594/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2007 do 31.12.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

594
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 11. októbra 2006
o technických požiadavkách interoperability systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc
Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
§ 1
(1)
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na transeurópske vysokorýchlostné železnice na území Slovenskej republiky zaradené do Európskeho železničného systému1) a upravuje technické požiadavky na komponenty a subsystémy európskeho železničného systému pre vysokorýchlostnú železničnú dopravu pri projektovaní, výstavbe, uvedení do prevádzky, rekonštrukcii, obnove, prevádzke a údržbe častí tohto systému.
(2)
Komponenty a subsystémy uvedené v odseku 1 sú určenými výrobkami podľa osobitného predpisu.2)
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
systémom transeurópskych vysokorýchlostných železníc štruktúra uvedená v prílohe č. 1, ktorá sa skladá zo železničných infraštruktúr, ktorých súčasťou sú trate a pevné zariadenia transeurópskej dopravnej siete, vybudovanej alebo rekonštruovanej pre vysoké rýchlosti, a zo železničných dráhových vozidiel (ďalej len „dráhové vozidlo“), ktoré sú určené na jazdu na tejto železničnej infraštruktúre,
b)
interoperabilitou schopnosť systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc umožňovať bezpečný a neprerušovaný pohyb vysokorýchlostných vlakov, ktoré dosahujú špecifikovanú úroveň vyhotovenia; táto schopnosť spočíva v regulačných, technických a prevádzkových podmienkach, ktoré sa musia splniť, aby sa dodržali základné požiadavky,
c)
subsystémom rozdelenie systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc do konštrukčných alebo funkčných subsystémov uvedených v prílohe č. 2,
d)
komponentom interoperability základné súčasti, skupina súčastí, montážne podskupiny alebo úplné montážne celky zariadení začlenené alebo určené na začlenenie do subsystému, od ktorých priamo alebo nepriamo závisí interoperabilita systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc,
e)
európskou špecifikáciou spoločná technická špecifikácia, európske technické osvedčenie alebo harmonizovaná norma podľa osobitného predpisu;3) ak neexistujú žiadne harmonizované normy alebo ide o neharmonizovanú oblasť, rozumie sa európskou špecifikáciou norma určená podľa osobitného predpisu,4)
f)
špecifikáciami interoperability technické špecifikácie interoperability, ktoré definujú každý systém tak, aby spĺňal základné požiadavky tým, že sa vytvoria nevyhnutné vzájomné funkčné vzťahy medzi subsystémami systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc a zabezpečí sa jeho kompatibilita,
g)
notifikovanou osobou podnikateľ5) alebo iná právnická osoba6) zodpovedná za posudzovanie zhody, vhodnosti používania komponentov interoperability alebo za vykonávanie postupu na ES posúdenie subsystémov,
h)
základným parameterom každá regulačná, technická alebo prevádzková podmienka, ktorá je rozhodujúca pre interoperabilitu a vyžaduje si pred vypracovaním úplného návrhu špecifikácií interoperability rozhodnutie alebo odporúčanie Európskej komisie (ďalej len „Komisia“),
i)
špecifickým prípadom ktorákoľvek časť systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc, ktorá si vyžaduje špeciálne ustanovenia v špecifikáciách interoperability, dočasné alebo trvalé, v dôsledku geografických, topografických alebo územných obmedzení alebo obmedzení, ktoré majú vplyv na zlučiteľnosť s existujúcim systémom; to môže zahŕňať najmä železničné trate a siete izolované od zvyšku územia Európskeho spoločenstva, prechodový prierez, rozchod koľaje alebo vzdialenosť osí koľají,
j)
rekonštrukciou akékoľvek rozsiahle práce upravujúce subsystém alebo časti subsystému, ktoré zlepšujú subsystém,
k)
výmenou v rámci údržby akákoľvek náhrada komponentov za časti s rovnakou funkciou a výkonom v rámci preventívnej údržby alebo údržby spojenej s opravou,
l)
obnovou akékoľvek rozsiahle práce na subsystéme alebo jeho časti, ktoré nemenia celkový výkon subsystému,
m)
existujúcim železničným systémom štruktúra tvorená železničnými infraštruktúrami zahŕňajúcimi trate a pevné zariadenia existujúceho železničného systému a existujúce železničné dráhové vozidlá všetkých kategórií a pôvodu, ktoré sa pohybujú na tejto železničnej infraštruktúre,
n)
uvedením do prevádzky činnosti, ktorými sa subsystém uvádza do projektovaného prevádzkového stavu.
§ 3
(1)
Systém transeurópskych vysokorýchlostných železníc, subsystémy a komponenty interoperability musia spĺňať základné požiadavky uvedené v prílohe č. 3 (ďalej len „základné požiadavky“).
(2)
Technické špecifikácie, ktoré sa vyžadujú na doplnenie európskych špecifikácií [§ 2 písm. e)] a iných technických noriem,7) nesmú ohroziť dodržiavanie základných požiadaviek podľa odseku 1.
§ 4
Špecifikácie interoperability systému vysokorýchlostných železničných infraštruktúr vrátane dráhových vozidiel sa nemusia uplatňovať v prípadoch uvedených v osobitnom predpise.8) V tomto prípade Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky9) (ďalej len „ministerstvo“) v spolupráci s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) predtým ako Komisii oznámi zamýšľanú výnimku, pošle jej podkladovú dokumentáciu obsahujúcu špecifikácie interoperability alebo ich časti, ktoré nebude uplatňovať, ako aj špecifikácie, ktoré chce uplatniť.
§ 5
(1)
Komponenty interoperability môžu byť
a)
viacúčelové, použiteľné aj v iných oblastiach ako v európskom vysokorýchlostnom železničnom systéme,
b)
viacúčelové so špecifickými vlastnosťami pre európsky vysokorýchlostný železničný systém, ktoré sa môžu používať aj v iných oblastiach, a na použitie v európskom vysokorýchlostnom systéme musia vykazovať požadované parametre výkonu, spoľahlivosť, poprípade iné,
c)
špecifické, ktoré sú projektované, konštruované a vyrábané špecificky len na použitie v európskom železničnom vysokorýchlostnom systéme.
