58/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2006 do 29.02.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

58
VYHLÁŠKA
Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky
z 12. januára 2006,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 17 ods. 3, § 18 ods. 5, § 19 ods. 9, § 20 ods. 7 a § 22 ods. 6 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie uvedenej v prílohe č. 1 zákona.
§ 2
Zadávacia bezpečnostná správa
(1)
Zadávacia bezpečnostná správa preukazuje súlad stavby s územnoplánovacou dokumentáciou podľa osobitného predpisu.1)
(2)
Zadávacia bezpečnostná správa ďalej obsahuje
a)
zadanie na projekt jadrového zariadenia vyplývajúce z požiadaviek na jadrovú bezpečnosť,
b)
zhodnotenie staveniska z hľadiska jadrovej bezpečnosti,
c)
prijaté bezpečnostné princípy návrhu jadrového zariadenia a bezpečnostné ciele a spôsob ich zosúladenia so základnými bezpečnostnými princípmi,
d)
spôsob dosiahnutia bezpečnostných cieľov,
e)
detailné informácie o jadrovom zariadení a jeho prevádzkových podmienkach, podporné výpočty umožňujúce posúdiť, či jadrové zariadenie môže byť postavené a prevádzkované bezpečne; pri umiestňovaní úložiska sa zohľadňujú aj predpokladané vlastnosti rádioaktívnych odpadov, požiadavky na inštitucionálnu kontrolu, inžinierske a prirodzené bariéry vzťahujúce sa k danému územiu, geológia, hydrogeológia a geochémia horninového prostredia, povrchové procesy ako záplavy a erózie, meteorológia a účinky extrémnych klimatických podmienok, činnosť človeka, hustota osídlenia, využitie krajiny a prognóza uvedených vlastností na primerané časové obdobie.
f)
požiadavky na kvalitu navrhovaného jadrového zariadenia obsahujúce návrh kvantifikácie parametrov jadrovej bezpečnosti,2) spoľahlivosti a životnosti.
§ 3
Zadávacia správa o spôsobe vyraďovania
Zadávacia správa o spôsobe vyraďovania obsahuje
a)
návrh o spôsobe vyraďovania,
b)
odhad množstva a aktivity rádioaktívnych odpadov a vyhoretého jadrového paliva a množstva konvenčných odpadov z vyraďovania a návrh spôsobu nakladania s nimi po ukončení prevádzky,
c)
odhad finančných prostriedkov potrebných na vyraďovanie jadrového zariadenia a spôsob ich zabezpečenia,3)
d)
vyjadrenie o možnostiach demontáže a dekontaminácie jadrového zariadenia,
e)
návrh ďalšieho využitia zariadení a materiálov, ktorých aktivita umožňuje ich uvedenie do životného prostredia.
§ 4
Projektový zámer na fyzikálno-technické riešenie jadrového zariadenia na úrovni zadávacieho projektu
Projektový zámer na fyzikálno-technické riešenie jadrového zariadenia na úrovni zadávacieho projektu obsahuje
a)
charakteristiky lokality jadrového zariadenia zo seizmického, geologického, hydrologického a meteorologického hľadiska, projektové kritériá umiestnenia, odôvodnenie ich výberu a vyhodnotenie ich splnenia,
b)
vyhodnotenie lokality jadrového zariadenia pre predpokladaný počet, typ a výkon zariadení a stanovenie možných interakcií s okolím po zohľadnení požiadaviek ustanovených v osobitnom predpise,4)
c)
požiadavky na schopnosti jadrového zariadenia vykonávať bezpečnostné funkcie pri pôsobení
1.
prírodných javov podľa charakteristík určených v písmene a), ktoré boli historicky doložené pre lokalitu a okolitú oblasť s dostatočnou rezervou na ohraničenú presnosť, množstvo a časové obdobie, v ktorom boli historické dáta získané,
2.
odôvodnenej kombinácie dôsledkov prevádzkových podmienok a podmienok počas prevádzkových udalostí so zahrnutím požiadaviek podľa písmena b); v prípade úložiska aj po jeho uzatvorení.
§ 5
Zadávacia správa o spôsobe nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom
(1)
Zadávacia správa o spôsobe nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom obsahuje opis činností nakladania s rádioaktívnymi odpadmi v jadrovom zariadení, ktorým sa preukazuje splnenie požiadaviek jadrovej bezpečnosti pri nakladaní s nimi podľa osobitného predpisu.5)
(2)
Zadávacia správa o spôsobe nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom pokrýva všetky činnosti až po uloženie rádioaktívnych odpadov alebo vyhoretého jadrového paliva alebo po ich skladovanie v prípade, že nespĺňajú podmienky prijateľnosti na povrchové úložisko.5)
(3)
Dokumentácia podľa odsekov 1 a 2 sa predkladá vtedy, ak v jadrovom zariadení budú vznikať rádioaktívne odpady ako vedľajší produkt uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky a prevádzky jadrového zariadenia a ak podľa projektu jadrové zariadenie nedokáže tieto rádioaktívne odpady upraviť do formy vhodnej na uloženie.
§ 6
Návrh hraníc jadrového zariadenia
Návrh hraníc jadrového zariadenia sa určuje pre každé jadrové zariadenie samostatne po zohľadnení prípadných interakcií s inými jadrovými zariadeniami a ďalším okolím tak, aby bolo možné určiť jednoznačné rozhranie medzi systémami, konštrukciami a komponentmi jednotlivých jadrových zariadení podľa úrovne rozpracovania zámeru.
