu a o potvrdení platnosti tohto návrhu v súlade s kritériami podľa tejto vyhlášky.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 56/2006 Z. z.
I. POŽIADAVKY NA TECHNICKÚ DOKUMENTÁCIU VYBRANÝCH ZARIADENÍ
Technická dokumentácia zahŕňa:
a)
vstupné projektové podklady špecifické pre dané vybrané zariadenie,
b)
konštrukčné, stavebné a montážne výkresy zostáv a častí zariadení, ktoré obsahujú:
1.
označenie predpísanej kvality a stavu hutníckych polotovarov, prípadne iných častí, dielov a prídavných materiálov s určením rozsahu technických dodacích podmienok pre ich stanovenú kvalitatívnu úroveň,
2.
rozmery, hrúbky stien a údaje potrebné na ich dimenzovanie,
3.
umiestnenie, druh, rozmery, hodnoty súčiniteľov zvarových spojov a ich klasifikačný stupeň,
4.
skúšobné médiá, druh skúšok a ich kritériá úspešnosti,
c)
výsledky výpočtov vypracovaných podľa technických noriem, technických podmienok, prípadne podľa nových poznatkov vedy a techniky,
d)
výpočty alebo výsledky výpočtov a dôležité technické údaje o parametroch poistných zariadení so zameraním na ich druh, veľkosť, priepustnosť, umiestnenie, istenie, ochranu, selektivitu, požiadavky na kvalifikáciu,
e)
technologické postupy výroby a výstavby, návrh na ich overenie a postupy ich prípadných opráv,
f)
montážne predpisy a technologické postupy montáže,
g)
technické podmienky na výrobu, výstavbu, montáž a opravy, ktoré musia obsahovať
1.
spôsob, druh a rozsah tepelného spracovania pri zariadeniach, respektíve častiach strojnotechnologických vybraných zariadení bezpečnostnej triedy I a II,
2.
vstupné, medzioperačné a výstupné výrobné kontroly a pomontážne kontroly, ako aj kritériá prijateľnosti ich výsledkov,
3.
údaje o plánovanej dobe životnosti zariadenia,
4.
údaje o spoľahlivosti zariadenia,
5.
údaje o seizmickej odolnosti zariadenia,
h)
technologické postupy zásahov zváraním do existujúcich vybraných zariadení bezpečnostnej triedy I a II, ktoré posúdi osoba oprávnená pre oblasť zvárania, tepelného spracovania, fyzikálnej metalurgie, skúšania vlastností a defektoskopickej kontroly materiálov a zvarových spojov vybraných zariadení,
i)
technologické postupy zvárania, ktoré sa musia vypracovať v súlade s technickou normou a musí v nich byť stanovená kvalifikácia zvárača,
j)
konštrukčné vyhotovenie zariadení tak, aby nemohlo dôjsť k ich náhlemu porušeniu pri všetkých skúšobných, prevádzkových stavoch a stavoch uvažovaných v projekte,
k)
riešenie prehliadok, kontrol a funkčných skúšok, opravy a údržbu zariadení,
l)
dimenzovanie zariadení a ich zdrojov energie, polohové riešenie armatúr, konštrukciu, počet a polohu indikátorov hladín pracovného média v zariadeniach, signalizáciu hraničných polôh hladín, hodnôt tlakov a teplôt, dimenzovanie, umiestnenie a určenie druhu poistných zariadení a meracích prístrojov a prístupu k nim, systém signalizácie normálnej prevádzky a poruchových stavov, systém ovládania a blokovania príslušného technického zariadenia, nastavenie medzných hodnôt teplôt, tlakov a hladín a poistných a regulačných zariadení,
m)
fyzickú separáciu jednotlivých bezpečnostných systémov vnútorných elektrických rozvodov pre striedavú a jednosmernú časť, odolnosť proti účinkom skratových prúdov, nastavenie elektrických ochrán a ich selektívneho pôsobenia,
n)
požiadavky na ukladanie betónov a kontrolu ich kvality, na vyhotovenie betonárskej výstuže, priechodiek, dverí, príklopov, uzáverov, povrchových úprav stavebných konštrukcií a vyhotovenie stavebnej elektroinštalácie,
o)
požiadavky na kvalifikáciu zariadení.
II.
POŽIADAVKY NA SPRIEVODNÚ TECHNICKÚ DOKUMENTÁCIU VYBRANÝCH ZARIADENÍ
A.
