581/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

581
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 11. októbra 2006
o systéme povinných kontrol pre bezpečnú prevádzku prievozných lodí ro-ro a vysokorýchlostných osobných plavidiel v pravidelnej preprave
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
§ 1
(1)
Toto nariadenie vlády ustanovuje systém povinných kontrol na zabezpečenie vyššieho stupňa bezpečnej prevádzky prievozných lodí ro-ro a vysokorýchlostných osobných plavidiel vykonávajúcich pravidelnú prepravu do prístavov členských štátov Európskej únie (ďalej len „členský štát“) a z prístavov členských štátov.
(2)
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na prievozné lode ro-ro a vysokorýchlostné osobné plavidlá plávajúce pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky, vykonávajúce medzinárodnú plavbu alebo vnútroštátnu plavbu v pravidelnej preprave v morských oblastiach triedy A1) do prístavov alebo z prístavov členských štátov.
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
prievoznou loďou ro-ro námorná osobná loď so zariadením umožňujúcim cestným a koľajovým vozidlám (ďalej len „vozidlo“) nalodenie a vylodenie určená na prepravu viac ako 12 cestujúcich,
b)
vysokorýchlostným osobným plavidlom vysokorýchlostné plavidlo2) určené na prepravu viac ako 12 cestujúcich,
c)
cestujúcim fyzická osoba okrem veliteľa, členov dôstojníckeho zboru, asistentov, členov lodného mužstva, osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť na palube prievozných lodí ro-ro a vysokorýchlostných osobných plavidiel a dieťaťa, ktoré nedovŕšilo jeden rok veku,
d)
pravidelnou prepravou sled plavieb prievoznej lode ro-ro alebo vysokorýchlostného osobného plavidla prevádzkovaných medzi tými istými dvoma alebo viacerými prístavmi alebo sled plavieb z toho istého prístavu alebo do toho istého prístavu bez medzipristátí podľa uverejneného cestovného poriadku alebo plavieb, ktoré sú také pravidelné alebo také časté, že tvoria rozpoznateľné systematické sledy,
e)
osvedčením
1.
pre prievozné lode ro-ro a vysokorýchlostné osobné plavidlá vykonávajúce medzinárodné plavby osvedčenie o bezpečnosti vydané podľa medzinárodnej zmluvy3) s príslušnými záznamami o zariadeniach, prípadnými osvedčeniami o výnimkách a prevádzkovými povoleniami,
2.
pre prievozné lode ro-ro a vysokorýchlostné osobné plavidlá vykonávajúce vnútroštátne plavby osvedčenie o bezpečnosti vydané podľa osobitného predpisu4) s príslušnými záznamami o zariadeniach, prípadnými osvedčeniami o výnimkách a prevádzkovými povoleniami,
f)
osvedčením o výnimke osvedčenie podľa ustanovení medzinárodnej zmluvy,5)
g)
hostiteľským štátom členský štát, do ktorého alebo z ktorého prístavu prievozná loď ro-ro alebo vysokorýchlostné osobné plavidlo vykonáva pravidelnú prepravu,
h)
medzinárodnou plavbou plavba na mori z prístavu členského štátu do prístavu mimo tohto členského štátu alebo opačne,
i)
vnútroštátnou plavbou plavba v morských oblastiach1) z prístavu členského štátu do toho istého alebo iného prístavu tohto členského štátu,
j)
spoločnosťou vlastník alebo prevádzkovateľ6) prevádzkujúci jednu alebo viac prievozných lodí ro-ro, ktorým bol vydaný dokument o zhode v súlade s osobitným predpisom,7) alebo vlastník alebo prevádzkovateľ prevádzkujúci vysokorýchlostné osobné plavidlo, ktorému bol vydaný dokument o zhode podľa medzinárodnej zmluvy,8)
k)
kvalifikovaným inšpektorom zamestnanec orgánu verejnej správy alebo iná osoba poverená príslušným orgánom hostiteľského štátu na výkon kontrol a prehliadok súvisiacich s osvedčeniami a spĺňajúca požiadavky kvalifikácie a nezávislosti,
l)
členským štátom s podstatným záujmom členský štát,
1.