(2)
Komponenty interoperability
a)
možno uviesť na trh, ak umožňujú dosiahnuť interoperabilitu v rámci systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc a súčasne spĺňajú základné požiadavky podľa § 3,
b)
môžu byť použité na účely, na ktoré sú určené v technickej dokumentácii alebo v špecifikáciách interoperability,
c)
musia byť inštalované, prevádzkované a udržiavané v súlade s technickou dokumentáciou alebo so špecifikáciami interoperability.
(3)
Komponenty interoperability možno uviesť na trh aj na iné účely, ako sú uvedené v odseku 2, najmä na používanie pre konvenčné železničné trate.
§ 6
(1)
Komponenty interoperability podliehajú postupu posudzovania zhody10) a vhodnosti používania s technickými špecifikáciami, harmonizovanými normami a požiadavkami, ktoré musia spĺňať.
(2)
Notifikovaná osoba na žiadosť výrobcu alebo dovozcu, ktorý bude vyrábať alebo dodávať komponenty interoperability, vydá
a)
certifikát o schválení typu alebo
b)
certifikát o zhode so špecifikáciami interoperability alebo o zhode s európskymi špecifikáciami alebo harmonizovanými normami.
(3)
Ak sú komponenty interoperability novonavrhnuté alebo sa aplikujú v novej oblasti a priamo ovplyvňujú bezpečnosť, dostupnosť alebo hospodárnosť subsystému a ak je to ustanovené v špecifikáciách interoperability, musí notifikovaná osoba vydať okrem certifikátov podľa odseku 2 aj certifikát vhodnosti používania.
(4)
Postup na vydanie certifikátu podľa odseku 2 je ustanovený v osobitnom predpise10) a v príslušných špecifikáciách interoperability.
(5)
Na základe vydaných certifikátov podľa odseku 2 je výrobca alebo dovozca povinný preukázať zhodu alebo vhodnosť používania komponentu interoperability
a)
vydaním ES vyhlásenia o zhode so špecifikáciami interoperability, o zhode s európskymi špecifikáciami alebo o zhode so schváleným typom (ďalej len „ES vyhlásenie o zhode“),
b)
pre komponenty podľa odseku 3 vydaním ES vyhlásenia o vhodnosti používania.
(6)
Podmienkou vydania ES vyhlásenia podľa odseku 5 je uplatnenie špecifikácií interoperability pri výrobe, prípadne pri overovaní zhody komponentu. Obsah ES vyhlásenia o zhode je uvedený v prílohe č. 4.
(7)
Ak to špecifikácie interoperability vyžadujú, notifikovaná osoba na žiadosť výrobcu alebo dovozcu zhodnotí posúdenie zhody alebo vhodnosti používania komponentu.
(8)
Ak sú komponenty interoperability predmetom iných osobitných predpisov, vyhlásenie ES o zhode alebo o vhodnosti používania vydané výrobcom alebo dovozcom musí obsahovať informáciu o tom, či komponenty interoperability spĺňajú požiadavky podľa príslušných osobitných predpisov.
(9)
Ustanovenie odseku 5 sa vzťahuje na každú osobu, ktorá zostavuje komponenty interoperability alebo ich časti s rôznym pôvodom, ako aj na osobu, ktorá vyrába komponenty interoperability na vlastné použitie.
§ 7
Ak komponenty interoperability spĺňajú požiadavky tohto nariadenia vlády, notifikovaná osoba ani príslušný štátny orgán11) nesmú
a)
zakázať, obmedziť uvedenie komponentov, ktoré sú určené na používanie v systéme transeurópskych vysokorýchlostných železníc, na trh alebo mu brániť,
b)
požadovať skúšky, ktoré sa už vykonali ako časť postupu pred vydaním ES vyhlásenia o zhode alebo o vhodnosti používania.
§ 8
(1)
Komponent interoperability spĺňa základné požiadavky, ak vyhovuje podmienkam ustanoveným príslušnými špecifikáciami interoperability podľa § 2 písm. f) alebo európskym špecifikáciám podľa § 2 písm. e) vypracovaným na tento účel.
(2)
Ak európske špecifikácie použité priamo alebo nepriamo na účely tohto nariadenia vlády nespĺňajú základné požiadavky, oznamuje túto skutočnosť Komisii úrad.12)
§ 9
(1)
Ak Úrad pre reguláciu železničnej dopravy (ďalej len „regulačný úrad“)13) na základe podnetu alebo na základe vlastného zistenia potvrdí skutočnosť, že komponent interoperability, pre ktorý je vydané ES vyhlásenie o zhode alebo o vhodnosti používania a ktorý bol uvedený na trh, pri určenom použití nespĺňa základné požiadavky, prijme ochranné opatrenia podľa osobitného predpisu.14)
(2)
Úrad v spolupráci s regulačným úradom15) bezodkladne informuje12) Komisiu o prijatých ochranných opatreniach podľa odseku 1 a v stanovisku predloženom Komisii uvedie dôvody nezhody, najmä
a)
nesplnenie základných požiadaviek,
b)
nesprávne uplatňovanie európskych špecifikácií, ak sa odvoláva na uplatňovanie týchto špecifikácií, alebo
c)
neadekvátnosť európskych špecifikácií.
(3)
Ak komponent interoperability, pre ktorý je vydané ES vyhlásenie o zhode, nespĺňa základné požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, regulačný úrad vykoná potrebné ochranné opatrenia vrátane udelenia pokuty podľa osobitného predpisu16) proti tomu, kto vyhlásenie vypracoval, a oznámi to úradu, ktorý informuje Komisiu a ostatné členské štáty Európskej únie (ďalej len „členské štáty“).
(4)
Ak regulačný úrad13) na základe podnetu alebo na základe vlastného zistenia potvrdí, že ES vyhlásenie o zhode nebolo vypracované podľa tohto nariadenia vlády, výrobca alebo dovozca sú povinní zabezpečiť zhodu komponentov interoperability.
