592/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.11.2006 do 31.12.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

592
ZÁKON
z 24. októbra 2006
o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
(1)
Poberateľovi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku alebo sociálneho dôchodku podľa osobitného predpisu,1) ktorý má nárok na výplatu tohto dôchodku v decembri kalendárneho roka a má bydlisko na území Slovenskej republiky, Sociálna poisťovňa, ak tento zákon neustanovuje inak, vyplatí vianočný príspevok ako štátnu sociálnu dávku, ak suma starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku alebo sociálneho dôchodku splatná v decembri kalendárneho roka nepresiahne sumy, ktoré sa určia percentom z priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa vypláca vianočný príspevok.
(2)
Poberateľovi výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu,2) ktorému bol na tento dôchodok prekvalifikovaný starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok priznaný podľa všeobecných predpisov o sociálnom zabezpečení, na ktoré vznikol nárok do 30. apríla 1998 a stali sa dávkami výsluhového zabezpečenia podľa predpisu účinného od 1. mája 1998 alebo na ktoré vznikol nárok do 30. júna 2002 a stali sa dávkami výsluhového zabezpečenia podľa osobitného predpisu,2) a ktorý má nárok na výplatu tohto dôchodku v decembri kalendárneho roka a má bydlisko na území Slovenskej republiky, útvar sociálneho zabezpečenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (ďalej len „úrad“) vyplatí vianočný príspevok ako štátnu sociálnu dávku, ak suma výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku splatná v decembri kalendárneho roka nepresiahne sumy určené podľa odseku 1.
(3)
Ak poberateľovi starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku podľa odseku 1 vypláca dôchodok úrad, vianočný príspevok vyplatí úrad.
(4)
Vianočný príspevok sa vyplatí poberateľovi dôchodku podľa odsekov 1 až 3 v deň splatnosti tohto dôchodku v decembri kalendárneho roka, ak tento dôchodok bol priznaný pred 1. decembrom kalendárneho roka. Vianočný príspevok sa vyplatí poberateľovi dôchodku podľa odsekov 1 až 3 v deň prvej splátky tohto dôchodku splatného po jeho priznaní alebo uvoľnení jeho výplaty, ak tento dôchodok bol priznaný alebo jeho výplata bola uvoľnená od 1. decembra do 31. decembra kalendárneho roka.
(5)
Poberateľovi starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, ktorému sa súčasne vypláca sociálny dôchodok, sa vyplatí len jeden vianočný príspevok podľa odseku 1, ak úhrn súm starobného dôchodku a sociálneho dôchodku alebo invalidného dôchodku a sociálneho dôchodku splatných v decembri kalendárneho roka nepresiahne sumy určené podľa odseku 1. Poberateľovi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, sociálneho dôchodku, výsluhového dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku uvedenému v odsekoch 1 až 3, ktorému sa súčasne vypláca vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok, vdovský výsluhový dôchodok, vdovecký výsluhový dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok, sa vyplatí vianočný príspevok, ak úhrn súm dôchodkov splatných v decembri kalendárneho roka nepresiahne sumy určené podľa odseku 1. Ak poberateľovi dôchodku uvedenému v odsekoch 1 až 3 vypláca dôchodok súčasne Sociálna poisťovňa a úrad a úhrn súm týchto dôchodkov splatných v decembri kalendárneho roka nepresiahne sumy určené podľa odseku 1, vianočný príspevok sa vyplatí k dôchodku, ktorý je vyšší.
(6)
Na poukazovanie vianočného príspevku sa vzťahuje osobitný predpis.3)
(7)
Vianočný príspevok sa nezlučuje so starobným dôchodkom, predčasným starobným dôchodkom, invalidným dôchodkom, sociálnym dôchodkom, výsluhovým dôchodkom alebo invalidným výsluhovým dôchodkom.
(8)
Percento priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa vypláca vianočný príspevok, sumy určené týmto percentom a sumy vianočného príspevku ustanoví do 31. októbra kalendárneho roka a v roku 2006 do 30. novembra 2006 vláda Slovenskej republiky nariadením.
Čl. II
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 447/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 463/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z. a zákona č. 732/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
5.
V § 94 ods. 1 sa písmeno c) dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:
„8.
vianočný príspevok podľa osobitného predpisu39a) a na úhradu nákladov spojených s jeho výplatou.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39a znie:
„39a)
Zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov.“.
Doterajší odkaz a poznámka pod čiarou k odkazu 39a sa označuje ako 39aa.
Čl. III
Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z. a zákona č. 573/2005 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 6 písm. a) prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „ak osobitný predpis neustanovuje inak,4a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a)
Napríklad zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 5 ods. 7 písm. a) prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „ak osobitný predpis neustanovuje inak,4a)“.
Čl. IV
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z. a zákona č. 529/2006 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 285 sa odsek 1 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
vianočný príspevok podľa osobitného predpisu113a) a na úhradu nákladov spojených s jeho výplatou.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 113a znie:
„113a)
Zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. V
Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 410/2004 Z. z., zákona č. 453/2004 Z. z. a zákona č. 305/2005 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 4 sa odsek 3 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
vianočný príspevok podľa osobitného predpisu.15)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:
„15)
Zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. VI
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. II prvého až štvrtého bodu a šiesteho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2007.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.
1)
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
§ 125 ods. 5, 6 a 9 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Zákon č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.