ktorý je vlajkovým štátom prievoznej lode ro-ro alebo vysokorýchlostného osobného plavidla, ktoré sú predmetom vyšetrovania,
2.
v ktorého vnútorných alebo teritoriálnych vodách sa stala námorná nehoda alebo námorná mimoriadna udalosť,
3.
ktorého územie alebo oblasti, nad ktorými je oprávnený uplatňovať jurisdikciu podľa medzinárodného práva, boli postihnuté námornou nehodou alebo námornou mimoriadnou udalosťou, ktoré spôsobilo vážne poškodenie alebo ohrozenie životného prostredia,
4.
ktorého územie alebo územie umelých ostrovov, zariadenia alebo konštrukcie, nad ktorými je oprávnený uplatňovať jurisdikciu podľa medzinárodného práva, sú námornou nehodou alebo námornou mimoriadnou udalosťou ohrozené alebo poškodené,
5.
ktorého štátnych príslušníkov postihli straty na životoch a vážne ublíženia na zdraví v dôsledku námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti,
6.
ktorý môže poskytnúť dôležité informácie vo veci vyšetrovania alebo
7.
ktorý z iných závažných príčin je považovaný za štát riadiaci vyšetrovanie,
m)
zhromaždiskom miesto, kde sa cestujúci zhromaždia v prípade núdzovej situácie.
§ 3
Prievozná loď ro-ro alebo vysokorýchlostné osobné plavidlo v pravidelnej preprave sa pred začatím prevádzky podrobí v rámci vstupnej previerky kontrole
a)
platnosti osvedčenia vydaného Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) alebo uznanou klasifikačnou spoločnosťou,6)
b)
vydania osvedčenia v súlade s prílohami rezolúcie Medzinárodnej námornej organizácie (ďalej len „rezolúcia“) A.746(18) alebo podľa podobných postupov vypracovaných na tie isté účely,
c)
splnenia klasifikačných požiadaviek podľa pravidiel uznanej klasifikačnej spoločnosti alebo pravidiel prijatých ministerstvom pre stavbu a údržbu ich trupu, strojového zariadenia, elektrickej inštalácie a systémov riadenia,
d)
vybavenia plavebným záznamníkom, ktorý zaznamenáva údaje využiteľné v prípade vyšetrovania námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti, pričom plavebný záznamník musí spĺňať požiadavky podľa rezolúcie A.861(20) a zodpovedať skúšobným požiadavkám uvedeným v príslušnej norme.9)
§ 4
Prievozná loď ro-ro alebo vysokorýchlostné osobné plavidlo sa pred uvedením do prevádzky v pravidelnej preprave podrobí v rámci vstupnej previerky kontrole, či spoločnosti, ktoré prevádzkujú alebo majú záujem prevádzkovať prievoznú loď ro-ro alebo vysokorýchlostné osobné plavidlo v pravidelnej preprave,
a)
zabezpečili uplatňovanie špecifických podmienok uvedených v prílohe č. 1 a hostiteľským štátom zúčastneným na pravidelnej preprave sa preukázali dokumentom o zhode podľa § 2 písm. k),
b)
vopred súhlasili, aby hostiteľské štáty a každý členský štát s podstatným záujmom mohli vykonať, zúčastniť sa alebo spolupracovať na vyšetrovaní námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti, a umožnili im prístup k údajom zaznamenaným v plavebnom záznamníku svojej prievoznej lode ro-ro alebo vysokorýchlostného osobného plavidla, ktoré boli účastníkom tejto námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti.
