592/2006 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

592
ZÁKON
z 24. októbra 2006
o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
(1)
Poberateľovi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku alebo sociálneho dôchodku podľa osobitného predpisu,1) ktorý má nárok na výplatu tohto dôchodku v decembri kalendárneho roka a má bydlisko na území Slovenskej republiky, Sociálna poisťovňa, ak tento zákon neustanovuje inak, vyplatí vianočný príspevok ako štátnu sociálnu dávku, ak suma starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku alebo sociálneho dôchodku splatná v decembri kalendárneho roka nepresiahne sumy, ktoré sa určia percentom z priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa vypláca vianočný príspevok.
(2)
Poberateľovi výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu,2) ktorému bol na tento dôchodok prekvalifikovaný starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok priznaný podľa všeobecných predpisov o sociálnom zabezpečení, na ktoré vznikol nárok do 30. apríla 1998 a stali sa dávkami výsluhového zabezpečenia podľa predpisu účinného od 1. mája 1998 alebo na ktoré vznikol nárok do 30. júna 2002 a stali sa dávkami výsluhového zabezpečenia podľa osobitného predpisu,2) a ktorý má nárok na výplatu tohto dôchodku v decembri kalendárneho roka a má bydlisko na území Slovenskej republiky, útvar sociálneho zabezpečenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (ďalej len „úrad“) vyplatí vianočný príspevok ako štátnu sociálnu dávku, ak suma výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku splatná v decembri kalendárneho roka nepresiahne sumy určené podľa odseku 1.
(3)
Ak poberateľovi starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku podľa odseku 1 vypláca dôchodok úrad, vianočný príspevok vyplatí úrad.
(4)
Vianočný príspevok sa vyplatí poberateľovi dôchodku podľa odsekov 1 až 3 v deň splatnosti tohto dôchodku v decembri kalendárneho roka, ak tento dôchodok bol priznaný pred 1. decembrom kalendárneho roka. Vianočný príspevok sa vyplatí poberateľovi dôchodku podľa odsekov 1 až 3 v deň prvej splátky tohto dôchodku splatného po jeho priznaní alebo uvoľnení jeho výplaty, ak tento dôchodok bol priznaný alebo jeho výplata bola uvoľnená od 1. decembra do 31. decembra kalendárneho roka.
(5)
Poberateľovi starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, ktorému sa súčasne vypláca sociálny dôchodok, sa vyplatí len jeden vianočný príspevok podľa odseku 1, ak úhrn súm starobného dôchodku a sociálneho dôchodku alebo invalidného dôchodku a sociálneho dôchodku splatných v decembri kalendárneho roka nepresiahne sumy určené podľa odseku 1. Poberateľovi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, sociálneho dôchodku, výsluhového dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku uvedenému v odsekoch 1 až 3, ktorému sa súčasne vypláca vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok, vdovský výsluhový dôchodok, vdovecký výsluhový dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok, sa vyplatí vianočný príspevok, ak úhrn súm dôchodkov splatných v decembri kalendárneho roka nepresiahne sumy určené podľa odseku 1. Ak poberateľovi dôchodku uvedenému v odsekoch 1 až 3 vypláca dôchodok súčasne Sociálna poisťovňa a úrad a úhrn súm týchto dôchodkov splatných v decembri kalendárneho roka nepresiahne sumy určené podľa odseku 1, vianočný príspevok sa vyplatí k dôchodku, ktorý je vyšší.
(6)
Na poukazovanie vianočného príspevku sa vzťahuje osobitný predpis.3)
(7)
Vianočný príspevok sa nezlučuje so starobným dôchodkom, predčasným starobným dôchodkom, invalidným dôchodkom, sociálnym dôchodkom, výsluhovým dôchodkom alebo invalidným výsluhovým dôchodkom.
(8)
Percento priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa vypláca vianočný príspevok, sumy určené týmto percentom a sumy vianočného príspevku ustanoví do 31. októbra kalendárneho roka a v roku 2006 do 30. novembra 2006 vláda Slovenskej republiky nariadením.
