579/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

579
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 11. októbra 2006,
ktorým sa ustanovujú podmienky bezpečnej nakládky a vykládky námornej lode na hromadný náklad
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
§ 1
(1)
Toto nariadenie vlády ustanovuje požiadavky na spôsobilosť námorných lodí na hromadný náklad a postupy pri spolupráci medzi námornými loďami a terminálmi pri nakládke a vykládke námornej lode zamerané na zvýšenie ich bezpečnosti pri manipulácii s hromadným nákladom v termináloch pobrežných členských štátov Európskej únie (ďalej len „pobrežný členský štát“) na účely nakládky alebo vykládky suchého hromadného nákladu a na zníženie rizík nadmerného preťaženia a poškodenia lodnej konštrukcie počas nakládky a vykládky.
(2)
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na námorné lode plávajúce pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky, ktoré priplávajú do terminálu na nakládku alebo vykládku suchého hromadného nákladu.
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
námornou loďou námorná loď na hromadný náklad podľa medzinárodnej zmluvy,1) a to
1.
námorná loď s jednou palubou, hornými a bočnými tankami v nákladových priestoroch určená najmä na prepravu suchého hromadného nákladu,
2.
námorná loď s jednou palubou, ktorá má dva pozdĺžne priedely a dvojité dno pod celým nákladovým priestorom, určená na prepravu rudy len v stredových nákladových priestoroch alebo
3.
kombinovaná námorná loď podľa medzinárodnej zmluvy,2)
b)
suchým hromadným nákladom tuhý hromadný náklad podľa medzinárodnej zmluvy3) okrem obilia,4)
c)
terminálom pevné, plávajúce alebo pohyblivé zariadenie, ktoré sa používa na nakládku a vykládku suchého hromadného nákladu na námorné lode alebo z nich,
d)
prevádzkovateľom terminálu jeho vlastník alebo iná osoba, ktorú vlastník určí ako osobu zodpovednú za nakládku alebo vykládku prebiehajúcu v termináli na námornej lodi,
e)
zástupcom terminálu osoba, ktorú určí prevádzkovateľ terminálu, zodpovedná za prípravu, priebeh a ukončenie nakládky a vykládky prebiehajúcej v termináli pre námornú loď,
f)
veliteľom námornej lode osoba, ktorá je oprávnená veliť námornej lodi; veliteľ námornej lode môže určiť dôstojníka zodpovedného za nakládku a vykládku,
g)
informáciou o náklade informácia podľa medzinárodnej zmluvy,5)
h)
plánom nakládky alebo vykládky plán podľa medzinárodnej zmluvy,6) ktorý je uvedený v dodatku 2 ku Kódexu postupu pre bezpečnú nakládku a vykládku námorných lodí na hromadný náklad schválený rezolúciou Medzinárodnej námornej organizácie A.862(20) (ďalej len „kódex“),
i)
kontrolným bezpečnostným zoznamom námorná loď/pobrežie kontrolný zoznam, ktorý je uvedený v časti 4 kódexu a ktorý má formu podľa dodatku 3 ku kódexu,
j)
vyhlásením o špecifickej hmotnosti suchého hromadného nákladu informácia o špecifickej hmotnosti nákladu podľa medzinárodnej zmluvy.7)
§ 3
(1)
Veliteľ námornej lode zaisťuje bezpečnosť nakládky a vykládky námornej lode a poskytuje terminálu s dostatočným predstihom pred predpokladaným príchodom námornej lode do prístavu informácie podľa prílohy č. 1.
(2)
Veliteľ námornej lode pred nakládkou suchého hromadného nákladu zabezpečí informácie o náklade podľa medzinárodnej zmluvy,8) a ak je potrebné, aj vyhlásenie o špecifickej hmotnosti suchého hromadného nákladu; táto informácia je uvedená vo formulári vyhlásenia o náklade podľa dodatku 5 ku kódexu.
(3)
Veliteľ námornej lode pred začiatkom a počas nakládky alebo pred začiatkom a počas vykládky zabezpečí činnosti podľa prílohy č. 2.
(4)
Veliteľ námornej lode pred začiatkom a počas nakládky alebo pred začiatkom a počas vykládky dohodne so zástupcom terminálu plán nakládky alebo vykládky (ďalej len „plán“) v súlade s medzinárodnou zmluvou.9) Plán sa vyhotovuje podľa prílohy 2 ku kódexu s uvedením čísla námornej lode prideleného Medzinárodnou námornou organizáciou a je schválený a podpísaný veliteľom námornej lode a zástupcom terminálu.
(5)
Veliteľ námornej lode a zástupca terminálu pripravujú, prijímajú a odsúhlasujú zmeny plánu, ktoré by podľa jedného z nich mohli ovplyvniť bezpečnosť námornej lode alebo lodnej posádky.
