632/2006 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

632
VYHLÁŠKA
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 30. novembra 2006,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 482/2005 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2006 až 2008
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 4 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 482/2005 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2006 až 2008 sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 1 v časti Prehľad zisťovaní v kapitole I. PODPORA PRE ŠTATISTICKÉ VÝSTUPY, TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA – Organizačná štatistika sa za bod 5 vkladá nový bod 5a, ktorý znie:
„5a.
Org NACE 2007 Jednorazové zisťovanie o prevažujúcej činnosti podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností NACE Rev. 2“.
2.
V prílohe č. 1 v časti Prehľad zisťovaní v kapitole II. DEMOGRAFICKÁ A SOCIÁLNA ŠTATISTIKA – zdravie sa vypúšťa bod 19 vrátane nadpisu.
3.
V prílohe č. 1 v časti Prehľad zisťovaní v kapitole III.A MAKROEKONOMICKÁ ŠTATISTIKA – Ceny sa vypúšťa bod 30.
4.
V prílohe č. 1 v časti Prehľad zisťovaní v kapitole III.B PODNIKATEĽSKÉ ŠTATISTIKY – Netrhové služby body 90 a 91 znejú:
„90.
NSPO 1-01 Ročný výkaz príspevkových organizácií (rok zisťovania 2008)
91.
NSRO 1-01 Ročný výkaz rozpočtových organizácií (rok zisťovania 2008)“.
5.
V prílohe č. 1 v časti Prehľad zisťovaní v kapitole III.B PODNIKATEĽSKÉ ŠTATISTIKY – Netrhové služby bod 94 znie:
„94.
MO 1-01 Ročný výkaz malých obcí (rok zisťovania 2008)“.
6.
V prílohe č. 1 v časti Prehľad zisťovaní v kapitole III.C MENOVÁ, FINANČNÁ, OBCHODNÁ A PLATOBNÁ ŠTATISTIKA – Peniaze a financie sa za bod 100 vkladá nový bod 100a, ktorý znie:
„100a.
FA 2006 Jednorazové zisťovanie o fixných aktívach“.
7.
V prílohe č. 1 v časti Prehľad zisťovaní v kapitole III.C MENOVÁ, FINANČNÁ, OBCHODNÁ A PLATOBNÁ ŠTATISTIKA – Obchod s tovarmi sa za bod 104 vkladajú nové body 104a a 104b, ktoré znejú:
„104a.
ZO 2-99 Jednorazové zisťovanie na výber reprezentantov na sledovanie vývoja cien v zahraničnom obchode
104b.
ZO 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách v zahraničnom obchode“.
8.
V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní sa za bod 5 vkladá nový bod 5a, ktorý znie:
„5a.
Názov zisťovania: Jednorazové zisťovanie o prevažujúcej činnosti podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností NACE Rev. 2
Značka štatistického formulára: Org NACE 2007
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o prevažujúcej činnosti právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov v zmysle revidovanej štatistickej klasifikácie ekonomických činností NACE Rev. 2. Výsledky zisťovania sa využijú na stanovenie kódov prevažujúcej činnosti právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov evidovaných v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky a na zabezpečenie medzinárodnej porovnateľnosti zodpovedajúcich štatistických údajov.
Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.2a)
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: identifikačné údaje a klasifikačné údaje o právnických osobách a fyzických osobách – podnikateľoch, obchodné meno, územná identifikácia sídla alebo miesta podnikania, kontaktná poštová adresa, číslo telefónu, faxu, emailová adresa, predmety podnikania a inej ekonomickej činnosti a počet zamestnancov.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: jednorazovo.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. kalendárneho dňa odo dňa doručenia dotazníka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky – príslušná krajská správa.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a) Nariadenie Rady (EHS) č. 3037/ 90 z 9. októbra 1990 o štatistickej klasifikácii ekonomických činností v Európskom spoločenstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 2/zv. 4.) v platnom znení.“.
9.
V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní sa vypúšťa bod 19.
10.
V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní sa vypúšťa bod 30.
11.
