597/2006 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

597
ZÁKON
z 20. októbra 2006
o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh.
§ 2
Orgány štátnej správy
Orgánmi štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh sú:
a)
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),
b)
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ďalej len „kontrolný ústav“).
§ 3
Ministerstvo
Ministerstvo
a)
riadi výkon štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh,
b)
prijíma mimoriadne opatrenie ustanovené nariadením vlády vydaným podľa osobitného predpisu,1) ak došlo k ohrozeniu zásobovania trhu množiteľským materiálom pestovaných rastlín,
c)
koordinuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní ich množiteľského materiálu na trh,
d)
rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam kontrolného ústavu,
e)
zverejňuje vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky Listinu registrovaných odrôd.
§ 4
Kontrolný ústav
Kontrolný ústav
a)
vykonáva odrodové skúšky na účely registrácie odrôd pestovaných rastlín a na účely predĺženia registrácie odrôd pestovaných rastlín,
b)
zostavuje prehľad registrovaných odrôd s uvedením ich hospodárskych vlastností,
c)
rozhoduje o registrácii, predĺžení registrácie a o zrušení registrácie odrôd pestovaných rastlín,
d)
vedie Štátnu odrodovú knihu a zostavuje Listinu registrovaných odrôd,
e)
rozhoduje o zápise udržiavateľov odrôd do Štátnej odrodovej knihy,
f)
vydáva osvedčenia o šľachtení nových odrôd pestovaných rastlín a osvedčenia o udržiavacom šľachtení odrôd pestovaných rastlín,
g)
vydáva metodiky odrodových skúšok a metodické pokyny na vykonávanie odrodových skúšok a metodické pokyny na prihlasovanie a uznávanie množiteľského materiálu pestovaných rastlín,
h)
vedie evidenciu dodávateľov a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti dodávateľov,
i)
poveruje odborne spôsobilé fyzické osoby – podnikateľov alebo právnické osoby vykonaním poľných prehliadok, odberom vzoriek, vykonávaním laboratórneho skúšania množiteľského materiálu pestovaných rastlín, vykonáva dohľad nad uvedenými činnosťami a zabezpečuje odbornú prípravu a odborné skúšky na uvedené účely,
j)
vykonáva uznávanie množiteľského materiálu odrôd pestovaných rastlín, ktoré sú registrované v Štátnej odrodovej knihe alebo v Spoločnom katalógu odrôd poľných plodín a Spoločnom katalógu odrôd zelenín,
k)
vykonáva kontrolu udržiavacieho šľachtenia odrôd pestovaných rastlín a kontrolu množiteľského materiálu pestovaných rastlín v priebehu jeho výroby, spracúvania, balenia a skladovania,
l)
ukladá pokuty podľa § 5 a 6 a prijíma iné opatrenia podľa § 7,
m)
plní ďalšie úlohy ustanovené nariadením vlády vydaným podľa osobitného predpisu.1)
2.
výmeru vrátane výmery novozaložených výsadieb pestovaných druhov,
3.
pestované odrody vrátane podpníkov,
4.
počet stromov, krov a hustotu výsadby,
5.
vek výsadby,
6.
charakter ovocného sadu a chmeľnice vzhľadom na intenzitu pestovania a využívania závlah,
7.
overované číslo pôdneho bloku, prípadne dielu pôdneho bloku,1g)
8.
zaradenie ovocného sadu do integrovanej ochrany,1h)
c)
každej zmene obsahu registra, ktorá sa uskutočnila v príslušnom roku.
(3)
Užívateľ je povinný registrovať sa na kontrolnom ústave a oznámiť kontrolnému ústavu zmenu podľa odseku 2 písm. c) do 30 dní po jej uskutočnení, najmä však ak dôjde k
a)
zmene pestovaného ovocného druhu,
b)
likvidácii ovocného sadu a chmeľnice alebo niektorých výsadieb ovocného sadu a chmeľnice,
c)
výsadbe nového ovocného sadu a chmeľnice alebo časti výsadby,
d)
zmene hranice pôdneho bloku alebo dielu pôdneho bloku s kultúrou ovocný sad alebo chmeľnica,
e)
zmene užívateľa pôdneho bloku alebo dielu pôdneho bloku,
f)
ukončeniu užívania pôdneho bloku alebo dielu pôdneho bloku,
g)
zmene pestovanej kultúry na pôdnom bloku alebo diele pôdneho bloku.
(4)
Kontrolný ústav je oprávnený kontrolovať v ovocnom sade a chmeľnici súlad skutočného stavu s údajmi v registri ustanovenými v § 4a ods. 2 a 3.
(5)
Kontrolný ústav je oprávnený vyžadovať od užívateľa ovocného sadu, aby predložil údaje o odhadoch úrod, o zbere úrody a uskladnení vybraných druhov ovocia, ktoré boli určené výhradne na uvádzanie na trh.
(6)
Údaje podľa odsekov 2, 3 a 5 predkladá užívateľ v termínoch a na formulári a predtlači podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného ministerstvom podľa § 10 písm. g).
(7)
Kontrolný ústav registráciu ovocného sadu alebo chmeľnice zruší na základe písomnej žiadosti užívateľa alebo po overení skutočného stavu o zrušení výsadieb.
(8)
Údaje o lokalizácii ovocného sadu podľa názvu lokality, čísla kódu produkčného bloku alebo jeho dielu vedeného v registri sa musia zhodovať s údajmi v systéme identifikácie poľnohospodárskych pozemkov.