§ 7
Hodnotenie vplyvu jadrového zariadenia na životné prostredie a hodnotenie potenciálneho vplyvu okolitého prostredia na jadrové zariadenie
(1)
Hodnotenie vplyvu jadrového zariadenia na životné prostredie ustanovuje osobitný predpis.6)
(2)
Hodnotenie potenciálneho vplyvu okolitého prostredia na jadrové zariadenie je v rozsahu požiadaviek stanovených v § 4 písm. b) a c).
§ 8
Predbežná bezpečnostná správa
Predbežná bezpečnostná správa obsahuje
a)
analytické a experimentálne dôkazy, že požiadavky na jadrovú bezpečnosť určené zadávacou bezpečnostnou správou boli v projektovej dokumentácii dodržané,
b)
požiadavky na kvalitu projektovaného jadrového zariadenia obsahujúce návrh kvantifikácie parametrov jadrovej bezpečnosti,2) spoľahlivosti a životnosti,
c)
predbežný program kontroly vybraných zariadení,
d)
upresnenie informácií uvedených v zadávacej bezpečnostnej správe a odôvodnenie odchýlok od pôvodného návrhu jadrového zariadenia,
e)
pri jadrovom zariadení s jadrovým reaktorom návrh metodiky pravdepodobnostného hodnotenia bezpečnosti a jeho odôvodnenie vrátane predbežných výsledkov hodnotenia,
f)
celkové predbežné vyhodnotenie bezpečnosti projektu jadrového zariadenia overené nezávislou organizáciou.
§ 9
Predbežný plán nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom vrátane ich prepravy
(1)
Predbežný plán nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom vrátane ich prepravy obsahuje
a)
odhad celkového inventára rádioaktívnych odpadov, ktoré budú v jadrovom zariadení vznikať,
b)
zber a roztriedenie rádioaktívnych odpadov vychádzajúci z ďalšieho nakladania s nimi,
c)
riešenie nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a ich prepravy s vymedzením činností, ktoré budú vykonané v jadrovom zariadení, a činností, ktoré budú vykonávané u iných držiteľov povolení s identifikáciou týchto držiteľov povolení,
d)
opis zariadení a technológií na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi v jadrovom zariadení a určenie prepravných zariadení.
(2)
Riešenie podľa odseku 1 písm. c) pokrýva všetky činnosti až po uloženie rádioaktívnych odpadov alebo po ich skladovanie v prípade, že nespĺňajú podmienky prijateľnosti na povrchové úložisko.5)
(3)
Dokumentácia podľa odsekov 1 a 2 sa predkladá vtedy, ak v jadrovom zariadení budú vznikať rádioaktívne odpady ako vedľajší produkt jeho uvádzania do prevádzky a prevádzky a jadrové zariadenie nedokáže tieto rádioaktívne odpady upraviť do balenej formy vhodnej na uloženie.
§ 10
Predbežný koncepčný plán vyraďovania
(1)
Predbežný koncepčný plán vyraďovania vychádza zo správy podľa § 3, uvádza opis a odôvodnenie spôsobu vyraďovania, technické riešenie vyraďovania s najmenej dvoma alternatívami a odôvodnené odporúčanie jednej z nich.
(2)
Každá alternatíva dokumentuje stav po ukončení prevádzky a obsahuje
a)
opis predpokladaného stavu objektov a technologických zariadení jadrového zariadenia,
b)
postup vyraďovania jadrového zariadenia s odhadom finančných nárokov na túto činnosť,
c)
opis systémov radiačnej kontroly a predpokladanej radiačnej situácie v stavebných objektoch jadrového zariadenia a na území vymedzenom hranicami jadrového zariadenia,
d)
predpokladané množstvo a aktivitu materiálov a rádioaktívnych odpadov v jednotlivých technologických systémoch a v stavebných objektoch,
e)
predpokladané množstvo a aktivitu vyhoretého jadrového paliva,
f)
predpokladané množstvo konvenčného odpadu z vyraďovania,
g)
požiadavky na kapacitu zariadení na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom,
h)
predpokladaný termín vyraďovania a predpokladaný stav po jeho skončení,
i)
analýzu vzájomného ovplyvnenia vyraďovaného jadrového zariadenia s ostatnými dotknutými jadrovými zariadeniami.
(3)
Pre jadrové zariadenia s jadrovým reaktorom alternatívy technického riešenia vyraďovania opisujú stav s ochranným uložením a bez ochranného uloženia s odôvodnením oboch alternatív.
§ 11
Dokumentácia systému kvality a požiadavky na kvalitu jadrového zariadenia a ich vyhodnotenie
Vyhodnotenie požiadaviek na kvalitu jadrového zariadenia je dokumentovanie splnenia požiadaviek podľa § 2 písm. f); nesplnenie niektorej požiadavky je odôvodnené a doložené analýzami bezpečnosti overenými nezávislou organizáciou.
§ 12
Predbežné limity a podmienky bezpečnej prevádzky
(1)
Predbežné limity a podmienky bezpečnej prevádzky obsahujú
a)
bezpečnostné limity s ich odôvodnením,
b)
hodnoty nastavenia ochranných bezpečnostných systémov vyplývajúce z predbežných bezpečnostných analýz alebo z iných predbežných výpočtov s ich odôvodnením,
c)
zoznam predpokladaných režimov prevádzky jadrového zariadenia,
d)
členenie limít a podmienok,
e)
odôvodnenie zaradenia systémov a komponentov a ich parametrov.