V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní v bodoch 41 až 45 označenie písmena c) znie: „c) Vymedzenie spravodajských jednotiek“.
12.
V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 86 písmeno c) znie:
„c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia bez ohľadu na počet zamestnancov a prevažujúcu činnosť, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky a poskytovali prechodné ubytovanie návštevníkom v ubytovacích zariadeniach.“.
13.
V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní v bodoch 90 a 91 písmeno d) znie:
„d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: raz za tri roky (rok zisťovania 2008).
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. apríla nasledujúceho roka.“.
14.
V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 94 písmeno d) znie:
„d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: raz za tri roky (rok zisťovania 2008).
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. apríla nasledujúceho roka.“.
15.
V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní v bodoch 95, 96, 98 a 99 v písmene b) sa za slovom „pasíva“ vypúšťa čiarka a slová „vybrané aktíva a pasíva v sektorovej štruktúre“.
16.
V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní sa za bod 100 vkladá nový bod 100a, ktorý znie:
„100a.
Názov zisťovania: Zisťovanie o fixných aktívach
Značka štatistického formulára: FA 2006
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o dobe životnosti fixných aktív v požadovanej štruktúre pre systém národného účtovníctva a pre potreby medzinárodných organizácií. Výsledky zisťovania sa využijú pri výpočtoch základných makroekonomických ukazovateľov systému národných účtov, pre publikačný systém Štatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných organizácií.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: informácie o spravodajskej jednotke, základné informácie o fixnom majetku v požadovanej štruktúre za obdobie rokov 2004 – 2006.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, s počtom zamestnancov 20 a viac, vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, bez ohľadu na prevažujúcu činnosť.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: jednorazovo.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: 31. marca nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky – príslušná krajská správa.“.
17.
V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 101 v písmene c) sa suma „12 000 000 Sk.“ nahrádza sumou „24 000 000 Sk.“.
18.
V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 102 v písmene c) sa suma „30 000 000 Sk.“ nahrádza sumou „60 000 000 Sk.“.
19.
V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 103 v písmene c) sa slová „rovnej alebo vyššej ako 3 000 000 Sk a nižšej ako 12 000 000 Sk.“ nahrádzajú slovami „rovnej alebo vyššej ako 5 000 000 Sk a nižšej ako 24 000 000 Sk.“.
20.
V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 104 v písmene c) sa slová „rovnej alebo vyššej ako 6 000 000 Sk a nižšej ako 30 000 000 Sk.“ nahrádzajú slovami „rovnej alebo vyššej ako 10 000 000 Sk a nižšej ako 60 000 000 Sk.“.
21.
V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní sa za bod 104 vkladajú nové body 104a a 104b, ktoré znejú:
„104a.
Názov zisťovania: Jednorazové zisťovanie na výber reprezentantov na sledovanie vývoja cien v zahraničnom obchode
Značka štatistického formulára: ZO 2-99
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je vytvorenie súboru sledovaných tovarov – reprezentantov a stanovenie váhovej schémy podľa hodnoty dovozu/prijatia a vývozu/odoslania v roku 2005, vytvorenie základne pre následné pravidelné štvrťročné štatistické zisťovanie, získať informácie o dovozných cenách a vývozných cenách vybraných tovarov na výpočet indexov cien v zahraničnom obchode pre potreby analytického hodnotenia vývoja cenovej hladiny pri dovoze/prijatí a vývoze/odoslaní. Výsledky zisťovania sa využijú na prepočty dovozu/prijatí a vývozu/odoslaní tovaru do stálych cien a pre medzinárodné štatistiky.
Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.11)
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dovozná cena a vývozná cena vybraných tovarov za rok 2005, objem dovozu/prijatia a vývozu/odoslania v Sk.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia bez ohľadu na počet zamestnancov a prevažujúcu činnosť, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: jednorazovo.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. februára 2007.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
104b.
Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o cenách v zahraničnom obchode
Značka štatistického formulára: ZO 1-04
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o dovozných cenách a vývozných cenách vybraných tovarov na výpočet indexov cien v zahraničnom obchode, pre potreby analytického hodnotenia vývoja cenovej hladiny pri dovoze/prijatí a vývoze/odoslaní. Výsledky zisťovania sa využijú na prepočty dovozu/prijatí a vývozu/odoslaní tovaru do stálych cien a pre medzinárodné štatistiky.
Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.11)
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dovozná cena a vývozná cena vybraných tovarov.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia bez ohľadu na počet zamestnancov a prevažujúcu činnosť, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.“.
22.
V prílohe č. 2 vyhlášky sa názov „Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave“ vo všetkých tvaroch nahrádza názvom „Národné centrum zdravotníckych informácií v Bratislave“.
23.
V prílohe č. 2 vyhlášky sa názov „Lesnícky výskumný ústav, Zvolen“ a „Lesoprojekt, Zvolen“ vo všetkých tvaroch nahrádza názvom „Národné lesnícke centrum, Zvolen“.
24.
V prílohe č. 2 v časti Prehľad zisťovaní v kapitole II. Demografická a sociálna štatistika – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky sa za bod 10 vkladá nový bod 10a, ktorý znie:
„10a.
PM (MPSVR SR)1-04 Štvrťročný výkaz o pracovných miestach v malých podnikoch a u podnikateľov“.
25.
V prílohe č. 2 v časti Prehľad zisťovaní v kapitole II. Demografická a sociálna štatistika – Ministerstvo školstva Slovenskej republiky sa vypúšťa bod 14.
26.
V prílohe č. 2 v časti Prehľad zisťovaní v kapitole II. Demografická a sociálna štatistika – Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky bod 62 znie:
„62.
ON (MZ SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o vybraných ekonomických ukazovateľoch v príspevkových a neziskových organizáciách a v štátnych akciových spoločnostiach“.
27.
V prílohe č. 2 v časti Prehľad zisťovaní v kapitole II. Demografická a sociálna štatistika – Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky bod 70 znie:
„70.
A (MZ SR) 5-01 Ročný výkaz o činnosti všeobecných ambulancií pre deti a dorast“.
28.
V prílohe č. 2 v časti Prehľad zisťovaní v kapitole II. Demografická a sociálna štatistika – Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky sa vypúšťa bod 75.
29.
V prílohe č. 2 v časti Prehľad zisťovaní v kapitole II. Demografická a sociálna štatistika – Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky bod 106 znie:
„106.
ON (MZ SR) 2-01 Ročný výkaz o vybraných ekonomických ukazovateľoch neštátnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti“.
30.
V prílohe č. 2 v časti Prehľad zisťovaní v kapitole II. Demografická a sociálna štatistika – Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky sa vypúšťajú body 108 a 109.
31.
V prílohe č. 2 v časti Prehľad zisťovaní v kapitole II. Demografická a sociálna štatistika – Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky bod 111 znie:
„111.
S (MZ SR) 1-01 Ročný výkaz o sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (prevádzkovatelia ústavných zdravotníckych zariadení)“.
32.
V prílohe č. 2 v časti Prehľad zisťovaní v kapitole II. Demografická a sociálna štatistika – Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky bod 112 znie:
„112.
S (MZ SR) 2-01 Ročný výkaz o sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (poskytovatelia ambulantnej a lekárenskej zdravotnej starostlivosti)“.
33.
V prílohe č. 2 v časti Prehľad zisťovaní v kapitole II. Demografická a sociálna štatistika sa za bod 132 vkladá nový bod 132a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„Úrad vlády Slovenskej republiky
132a.
RI (ÚV SR) 1-01 Ročný výkaz o obytných zoskupeniach – rómskych osídleniach“.
34.
V prílohe č. 2 v časti Prehľad zisťovaní v kapitole III. Ekonomické štatistiky – Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky sa vypúšťa bod 141.
35.
V prílohe č. 2 v časti Prehľad zisťovaní v kapitole IV. Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov – Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Charakteristiky zisťovaní v bode 183 sa slová „lesný pôdny fond“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „lesný pozemok“ vo všetkých tvaroch.
36.
V prílohe č. 2 v časti Prehľad zisťovaní v kapitole IV. Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov – Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky sa vypúšťajú body 188 a 193.