Čl. II
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 447/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 463/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z. a zákona č. 732/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 10 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo v tejto dobe sa policajtke poskytla rodičovská dovolenka podľa osobitného predpisu3h)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3h znie:
„3h)
§ 152 ods. 2 zákona č. 73/1998 Z. z.“.
2.
V § 10 ods. 9 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo v tejto dobe sa policajtovi poskytla rodičovská dovolenka podľa osobitného predpisu3h)“.
3.
V § 50 ods. 2 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) a e), ktoré znejú:
„d)
vychovala aspoň 3 deti, alebo
e)
dovŕšila vek 52 rokov a vychovala 2 deti, alebo“.
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno f).
4.
V § 56 ods. 1 sa slová „30 %“ nahrádzajú slovami „40 %“.
5.
V § 94 ods. 1 sa písmeno c) dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:
„8.
vianočný príspevok podľa osobitného predpisu39a) a na úhradu nákladov spojených s jeho výplatou.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39a znie:
„39a)
Zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov.“.
Doterajší odkaz a poznámka pod čiarou k odkazu 39a sa označuje ako 39aa.
6.
Za § 143c sa vkladajú § 143d až 143g, ktoré vrátane nadpisu znejú:
„Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2007
§ 143d
(1)
Ak suma starobného dôchodku policajta a colníka priznaného podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003, ktorý sa podľa § 125 ods. 1 až 3 považuje za výsluhový dôchodok, a starobného dôchodku profesionálneho vojaka priznaného podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003, ktorý sa podľa § 125 ods. 4 tohto zákona a § 91 ods. 1 a § 92 ods. 2 zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov považuje za výsluhový dôchodok, bola obmedzená najvyššou výmerou, výsluhový dôchodok sa uvoľní odo dňa splátky splatnej po 31. decembri 2006 v sume, v akej by sa vyplácal k tomuto dňu bez obmedzenia.
(2)
Suma starobného dôchodku, ktorá bola vypočítaná z upraveného priemerného mesačného zárobku 4 067 Sk, sa novo určí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003 z priemerného mesačného zárobku určeného podľa odsekov 3 a 4 bez obmedzení podľa odseku 1.
(3)
Priemerný mesačný zárobok na účely určenia sumy starobného dôchodku je priemerný mesačný zárobok, z ktorého bola vypočítaná suma starobného dôchodku, neobmedzený podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003.
(4)
Priemerný mesačný zárobok v sume do 2 500 Sk sa započítava v plnej výške, zo sumy nad 2 500 Sk do 6 000 Sk sa započítava jedna tretina a zo sumy nad 6 000 Sk sa započítava jedna desatina. Takto upravený priemerný mesačný zárobok sa zaokrúhľuje na celé slovenské koruny nahor.
(5)
O sume starobného dôchodku podľa odsekov 1 až 4 útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia rozhodne najneskôr do 31. decembra 2008. Suma dôchodku, upraveného podľa prvej vety, sa vypláca najskôr odo dňa splátky splatnej po 31. decembri 2006, ak táto suma je vyššia ako suma dôchodku vyplácaná do tohto dňa.
§ 143e
Príplatok priznaný v rámci súdnej rehabilitácie alebo mimosúdnej rehabilitácie k starobnému dôchodku, invalidnému dôchodku a čiastočnému invalidnému dôchodku, ktoré sa podľa § 125 a 126 považujú za výsluhový dôchodok a invalidný výsluhový dôchodok, ktorý sa k 30. júnu 2002 nevyplácal z dôvodu, že spolu s dôchodkom presiahol najvyššiu výmeru ustanovenú predpisom účinným pred 1. júlom 2002, alebo sa z tohto dôvodu vyplácal v nižšej sume, sa uvoľní odo dňa splátky splatnej po 31. decembri 2006 v sume, v akej by sa vyplácal k tomuto dňu bez obmedzenia z tohto dôvodu. Útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia o tejto dávke rozhodne najneskôr do 31. decembra 2008.