(2)
Predbežné limity a podmienky bezpečnej prevádzky musia zohľadňovať údaje správy podľa § 8 a projektovej dokumentácie jadrového zariadenia.
§ 13
Predbežný program kontrol jadrového zariadenia pred jeho prevádzkou
Predbežný program kontrol jadrového zariadenia pred jeho prevádzkou obsahuje
a)
zoznam kontrolovaných zariadení a ich kontrolných miest,
b)
rozsah a druh kontrol na kontrolných miestach,
c)
termíny vykonávania kontrol s prihliadnutím na etapu uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky,
d)
kritériá vyhodnotenia kontrol,
e)
kritériá úspešnosti,
f)
podmienky na kvalifikáciu systémov nedeštruktívnych kontrol,
g)
podmienky na kvalifikáciu kontrolného personálu a na prístrojové vybavenie,
h)
organizačné zabezpečenie kontrol,
i)
podmienky na dokumentovanie a uchovávanie výsledkov kontrol.
§ 14
Limity a podmienky bezpečnej prevádzky
(1)
Limity a podmienky bezpečnej prevádzky sa stanovujú pre
a)
prostriedky určené na kontrolu stavu bezpečnostných bariér,
b)
parametre monitorujúce stav bezpečnostných bariér,
c)
technické prostriedky, ktorých zlyhaním sa vytvárajú iniciačné podmienky na vznik nehody alebo havárie,
d)
parametre, ktorých zmenou hodnoty sa vytvoria iniciačné podmienky na vznik nehôd a havárií,
e)
prostriedky určené na zmiernenie následkov projektových havárií.
(2)
Limity a podmienky bezpečnej prevádzky sa členia na
a)
súbor požiadaviek na hraničné hodnoty a podmienky bezpečnej prevádzky (ďalej len „súbor požiadaviek“),
b)
súbor odôvodnení limít a podmienok.
(3)
Súbor požiadaviek obsahuje
a)
pravidlá používania limít a podmienok,
b)
definície použitých pojmov,
c)
definície prevádzkových režimov,
d)
opis limít a podmienok s uvedením
1.
ich cieľa,
2.
ich znenia,
3.
prevádzkových režimov,
4.
nastavenia ochranných systémov,
5.
činnosti pri ich nedodržaní,
6.
požiadaviek na ich kontrolu,
e)
bezpečnostné limity,
f)
pravidlá administratívneho riadenia prevádzky.
(4)
Bezpečnostné limity sú medzné hodnoty parametrov technologických procesov, v ktorých rozsahu bola preukázaná jadrová bezpečnosť jadrového zariadenia a ktoré sa nesmú prekročiť.
(5)
Súbor odôvodnení limít a podmienok bezpečnej prevádzky obsahuje
a)
odôvodnenie cieľov a spôsob ich dosiahnutia,
b)
dôvod a čas vykonania činnosti,
c)
dôvod kontrol a ich periodicitu,
d)
použité podklady.
§ 15
Programy vyskúšania vybraných zariadení
Programy vyskúšania obsahujú
a)
opis zariadenia,
b)
cieľ a metodiku,
c)
východiskové podmienky,
d)
počiatočný stav zariadenia,
e)
postup vykonania skúšky,
f)
kritériá úspešnosti a metodiku hodnotenia výsledkov,
g)
konečný stav zariadenia,
h)
spôsob a termín vyhodnotenia skúšky,
i)
určenie osoby zodpovednej za vykonanie a vyhodnotenie skúšky,
j)
opatrenia na zaistenie bezpečnosti technických zariadení podľa osobitných predpisov,7)
k)
kvalifikáciu personálu na vykonanie skúšky podľa osobitných predpisov,7)
l)
určenie médií a energií potrebných na vykonanie skúšky,
m)
dokumentáciu dočasných úprav zariadenia,
n)
zoznam elektrospotrebičov, zoznam meraní, zoznam ochrán a blokád, zoznam automatík a regulátorov a schémy skúšaného zariadenia,
o)
vzory protokolov o výsledkoch skúšok.
§ 16
Program prevádzkových kontrol vybraných zariadení
Program prevádzkových kontrol vybraných zariadení upresnený podľa osobitných predpisov7) a na základe výsledkov kontrol podľa § 13 obsahuje
a)
zoznam kontrolovaných zariadení a ich kontrolných miest,
b)
rozsah a druh kontroly na kontrolných miestach,
c)
periodicitu vykonávaných kontrol,
d)
kritériá vyhodnotenia kontrol,
e)
kritériá úspešnosti,
f)
požiadavky na kvalifikáciu kontrolného personálu a na prístrojové vybavenie,
g)
požiadavky na kvalifikáciu systémov nedeštruktívnych kontrol,
h)
dlhodobý a krátkodobý harmonogram kontrol,
i)
podmienky na dokumentovanie a uchovávanie výsledkov kontrol,
j)
zabezpečenie súladu rozsahu kontrol s podmienkami uvedenými v programoch zabezpečovania kvality a v limitách a podmienkach,
k)
podmienky prevádzky pri kontrolách,
l)
požiadavky na vykonanie kontrol metódami a prístrojmi s rovnakou alebo vyššou presnosťou a citlivosťou zisťovania indikácií, ako zodpovedá indikáciám prípustným pri výrobe a predprevádzkových kontrolách vybraných zariadení,
m)
pri komponentoch bezpečnostných tried jedna a dva požiadavky na vykonávanie kontrol v miestach indikácií identifikovaných vo výrobe alebo počas montáže ponechaných bez opravy alebo v miestach, v ktorých boli zistené indikácie opravované,
n)
zohľadnenie skúseností získaných pri predchádzajúcich prevádzkových kontrolách,
o)
organizačné zabezpečenie kontrol.