37.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní sa za bod 10 vkladá nový bod 10a, ktorý znie:
„10a.
Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o pracovných miestach v malých podnikoch a u podnikateľov
Značka štatistického formulára: PM (MPSVR SR) 1-04
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať údaje o vzniknutých, zaniknutých, voľných a obsadených pracovných miestach na účely získania spoľahlivých informácií na tvorbu politík v oblasti trhu práce a pre potreby štátnej štatistiky.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet vzniknutých a zaniknutých pracovných miest v sledovanom štvrťroku, počet voľných a obsadených pracovných miest k poslednému dňu štvrťroka, charakteristika voľného pracovného miesta: profesia podľa klasifikácie zamestnaní ustanovenej osobitným predpisom,1) pracovný úväzok a náročnosť obsadenia voľného pracovného miesta.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové a neziskové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami s počtom zamestnancov 0 až 19, fyzické osoby nezapísané v obchodnom registri bez ohľadu na prevažujúcu činnosť.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prostredníctvom TREXIMY, spol. s r. o., Bratislava.“.
38.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní sa vypúšťa bod 14.
39.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 21 písmeno d) znie:
„d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka, SOU a U do 4. októbra.“.
40.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 25 písmená a) a d) znejú:
„a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o prospechu a dochádzke žiakov gymnázií, stredných odborných škôl, konzervatórií, združených stredných škôl, stredných odborných učilíšť a učilíšť potrebné na hodnotenie kvality procesu na pedagogické účely a na prijímanie opatrení v riadiacej činnosti podľa stavu k 31. augustu sledovaného roka a na medzinárodné porovnanie.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. septembra sledovaného roka.“.
41.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 29 písmeno d) znie:
„d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. januára nasledujúceho roka.“.
42.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 52 písmeno d) znie:
„d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.“.
43.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 62 názov zisťovania vrátane písmena a) znie:
„62.
Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o vybraných ekonomických ukazovateľoch v príspevkových a neziskových organizáciách a v štátnych akciových spoločnostiach
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení a špecifických údajoch v príspevkových zdravotníckych organizáciách a neziskových zdravotníckych organizáciách a v štátnych akciových spoločnostiach. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely štatistiky a pre potreby Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na určovanie cien zdravotníckych výkonov.“.
44.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 70 názov zisťovania znie:
„70.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti všeobecných ambulancií pre deti a dorast“.
45.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bodoch 71a 84 v písmene b) sa slovo „zamestnanci“ nahrádza slovami „personálne zabezpečenie“.
46.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní sa vypúšťa bod 75.
47.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 78 písmeno b) znie:
„b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: nefrologické pracoviská a posteľový fond, personálne zabezpečenie, diagnózy, vekové zloženie pacientov a spôsob a dĺžka ich liečby, technické vybavenie a laboratórne vybavenie dializačných stredísk a nefrologických laboratórií.“.
48.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 79 v písmene a) sa za slovom „pracoviskách“ vypúšťa čiarka a slovo „zamestnancoch“.
49.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 80 v písmene b) sa slová „prehľady o odborných zamestnancoch poskytujúcich zdravotnícku pomoc“ nahrádzajú slovami „personálne zabezpečenie“.
50.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bodoch 81, 82, 83, 91, 92, 103 v písmene b) sa slová „pracovné miesta“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „personálne zabezpečenie“.
51.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 83 v písmene a) sa za slovom „pracoviskách“ vypúšťa čiarka a slová „pracovných miestach“.
52.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 85 v písmene b) sa slová „počet pracovných miest podľa kategórií zamestnancov“ nahrádzajú slovami „personálne zabezpečenie“.
53.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 86 v písmene b) sa slová „počet pracovných miest“ nahrádzajú slovami „personálne zabezpečenie“.
54.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bodoch 87, 90 a 105 v písmene b) sa slová „počet zamestnancov“ nahrádzajú slovami „personálne zabezpečenie“.
55.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bodoch 94 a 101 v písmene a) sa slová „lôžkovej kapacity“ nahrádzajú slovami „posteľovej kapacity“.