(6)
Plán a jeho zmeny sa uchovávajú na námornej lodi a termináli kvôli prípadnému overeniu príslušným orgánom pobrežného členského štátu po dobu šiestich mesiacov od schválenia a podpísania plánu alebo jeho zmeny veliteľom námornej lode a zástupcom terminálu.
(7)
Veliteľ námornej lode a zástupca terminálu vypracujú a spoločne podpíšu kontrolný bezpečnostný zoznam námorná loď/pobrežie v súlade s dodatkom 4 ku kódexu.
(8)
Medzi námornou loďou a terminálom musí byť zabezpečená účinná komunikácia o nakládke a vykládke. Prerušenie nakládky alebo vykládky musí byť dohodnuté medzi veliteľom námornej lode a zástupcom terminálu.
(9)
Veliteľ námornej lode alebo zástupca terminálu riadi nakládku alebo vykládku v súlade s plánom.
(10)
Veliteľ námornej lode a zástupca terminálu po skončení nakládky alebo vykládky písomne potvrdia, že nakládka alebo vykládka sa uskutočnila v súlade s plánom vrátane jeho zmien. V prípade vykládky potvrdenie obsahuje záznam o tom, že nákladové priestory boli na žiadosť veliteľa námornej lode vyprázdnené a vyčistené, a o škode, ktorú námorná loď utrpela, ako aj o vykonanej oprave.
§ 4
(1)
Veliteľ námornej lode zabezpečí opravu námornej lode, ak ho zástupca terminálu informuje o poškodení konštrukcie námornej lode alebo jej zariadenia počas nakládky alebo vykládky.
(2)
Ak by poškodenie mohlo narušiť pevnosť stavebných prvkov námornej lode, vodotesnosť jej trupu alebo jej dôležité technické systémy, zástupca terminálu alebo veliteľ námornej lode informuje Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky alebo uznanú klasifikačnú spoločnosť a štátnu prístavnú kontrolu. Pri rozhodovaní štátnej prístavnej kontroly o tom, či je nevyhnutná okamžitá oprava námornej lode alebo ju možno odložiť, sa prihliada na vyjadrenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky alebo uznanej klasifikačnej spoločnosti a veliteľa námornej lode. Ak je okamžitá oprava námornej lode nevyhnutná, musí sa vykonať tak, aby boli splnené požiadavky veliteľa námornej lode a príslušného orgánu pobrežného členského štátu predtým, ako námorná loď opustí prístav.
§ 5
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe č. 3.
§ 6
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. novembra 2006.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 579/2006 Z. z.
INFORMÁCIE, KTORÉ POSKYTUJE VELITEĽ TERMINÁLU
1.
Predpokladaný čas príchodu námornej lode do prístavu sa musí oznámiť čo najskôr. Táto informácia sa podľa potreby aktualizuje.
2.
Prvé hlásenie predpokladaného času príchodu obsahuje
a)
meno námornej lode, volací znak, číslo námornej lode pridelené Medzinárodnou námornou organizáciou, vlajkový štát, registračný prístav,
b)
plán nakládky a vykládky, množstvo nákladu, uskladnenie blízko nakladacích otvorov, poradie nakládky a vykládky a množstvo, ktoré sa má naložiť alebo postupne vyložiť,
c)
ponor pri príchode a predpokladaný ponor pri odchode,
d)
čas potrebný na napustenie balastových tankov alebo na ich vyčerpanie,
e)
celkovú dĺžku námornej lode, najväčšiu šírku námornej lode, dĺžku nákladových priestorov od predného okraja prvého nákladového priestoru po zadný okraj posledného nákladového priestoru, do ktorých sa má náklad nakladať alebo z ktorých sa má náklad vykladať,
f)
výšku od čiary ponoru po prvý nákladový otvor, ktorým sa má nakladať alebo vykladať, a vzdialenosť od boku námornej lode po nákladový otvor,
g)
umiestenie spúšťacích lodných schodíkov,
h)
výšku nadhladinovej časti lodného trupu,
i)
súčasti a výkonnosť lodného nakladacieho zariadenia, ak je k dispozícii,
j)
počet a druh vyväzovacích lán,
k)
špeciálne požiadavky na úpravu alebo kontinuálne meranie obsahu vody v náklade,
l)
podrobnosti o akýchkoľvek potrebných opravách, ktoré môžu zdržať kotvenie, začiatok nakládky alebo vykládky alebo môžu zdržať odplávanie po ukončení nakládky alebo vykládky,
m)
iné informácie týkajúce sa námornej lode, ktoré požaduje terminál.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 579/2006 Z. z.