§ 5
Splnenie podmienok bezpečnej prevádzky prievoznej lode ro-ro alebo vysokorýchlostného osobného plavidla v pravidelnej preprave vstupnou špecifickou kontrolou vykonanou pred uvedením prievoznej lode ro-ro a vysokorýchlostného osobného plavidla do prevádzky v pravidelnej preprave sa overuje podľa príloh č. 1 a 2. Vstupná špecifická kontrola sa uskutoční najneskôr do jedného mesiaca odo dňa doručenia dokladov potrebných na dokončenie previerok podľa § 3 a 4.
§ 6
(1)
Ustanovenia § 3 až 5 sa nemusia uplatniť na prievoznú loď ro-ro alebo vysokorýchlostné osobné plavidlo v prevádzke v pravidelnej preprave podľa tohto nariadenia vlády, ak prejdú na inú pravidelnú prepravu podľa tohto nariadenia vlády, ak sú charakteristiky trasy podobné a prievozná loď ro-ro alebo vysokorýchlostné osobné plavidlo spĺňa požiadavky bezpečnej prevádzky v pravidelnej preprave. Spoločnosti môžu vopred požiadať príslušné hostiteľské štáty o potvrdenie súhlasu s podobnosťou charakteristiky trasy.
(2)
Ak sa z dôvodu nepredvídateľných okolností musí zaviesť do prevádzky náhradná prievozná loď ro-ro alebo náhradné vysokorýchlostné osobné plavidlo na zabezpečenie kontinuity prepravy a odsek 1 nemožno uplatniť, začiatok prevádzkovania prievoznej lode ro-ro alebo vysokorýchlostného osobného plavidla môže byť povolený, ak
a)
na základe vizuálnej prehliadky a kontroly dokladov prievozná loď ro-ro alebo vysokorýchlostné osobné plavidlo spĺňa potrebné požiadavky bezpečnej prevádzky a
b)
previerky a kontroly podľa § 3 až 5 sa dokončia v priebehu jedného mesiaca.
§ 7
(1)
Pravidelná špecifická kontrola podľa prílohy č. 2 a kontrola počas pravidelnej prepravy, ktorej cieľom je preukázať, že prievozná loď ro-ro alebo vysokorýchlostné osobné plavidlo spĺňa požiadavky bezpečnej prevádzky podľa príloh č. 1 a 2, sa vykonávajú raz za 12 mesiacov.
(2)
Pravidelná špecifická kontrola sa vykoná podľa prílohy č. 2 vždy, ak sa prievozná loď ro-ro alebo vysokorýchlostné osobné plavidlo podrobili opravám, zmenám alebo úpravám väčšieho charakteru alebo ak sa zmení štatutárny orgán spoločnosti, trieda prievoznej lode ro-ro alebo vysokorýchlostného osobného plavidla alebo štátna vlajka, pod ktorou má prievozná loď ro-ro alebo vysokorýchlostné osobné plavidlo právo plávať.
(3)
V prípade zmeny štatutárneho orgánu spoločnosti, triedy prievoznej lode ro-ro alebo vysokorýchlostného osobného plavidla alebo štátnej vlajky, pod ktorou má prievozná loď ro-ro alebo vysokorýchlostné osobné plavidlo právo plávať, môže byť vyňatá prievozná loď ro-ro alebo vysokorýchlostné osobné plavidlo spod pravidelnej špecifickej kontroly podľa odseku 2, ak nie je bezpečnosť prevádzky prievoznej lode ro-ro alebo vysokorýchlostného osobného plavidla touto zmenou ovplyvnená, a na základe predchádzajúcich previerok a kontrol vykonaných na prievoznej lodi ro-ro alebo vysokorýchlostnom osobnom plavidle,
(4)
Ak sa na základe kontrol podľa odseku 1 potvrdia nedostatky, ktoré zamedzujú pravidelnej prevádzke podľa tohto nariadenia vlády, náklady súvisiace s kontrolami hradí spoločnosť.
§ 8
Spoločnosť je o výsledku previerok a kontrol vykonaných podľa § 3 až 5 a § 7 bez zbytočného odkladu písomne informovaná.