56.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 94 v písmene b) sa slová „lekárske miesta na lôžkových oddeleniach a pracovné miesta sestier a asistentov“ nahrádzajú slovami „a personálne zabezpečenie“.
57.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bodoch 95 a 102 v písmene b) sa slová „v lôžkovej časti“ nahrádzajú slovami „v posteľovej časti“.
58.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 99 v písmene b) sa slová „odborné zabezpečenie zdravotníckymi zamestnancami“ nahrádzajú slovami „personálne zabezpečenie“.
59.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 102 v písmene a) sa vypúšťajú slová „a o kategóriách zdravotníckych zamestnancov“.
60.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 104 v písmene b) sa slová „zabezpečenie zdravotníckymi zamestnancami“ nahrádzajú slovami „personálne zabezpečenie“.
61.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 106 názov zisťovania vrátane písmen a), b), c) a d) znie:
„106.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o vybraných ekonomických ukazovateľoch neštátnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení a o špecifických údajoch u neštátnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Získané údaje sa využijú na riadenie a rozhodovanie v zdravotníctve.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výdavky a náklady, príjmy a výnosy, doplnkové ukazovatele a vybrané ukazovatele za neštátnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (posteľových aj neposteľových).
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Neštátni poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. apríla nasledujúceho roka.“.
62.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní sa vypúšťajú body 108 a 109.
63.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 111 názov zisťovania vrátane písmen a) a b) znie:
„111.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (prevádzkovatelia ústavných zdravotníckych zariadení)
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie poskytujúce prehľad o sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Údaje sa využijú na riadenie a rozhodovanie v zdravotníctve a na publikačnú činnosť.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ich druhy, personálne zabezpečenie, vyšetrenia v organizačných útvaroch poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a v návštevnej službe.“.
64.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 112 názov zisťovania vrátane písmen a) a b) znie:
„112.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (poskytovatelia ambulantnej a lekárenskej zdravotnej starostlivosti)
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie poskytujúce prehľad o sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Údaje sa využijú na riadenie a rozhodovanie v zdravotníctve a na publikačnú činnosť.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (ambulancií), ich druhy, personálne zabezpečenie, vyšetrenia v organizačných útvaroch poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a v návštevnej službe.“.
65.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 114 v písmene a) sa za slovom „oddelení“ vkladá spojka „a“ a vypúšťajú slová „a lekárskych miestach podľa indikačných skupín“.
66.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 114 v písmene b) sa slová „lekárskych miest“ nahrádzajú slovami „personálneho zabezpečenia“.
67.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 118 písmeno d) znie:
„d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. februára nasledujúceho roka“.
68.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní sa za bod 132 vkladá nový bod 132a, ktorý znie:
„132a.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o obytných zoskupeniach – rómskych osídleniach
Značka štatistického formulára: RI (ÚV SR) 1-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o stave obytných zoskupení, počte a type obydlí, infraštruktúre, počte obyvateľov a ich štruktúre v obytných zoskupeniach – rómskych osídleniach a o realizovaných projektoch a programoch pre rómske komunity. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na usmerňovanie sociálnej politiky a realizáciu programov vlády Slovenskej republiky, regionálnych a miestnych samospráv a mimovládnych organizácií vo vzťahu k rómskym komunitám.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: poloha zoskupenia vo vzťahu k územnému plánu a k obci, počet a typ obydlí v zoskupení, zdroj pitnej vody, kanalizácia, plyn, elektrina, verejné osvetlenie, odvoz odpadu, prístupová cesta, počet obyvateľov v zoskupení a ich štruktúra, počet žiakov podľa typov škôl, počet asistentov učiteľa, projekty a programy pre rómske komunity podľa druhu aktivity a zdrojov financovania.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Obce.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Úrad vlády Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Úrad vlády Slovenskej republiky.“.
69.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní sa vypúšťa bod 141.
70.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bodoch 143 až 147 písmeno e) znie:
„e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu dopravného v Žiline.“.