§ 17
Dokumentácia systému kvality, požiadavky na kvalitu jadrového zariadenia a ich vyhodnotenie
(1)
Vyhodnotenie dokumentácie systému kvality je vykonanie a zdokumentovanie záverečného auditu etapových programov na projektovanie a výstavbu.
(2)
Vyhodnotenie požiadaviek na kvalitu jadrového zariadenia je dokumentovanie splnenia požiadaviek podľa § 8 písm. b); nesplnenie niektorej požiadavky je zdôvodnené a doložené analýzami bezpečnosti overenými nezávislou organizáciou.
§ 18
Prevádzkové predpisy
(1)
Žiadateľ predloží úradu zoznam prevádzkových predpisov dôležitých z hľadiska jadrovej bezpečnosti, ktorý obsahuje prevádzkové predpisy upravujúce
a)
podmienky bezpečnej prevádzky,
b)
technické charakteristiky a podmienky prevádzky havarijných systémov,
c)
postupy pri riešení udalostí.
(2)
Úrad zo zoznamu podľa odseku 1 určí prevádzkové predpisy potrebné k písomnej žiadosti v závislosti od druhu jadrového zariadenia.
§ 19
Predprevádzková bezpečnostná správa
(1)
Predprevádzková bezpečnostná správa je upresnená správa podľa § 8 so zameraním na
a)
uvedenie zmien pôvodného projektu s preukázaním zachovania jeho bezpečnosti,
b)
doplňujúce výpočty a merania vyplývajúce z požiadaviek predbežnej bezpečnostnej správy,
c)
požiadavky na riadenie jadrového zariadenia z hľadiska jadrovej bezpečnosti, najmä počas uvádzania do prevádzky, pri prevádzke, pri riešení udalostí, pri údržbe zariadení a pri výmene paliva,
d)
požiadavky na prevádzkovú dokumentáciu,
e)
spôsob evidencie, kontroly a fyzickej ochrany jadrových materiálov.
(2)
Predprevádzková bezpečnostná správa podľa odseku 1 obsahuje
a)
predmet a rozsah jej jednotlivých častí,
b)
všeobecnú charakteristiku jadrového zariadenia a jeho projektu,
c)
požiadavky na kvalitu budovaného jadrového zariadenia s uvedením kvantifikácie dosiahnutých parametrov jadrovej bezpečnosti,2) spoľahlivosti a životnosti,
d)
ohodnotenie staveniska z hľadiska jadrovej bezpečnosti,
e)
aspekty projektu jadrového zariadenia,
f)
opis systémov jadrového zariadenia a ich porovnanie s projektom,
g)
analýzy bezpečnosti overené nezávislou organizáciou,
h)
postup uvedenia jadrového zariadenia do prevádzky,
i)
podmienky prevádzky,
j)
limity a podmienky bezpečnej prevádzky a vyraďovania,
k)
zabezpečenie radiačnej ochrany,
l)
havarijné plánovanie,
m)
analýzu vplyvu jadrového zariadenia na životné prostredie,
n)
opis nakladania s rádioaktívnymi odpadmi,
o)
postup vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky.
(3)
Na obsah predprevádzkovej bezpečnostnej správy jadrových zariadení podľa § 2 písm. f) druhého až štvrtého bodu zákona sa ustanovenia odsekov 1 a 2 použijú primerane.
§ 20
Pravdepodobnostné hodnotenie bezpečnosti prevádzky
(1)
Žiadateľ predloží úradu štúdiu pravdepodobnostného hodnotenia bezpečnosti prvej úrovne, ktorá predstavuje hodnotenie rizika poškodenia jadrového paliva v jadrovom zariadení pre všetky prevádzkové režimy a zahŕňa
a)
účel a rozsah hodnotenia,
b)
stručný opis použitej metodiky, postupu hodnotenia a zabezpečovania kvality,
c)
primerané informácie o modelovanom jadrovom zariadení a zdokumentovanie prijatých predpokladov, kritérií a obmedzení modelovania,
d)
zoznam, kategorizáciu a frekvencie iniciačných udalostí,
e)
stromy udalostí, analýzu havarijných reťazcov a kritérií úspešnosti,
f)
analýzu dát,
g)
analýzu systémov a stromy porúch,
h)
analýzu vplyvu vnútorných a vonkajších udalostí,
i)
analýzu spoľahlivosti ľudského činiteľa,
j)
analýzu vplyvu porúch so spoločnou príčinou,
k)
súhrnné výsledky hodnotenia a ich opis s uvedením hlavných prispievateľov k frekvencii tavenia paliva a dominantných kombinácií porúch vedúcich k taveniu paliva,
l)
analýzu neurčitosti, dôležitosti a citlivosti výsledkov,
m)
možnosti zvýšenia bezpečnosti jadrového zariadenia.