§ 9
(1)
Prevádzke prievoznej lode ro-ro a vysokorýchlostného osobného plavidla v pravidelnej preprave je zamedzené, ak
a)
neboli splnené požiadavky podľa § 3 a 4,
b)
sa pri kontrolách podľa § 5 a 7 zistili nedostatky, ktoré predstavujú bezprostredné nebezpečenstvo pre prievoznú loď ro-ro alebo vysokorýchlostné osobné plavidlo, ich posádku alebo cestujúcich podľa tohto nariadenia vlády,
c)
sa zistilo porušenie súladu s osobitným predpisom,10) ktoré predstavuje bezprostredné nebezpečenstvo pre prievoznú loď ro-ro alebo vysokorýchlostné osobné plavidlo, ich posádku a cestujúcich.
(2)
Spoločnosť je písomne informovaná o rozhodnutí zamedziť prevádzke prievoznej lode ro-ro alebo vysokorýchlostného osobného plavidla aj s dôvodmi tohto zamedzenia. Prevádzka prievoznej lode ro-ro a vysokorýchlostného osobného plavidla v pravidelnej preprave je zamedzená dovtedy, kým sa nepotvrdí, že nebezpečenstvo bolo odstránené a požiadavky tohto nariadenia vlády sú splnené.
(3)
Ak je prievozná loď ro-ro alebo vysokorýchlostné osobné plavidlo už v prevádzke v pravidelnej preprave a zistilo sa nesplnenie požiadaviek tohto nariadenia vlády, spoločnosť zabezpečí bez zbytočného odkladu alebo v určenej a primeranej lehote vykonanie potrebných opatrení na nápravu za predpokladu, že nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo pre prievoznú loď ro-ro alebo vysokorýchlostné osobné plavidlo, ich posádku a cestujúcich. Ak nedôjde k odstráneniu nesplnenia požiadaviek tohto nariadenia vlády, prevádzke prievoznej lode ro-ro alebo vysokorýchlostného osobného plavidla sa zamedzí.
(4)
Rozhodnutie o zamedzení prevádzky prievoznej lode ro-ro alebo vysokorýchlostného osobného plavidla pred jej uvedením do prevádzky v pravidelnej preprave je vydané do jedného mesiaca odo dňa vykonania vstupnej špecifickej kontroly a bezodkladne sa doručí spoločnosti.
§ 10
(1)
Prievozné lode ro-ro a vysokorýchlostné osobné plavidlá sú vyňaté spod rozšírených kontrol, ktoré sa vzťahujú na osobné lode a na lode v pravidelnej preprave, ak vstupnou alebo pravidelnou špecifickou kontrolou nebol zistený nesúlad s požiadavkami tohto nariadenia vlády.
(2)
Vstupné alebo pravidelné špecifické kontroly vykonáva komisia zložená z kvalifikovaných inšpektorov zúčastnených hostiteľských štátov. Ak je potrebné posúdiť splnenie ustanovení týkajúcich sa triedy prievoznej lode ro-ro alebo vysokorýchlostného osobného plavidla, členom komisie je aj inšpektor uznanej klasifikačnej spoločnosti. Komisia zistené nedostatky oznámi príslušnému orgánu zúčastneného hostiteľského štátu, ktorý ich oznámi ministerstvu.
(3)
Ministerstvo je na požiadanie spoločnosti prizvané hostiteľským štátom ku každej špecifickej kontrole podľa tohto nariadenia vlády.
§ 12
Týmto nariadením vlády sa preberajú a vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.
§ 13
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. novembra 2006.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 581/2006 Z. z.