71.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 153 písmená c) a e) znejú:
„c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Prevádzkovatelia verejnej autobusovej dopravy a neverejnej autobusovej dopravy, ktorí sú držiteľmi dopravnej licencie a licencie spoločenstva, prevádzkovatelia verejnej železničnej dopravy, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– doprava (OKEČ 60.1),
– doprava (OKEČ 60.2),
– priemysel (OKEČ 10 až 41),
– poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby (OKEČ 01),
– lesníctvo, ťažba dreva a súvisiace služby (OKEČ 02),
– stavebníctvo (OKEČ 45),
– obchod, pohostinstvo a ubytovanie (OKEČ 50 až 55),
– pošty a telekomunikácie (OKEČ 64),
– nehnuteľnosti, prenájom a obchodné činnosti (OKEČ 70 až 74),
– vybrané trhové služby a cestovný ruch (OKEČ 70 až 74, 80, 90, 92, 93, 63.3).
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu dopravného v Žiline.“.
72.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 160 písmená b) a c) znejú:
„b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet stratených poštových zásielok a poškodených poštových zásielok a poštové zásielky s úbytkom obsahu v členení na vnútroštátny styk a medzinárodný styk.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Slovenská pošta, a. s.“.
73.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 167 písmeno c) znie:
„c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– výroba mlynských výrobkov, škrobu a škrobových výrobkov (OKEČ 15.6),
– sprostredkovanie obchodu s poľnohospodárskymi surovinami (OKEČ 51.11),
– veľkoobchod s obilninami, osivami a krmivami (OKEČ 51.21).“.
74.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní sa v poznámke pod čiarou k odkazu 20 na konci pripájajú slová:
„a Nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (Ú. v. EÚ L50, 28. 2. 2006).“.
75.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 184 sa slová „užívatelia lesov“ nahrádzajú slovami „obhospodarovatelia lesov“ .
76.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní sa vypúšťajú body 188 a 193.
77.
V prílohe č. 3 v časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov údajov v kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY – I.A Ministerstvo financií Slovenskej republiky body 17 a 18 znejú:
„17.
Súvaha Úč SP 1-01 Súvaha
18.
Výsledovka Úč SP 2-01 Výkaz ziskov a strát“.
78.
V prílohe č. 3 v časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov údajov v kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY – I.A Ministerstvo financií Slovenskej republiky sa za bod 18 vkladajú nové body 18a a 18b, ktoré znejú:
„18a.
Súvaha Úč POI 3-01 Súvaha
18b.
Výsledovka Úč POI 4-01 Výkaz ziskov a strát“.
79.
V prílohe č. 3 v časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov údajov v kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY – I.B NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA bod 22 znie:
„22.
M (NBS) 5-04 Štvrťročný rozpis súvahových položiek podľa štátov nerezidentov“.
80.
V prílohe č. 3 v časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov údajov v kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY – I.B NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA bod 31 znie:
„31.
Dev (NBS) 17-12 Mesačný výkaz o devízových transakciách a stavoch na účtoch nerezidentov v konvertibilných menách“.
81.
V prílohe č. 3 v časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov údajov v kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY – I.B NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA body 55 až 57 znejú:
„55.
PS (NBS) 01-01 Ročný výkaz o účtoch bánk a pobočiek zahraničných bánk
56.
PS (NBS) 02-01 Ročný výkaz o vydaných bankových platobných kartách a o termináloch
57.
PS (NBS) 03-01 Ročný výkaz o ukazovateľoch využitia platobných prostriedkov a terminálov“.
82.
V prílohe č. 3 v časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov údajov v kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY – I.D Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky sa dopĺňa bod 9, ktorý vrátane nadpisu znie:
„Národný inšpektorát práce
9.
Registrácia pracovných úrazov“.
83.
V prílohe č. 3 v časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov údajov v kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY – I.H Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky body 1 a 2 znejú:
„1.
R (MZ SR) 1-99 Hlásenie pre zápis neštátneho zdravotníckeho zariadenia do registra zdravotníckych zariadení Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky predkladateľ – právnická osoba.
2.