(2)
Žiadateľ predloží úradu štúdiu pravdepodobnostného hodnotenia bezpečnosti druhej úrovne, ktorá predstavuje hodnotenie rizika únikov rádioaktívnych látok do okolia jadrového zariadenia a zahŕňa
a)
účel a rozsah hodnotenia,
b)
stručný opis použitej metodiky, postupu hodnotenia a zabezpečovania kvality,
c)
primerané informácie o modelovanom jadrovom zariadení a zdokumentovanie prijatých predpokladov, kritérií a obmedzení modelovania,
d)
rozhranie medzi štúdiou pravdepodobnostného hodnotenia bezpečnosti prvej a druhej úrovne vrátane stavov poškodenia jadrového zariadenia,
e)
analýzy priebehu havárií spojených s únikom rádioaktívnych látok,
f)
stromy udalostí, analýzu havarijných reťazcov a kritérií úspešnosti,
g)
pre jadrové zariadenia s jadrovým reaktorom štrukturálnu analýzu ochrannej obálky jadrového reaktora,
h)
charakteristiky zdrojového člena, určenie množstva a frekvencie úniku rádioaktívnych látok, ktoré môžu uniknúť do okolia,
i)
hodnotenie účinnosti stratégie riadenia ťažkých havárií,
j)
súhrnné výsledky hodnotenia vrátane hlavných prispievateľov k riziku frekvencie skorých veľkých únikov a dominantných kombinácií porúch vedúcich k úniku do okolia,
k)
analýzu neurčitosti, dôležitosti a citlivosti výsledkov,
l)
možnosti zvýšenia bezpečnosti jadrového zariadenia.
§ 21
Plán nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom vrátane ich prepravy
(1)
Plán nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom vrátane ich prepravy je podrobnejšie rozpracovaný predbežný plán podľa § 9.
(2)
Plán podľa odseku 1 obsahuje
a)
predpokladané množstvá a aktivity rádioaktívnych odpadov, ktoré budú vznikať v jadrovom zariadení počas celého obdobia uvádzania do prevádzky a jeho prevádzky vrátane špecifikácie ich druhu, formy, rádionuklidického zloženia, fyzikálnych, chemických, biologických a ďalších vlastností, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnosť nakladania s nimi,
b)
riešenie systému zberu a roztriedenia vznikajúcich rádioaktívnych odpadov v nadväznosti na ďalšie nakladanie s nimi,
c)
spôsob charakterizácie rádioaktívnych odpadov,5)
d)
opis prevádzky zariadení a technológií na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi v jadrovom zariadení, ako aj prepravných zariadení spolu s ich bezpečnostnými rozbormi,
e)
spôsob ďalšieho nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a ich prepravy mimo jadrového zariadenia doložený zmluvami s držiteľmi povolení a vymedzením zodpovednosti zmluvných držiteľov povolení,
f)
množstvo, formu, aktivitu, druh a obdobie skladovania rádioaktívnych odpadov v jadrovom zariadení.
(3)
Spôsob podľa odseku 2 písm. e) zahrnuje všetky činnosti až po uloženie rádioaktívnych odpadov alebo po ich skladovanie v prípade, že nespĺňajú podmienky prijateľnosti povrchového úložiska.5)
(4)
Dokumentácia podľa odsekov 1 až 3 sa predkladá vtedy, ak v jadrovom zariadení budú vznikať rádioaktívne odpady ako vedľajší produkt jeho uvádzania do prevádzky a prevádzky a jadrové zariadenie nedokáže tieto rádioaktívne odpady upraviť do balenej formy vhodnej na uloženie.
§ 22
Koncepčný plán vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky
(1)
Koncepčný plán vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky je upresnený predbežný koncepčný plán vyraďovania podľa § 10 a obsahuje
a)
ciele vyraďovania,
b)
stav objektov a technologických systémov jadrového zariadenia po ukončení prevádzky,
c)
postup vyraďovania, odhad finančných nárokov na túto činnosť a spôsob zabezpečenia tvorby finančných prostriedkov počas prevádzky jadrového zariadenia,3)
d)
systémy radiačnej kontroly a predpokladanú radiačnú situáciu v stavebných objektoch jadrového zariadenia, ako aj v lokalite jadrového zariadenia po ukončení prevádzky,
e)
predpokladané množstvo a aktivitu materiálov a rádioaktívnych odpadov v jednotlivých technologických systémoch a v stavebnej časti po ukončení prevádzky,
f)
predpokladané množstvo a aktivitu vyhoretého jadrového paliva po ukončení prevádzky,
g)
predpokladané množstvo konvenčného odpadu z vyraďovania,
h)
opis nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom v nadväznosti na vybudované a plánované technologické zariadenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom a požiadavky na ich kapacitu,
i)
predpokladaný termín vyraďovania a stav po skončení vyraďovania,
j)
analýzu predpokladaného vzájomného ovplyvnenia vyraďovaného jadrového zariadenia s ostatnými dotknutými jadrovými zariadeniami,
k)
spôsob evidencie a uchovávania údajov o prevádzke dôležitých na vyraďovanie.
(2)
Koncepčný plán vyraďovania obsahuje v prípade zmeny alternatívy vyraďovania jej odôvodnenie.