(5)
Ak nezhoda pretrváva, podnikne regulačný úrad13) všetky potrebné ochranné opatrenia vrátane udelenia pokuty podľa osobitného predpisu,14) aby obmedzil alebo zakázal uvedenie na trh príslušného komponentu interoperability alebo aby zabezpečil, že sa stiahne z trhu v súlade s postupmi uvedenými v odsekoch 1 až 4.
§ 10
(1)
ES vyhlásenie o zhode zahŕňa
a)
posúdenie zhody jednotlivého komponentu interoperability s technickými špecifikáciami a harmonizovanými normami, ktoré sa musia dodržať a ktoré vykonáva notifikovaná osoba, alebo
b)
posúdenie notifikovanou osobou o vhodnosti používania komponentu interoperability v rámci európskeho železničného vysokorýchlostného systému a najmä pri rozhraniach, vo vzťahu k špecifikáciám interoperability s funkčným charakterom, ktoré sa majú kontrolovať.
(2)
Postup posudzovania zhody komponentov interoperability, ktorý vykonáva notifikovaná osoba v etapách návrhu a výroby na vydanie certifikátu o schválení typu, certifikátu o zhode alebo certifikátu o vhodnosti používania, musí byť v súlade s podmienkami uvedenými v špecifikáciách interoperability.
§ 11
(1)
Subsystémy sa musia zhodovať so špecifikáciami interoperability; táto zhoda sa musí trvalo udržiavať počas používania každého subsystému.
(2)
Pred uvedením štrukturálneho a prevádzkového subsystému tvoriaceho európsky vysokorýchlostný železničný systém do prevádzky musí notifikovaná osoba, na žiadosť prevádzkovateľa subsystému, vydať certifikát o schválení typu subsystému, v prípade ak sa bude používať opakovane, alebo certifikát o posúdení subsystému. Postup posudzovania zhody subsystému a vydania certifikátu je ustanovený v osobitnom predpise10) a v príslušných špecifikáciách interoperability.
(3)
Prevádzkovateľ subsystému vydá na základe vydaného certifikátu o schválení typu subsystému alebo certifikátu o posúdení subsystému ES vyhlásenie o zhode subsystému, ktoré postúpi na zaevidovanie na regulačný úrad. ES vyhlásenie o zhode subsystému je prevádzkovateľ povinný archivovať a na požiadanie preukázať podľa osobitného predpisu.17) Obsah ES vyhlásenia o zhode je uvedený v prílohe č. 5.
(4)
Regulačný úrad18) povolí uviesť do prevádzky štrukturálne subsystémy, ktoré tvoria systém transeurópskych vysokorýchlostných železníc na území Slovenskej republiky, ak spĺňajú základné požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, a následne vykonáva pravidelné kontroly19) zhody a zlučiteľnosti štrukturálnych subsystémov so systémom, do ktorého sú integrované.
(5)
Prevádzkovateľ dráhy alebo prevádzkovateľ dopravy na dráhe zašle regulačnému úradu a ministerstvu kópiu dokladov obsahujúcich projekt, ak ide o jeho obnovu alebo rekonštrukciu, ktorý po ich preskúmaní, s ohľadom na stratégiu realizácie uvedenú v príslušných špecifikáciách interoperability, rozhodne, či rozsah prác si bude vyžadovať nové povolenie na uvedenie do prevádzky. Nové povolenie na uvedenie do prevádzky sa požaduje vždy, keď plánované práce ohrozujú celkovú úroveň bezpečnosti príslušného subsystému.
§ 12
(1)
Povolenie na prevádzku dráhového vozidla vydáva regulačný úrad podľa osobitného predpisu.20) Regulačný úrad je zároveň povinný prideliť alfanumerický identifikačný kód, ktorým musí byť označené každé dráhové vozidlo a ktorý musí byť súčasne zapísaný v národnom registri dráhových vozidiel (ďalej len „register“), ktorý spĺňa tieto kritériá:
a)
spoločné špecifikácie podľa odseku 3,
b)
vedie ho a aktualizuje regulačný úrad,
c)
je prístupný ministerstvu, bezpečnostným úradom a vyšetrovacím orgánom ostatných členských štátov, Európskej železničnej agentúre, prevádzkovateľom dráhy a prevádzkovateľom dopravy na dráhe.
(2)
Ak je dráhové vozidlo uvedené do prevádzky prvýkrát v treťom štáte, môže regulačný úrad uznať dráhové vozidlo, ktoré je jednoznačne identifikované podľa odlišného kódovacieho systému. Ak regulačný úrad už vydal povolenie na uvedenie takého dráhového vozidla do prevádzky na našom území, register musí obsahovať minimálne údaje uvedené v odseku 3 písm. c) až e).
(3)
Okrem špecifikácií schválených Komisiou musí register obsahovať najmä tieto údaje:
a)
odkazy na ES vyhlásenie o zhode a vydávajúci orgán,
b)
odkazy na register dráhových vozidiel uvedený v § 18,
c)
identifikáciu majiteľa dráhového vozidla alebo užívateľa,
d)
všetky obmedzenia týkajúce sa použitia dráhového vozidla,
e)
bezpečnostné údaje vzťahujúce sa na plán údržby dráhového vozidla.
§ 13
Ak subsystémy spĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, notifikovaná osoba ani príslušný štátny orgán11) nesmú
a)
na území Slovenskej republiky zakázať, obmedziť ani brániť vo výrobe, uvádzaniu do prevádzky a používaniu v prevádzke štrukturálnych subsystémov, ktoré tvoria systém transeurópskych vysokorýchlostných železníc,
b)
požadovať skúšky, ktoré sa už vykonali ako časť postupu pred vydaním ES vyhlásenia o zhode.
§ 14
(1)
Štrukturálne subsystémy systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc, posúdené podľa príslušných špecifikácií interoperability, ktoré majú vydané ES vyhlásenie o zhode subsystému podľa § 11 ods. 3, sa považujú za interoperabilné a spĺňajúce základné požiadavky. Overenie interoperability štrukturálneho subsystému, ktorý v súlade so základnými požiadavkami tvorí systém transeurópskych vysokorýchlostných železníc, sa musí uskutočniť na základe odkazu na špecifikácie interoperability, ak sú vytvorené.
