606/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2007 do 14.06.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

606
VYHLÁŠKA
Národnej banky Slovenska
zo 7. novembra 2006,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 440/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje, čo sa rozumie nepravdivou alebo zavádzajúcou informáciou, službou alebo plnením, ktoré nesúvisia so starobným dôchodkovým sporením v znení vyhlášky č. 774/2004 Z. z.
Národná banka Slovenska podľa § 112 ods. 2 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 440/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje, čo sa rozumie nepravdivou alebo zavádzajúcou informáciou, službou alebo plnením, ktoré nesúvisia so starobným dôchodkovým sporením v znení vyhlášky č. 774/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 písmeno n) znie:
„n)
informácia o výške výnosu v dôchodkovom fonde dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez uvedenia informácie o percentuálne vyjadrenej výške priemernej miery inflácie za príslušné obdobie meranej indexom spotrebiteľských cien, vyhlásenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky a informácie o tom, že zverejnený výnos túto mieru inflácie nezohľadňuje,“.
2.
V § 1 ods. 1 písm. p) tretí bod znie:
„3.
za celé obdobie od začatia vytvárania dôchodkového fondu dôchodkovej správcovskej spoločnosti predchádzajúce mesiacu, v ktorom sa táto informácia uverejňuje,“.
3.
V § 1 ods. 1 sa za písmeno r) vkladá nové písmeno s), ktoré znie:
„s)
informácia o výške aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky bez uvedenia dňa, pre ktorý sa táto aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky určila, a bez uvedenia názvu dôchodkového fondu dôchodkovej správcovskej spoločnosti, pre ktorý je táto aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky určená,“.
Doterajšie písmená s) až y) sa označujú ako písmená t) až z).
4.
V § 1 ods. 1 sa vypúšťa písmeno z).
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2007.
Ivan Šramko v. r.