598/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

598
ZÁKON
z 24. októbra 2006,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona č. 277/1998 Z. z., zákona č. 57/1999 Z. z., zákona č. 447/2000 Z. z., zákona č. 175/2002 Z. z., zákona č. 668/2002 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 81/2005 Z. z. a zákona č. 94/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 druhá veta znie: „Ak mandát poslanca vykonával najmenej päť mesiacov, patrí mu plat ešte päť mesiacov po tom, keď došlo k zániku jeho poslaneckého mandátu; toto ustanovenie sa nevzťahuje na poslanca, ktorý bol zvolený za poslanca v nasledujúcom volebnom období, a na poslanca, ktorý bezprostredne po zániku mandátu začal vykonávať inú funkciu ústavného činiteľa Slovenskej republiky podľa § 1 alebo ktorý bol zvolený do Európskeho parlamentu.“.
2.
V § 2 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak poslanec vykonával mandát ako náhradník, patrí mu nárok podľa druhej vety len raz počas toho istého volebného obdobia.“.
3.
V § 12 druhej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová „toto ustanovenie sa nevzťahuje na člena vlády, ktorý bol vymenovaný za člena vlády v nasledujúcom funkčnom období, a člena vlády, ktorý bezprostredne po skončení výkonu funkcie začal vykonávať inú funkciu ústavného činiteľa Slovenskej republiky podľa § 1 alebo si uplatnil mandát poslanca.“.
4.
V § 16 ods. 1 druhej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová „toto ustanovenie sa nevzťahuje na sudcu ústavného súdu, ktorý bol vymenovaný za sudcu ústavného súdu v nasledujúcom funkčnom období, a sudcu ústavného súdu, ktorý bezprostredne po skončení výkonu funkcie začal vykonávať inú funkciu ústavného činiteľa Slovenskej republiky podľa § 1.“.
5.
V § 20 tretej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová „toto ustanovenie sa nevzťahuje na predsedu kontrolného úradu alebo podpredsedu kontrolného úradu, ktorý bol vymenovaný za predsedu kontrolného úradu alebo podpredsedu kontrolného úradu v nasledujúcom funkčnom období, a predsedu kontrolného úradu alebo podpredsedu kontrolného úradu, ktorý bezprostredne po skončení výkonu funkcie začal vykonávať inú funkciu ústavného činiteľa Slovenskej republiky podľa § 1.“.
6.
V § 22a druhej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová „toto ustanovenie sa nevzťahuje na generálneho prokurátora, ktorý bol vymenovaný za generálneho prokurátora v nasledujúcom funkčnom období, a generálneho prokurátora, ktorý bezprostredne po skončení výkonu funkcie začal vykonávať inú funkciu ústavného činiteľa Slovenskej republiky podľa § 1.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2007.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.