(9)
Kontrolný ústav zasiela informácie z registra každoročne k 31. máju kalendárneho roka ministerstvu a Pôdohospodárskej platobnej agentúre.
§ 5
Priestupky
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto poruší povinnosti ustanovené nariadením vlády vydaným podľa osobitného predpisu1) a povinnosti ustanovené osobitným predpisom2) v oblasti
a)
registrácie odrôd pestovaných rastlín,
b)
uvádzania množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh.
(2)
Za priestupky podľa odseku 1 kontrolný ústav môže uložiť pokutu od 3 000 Sk do 30 000 Sk.
(3)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch,3) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 6
Iné správne delikty
(1)
Kontrolný ústav môže uložiť pokutu fyzickej osobe – podnikateľovi a právnickej osobe, ktoré porušia povinnosti ustanovené nariadením vlády vydaným podľa osobitného predpisu1) a povinnosti ustanovené osobitným predpisom2) v oblasti
a)
registrácie odrôd pestovaných rastlín, od 10 000 Sk do 100 000 Sk,
b)
uvádzania množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh, od 20 000 Sk do 200 000 Sk.
(2)
Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, dobu trvania a následky protiprávneho konania.
(3)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa kontrolný ústav o porušení povinností dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinností došlo.
§ 7
Iné opatrenia
Ak kontrolný ústav na základe vykonanej kontroly podľa § 4 písm. k) zistí nedostatky, môže
a)
pozastaviť uvádzanie množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh až do odstránenia zistených nedostatkov,
b)
zakázať uvádzanie množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh,
c)
nariadiť likvidáciu množiteľského materiálu pestovaných rastlín,
d)
odobrať poverenie na vykonávanie činnosti podľa § 4 písm. i) alebo
e)
odobrať osvedčenie o odbornej spôsobilosti dodávateľa podľa § 4 písm. h).
§ 8
Trovy konania a ostatné náklady
(1)
Trovy konania podľa § 4 písm. a) a c) a náklady kontrolného ústavu na činnosti podľa § 4 písm. f), h), j) a k) znáša fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, pre ktorú sa uvedené konanie alebo činnosti vykonali.
(2)
Trovy konania a náklady podľa odseku 1 určí kontrolný ústav vo výške nevyhnutných a preukázateľných nákladov.
§ 9
Spoločné a prechodné ustanovenia
(1)
Všeobecný predpis o správnom konaní4) sa nevzťahuje na vydávanie osvedčení podľa § 4 písm. f).
(2)
Odrody registrované v Štátnej odrodovej knihe do 1. januára 2007 sa považujú za odrody registrované podľa tohto zákona.
(3)
Osvedčenie o šľachtení nových odrôd pestovaných rastlín, osvedčenie o udržiavacom šľachtení odrôd pestovaných rastlín a osvedčenie o odbornej spôsobilosti dodávateľa vydané do 1. januára 2007 sa považujú za osvedčenia podľa tohto zákona.
(4)
Evidencia dodávateľov vedená do 1. januára 2007 sa považuje za evidenciu dodávateľov podľa tohto zákona.
(5)
Ak konanie o registrácii, predĺžení registrácie a zrušení registrácie odrody pestovaných rastlín nebolo ukončené do 1. januára 2007, dokončí sa podľa doterajších predpisov.
§ 10
Splnomocňovacie ustanovenie
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví podrobnosti o
a)
vykonávaní odrodových skúšok,
b)
vydávaní osvedčení o šľachtení nových odrôd pestovaných rastlín a osvedčení o udržiavacom šľachtení odrôd pestovaných rastlín,
c)
náležitostiach Štátnej odrodovej knihy a Listiny registrovaných odrôd,
d)
vykonávaní uznávania a skúšania množiteľského materiálu pestovaných rastlín,
e)
evidencii dodávateľov a o vydávaní osvedčení o odbornej spôsobilosti dodávateľov,
f)
odbornej príprave a odbornej skúške podľa § 4 písm. i).
§ 11
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1.
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách v znení zákona č. 470/2002 Z. z., zákona č. 519/2003 Z. z. a zákona č. 217/2004 Z. z.,
2.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 72/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu okrasných rastlín do obehu,
3.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 164/2004 Z. z., ktorým sa vykonáva registrácia odrôd poľnohospodárskych plodín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 244/2006 Z. z.,
4.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 165/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín do obehu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2005 Z. z.,
5.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 166/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva repy do obehu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 432/2005 Z. z.,
6.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 168/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva a sadeníc zelenín do obehu,
7.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 169/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín do obehu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 437/2005 Z. z.,
8.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 270/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín do obehu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 112/2005 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 431/2005 Z. z.,
9.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 278/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia do obehu,
10.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu viniča do obehu,
11.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 281/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva zemiakov do obehu,
12.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 287/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín do obehu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 430/2005 Z. z.,
13.
vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 309/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o registrácii odrôd poľnohospodárskych plodín a o vykonávaní štátnych odrodových skúšok,
14.
výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 8. októbra 2001 č. 2366/2001-100, ktorým sa vykonáva § 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách (oznámenie č. 531/2001 Z. z.).
§ 12
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2007.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.
1)
Zákon č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
2)
Napríklad nariadenie (ES) č. 2100/94 z 27. júla 1994 o právach spoločenstva k odrodám rastlín (Ú. v. ES L 227, 1. 9.1994).
3)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.