(3)
Koncepčný plán vyraďovania sa aktualizuje každých desať rokov. Aktualizácia zohľadňuje zmeny na jadrovom zariadení, pokroky v technológii a zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov.
§ 23
Doklad o zabezpečení finančného krytia zodpovednosti za jadrovú škodu okrem úložiska
(1)
Dokladom o zabezpečení finančného krytia zodpovednosti za jadrovú škodu je písomný dokument, ktorý preukazuje, že žiadateľ o povolenie má zabezpečené zdroje finančného krytia zodpovednosti za jadrovú škodu do limitu ustanoveného v § 29 ods. 6 zákona.
(2)
Dokladom podľa odseku 1 je poistná zmluva alebo jednostranné vyhlásenie poisťovateľa v prípadoch poistenia, banková záruka alebo akýkoľvek iný písomný doklad v prípade iného druhu finančného zabezpečenia, z ktorého vyplýva nesporný fakt, že žiadateľ o povolenie má zabezpečené finančné krytie zodpovednosti za jadrovú škodu v požadovanom limite.
(3)
Doklady podľa odsekov 1 a 2 musia preukazovať finančné krytie zodpovednosti za jadrovú škodu k predpokladanému dňu začatia uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky a počas platnosti povolenia.
§ 24
Doklady o pripravenosti jadrového zariadenia na uvádzanie do prevádzky, na skúšobnú prevádzku správa o vyhodnotení uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky a na trvalú prevádzku správa o hodnotení skúšobnej prevádzky
(1)
Dokladmi o pripravenosti jadrového zariadenia na uvádzanie do prevádzky sú
a)
protokoly pomontážnych skúšok systémov, zariadení a stavebných konštrukcií,
b)
zoznam nedorobkov a nedostatkov,
c)
protokoly o výsledkoch predchádzajúceho vyskúšania zariadení,
d)
harmonogram etáp a podetáp vyskúšania zariadení,
e)
doklad o pripravenosti prevádzkovej dokumentácie,
f)
záverečná správa o celkovej pripravenosti jadrového zariadenia na uvádzanie do prevádzky.
(2)
Správa o vyhodnotení uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky pozostáva z vyhodnotenia každej etapy, ktoré obsahuje
a)
zoznam cieľov na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky v súlade s požiadavkami na jadrovú bezpečnosť,
b)
porovnanie skutočného priebehu etapy s predpokladaným časovým harmonogramom,
c)
vyhodnotenie výsledkov plnenia cieľov dosiahnutých počas realizácie príslušnej etapy vrátane návrhov na opatrenia vyplývajúce z výsledkov skúšok,
d)
zoznam a výsledky hodnotenia udalostí na jadrovom zariadení počas skúšok,
e)
zoznam zmien na jadrovom zariadení vykonaných počas príslušnej etapy,
f)
zoznam a vyhodnotenie plnenia podmienok dozorných orgánov.
(3)
Správa o vyhodnotení skúšobnej prevádzky obsahuje
a)
zoznam cieľov skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia v súlade s požiadavkami na jadrovú bezpečnosť,
b)
porovnanie skutočného priebehu etapy s predpokladaným časovým harmonogramom,
c)
vyhodnotenie výsledkov plnenia cieľov dosiahnutých počas skúšobnej prevádzky a návrhy na opatrenia vyplývajúce z výsledkov skúšok,
d)
zoznam a výsledky hodnotenia udalostí na jadrovom zariadení počas skúšobnej prevádzky,
e)
zoznam zmien na jadrovom zariadení vykonaných počas skúšobnej prevádzky,
f)
zoznam a vyhodnotenie plnenia podmienok dozorných orgánov.
§ 25
Limity a podmienky bezpečného vyraďovania
Na formu limít a podmienok bezpečného vyraďovania, postup spracovania a ich obsah sa primerane vzťahuje § 14.
§ 26
Plán etapy vyraďovania
(1)
Plán etapy vyraďovania spresňuje koncepčný plán vyraďovania podľa § 22 a obsahuje
a)
počiatočný a konečný stav jadrového zariadenia a plánované postupové a časové väzby činností na dosiahnutie konečného stavu jadrového zariadenia v danej etape vrátane ich vplyvu na zamestnancov jadrového zariadenia a okolie jadrového zariadenia,
b)
opis histórie prevádzky jadrového zariadenia s uvedením predpokladaného využitia objektov a územia jadrového zariadenia po jeho vyradení,
c)
bezpečnostné rozbory činností vykonávaných počas etapy vyraďovania vrátane rozboru rádiologických a nerádiologických rizík overené nezávislou organizáciou,
d)
dokladovanie dostatočnej kapacity zariadení na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a s rádioaktívnymi odpadmi a jej súladu so stratégiou a harmonogramom vyraďovania,
e)
analýzu možných havarijných situácií a ich následkov,
f)
celkový inventár rádioaktívnych látok a iných nebezpečných materiálov na začiatku etapy vyraďovania a spôsob jeho stanovenia vykonaný prednostne meraniami, výpočtami a v odôvodnených prípadoch odborným odhadom,
g)
spôsob zabezpečenia finančných prostriedkov potrebných na realizáciu opísaných činností s rozborom nákladov na jednotlivé činnosti vyraďovania a nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom,
h)
výsledky kontroly radiačnej situácie po skončení prevádzky jadrového zariadenia alebo predchádzajúcej etapy vyraďovania a návrh programu kontroly radiačnej situácie v priestoroch jadrového zariadenia i v jeho okolí po skončení etapy vyraďovania,
i)
zoznam údajov o prevádzke jadrového zariadenia dôležitých pre etapu vyraďovania,
j)
program kontrol a údržby zariadení zohľadňujúci zmeny na zariadeniach počas etapy vyraďovania,
k)
požiadavky na kvalitu jadrového zariadenia v danej etape vyraďovania obsahujúce kvantifikáciu parametrov jadrovej bezpečnosti2) a spoľahlivosti.