POVINNOSTI VELITEĽA PRED NAKLÁDKOU ALEBO VYKLÁDKOU A POČAS NEJ
Veliteľ pred nakládkou alebo vykládkou alebo počas nej zabezpečí, aby
1.
nakládku alebo vykládku nákladu a vypúšťanie a napúšťanie balastových tankov riadil poverený dôstojník námornej lode,
2.
bolo zabezpečené sledovanie rozloženia nákladu a vodného balastu počas nakládky alebo vykládky, aby nedošlo k nadmernému zaťaženiu lodnej konštrukcie,
3.
námorná loď bola vzpriamená alebo aby bol jej náklon čo najmenší, ak je z prevádzkových dôvodov potrebný,
4.
námorná loď bola bezpečne zakotvená s ohľadom na miestne poveternostné podmienky a predpovede,
5.
na palube zostal dostatočný počet dôstojníkov a ostatných členov posádky, aby mohli obsluhovať kotvové zariadenie počas bežnej alebo pohotovostnej situácie vzhľadom na potrebu dostatočne dlhého odpočinku posádky, aby sa zabránilo únave,
6.
zástupca terminálu bol informovaný o požiadavkách na úpravy nákladu, ktoré budú v súlade s postupmi podľa kódexu,
7.
zástupca terminálu si bol vedomý potreby harmonizácie medzi rýchlosťou vypúšťania balastov alebo napúšťaním balastov a nakládkou alebo vykládkou a akejkoľvek odchýlky od plánu napúšťania balastov alebo vyčerpávania balastov alebo akejkoľvek inej záležitosti, ktorá by mohla ovplyvniť nakládku alebo vykládku,
8.
vypúšťanie balastov prebiehalo v súlade s dohodnutým plánom nakládky a nespôsobilo zaplavenie nábrežia alebo susednej námornej lode, ak námorná loď z praktických dôvodov nemohla celkom vyčerpať balastovú vodu pred nakládkou, aby sa so zástupcom terminálu dohodol čas, kedy možno nakládku prerušiť, ako aj doba trvania prerušenia,
9.
so zástupcom terminálu boli dohodnuté opatrenia, ktoré treba podniknúť v prípade dažďa alebo iných zmien počasia, ak by v prípade takej zmeny druh nákladu mohol znamenať nebezpečenstvo,
10.
neboli na palube alebo v blízkosti námornej lode vykonávané žiadne práce spojené s vysokými teplotami, kým sa námorná loď nachádza pri nábreží, okrem prípadu, ak to povolí zástupca terminálu a v súlade s požiadavkami príslušného orgánu pobrežného členského štátu,
11.
na námornej lodi bol zabezpečený prísny dozor počas nakládky alebo vykládky a počas záverečných etáp nakládky alebo vykládky,
12.
zástupca terminálu bol okamžite informovaný, ak počas nakládky alebo vykládky bola spôsobená škoda, vznikla nebezpečná situácia alebo ak je pravdepodobnosť takej situácie,
13.
zástupcovi terminálu bolo oznámené, kedy sa musí začať trimovanie námornej lode, aby bolo možné zastaviť nakladacie zariadenia,
14.
vykládka z ľavej a pravej strany toho istého nákladového priestoru bola rovnomerná s cieľom zabrániť deformácii lodného telesa,
15.
pri vypúšťaní balastov z jedného alebo viacerých nákladových priestorov sa bral ohľad na možnosť uvoľňovania horľavých pár z nákladového priestoru a uskutočnili sa predbežné opatrenia predtým, ako budú povolené akékoľvek práce spojené s vysokými teplotami v blízkosti nákladových priestorov alebo nad nimi.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 579/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/96/ES zo 4. decembra 2001 stanovujúca harmonizované požiadavky a postupy pri bezpečnej nakládke a vykládke lode na hromadný náklad (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 7/zv. 6.) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/84/ES z 5. novembra 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 7/zv. 7.).
1)
Kapitola IX pravidlo 1.6 Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS 1974) v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 165/2001 Z. z.).
2)
Kapitola II-2 pravidlo 3.27 Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS 1974) v znení neskorších predpisov.
3)
Kapitola XII pravidlo 1.4 Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS 1974) v znení neskorších predpisov.
4)
Kapitola VI pravidlo 8.2 Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS 1974) v znení neskorších predpisov.
5)
Kapitola VI pravidlo 2 Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS 1974) v znení neskorších predpisov.
6)
Kapitola VI pravidlo 7.3 Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS 1974) v znení neskorších predpisov.
7)
Kapitola XII Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS 1974) v znení neskorších predpisov.
8)
Kapitola VI pravidlo 2.2 Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS 1974) v znení neskorších predpisov.
9)
Kapitola VI pravidlo 7.3 Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS 1974) v znení neskorších predpisov.