Sprievodná technická dokumentácia vybraných zariadení obsahuje:
a)
záznamy o splnení požiadavky podľa § 7 ods. 3,
b)
atesty a protokoly o kontrole kvality použitých materiálov so zameraním na základné materiály, hutné polotovary, prídavné materiály zariadení a ich častí, armatúr, poistných zariadení, spojovacích prvkov, káblov, prístrojov, priechodiek, betónov,
c)
protokoly, zápisy a iné záznamy zo skúšok a kontrol s ich vyhodnotením,
d)
osvedčenia o kvalite a kompletnosti dodávky, montáže alebo výstavby dokladované protokolmi o výsledkoch predpísaných skúšok vykonaných počas a po skončení montáže a prípadnými ďalšími dokladmi o skutočnom stave zariadenia,
e)
výkresovú dokumentáciu s vyznačením odchýlok zodpovedajúcu skutočnému vyhotoveniu,
f)
programy prevádzkových kontrol,
g)
pokyny na údržbu a opravy,
h)
návod na obsluhu a bezpečné používanie.
B.
Sprievodná technická dokumentácia strojnotechnologických vybraných zariadení charakteru tlakových nádob ďalej obsahuje:
a)
záznamy o prípadnej aktualizácii pevnostných výpočtov a ich výsledky,
b)
údaje o tepelnom spracovaní,
c)
zoznamy zváračov, ktorí vykonali zváračské práce, s vyznačením druhu a platnosti osvedčenia,
d)
zoznamy zamestnancov, ktorí vykonali defektoskopické skúšky, s vyznačením druhu a platnosti ich oprávnenia,
e)
protokoly o kontrole kvality zvarových spojov,
f)
údaje o opravách vád počas výroby,
g)
záznamy o registrovaných indikáciách pri vybraných zariadeniach bezpečnostnej triedy I a II,
h)
záznamy o odchýlkach od dokumentácie kvality počas výroby a vyhodnotenie zmeny vlastností voči pôvodnému návrhu.
C.
Sprievodná technická dokumentácia jednotlivých ucelených okruhov, vetiev a systémov vybraných zariadení charakteru potrubných systémov a točivých strojov ďalej obsahuje:
a)
záznamy o prípadnej aktualizácii pevnostných výpočtov a ich výsledky,
b)
zoznam zváračov, ktorí vykonali zváračské práce pri montáži, s vyznačením druhu a platnosti osvedčenia,
c)
zoznam zamestnancov, ktorí vykonali nedeštruktívne skúšky, s vyznačením druhu a platnosti ich oprávnení,
d)
zápisy o kontrole a potvrdenie o vnútornej čistote zariadení,
e)
protokoly o kontrole kvality zvarových spojov,
f)
protokoly o skúškach tesnosti a pevnosti,
g)
údaje o opravách vád počas montáže.
D.
Sprievodná technická dokumentácia jednotlivých ucelených okruhov, vetiev a systémov vybraných elektrických zariadení so zameraním na napájanie a ochranu havarijných systémov a systémov dochladzovania reaktora ďalej obsahuje:
a)
atesty prístrojov alebo doklady o zhode podľa osobitného predpisu,6)
b)
vnútorné zapojenie,
c)
protokoly o individuálnom a funkčnom vyskúšaní,
d)
správu o odbornej prehliadke a skúške (revíznu správu),
e)
protokoly o nastavení elektrických ochrán,
f)
protokoly o validácii a verifikácii programového vybavenia.
E.
Sprievodná technická dokumentácia zariadení stavebných objektov so zameraním na hermetické priestory a zariadenia zabezpečujúce ich tesnosť a pevnosť v stavoch uvažovaných v projekte ďalej obsahuje:
a)
záznamy o prípadnej aktualizácii pevnostných výpočtov a ich výsledky,
b)
zoznam zváračov, ktorí vykonali zváračské práce pri montáži, s vyznačením druhu a platnosti osvedčení,
c)
zoznam zamestnancov, ktorí vykonali nedeštruktívne skúšky, s vyznačením druhu a platnosti ich oprávnení,
d)
protokoly o kontrole kvality zvarových spojov,
e)
zápisy o kontrole a potvrdenie o vnútornej čistote priestorov,
f)
protokoly o skúškach tesnosti a pevnosti hermetických priestorov.
Sprievodná technická dokumentácia podľa písmen a) až f) sa vypracováva pre jednotlivé priestory a miestnosti stavebných objektov.
1)
Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 49/2006 Z. z. o periodickom hodnotení jadrovej bezpečnosti.
2)
§ 3 vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 50/ 2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení pri ich umiestňovaní, projektovaní, výstavbe, uvádzaní do prevádzky, prevádzke, vyraďovaní a pri uzatvorení úložiska, ako aj kritériá pre kategorizáciu vybraných zariadení do bezpečnostných tried.
4)
Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 58/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam.
5)
Napríklad vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.
6)
Napríklad zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 718/2002 Z. z.
7)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov v platnom znení (Ú. v. ES L 204, 21. 7. 1998).
8)
STN EN ISO Systémy manažérstva kvality. Požiadavky. (ISO 9001:2000).
9)
Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 52/2006 Z. z. o odbornej spôsobilosti.