R (MZ SR) 2-99 Hlásenie pre zápis neštátneho zdravotníckeho zariadenia do registra zdravotníckych zariadení Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky predkladateľ – fyzická osoba“.
84.
V prílohe č. 3 v časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov údajov v kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY – I.H Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky sa za bod 2 vkladá nový bod 2a, ktorý znie:
„2a.
Z (MZ SR) 7-12 Žiadosť o umelé prerušenie tehotenstva a hlásenie potratu“.
85.
V prílohe č. 3 v časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov údajov kapitola I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY – I.H Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky – Úrad verejného zdravia Slovenskej republiky znie:
„I. ŠTATISTICkÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY – I.H Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky – Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky“.
86.
V prílohe č. 3 v časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov údajov v kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY – I.H Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sa dopĺňa bod 5, ktorý znie:
„5.
Automatizovaný systém triedenia rizík“.
87.
V prílohe č. 3 v časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov údajov v kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY – I. I. Sociálna poisťovňa sa dopĺňajú body 2 a 3, ktoré znejú:
„2.
Ročný prehľad poistných plnení podľa druhu náhrad úrazového poistenia a zdroja plnenia
3.
Dočasná pracovná neschopnosť podľa zdravotníckej štatistiky Sociálnej poisťovne“.
88.
V Prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov v kapitole I. Administratívne zdroje údajov, ktoré využíva: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY – I.A Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Ministerstvo financií Slovenskej republiky v bode 1 písmeno a) znie:
„a)
Využitie administratívnych údajov
Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov za nefinančný sektor a jeho subsektory, za subsektor ostatných finančných pomocných inštitúcií, subsektor poisťovacích korporácií a penzijných fondov a subsektor ústrednej štátnej správy (Slovenská konsolidačná, a.s.).
Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1).“.
89.
V Prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov v kapitole I. Administratívne zdroje údajov, ktoré využíva: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY – I.A Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Ministerstvo financií Slovenskej republiky v bode 2 písmeno a) znie:
„a)
Využitie administratívnych údajov
Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov za nefinančný sektor a jeho subsektory, za subsektor ostatných finančných sprostredkovateľov, subsektor finančných pomocných inštitúcií, subsektor poisťovacích korporácií a penzijných fondov a subsektor ústrednej štátnej správy (Slovenská konsolidačná, a. s.).
Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1).“.
90.
V Prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov v kapitole I. Administratívne zdroje údajov, ktoré využíva: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY – I.A Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Ministerstvo financií Slovenskej republiky v bode 9 písmeno a) znie:
„a)
Využitie administratívnych údajov
Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov v sektore neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam (S.15) a v subsektore ústrednej štátnej správy (Slovenský pozemkový fond, verejné vysoké školy, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Ústav pamäti národa).
Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1).“.
91.
V Prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov v kapitole I. Administratívne zdroje údajov, ktoré využíva: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY– I.A Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Ministerstvo financií Slovenskej republiky v bode 10 písmená a) a b) znejú:
„a)
Využitie administratívnych údajov
Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov v sektore neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam (S.15) a v subsektore ústrednej štátnej správy (Slovenský pozemkový fond, verejné vysoké školy, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva a Ústav pamäti národa).
Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)
b)
Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov
Kompletné štvrťročné údaje za Slovenský pozemkový fond, verejné vysoké školy, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva a Ústav pamäti národa v elektronickej forme.
Kompletné ročné údaje v triedení podľa inštitucionálnych sektorov európskeho systému národných účtov, v územnom členení podľa obcí a krajov, štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ 2, OKEČ 4) ustanovenej osobitným predpisom,2) právnej formy, druhu vlastníctva vrátane zoznamu spravodajských jednotiek podľa identifikačného čísla organizácie, ktoré sú zahrnuté do spracovania.“.
92.
V Prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov v kapitole I. Administratívne zdroje údajov, ktoré využíva: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY– I.A Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Ministerstvo financií Slovenskej republiky v bode 17 označenie administratívneho zdroja vrátane písmen a) a b) znie:
„17.