(2)
Ak nie sú špecifikácie interoperability vytvorené, vrátane prípadov, keď bola oznámená výnimka podľa § 4, úrad v spolupráci s ministerstvom zašle ostatným členským štátom a Komisii za každý subsystém zoznam technických predpisov používaných pri uplatňovaní základných požiadaviek a každú zmenu týchto predpisov. Notifikovaná osoba zodpovedná za hodnotenie postupu ES skúšky podľa § 15 ods. 1 sa v tomto prípade určuje podľa osobitného predpisu.21)
§ 15
(1)
Notifikovaná osoba určená na základe výberu prevádzkovateľa subsystému pri vypracovaní ES vyhlásenia o zhode je zodpovedná za zhodnotenie postupu ES skúšky. Kontrolnú činnosť notifikovaná osoba začne už v etape projektovania, pokračuje počas všetkých etáp výroby po etapu typového schválenia až do uvedenia subsystému na trh. Kontrolná činnosť musí zahŕňať aj overenie rozhraní príslušného subsystému vo vzťahu k systému, do ktorého sa integruje na základe dostupných informácií v príslušných špecifikáciách interoperability a registroch uvedených v § 18 ods. 2.
(2)
Notifikovaná osoba je zodpovedná za zostavenie súboru technickej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu ES vyhlásenia o zhode. Súbor technickej dokumentácie musí obsahovať všetky nevyhnutné dokumenty o charakteristikách subsystému a v prípade potreby všetky dokumenty potvrdzujúce zhodu komponentov interoperability. Musí obsahovať všetky prvky, ktoré sa vzťahujú na podmienky a obmedzenia používania, ako aj pokyny týkajúce sa servisu, stáleho alebo bežného sledovania, nastavenia a údržby.
§ 16
Ak regulačný úrad13) na základe vlastného zistenia alebo na základe podnetu zistí, že štrukturálny subsystém, pre ktorý je vystavené ES vyhlásenie o zhode a ku ktorému je priložená technická dokumentácia, nespĺňa požiadavky tohto nariadenia vlády a najmä nespĺňa základné požiadavky, môže požiadať o vykonanie doplnkových kontrol. Informačnú povinnosť voči Komisii o všetkých požadovaných doplnkových kontrolách a oprávnených dôvodoch má úrad v spolupráci s ministerstvom podľa osobitného predpisu.12)
§ 17
(1)
Oznámenie o autorizácii notifikovanej osoby Komisii, ktorá je zodpovedná za vykonávanie postupu posudzovania zhody alebo vhodnosti používania na základe § 6 a 15, obsahuje aj oblasť, za ktorú je osoba zodpovedná. Notifikovaná osoba musí spĺňať minimálne požiadavky uvedené v prílohe č. 6, ktoré sa považujú za splnené, ak notifikovaná osoba spĺňa kritériá posudzovania zhody a vyhlásenia ES ustanovené v osobitných predpisoch.22)
(2)
V prípade odobratia certifikátu notifikovanej osobe,23) ktorá už nespĺňa minimálne požiadavky uvedené v prílohe č. 6, úrad o tom bezodkladne informuje Komisiu12) a ostatné členské štáty.
§ 18
(1)
Regulačný úrad vedie národný register železničnej infraštruktúry. Prevádzkovateľ železničnej dráhy každoročne dodá aktualizovaný register regulačnému úradu.
(2)
Regulačný úrad každoročne aktualizuje24) národný register dráhových vozidiel a národný register železničnej infraštruktúry a zabezpečí ich uverejnenie.24) Tieto registre obsahujú hlavné charakteristiky každého subsystému alebo časti príslušného subsystému, najmä základné parametre a ich koreláciu s charakteristikami uvedenými v použitých špecifikáciách interoperability.
(3)
Kópiu údajov z registra podľa odseku 2 regulačný úrad po uverejnení zašle členským štátom a Európskej železničnej agentúre.
§ 19
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe č. 7.
§ 20
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2007.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 594/2006 Z. z.
SYSTÉM TRANSEURÓPSKYCH VYSOKORÝCHLOSTNÝCH ŽELEZNÍC
1. Železničná infraštruktúra
1.1
Železničná infraštruktúra systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc je železničná infraštruktúra na tratiach transeurópskej dopravnej siete určenej v príslušnej európskej norme25) alebo v akejkoľvek aktualizácii tohto rozhodnutia.
1.2
Vysokorýchlostné trate zahŕňajú
a)
špeciálne vybudované vysokorýchlostné trate vybavené na rýchlosť 250 km/hod. a vyššiu,
b)
trate špeciálne rekonštruované na vysoké rýchlosti vybavené na priemernú rýchlosť 200 km/hod.,
c)
špeciálne rekonštruované vysokorýchlostné trate, ktoré majú osobitné vlastnosti v dôsledku topografických, reliéfnych alebo urbanistických stavebných prekážok, ktorým sa musí rýchlosť podľa okolností prispôsobovať.
1.3
Železničná infraštruktúra zahŕňa systémy riadenia dopravy, systémy určovania polohy a navigácie: technické zariadenia na spracovanie dát a telekomunikačné zariadenia určené na osobnú dopravu na týchto tratiach, aby bola zaručená bezpečná a harmonická prevádzka siete a účinné riadenie dopravy.
2.
Dráhové vozidlá
Dráhové vozidlá pozostávajú z vozidiel určených na prevádzku
a)
pri rýchlosti aspoň 250 km/hod. na špeciálne vybudovaných vysokorýchlostných tratiach, pričom za vhodných okolností môžu dosahovať rýchlosť nad 300 km/hod.,
b)
alebo pri rýchlostiach okolo 200 km/hod. na tratiach uvedených v bode 1, ak sú kompatibilné s výkonnostnými úrovňami týchto tratí.
3.
Kompatibilita systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc
Kvalita železničnej dopravy v Európe vyžaduje okrem iného dokonalú kompatibilitu medzi charakteristikami infraštruktúry, t. j. pevnými časťami všetkých príslušných subsystémov, a charakteristikami dráhových vozidiel vrátane palubných komponentov všetkých príslušných subsystémov.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 594/2006 Z. z.