§ 143f
(1)
Ak nárok na výplatu vdovského výsluhového dôchodku a vdoveckého výsluhového dôchodku má vdova alebo vdovec podľa § 50 ods. 2 písm. d) alebo e), výplata takéhoto vdovského výsluhového dôchodku alebo vdoveckého výsluhového dôchodku sa uvoľní odo dňa splátky splatnej po 31. decembri 2006 v sume, v akej by sa vyplácal, ak by k zastaveniu výplaty nedošlo podľa predpisov účinných do 31. decembra 2006.
(2)
Ak nárok na vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok, ktorý sa podľa § 129 ods. 1 až 5 považuje za vdovský výsluhový dôchodok alebo vdovecký výsluhový dôchodok, trvá po 31. decembri 2006 a tento dôchodok sa nevyplácal z dôvodu, že úhrn dôchodkov presiahol najvyššiu výmeru ustanovenú predpismi účinnými pred 1. júlom 2002, alebo sa z tohto dôvodu vyplácal v nižšej sume, výplata takéhoto vdovského výsluhového dôchodku alebo vdoveckého výsluhového dôchodku sa uvoľní odo dňa splátky splatnej po 31. decembri 2006 v sume, v akej by sa vyplácal k tomuto dňu bez obmedzenia z uvedeného dôvodu.
(3)
O uvoľnení výplaty vdovského výsluhového dôchodku alebo vdoveckého výsluhového dôchodku rozhodne útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia na žiadosť najneskôr do šiestich mesiacov od začatia konania.
§ 143g
(1)
Ak nárok na sirotský dôchodok jednostranne osirelého dieťaťa, ktorý sa podľa § 129 ods. 1 až 5 považuje za sirotský výsluhový dôchodok a tento nárok trvá po 31. decembri 2006, suma sirotského výsluhového dôchodku sa zvýši o 28,5 % sumy sirotského výsluhového dôchodku vyplácanej ku dňu splátky splatnej po 31. decembri 2006. Sirotský výsluhový dôchodok v takto určenej sume sa vypláca od splátky splatnej po 31. decembri 2006. O zvýšení sirotského výsluhového dôchodku podľa prvej vety a druhej vety útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia rozhodne najneskôr do 30. júna 2007.
(2)
Ak nárok na sirotský dôchodok obojstranne osirelého dieťaťa, ktorý sa podľa § 129 ods. 1 až 5 považuje za sirotský výsluhový dôchodok a tento nárok trvá po 31. decembri 2006, suma sirotského výsluhového dôchodku sa zvýši o 33,3 % sumy sirotského výsluhového dôchodku vyplácanej ku dňu splátky splatnej po 31. decembri 2006. Sirotský výsluhový dôchodok v takto určenej sume sa vypláca od splátky splatnej po 31. decembri 2006. O zvýšení sirotského výsluhového dôchodku podľa prvej vety a druhej vety útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia rozhodne najneskôr do 30. júna 2007.“.
Čl. III
Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z. a zákona č. 573/2005 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 6 písm. a) prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „ak osobitný predpis neustanovuje inak,4a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a)
Napríklad zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 5 ods. 7 písm. a) prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „ak osobitný predpis neustanovuje inak,4a)“.
Čl. IV
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z. a zákona č. 529/2006 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 285 sa odsek 1 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
vianočný príspevok podľa osobitného predpisu113a) a na úhradu nákladov spojených s jeho výplatou.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 113a znie:
„113a)
Zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. V
Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 410/2004 Z. z., zákona č. 453/2004 Z. z. a zákona č. 305/2005 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 4 sa odsek 3 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
vianočný príspevok podľa osobitného predpisu.15)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:
„15)
Zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. VI
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. II prvého až štvrtého bodu a šiesteho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2007.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.
1)
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
§ 125 ods. 5, 6 a 9 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Zákon č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3)