ŠPECIFICKÉ PODMIENKY
Spoločnosti zabezpečia na palube prievozných lodí ro-ro a vysokorýchlostných osobných plavidiel, ktoré prevádzkujú, tieto špecifické podmienky:
1. dostupnosť informácií o pobrežných navigačných a iných informačných systémoch na zabezpečenie bezpečnej prevádzky predtým, než prievozná loď ro-ro alebo vysokorýchlostné osobné plavidlo vypláva, a využívanie týchto navigačných a informačných systémov veliteľom,
2. označenia týkajúce sa bezpečnostných informácií pre cestujúcich v núdzovej situácii, ktoré sú v súlade so schválenými symbolmi označení Medzinárodnej námornej organizácie týkajúcimi sa záchranného vybavenia a postupov, farebne kontrastné s farbou podkladu, na ktorom sú umiestnené, rozlíšené od iných označení a umiestnené na dostatočne viditeľnom a nepretržite osvetlenom mieste,
2.1 označenie zhromaždiska a označenie nástupišťa
2.1.1 miesta zhromaždiska a nástupišťa musia byť identifikovateľné na základe symbolu zhromaždiska doplneného písmenom zhromaždiska v dostatočnej veľkosti, ktoré je zhodné s písmenom na označení,
2.1.2 označenia zhromaždiska a nástupišťa musia byť v dostatočnej veľkosti a jednotlivo označovať zhromaždisko a nástupište, musia byť čitateľné a zrozumiteľné pre cestujúcich,
2.1.3 ak jedno miesto slúži ako zhromaždisko a nástupište súčasne, musí byť označené výlučne symbolom a písmenom zhromaždiska,
2.2 označenie únikovej cesty
2.2.1 označenie smeru k zhromaždisku musí byť umiestnené vo všetkých priestoroch pre cestujúcich, ako sú schodištia a chodby k zhromaždiskám, verejné priestory, ktoré nie sú používané ako zhromaždiská, vstupy do hál a priestorov spájajúcich verejné priestory, a na vonkajších palubách v blízkosti prístupových dverí k zhromaždiskám,
2.2.2 cesty k zhromaždiskám musia byť udržiavané čisté a priechodné a nesmú byť využívané ako úložné miesta batožiny a príslušenstva,
2.2.3 označenie smeru k nástupišťu vedúce od zhromaždísk k nástupišťu musí byť označené,
2.3 označenia východov a núdzových východov
2.3.1 dvere určené pre cestujúcich slúžiace na presun z priestorov cestujúcich na otvorené paluby alebo na chodby používané ako únikové cesty musia byť jasne rozlíšiteľné a viditeľne označené nápisom „VÝCHOD“ a príslušným symbolom. Ak je to možné, jedno označenie by malo byť nad dverami, ak nie sú dvere priamo viditeľné z priestorov, ku ktorým patria, ďalšie označenie musí označovať smer, kde sú tieto dvere umiestnené,
2.3.2 dvere, okná, bočné okienka a iné otvory, ktoré nie sú bežne používané ako komunikačné spojenia, ale ktoré môžu byť použité na účely núdzových únikov, musia byť jasne rozlíšiteľné a viditeľne označené nápisom „NÚDZOVÝ VÝCHOD“ a príslušným symbolom,
2.4 identifikačné označenia palúb a číslovanie palúb a kabín
2.4.1 každá paluba v priestoroch cestujúcich musí byť označená číslom, doplnkovo môže byť tiež označená menom. Príslušné označenia musia byť umiestnené vo všetkých schodištiach a verejne prístupných priestoroch a musia byť jasne rozlíšiteľné a viditeľné,
2.4.2 kabíny cestujúcich na každej palube musia byť očíslované od provy ku korme prievoznej lode ro-ro a vysokorýchlostného osobného plavidla,
2.5 oznámenia o núdzových postupoch pre cestujúcich
2.5.1 musia byť jednoduché a umiestnené v kabínach cestujúcich, v miestach zhromaždísk a ostatných priestoroch pre cestujúcich, ktoré budú obsahovať minimálne informácie o zhromaždiskách a dôležité postupy v prípade núdze,
