591/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.11.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

591
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 40 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2005 Z. z.
výnos z 13. októbra 2006 č. 16413/2006-SL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. apríla 2006 č. 04765/2006-SL, ktorým sa ustanovujú vzorové špecializačné študijné programy a vzorové certifikačné študijné programy (oznámenie č. 237/2006).
Výnos nadobúda účinnosť 15. novembra 2006.
Výnos bude uverejnený v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v novembri 2006 a bude možné doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.