SUBSYSTÉMY
Systém transeurópskych vysokorýchlostných železníc zahŕňa tieto subsystémy:
a)
štrukturálne oblasti:
1.
železničnú infraštruktúru,
2.
energiu,
3.
riadenie, zabezpečenie a návestenie,
4.
prevádzku a riadenie dopravy,
5.
dráhové vozidlá,
b)
prevádzkové oblasti:
1.
údržbu,
2.
telematické aplikácie pre osobnú dopravu.
Pre každý subsystém alebo časť subsystému navrhuje spoločný zastupiteľský orgán počas tvorby príslušných špecifikácií interoperability zoznam komponentov a aspektov týkajúcich sa interoperability.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 594/2006 Z. z.
ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY
1.
Všeobecné požiadavky
1.1
Bezpečnosť
1.1.1
Projektovanie, výroba alebo montáž, údržba a monitorovanie komponentov rozhodujúcich z hľadiska bezpečnosti a najmä komponentov podieľajúcich sa na pohybe vlaku musí byť také, aby zaručovalo bezpečnosť, ktorá zodpovedá cieľom stanoveným pre sieť vrátane tých, ktoré sú stanovené pre špecifické obmedzujúce podmienky.
1.1.2
Parametre týkajúce sa styku kolesa a koľajnice musia spĺňať požiadavky stability potrebnej na zaručenie bezpečného pohybu pri maximálnej povolenej rýchlosti.
1.1.3
Používané komponenty musia odolávať akémukoľvek normálnemu alebo výnimočnému namáhaniu, ktoré bolo špecifikované počas ich prevádzky. Vplyvy akejkoľvek nepredvídanej poruchy na bezpečnosť sa musia obmedziť primeranými prostriedkami.
1.1.4
Projektovanie stabilných zariadení a dráhových vozidiel a výber použitých materiálov sa musí zamerať na obmedzenie vzniku, šírenia a vplyvu ohňa a dymu v prípade požiaru.
1.1.5
Zariadenia, ktoré majú obsluhovať užívatelia, sa musia projektovať tak, aby sa v prípade, ak sa použijú spôsobom, ktorý síce nie je v súlade so zverejnenými pokynmi, ale je predvídateľný, nenarušila ich bezpečná prevádzka a nepoškodilo sa zdravie a bezpečnosť užívateľov.
1.2
Spoľahlivosť a dostupnosť
Monitorovanie a údržba stabilných alebo pohyblivých komponentov, ktoré sa podieľajú na pohybe vlaku, sa musí organizovať, vykonávať a kvantifikovať tak, aby si zachovali svoju funkčnosť za daných podmienok.
1.3
Zdravie
1.3.1
Materiály, ktoré môžu pri ich používaní ohroziť zdravie osôb, ktoré k nim majú prístup, sa nesmú používať vo vlakoch a na železničnej infraštruktúre.
1.3.2
Takéto materiály sa musia vybrať, rozmiestniť a používať tak, aby sa znížili emisie škodlivých a nebezpečných výparov a plynov v prípade požiaru.
1.4
Ochrana životného prostredia
1.4.1
Environmentálny vplyv výstavby a prevádzky systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc sa musí posudzovať a brať do úvahy v etape projektovania systému v súlade s platnými ustanoveniami Spoločenstva.
1.4.2
Materiály používané vo vlakoch a na železničnej infraštruktúre musia zabraňovať emisiám výparov alebo plynov, ktoré sú škodlivé a nebezpečné pre životné prostredie, najmä v prípade požiaru.
1.4.3
Dráhové vozidlá a systémy dodávky elektrickej energie sa musia projektovať a vyrábať tak, aby boli elektromagneticky kompatibilné so zariadeniami, vybavením a verejnými alebo súkromnými sieťami, ktoré by mohli rušiť.
1.5
Technická kompatibilita
Technické charakteristiky železničnej infraštruktúry a pevných zariadení musia byť navzájom kompatibilné s charakteristikami tých vlakov, ktoré sa majú použiť v systéme transeurópskych vysokorýchlostných železníc.
Ak sa preukáže, že je problematické dodržiavať tieto charakteristiky na niektorých častiach siete, môžu sa realizovať dočasné riešenia, ktoré zabezpečia kompatibilitu v budúcnosti.
2.
Špecifické požiadavky pre každý subsystém
2.1
Železničná infraštruktúra
2.1.1
Bezpečnosť
Musia sa prijať vhodné opatrenia na zabránenie prístupu alebo nežiaduceho vniknutia do zariadení vysokorýchlostných tratí.
Musia sa prijať opatrenia na zníženie nebezpečenstva, ktorému sú osoby vystavené najmä na staniciach, cez ktoré vlaky prechádzajú vysokou rýchlosťou.
Železničná infraštruktúra, na ktorú má verejnosť prístup, sa musí projektovať a budovať tak, aby sa obmedzili akékoľvek riziká pre ľudské zdravie (stabilita, požiar, evakuácia, nástupištia atď.)
Musia sa prijať vhodné opatrenia, ktoré zohľadnia osobitné bezpečnostné podmienky vo veľmi dlhých tuneloch.
2.2
Energia
2.2.1
Bezpečnosť
Prevádzka systémov dodávky elektrickej energie nesmie narušovať bezpečnosť vysokorýchlostných vlakov alebo osôb (užívatelia, prevádzkový personál, majitelia nehnuteľností pri trati a tretie strany).
2.2.2
Ochrana životného prostredia
Činnosť systémov dodávky elektrickej energie nesmie poškodzovať životné prostredie nad špecifikované hraničné hodnoty.
2.2.3
Technická kompatibilita
Systémy dodávky elektrickej energie musia
a)
umožniť vlakom, aby dosiahli špecifikované úrovne výkonnosti,
b)
byť kompatibilné so zariadeniami na odber prúdu inštalovanými na vlaku.
2.3
Riadenie, zabezpečenie a návestenie
2.3.1
Bezpečnosť
Používané riadiace, zabezpečovacie a návestné zariadenia a postupy musia umožniť vlakom bezpečnú jazdu, ktorá zodpovedá cieľom stanoveným pre sieť.