2.5.2 jednoduché nákresy označujúce miesto „nachádzate sa tu“ a únikové cesty označené šípkami smerujúcimi k danému miestu je potrebné výrazne vyznačiť,
2.5.3 informácie a situačné plány „nachádzate sa tu“ môžu byť umiestnené spoločne v jednom oznámení alebo samostatne s návodmi použitia záchrannej vesty znázornené vo forme použitia záchrannej vesty uvedenej výrobcom a musia byť výrazne znázornené v blízkosti dverí kabín. Informácie sú v anglickom jazyku alebo iných jazykoch vzhľadom na národnosti cestujúcich prepravovaných na prievoznej lodi ro-ro a vysokorýchlostnom osobnom plavidle,
2.5.4 oznámenia o núdzových informáciách pre cestujúcich sú umiestnené na vhodných miestach pri zhromaždiskách, a pokiaľ je možné, v blízkosti označenia zhromaždiska. Oznámenia umiestnené v iných verejne prístupných priestoroch pre cestujúcich, ktoré nie sú zhromaždiskami, sú čitateľné, mimo nákresov a označení iných ako bezpečnostných,
2.6 vysielania prenášané miestnym rozhlasom musia mať formálny, neosobný charakter a byť zreteľne počuteľné vo všetkých prevádzkových podmienkach vo všetkých verejných a služobných priestoroch vrátane otvorených palúb, na ktoré majú cestujúci prístup,
2.7 v núdzových situáciách musí posádka nosiť uniformy, jednotné pracovné oblečenie alebo inú formu rozlíšenia, napríklad nápis „posádka“ na čiapkach alebo vestách, aby boli cestujúci schopní rozlíšiť členov posádky od iných cestujúcich. Vesty označené nápisom „posádka“ môžu byť umiestnené na miestach pre núdzové situácie, pre potrebu členov posádky, ktorí sú mimo služby a nie sú v uniformách,
2.8 spôsoby upútania pozornosti cestujúcich na oznámenia o núdzových informáciách pre cestujúcich
2.8.1 ak sa informovanie cestujúcich neuskutočnilo po odplávaní prievoznej lode ro-ro a vysokorýchlostného osobného plavidla, cestujúci musia byť upozornení na umiestnenie a obsah oznámenia o núdzových informáciách pre cestujúcich. Odporúča sa napríklad miestnym rozhlasom cestujúcim tieto oznámenia si prečítať. Hlásenia v miestnom rozhlase sú vykonané po nalodení všetkých cestujúcich pred odplávaním alebo okamžite po odplávaní prievoznej lode ro-ro a vysokorýchlostného osobného plavidla od nábrežia, pričom hláseniu predchádza špeciálny signál s výzvou so žiadosťou o pozornosť. Hlásenia sú v anglickom jazyku alebo iných jazykoch vzhľadom na národnosti cestujúcich prepravovaných na prievoznej lodi ro-ro a vysokorýchlostnom osobnom plavidle, stručné a v súlade s typom oznámenia, aby v prípade, ak to bude nutné, boli tí, ktorým je určená, schopní vykonať usporiadané nastúpenie cestujúcich. Počas hlásenia núdzových informácií pre cestujúcich nesmie byť vysielané žiadne iné hlásenie alebo hudba,
2.8.2 hlásenia na palube prievoznej lode ro-ro a vysokorýchlostného osobného plavidla môžu byť doplnené inou formou informácií v závislosti od prievoznej lode ro-ro a vysokorýchlostného osobného plavidla a cesty, napríklad videonahrávkami na palube prievoznej lode ro-ro a vysokorýchlostného osobného plavidla alebo na nábreží, informáciami o núdzových postupoch priloženými k palubnému lístku, informáciami v časopisoch a brožúrach vydaných pre cestujúcich, vykonaním hlásenia na nábreží, v ktorom sú cestujúci oboznámení s obsahom oznámení o núdzových informáciách pre cestujúcich umiestnených na palube prievoznej lode ro-ro a vysokorýchlostnom osobnom plavidle,
