609/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2006 do 30.06.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

609
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 22. novembra 2006,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 122/1994 Z. z. o výške odmeny, o spôsobe úhrady a výplaty odmeny a náhrad členom volebných komisií v znení vyhlášky č. 372/1998 Z. z.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa § 55 ods. 3 a 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 122/1994 Z. z. o výške odmeny, o spôsobe úhrady a výplaty odmeny a náhrad členom volebných komisií v znení vyhlášky č. 372/1998 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 1 odsek 1 znie:
„(1)
Výška odmeny za výkon funkcie člena miestnej volebnej komisie alebo okrskovej volebnej komisie1) sa ustanovuje v sume, ktorá pripadá na jeden pracovný deň z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predposledný kalendárny štvrťrok pred kalendárnym štvrťrokom, v ktorom sa konajú voľby.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
§ 55 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 2 ods. 1 písm. b) sa slovo „okresnom“ nahrádza slovom „obvodnom“ a slovo „okresnej“ nahrádza slovom „obvodnej“.
3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťa citácia „§ 51 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2006.
Ján Počiatek v. r.