2.3.2
Technická kompatibilita
Všetky nové vysokorýchlostné trate a nové vysokorýchlostné dráhové vozidlá vyrobené alebo vyvinuté po schválení kompatibilného systému riadenia, zabezpečenia a návestných zariadení sa musia upraviť tak, aby ich tieto systémy mohli využívať.
Riadiace, zabezpečovacie a návestné zariadenia nainštalované v kabínach rušňovodičov musia za špecifických podmienok umožňovať normálnu prevádzku v celom systéme transeurópskych vysokorýchlostných železníc.
2.4
Dráhové vozidlá
2.4.1
Bezpečnosť
Spôsob konštrukcie dráhových vozidiel a spojenia medzi vozidlami sa musia naprojektovať tak, aby boli chránené priestory pre cestujúcich a strojvodcu v prípade zrážky alebo vykoľajenia.
Elektrické zariadenie nesmie narušiť bezpečnosť a činnosť riadiacich, zabezpečovacích a signalizačných zariadení.
Spôsoby brzdenia a vyvolané namáhanie musia byť kompatibilné s konštrukciou trate, inžinierskymi stavbami a návestnými systémami.
V záujme ochrany bezpečnosti osôb sa musia prijať opatrenia na zabránenie prístupu ku komponentom, ktoré sú pod elektrickým prúdom.
V prípade nebezpečenstva musia zariadenia umožniť cestujúcim, aby informovali rušňovodiča a umožniť sprievodnému personálu kontakt s rušňovodičom.
Súčasťou vstupných dverí musí byť otvárací a zatvárací systém, ktorý cestujúcim zaručuje bezpečnosť.
Musia byť k dispozícii označené núdzové východy.
Musia sa prijať primerané opatrenia týkajúce sa osobitných bezpečnostných podmienok vo veľmi dlhých tuneloch.
Vo vlaku musí byť povinne núdzový osvetľovací systém s dostatočnou intenzitou a stálosťou.
Vlaky musia byť vybavené miestnym rozhlasom, ktorý zabezpečuje informovanosť verejnosti zo strany vlakového personálu a prevádzkových riadiacich stanovíšť.
2.4.2
Spoľahlivosť a dostupnosť
Konštrukcia dôležitého posunovacieho, trakčného a brzdového zariadenia, ako aj riadiaci a zabezpečovací systém musia byť také, aby v špecifických zhoršených podmienkach umožňovali vlaku pokračovať v jazde bez nepriaznivých následkov na zariadenie, ktoré ostáva v prevádzke.
2.4.3
Technická kompatibilita
Elektrické vybavenie musí byť kompatibilné s prevádzkou riadiacich, zabezpečovacích a návestných zariadení.
Charakteristiky zariadení na zber prúdu musia byť také, aby umožňovali jazdu vlaku v systémoch dodávky elektrickej energie pre systém transeurópskych vysokorýchlostných železníc.
Charakteristiky dráhových vozidiel musia byť také, aby umožňovali jazdu na ktorejkoľvek trati, na ktorej sa majú prevádzkovať.
2.4.4
Kontroly
Vlaky musia byť vybavené záznamovým zariadením. Údaje zozbierané týmto zariadením a spracovanie informácií sa musia harmonizovať.
2.5
Údržba
2.5.1
Zdravie
Technické zariadenia a postupy, ktoré sa používajú v strediskách údržby, musia zaručiť bezpečnú činnosť a nesmú ohrozovať ľudské zdravie.
2.5.2
Ochrana životného prostredia
Technické zariadenia a postupy, ktoré sa používajú v strediskách údržby, nesmú presahovať povolené hladiny škodlivín vzhľadom na okolité prostredie.
2.5.3
Technická kompatibilita
Zariadenia na údržbu vysokorýchlostných vlakov musia byť také, aby umožňovali bezpečné, zdravotne neškodné a pohodlné vykonávanie prác vo všetkých vlakoch, pre ktoré sú určené.
2.6
Životné prostredie
2.6.1
Zdravie
Prevádzka systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc nesmie prekročiť povolenú hranicu hluku.
2.6.2
Ochrana životného prostredia
Prevádzka systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc nesmie vyvolať pozemné vibrácie neprijateľné pre činnosti a bezprostredné okolie v susedstve železničnej infraštruktúry a za normálneho stavu údržby.
2.7
Prevádzka
2.7.1
Bezpečnosť
Zosúladenie prevádzkových pravidiel siete a kvalifikácií rušňovodičov a vlakových čiat musia zaručovať bezpečnú medzinárodnú prevádzku.
Údržbárske činnosti a ich intervaly, odborná príprava a kvalifikácia personálu údržby a systém zabezpečenia kvality vytvorené príslušnými operátormi v strediskách údržby musia zabezpečovať vysokú úroveň bezpečnosti.
2.7.2
Spoľahlivosť a použiteľnosť
Údržbárske činnosti a ich intervaly, odborná príprava a kvalifikácia personálu riadiacich stredísk a systémy zabezpečenia kvality vytvorené príslušnými operátormi v strediskách údržby musia zabezpečovať vysokú úroveň spoľahlivosti a prevádzkovej pohotovosti.
2.7.3
Technická kompatibilita
Zosúladenie prevádzkových pravidiel a kvalifikácia rušňovodičov, vlakových čiat a riadiacich zamestnancov musia zaručovať prevádzkovú výkonnosť systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc.
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 594/2006 Z. z.
KOMPONENTY INTEROPERABILITY
1.
Vyhlásenie ES
a)
o zhode
b)
o vhodnosti používania
Vyhlásenie ES platí pre komponenty interoperability súvisiacich s interoperabilitou systémov transeurópskych vysokorýchlostných železníc, ako je uvedené v § 1, a môže ísť o komponenty interoperability uvedené v § 5 ods. 1.
2.