3. dodržiavanie plánu organizácie práce,11)
4. neobmedzené rozhodovanie veliteľa na zabezpečenie bezpečnej prevádzky prievoznej lode ro-ro alebo vysokorýchlostného osobného plavidla, najmä v nepriaznivom počasí,
5. vedenie záznamov o navigačných činnostiach a udalostiach dôležitých pre bezpečnosť plavby veliteľom,
6. bezodkladné hlásenie o každom poškodení alebo trvalom ohybe dverí trupu a s ním súvisiacej obšívky, ktoré by mohli ovplyvniť celistvosť prievoznej lode ro-ro alebo vysokorýchlostného osobného plavidla a všetky nedostatky v zabezpečovacích zariadeniach týchto dverí, ministerstvu a hostiteľskému štátu a bezodkladné odstránenie tohto poškodenia alebo nedostatkov,
7. dostupnosť aktuálneho plánu trasy pred vyplávaním prievoznej lode ro-ro alebo vysokorýchlostného osobného plavidla vypracovaného v súlade s medzinárodnou zmluvou,12)
8. oznámenie všeobecných informácií cestujúcim o systéme služieb a pomoci starším a zdravotne postihnutým osobám na palube, tak aby boli dostupné aj osobám so zrakovým postihnutím.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 581/2006 Z. z.
ŠPECIFICKÉ KONTROLY
1. Špecifické kontroly na zabezpečenie splnenia ustanovených podmienok týkajúcich sa najmä stavby, členenia a stability, strojového a elektrického zariadenia, zaťaženia, stability, požiarnej ochrany, maximálneho počtu cestujúcich, záchranných prostriedkov a prevozu nebezpečných nákladov, rádiokomunikácií a navigácie minimálne zahŕňajú
a) spúšťanie núdzového generátora,
b) kontrolu núdzového osvetlenia,
c) kontrolu núdzového zdroja energie pre rádiokomunikačné zariadenia,
d) skúšku lodného rozhlasu,
e) nácvik hasenia požiaru vrátane ukážky použitia hasičského výstroja,
f) prevádzku núdzového požiarneho čerpadla s dvoma hadicami pripojenými v prevádzke k hlavnému požiarnemu rozvodu,
g) skúšky diaľkového ovládania hlavných uzáverov prívodu paliva do kotlov, hlavného a pomocných motorov a vypínačov vetracích ventilátorov,
h) skúšky diaľkového a lokálneho ovládania požiarnych klapiek,
i) skúšky systémov požiarnej detekcie a signalizácie
j) skúšky správneho uzavretia požiarnych dvier,
k) prevádzku drenážnych čerpadiel,
l) zatváranie vodotesných priedelových dverí tak z miest lokálneho, ako aj diaľkového ovládania,
m) činnosť, ktorou sa preukáže, že poverení členovia posádky sú oboznámení s havarijným plánom,
n) spustenie aspoň jedného záchranárskeho člna a jedného záchranného člna, naštartovanie a odskúšanie ich hnacieho a kormidelného systému a ich vytiahnutie z vody a uloženie do pohotovostnej polohy na palube,
o) kontrolu predpísaného vybavenia všetkých záchranárskych a záchranných člnov,
p) skúšky pohonu kormidla lode alebo plavidla a pomocného kormidelného zariadenia.
2. Špecifické kontroly zahŕňajú previerku systému plánovanej údržby na palube.
3. Špecifickou kontrolou sa zisťuje, či sú členovia posádky oboznámení s činnosťou pri bezpečnostných postupoch, havarijných postupoch, údržbe, pracovných postupoch, bezpečnosti cestujúcich, postupoch na mostíku a pri manipulácii s nákladom a vozidlami a túto činnosť vykonávajú podľa ustanovených postupov. Špecifickou kontrolou sa tiež zisťuje schopnosť člena posádky porozumieť a podľa potreby vydávať rozkazy a pokyny a podávať hlásenie v tom spoločnom pracovnom jazyku, ktorý je uvedený v lodnom denníku.
