Predpis bol zrušený predpisom 559/2008 Z. z.

571/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2006 do 31.12.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

571
VYHLÁŠKA
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 2. októbra 2006,
ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia odborov vzdelania
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike ustanovuje:
§ 1
Štatistická klasifikácia odborov vzdelania (ďalej len „klasifikácia“) je uvedená v prílohe.
§ 2
Predmetom klasifikácie sú vedné odbory a študijné odbory na vysokých školách a študijné odbory a učebné odbory na stredných školách.
§ 3
Zrušuje sa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 16/1996 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia odborov vzdelania.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2006.
Peter Mach v. r.
Príloha k vyhláške č. 571/2006 Z. z.
ŠTATISTICKÁ KLASIFIKÁCIA ODBOROV VZDELANIA