Obsah vyhlásenia ES
Vyhlásenie musí obsahovať
a)
opis komponentu interoperability (značka, typ atď.),
b)
názov a adresu výrobcu alebo dovozcu so sídlom v členskom štáte (uvedie sa obchodné meno a úplná adresa a v prípade splnomocneného zástupcu aj obchodné meno výrobcu alebo konštruktéra),
c)
identifikáciu signatára, ktorý môže konať v mene výrobcu alebo dovozcu so sídlom v členskom štáte,
d)
opis postupu, ktorý sa použil pri vyhlásení zhody a vhodnosti používania (podľa § 6 ods. 5, 6, 7 a 9 a § 9 ods. 4 a 5),
e)
všetky príslušné vlastnosti komponentu interoperability, najmä jeho podmienky používania,
f)
názov a adresu notifikovanej osoby, ktorá sa zúčastnila postupu posudzovania zhody alebo vhodnosti používania, ako aj dátum vystavenia certifikátu, prípadne čas trvania a podmienky platnosti certifikátu,
g)
odkazy na smernicu Rady 96/48/ES z 23. júla 1996 o interoperabilite systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/50/ES z 29. apríla 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/48/ES o interoperabilite systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc a smernica 2001/16/ES Európskeho parlamentu a Rady o interoperabilite systému transeurópskych konvenčných železníc, v prípade potreby odkaz na európsku špecifikáciu.
Vyhlásenie ES o zhode alebo vhodnosti používania musí byť napísané aj v rovnakom jazyku ako pokyny a všetky dokumenty musia byť datované a podpísané.
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 594/2006 Z. z.
SUBSYSTÉMY
1.
Vyhlásenie ES
Vyhlásenie ES musí obsahovať
a)
stručný opis komponentu subsystému,
b)
názov a adresu zmluvného subjektu alebo dovozcu so sídlom v členskom štáte (uvedie sa obchodné meno a úplná adresa a v prípade splnomocneného zástupcu aj obchodné meno zmluvného subjektu),
c)
totožnosť signatára,
d)
názov a adresu notifikovanej osoby, ktorá vykonala kontrolu ES (podľa § 15),
e)
odkazy na dokumenty, ktoré obsahujú technické podklady,
f)
všetky príslušné dočasné alebo konečné ustanovenia, ktoré majú subsystémy spĺňať, a v prípade potreby najmä prevádzkové obmedzenia alebo podmienky,
g)
v prípade, že ide o dočasné vyhlásenie ES, lehotu jeho platnosti,
h)
odkazy na smernicu Rady 96/48/ES z 23. júla 1996 o interoperabilite systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/50/ES z 29. apríla 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/48/ES o interoperabilite systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc a smernica 2001/16/ES Európskeho parlamentu a Rady o interoperabilite systému transeurópskych konvenčných železníc.
Vyhlásenie ES o zhode alebo vhodnosti používania musí byť napísané aj v rovnakom jazyku ako technické podklady a všetky dokumenty musia byť datované a podpísané.
2.
Overenie ES
2.1
Overenie ES je postup, pri ktorom notifikovaná osoba na žiadosť zmluvného subjektu alebo dovozcu so sídlom v členskom štáte kontroluje a potvrdzuje, že subsystém
a)
spĺňa ustanovenia tohto nariadenia vlády a požiadavky špecifikácií interoperability pre prevádzkovanie subsystému,
b)
spĺňa ustanovenia iných predpisov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, a môže sa uviesť do prevádzky.
2.2
Etapy overovania
Overovanie zhody subsystému sa vykonáva pri každej z týchto etáp:
a)
projektová dokumentácia,
b)
štruktúra subsystému vrátane najmä stavebných činností, montáže komponentov, konečného nastavenia,
c)
záverečné testovanie subsystému.
2.3
Osvedčenie
Notifikovaná osoba zodpovedná za overenie ES vypracuje osvedčenie o zhode určené pre zmluvný subjekt so sídlom v členskom štáte, ktorý potom vypracuje vyhlásenie o overení ES určené pre dozorný úrad v členskom štáte, v ktorom je subsystém umiestnený alebo sa prevádzkuje.
2.4
Technický protokol
Technický protokol, ktorý tvorí prílohu k vyhláseniu o overení, musí obsahovať
a)
pre železničnú infraštruktúru: stavebné plány, záznam o schválení výkopu a výstuží, záznamy o testovaní a kontrole betónu,
b)
pre ostatné subsystémy: celkové a podrobné výkresy v súlade s realizáciou, elektrickými a hydraulickými schémami, schémy kontrolných okruhov, popis systémov spracovávania dát a automatických systémov, prevádzkové a údržbárske príručky atď.,
c)
zoznam komponentov interoperability v zmysle tohto nariadenia vlády, ktoré sú začlenené do subsystému,
d)
kópie vyhlásení ES o zhode alebo vhodnosti používania predpísané pre uvedené komponenty v súlade s týmto nariadením vlády, ku ktorým sú podľa potreby priložené zodpovedajúce podklady o výpočtoch a kópia záznamov o testoch a skúškach, ktoré vykonali notifikované osoby na základe spoločných technických špecifikácií,
e)
certifikát notifikovanej osoby zodpovednej za overenie ES sprevádzané príslušnými výpočtami, ktoré podpíše. V certifikáte sa uvedie, že projekt sa zhoduje s týmto nariadením vlády; v prípade potreby sa uvedú výhrady, ktoré sa zaznamenali počas výkonu činností a neboli odvolané. Certifikát tiež sprevádzajú správy o kontrole a audite, ktoré sa vypracovali v súvislosti s overením podľa bodov 2.5.3 a 2.5.4.
2.5
Monitorovanie
2.5.1
Cieľom monitorovania ES je zabezpečiť, aby sa počas výroby subsystému splnili povinnosti vyplývajúce z technického záznamu.
2.5.2
Notifikovaná osoba zodpovedná za kontrolu výroby musí mať stály prístup na staveniská, do výrobných dielní, skladových priestorov a v prípade potreby na prefabrikačné alebo testovacie zariadenia a zo všeobecného hľadiska do všetkých objektov, ktoré uzná za potrebné navštíviť pri plnení svojich úloh. Zmluvný subjekt so sídlom v členskom štáte musí poslať notifikovanej osobe všetky dokumenty potrebné na tento účel a najmä realizačné plány a technické záznamy týkajúce sa subsystému.