Špecifickou kontrolou sa kontroluje evidencia o úspešnom absolvovaní osobitných školení členmi posádky, a to najmä
a) nácvik riadenia davu,
b) nácvik oboznamovania sa s postupmi,
c) nácvik pre členov posádky zabezpečujúcich vykonávanie činností súvisiacich s bezpečnosťou a starostlivosťou o cestujúcich v priestoroch cestujúcich, najmä staršie a zdravotne postihnuté osoby v núdzových situáciách,
d) nácvik riadenia krízových situácií a riadenia ľudského správania.
4. Špecifická kontrola zahŕňa posúdenie, či rozpis služieb nespôsobuje nadmernú únavu najmä členom posádky zaradeným v strážnej službe.
5. Osvedčenia o spôsobilosti členov posádky vydané nečlenskými štátmi sú uznané, len ak sú v súlade s medzinárodnou zmluvou.13)
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 581/2006 Z. z.
Zoznam preberaných a vykonávaných právne záväzných aktov Európskej únie
1. Nariadenie Rady (ES) č. 3051/95 z 8. decembra 1995 o bezpečnom riadení osobných prievozných lodí roll-on/roll-off (prievozné lode ro-ro) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 7/zv. 2.) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 179/98 z 23. januára 1998 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 7/zv. 3.), nariadenia Komisie (ES) č. 1970/2002 zo 4. novembra 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 7/zv. 7.) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 z 5. novembra 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 7/zv. 7.).
2. Smernica Rady 1999/35/ES z 29. apríla 1999 o systéme povinných kontrol pre bezpečnú prevádzku prievozných lodí ro-ro a vysokorýchlostných osobných plavidiel v pravidelnej preprave (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 7/zv. 4.) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/84/ES z 5. novembra 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 7/zv. 7.).
3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/18/ES z 23. apríla 2009, ktorou sa ustanovujú základné zásady upravujúce vyšetrovanie nehôd v sektore námornej dopravy a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 1999/35/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/59/ES (Ú. v. EÚ L 131, 28. 5. 2009).
1)
§ 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 582/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode.
2)
Kapitola X pravidlo 1 Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS 1974) v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 165/2001 Z. z.).
3)
Medzinárodný dohovor o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS 1974) v znení neskorších predpisov.
4)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 582/2006 Z. z.
5)
Kapitola I časť B pravidlo 12 písm. a) bod VI Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS 1974) v znení neskorších predpisov.
6)
§ 2 zákona č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov.
7)
Článok 5 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 3051/95 z 8. decembra 1995 o bezpečnom riadení osobných prievozných lodí roll-on/roll-off (prievozné lode ro-ro) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 7/zv. 2.) v platnom znení.
8)
Kapitola IX pravidlo 4 Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS 1974) v znení neskorších predpisov.
9)
STN EN 61996 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Lodný zapisovač údajov o plavbe (VDR). Požiadavky na funkčnú spôsobilosť. Metódy merania a požadované výsledky skúšok.
10)
Zákon č. 435/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z. o uskutočnení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky do mnohostranných zmluvných dokumentov, ktorých depozitárom je generálny tajomník Medzinárodnej námornej organizácie.
Výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky zo 16. januára 2002 č. 66/M-2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o získaní odbornej spôsobilosti člena lodnej posádky (oznámenie č. 31/2002 Z. z.).
Nariadenie Rady (ES) č. 3051/95 z 8. decembra 1995 o bezpečnom riadení osobných prievozných lodí roll-on/roll-off (prievozné lode ro-ro) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 7/zv. 2.) v platnom znení.
11)
§ 44 ods. 7 zákona č. 435/2000 Z. z. v znení zákona č. 581/2003 Z. z.
12)
Pravidlo A-VIII/2 Medzinárodného dohovoru o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov (STCW 1978) v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 165/2001 Z. z.).
13)
Pravidlo I/10 Medzinárodného dohovoru o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov (STCW 1978) v znení neskorších predpisov.