(2)
Upresnenie plánu etapy vyraďovania sa vykonáva raz za päť rokov.
§ 27
Koncepcia vyraďovania v období po skončení povoľovanej etapy vyraďovania
Koncepcia vyraďovania v období po skončení povoľovanej etapy vyraďovania je založená na hodnotení podľa osobitného predpisu8) a opisuje vecný a časový postup vyraďovacích prác v ďalšej etape vyraďovania pri vybranej alternatíve vyraďovania vrátane požiadaviek na technológie nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a ich kapacitu.
§ 28
Plán nakladania a prepravy rádioaktívnych odpadov a plán nakladania s konvenčným odpadom z vyraďovania
Plán nakladania a prepravy rádioaktívnych odpadov a plán nakladania s konvenčným odpadom z vyraďovania obsahuje pre rádioaktívne odpady a konvenčný odpad z vyraďovania
a)
identifikáciu a charakterizáciu ich zdrojov, druhov a množstiev,
b)
kritériá triedenia,
c)
odôvodnený spôsob spracovania, úpravy, skladovania a ukladania rádioaktívnych odpadov a nakladania s konvenčným odpadom z vyraďovania,
d)
návrh prepravy,
e)
návrh potenciálneho recyklovania alebo opätovného používania materiálov vychádzajúci z odôvodnených kritérií,9)
f)
predpokladané výpuste rádioaktívnych a nebezpečných látok do životného prostredia a množstvá rádioaktívnych a nebezpečných látok, ktoré možno uviesť do životného prostredia.10)
§ 29
Na dokumentáciu podľa prílohy č. 1 bodu D. písm. h) až j) zákona sa použijú primerane ustanovenia § 16 až 23.
§ 30
Celkové hodnotenie stavu úložiska a jeho prevádzky vrátane opisu zmien a úprav úložiska a ich bezpečnostného hodnotenia
Celkové hodnotenie stavu úložiska a jeho prevádzky vrátane opisu zmien a úprav úložiska a ich bezpečnostného hodnotenia obsahuje
a)
záverečné posúdenie fyzického a technického stavu stavieb, systémov a zariadení úložiska na konci prevádzky po jeho zaplnení povoleným celkovým inventárom rádioaktívnych odpadov,
b)
opis zmien a úprav úložiska vykonaných počas prevádzky spolu s vyhodnotením vplyvu týchto zmien a úprav na dlhodobú bezpečnosť úložiska po jeho uzatvorení.
§ 31
Celkový inventár uložených rádioaktívnych odpadov
Celkový inventár uložených rádioaktívnych odpadov obsahuje
a)
sumárnu alfa, beta a gama aktivitu uložených rádioaktívnych odpadov,
b)
skutočné čerpanie povolených limít a podmienok aktivity a koncentrácie aktivity,
c)
množstvo a zloženie uložených rádioaktívnych odpadov,
d)
rozdelenie a zastúpenie balených foriem rádioaktívnych odpadov so špecifikáciou ich fyzikálnych, chemických, biologických a ďalších vlastností,11) ktoré by mohli ovplyvniť dlhodobú bezpečnosť úložiska,
e)
vyhodnotenie programu ukladania s určením definitívnych pozícií balených foriem rádioaktívnych odpadov.
§ 32
Plán uzatvorenia úložiska a inštitucionálnej kontroly vrátane bezpečnostných rozborov
Plán uzatvorenia úložiska a inštitucionálnej kontroly vrátane bezpečnostných rozborov obsahuje
a)
materiály, technológie a postupy použité na výplň medzipriestorov úložných boxov, na stabilizáciu uložených balených foriem rádioaktívnych odpadov a na zabezpečenie finálnej konfigurácie úložného systému vrátane zloženia prekrytia a návrhu drenážneho systému s cieľom zachovania dlhodobej životnosti úložiska,
b)
program na dekontamináciu a demontáž ďalej nepotrebných budov a nadzemných priestorov vrátane odstránenia alebo utesnenia redundantných komponentov, zariadení, monitorovacích tunelov, šácht a vrtov alebo iných inžinierskych prvkov, ktoré by mohli v budúcnosti tvoriť cestu úniku rádionuklidov,
c)
opis a spôsob zabezpečenia nakladania s rádioaktívnymi odpadmi vzniknutými pri výkone činností podľa písmena b),
d)
plán údržby a opráv jednotlivých komponentov úložiska počas obdobia aktívnej časti inštitucionálnej kontroly,
e)
rozsah činností vykonávaných v rámci pasívnej časti inštitucionálnej kontroly úložiska,
f)
spôsob dlhodobého uchovávania a prenosu informácií s určením použitých médií, ako aj údaje dôležité na vykonanie nápravných opatrení alebo na prehodnocovanie bezpečnosti úložiska v budúcnosti,
g)
upresnené bezpečnostné rozbory dlhodobej bezpečnosti úložiska v etape po skončení prevádzky v nadväznosti na aktuálne údaje, a to overené nezávislou organizáciou.