2.5.3
Notifikovaná osoba zodpovedná za kontrolu realizácie musí v pravidelných intervaloch vykonávať audity, aby potvrdila zhodu s ustanoveniami tohto nariadenia vlády. Záznamy o audite musí poskytnúť subjektom zodpovedným za realizáciu. Môže požadovať svoju účasť pri určitých niektorých etapách stavebných činností.
2.5.4
Naviac môže notifikovaná osoba vykonať neočakávanú návštevu pracoviska alebo výrobných dielní. Počas takejto návštevy môže vykonať úplný alebo čiastočný audit. Notifikovaná osoba musí subjektom zodpovedným za realizáciu poskytnúť protokol o kontrole a prípadne protokol o audite.
2.6
Úplný záznam uvedený v bode 2.4 sa musí odovzdať zmluvnému subjektu so sídlom v členskom štáte ako príloha k certifikátu o zhode, ktorý vydala notifikovaná osoba zodpovedná za kontrolu subsystému v prevádzkovom stave. Záznam sa musí pripojiť k vyhláseniu ES o overení, ktoré zmluvný subjekt zašle úradu.
Zmluvný subjekt musí uchovávať kópiu záznamu počas prevádzkovej životnosti subsystému, ktorá sa musí zaslať každému inému členskému štátu, ktorý o to požiada.
2.7
Každá notifikovaná osoba musí pravidelne podávať príslušné informácie o
a)
prijatých žiadostiach o overenie ES,
b)
vydaných osvedčeniach o zhode,
c)
zamietnutých osvedčeniach o zhode.
2.8
Záznamy a korešpondencia o postupoch overovania ES musia byť napísané v úradnom jazyku členského štátu, v ktorom má zmluvný subjekt sídlo, alebo v jazyku prijatom Spoločenstvom.
Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 594/2006 Z. z.
MINIMÁLNE POŽIADAVKY PRI NOTIFIKÁCII PRÁVNICKÝCH OSÔB
1.
Právnická osoba, jej riaditeľ a zamestnanci zodpovední za vykonávanie kontrolných činností nesmú byť zapojení priamo alebo ako splnomocnení zástupcovia do projektovania, výroby, konštrukcie, údržby alebo prevádzky komponentov interoperability alebo subsystémov či obchodovania s nimi. To nebráni možnosti výmeny technických informácií medzi výrobcom alebo konštruktérom a takýmto orgánom.
2.
Právnická osoba a jej zamestnanci zodpovední za kontroly musia vykonávať kontrolnú činnosť s najvyšším stupňom profesionálnej integrity a technickej spôsobilosti nesmú byť vystavení nátlaku ani pohnútkam, najmä finančným, ktoré môžu ovplyvniť ich úsudok alebo výsledky ich práce hlavne zo strany osôb alebo skupín, ktoré majú záujem na výsledku kontrol.
Právnická osoba a jej zamestnanci zodpovední za kontroly musia byť funkčne nezávislí na orgánoch určených na vydávanie povolení na uvedenie do prevádzky v rámci tohto nariadenia vlády, licencií a bezpečnostných osvedčení v rámci zákona a európskych predpisov a na orgánoch poverených vyšetrovaním v prípade nehôd.
3.
Právnická osoba disponuje nevyhnutným personálom a potrebným vybavením umožňujúcim riadne plniť technické a administratívne úlohy spojené s vykonávaním kontrol; má tiež prístup k zariadeniu potrebnému na výkon špeciálnych kontrol.
4.
Zamestnanci zodpovední za kontroly musia mať
a)
dôkladný technický a odborný výcvik,
b)
dostatočné vedomosti o požiadavkách na vykonávanie kontrol a primerané skúsenosti s vykonávaním týchto kontrol,
c)
spôsobilosť vystavovať osvedčenia, záznamy a správy vyžadované na zaznamenanie vykonanej kontroly.
5.
Právnická osoba zaručuje nestrannosť zamestnancov zodpovedných za kontroly. Odmeňovanie zamestnanca nezávisí od počtu vykonaných kontrol ani od výsledkov týchto kontrol.
6.
Právnická osoba musí byť poistená pre prípad zodpovednosti za škodu okrem prípadov, ak štát priamo zodpovedá za kontroly.
7.
Zamestnanci právnickej osoby sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých informáciách získaných pri vykonávaní svojich úloh s výnimkou vzťahu ku kompetentným orgánom štátnej správy na základe tohto nariadenia vlády a iných právnych predpisov.
Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 594/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Smernica Rady 96/48/ES z 23. júla 1996 o interoperabilite systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 17.) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/50/ES z 29. apríla 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/48/ES o interoperabilite systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc a smernica 2001/16/ES Európskeho parlamentu a Rady o interoperabilite systému transeurópskych konvenčných železníc (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 34.).
1)
§ 4a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 109/2005 Z. z.
2)
§ 9 ods. 1 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
4)
§ 5 ods. 6 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 254/2003 Z. z.
5)
6)
§ 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z. z.
7)
§ 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
8)
§ 57d zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. v znení zákona č. 109/2005 Z. z.
9)
§ 8 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z. a § 65 ods. 1 písm. s) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10)
§ 12 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
11)
§ 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z. a § 67a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. v znení zákona č. 109/2005 Z. z.
12)
§ 8 ods. 3 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 254/2003 Z. z.
13)
§ 67a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14)
§ 30 ods. 6 a § 31 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
15)
§ 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16)
§ 31 a 32 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17)
§ 13 ods. 3 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18)
§ 65a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19)
§ 30 ods. 2 písm. b) zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 65a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20)
§ 50 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21)
Zákon č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22)
§ 11 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23)
§ 11 ods. 13 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24)
§ 65a písm. i) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
25)
Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady 1692/96/ES z 23. júla 1996 o základných usmerneniach Spoločenstva na rozvoj transeurópskej dopravnej siete v znení rozhodnutia 1346/2001/ES a rozhodnutia 884/2004/ES.