§ 33
Program monitorovania vrátane návrhu možných nápravných opatrení
Program monitorovania vrátane návrhu možných nápravných opatrení obsahuje
a)
kontroly a merania vykonávané počas inštitucionálnej kontroly,
b)
program sledovania stavu bariér úložiska, rádiologický plán monitorovania pokrývajúci všetky potenciálne cesty úniku a šírenia rádionuklidov,
c)
spôsob vytvorenia prostriedkov na zabezpečenie monitoringu po skončení prevádzky,
d)
vedenie záznamov o výsledkoch kontrol, meraní a monitorovania,
e)
nápravné opatrenia, ktoré sa budú vykonávať v prípade odchýlok od predpokladaného stavu úložného systému a neplánovaného úniku rádioaktívnych látok v závislosti od výsledkov monitorovania.
§ 34
Na dokumentáciu podľa prílohy č. 1 bodu E. písm. h) zákona sa použije primerane § 17.
§ 35
Konečný opis územia jadrového zariadenia vyradeného z prevádzky a všetkých prác vykonaných počas vyraďovania
Konečný opis územia jadrového zariadenia vyradeného z prevádzky a všetkých prác vykonaných počas vyraďovania obsahuje
a)
preukázanie dosiahnutia cieľov vyraďovania a splnenia požiadaviek dozorných orgánov,
b)
vyhodnotenie vyraďovania porovnaním predpokladaných a skutočných údajov podľa § 26,
c)
zoznam zariadení, objektov a území, ktoré boli uvoľnené na obmedzené využitie,
d)
opis všetkých prác vykonaných počas vyraďovania.
§ 36
Súhrnné údaje o množstve a aktivite uložených alebo dlhodobo skladovaných rádioaktívnych odpadov a o množstve ostatných odpadov a materiálov uvoľnených do životného prostredia
Súhrnné údaje o množstve a aktivite uložených alebo dlhodobo skladovaných rádioaktívnych odpadov a o množstve ostatných odpadov a materiálov uvoľnených do životného prostredia obsahujú
a)
kritériá uvoľnenia zariadení, objektov a územia jadrového zariadenia,
b)
umiestnenie uložených alebo skladovaných konvenčných odpadov z vyraďovania a materiálov, ktoré nespĺňajú podmienky na uvedenie do životného prostredia podľa osobitných predpisov,10)
c)
množstvo a aktivitu uložených alebo dlhodobo skladovaných rádioaktívnych odpadov,
d)
druh a množstvo ostatných odpadov a materiálov uvedených do životného prostredia podľa osobitných predpisov.10)
§ 37
Zoznam údajov, ktoré sa budú uchovávať po skončení vyraďovania s uvedením času uchovávania
Zoznam údajov, ktoré sa budú uchovávať po skončení vyraďovania s uvedením času uchovávania obsahuje
a)
zoznam prevádzkových udalostí, ktoré sa vyskytli počas vyraďovania,
b)
skúsenosti získané počas vyraďovania,
c)
výsledky záverečnej kontroly radiačnej situácie podložené nezávislým overením vrátane stanoviska dozorného orgánu nad radiačnou ochranou,
d)
kritériá obmedzeného využitia zariadení, objektov a územia.
§ 38
Výsledky záverečnej kontroly radiačnej situácie podložené nezávislým overením vrátane stanoviska dozorného orgánu nad radiačnou ochranou
Výsledky záverečnej kontroly radiačnej situácie podložené nezávislým overením vrátane stanoviska dozorného orgánu nad radiačnou ochranou obsahujú
a)
údaje o individuálnych a kolektívnych efektívnych a ekvivalentných dávkach, ktoré dostali pracovníci pri práci so zdrojmi ionizujúceho žiarenia i obyvateľstvo počas vyraďovania,10)
b)
výsledky záverečnej kontroly radiačnej situácie územia jadrového zariadenia podložené nezávislým overením10) a stanovisko dozorného orgánu nad radiačnou ochranou k týmto výsledkom.
§ 39
Dokumentácia podľa tejto vyhlášky sa úradu predkladá
a)
listinne v dvoch exemplároch,
b)
elektronicky na prenosnom médiu.
§ 40
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s osobitným predpisom12) pod číslom notifikácie 2005/0468/SK.
§ 41
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2006.
Marta Žiaková v. r.
1)
§ 8 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
2)
§ 4 a § 5 vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 50/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení pri ich umiestňovaní, projektovaní, výstavbe, uvádzaní do prevádzky, prevádzke, vyraďovaní a pri uzatvorení úložiska, ako aj kritériá pre kategorizáciu vybraných zariadení do bezpečnostných tried.
3)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1994 Z. z. o Štátnom fonde likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladaní s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v znení neskorších predpisov.
4)
§ 4 vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 50/2006 Z. z.
5)
Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 53/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách pri nakladaní s jadrovými materiálmi, rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom.
6)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.
8)
§ 6 vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 50/2006 Z. z.
9)
Napríklad zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.
10)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12/2001 o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany.
12)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov v platnom znení (Ú. v. ES L 204, 21. 7. 1998).