Označenie administratívneho zdroja:
Súvaha Úč SP 1-01
Súvaha
a)
Využitie administratívnych údajov
Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov v subsektore fondov sociálneho zabezpečenia za Sociálnu poisťovňu.
Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)
b)
Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov
Kompletné údaje súvahy Sociálnej poisťovne podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ 2, OKEČ 4) ustanovenej osobitným predpisom.2).“.
93.
V Prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov v kapitole I. Administratívne zdroje údajov, ktoré využíva: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY – I.A Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Ministerstvo financií Slovenskej republiky v bode 18 označenie administratívneho zdroja vrátane písmen a) a b) znie:
„18.
Označenie administratívneho zdroja:
Výsledovka Úč SP 2-01
Výkaz ziskov a strát
a)
Využitie administratívnych údajov
Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov v subsektore fondov sociálneho zabezpečenia za Sociálnu poisťovňu.
Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)
b)
Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov
Kompletné údaje výkazu ziskov a strát Sociálnej poisťovne podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ 2, OKEČ 4) ustanovenej osobitným predpisom.2).“.
94.
V Prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov v kapitole I. Administratívne zdroje údajov, ktoré využíva: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY – I.A Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Ministerstvo financií Slovenskej republiky sa za bod 18 vkladajú nové body 18a a 18b, ktoré znejú:
„18.a Označenie administratívneho zdroja:
Súvaha Úč POI 3-01
Súvaha
a)
Využitie administratívnych údajov
Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov v subsektore fondov sociálneho zabezpečenia len za zdravotné poisťovne.
Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)
b)
Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov:
Kompletné údaje súvah zdravotných poisťovní podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ 2, OKEČ 4) ustanovenej osobitným predpisom.2)
c)
Periodicita: štvrťročne a ročne.
d)
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.
18b.
Označenie administratívneho zdroja:
Výsledovka Úč POI 4-01
Výkaz ziskov a strát
a)
Využitie administratívnych údajov
Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov v subsektore fondov sociálneho zabezpečenia za zdravotné poisťovne.
Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)
b)
Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov
Kompletné údaje výkazu ziskov a strát zdravotných poisťovní podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ 2, OKEČ 4) ustanovenej osobitným predpisom.2)
c)
Periodicita: štvrťročne a ročne.
d)
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.“.
95.
V Prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov v kapitole I. Administratívne zdroje údajov, ktoré využíva: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY – I.A Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Ministerstvo financií Slovenskej republiky v bode 24 písmeno b) znie:
„b)
Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov
Kompletné štvrťročné údaje o rozpočtových príjmoch a výdavkoch Fondu národného majetku Slovenskej republiky, Slovenského pozemkového fondu, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, verejných vysokých škôl, Slovenskej konsolidačnej a. s., Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Slovenského národného strediska pre ľudské práva a Ústavu pamäti národa a iných subjektov zaradených vo verejnej správe v súlade s jednotnou metodikou platnou pre Európsku úniu podľa funkčného a ekonomického členenia v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v elektronickej forme vrátane zoznamu spravodajských jednotiek, ktoré sú zahrnuté do spracovania.
Kompletné ročné údaje o príjmoch a výdavkoch Fondu národného majetku Slovenskej republiky, Slovenského pozemkového fondu, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, verejných vysokých škôl, Slovenskej konsolidačnej, a. s., Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Slovenského národného strediska pre ľudské práva a Ústavu pamäti národa podľa druhu rozpočtu, ekonomického členenia, funkčného členenia v súlade s rozpočtovou klasifikáciou a členenia podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ 2, OKEČ 4) ustanovenej osobitným predpisom,2) európskeho systému národných účtov aj s územným členením podľa krajov vrátane zoznamu spravodajských jednotiek, ktoré sú zahrnuté do spracovania.“.
96.
V Prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov v kapitole I. Administratívne zdroje údajov, ktoré využíva: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY – I.B Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Národná banka Slovenska v bode 1písmeno d) znie:
„d)
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: stav k 1. januáru predbežné údaje do 28. februára a definitívne údaje do 16. apríla, mesačne a štvrťročne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, ročne predbežné údaje do 25. februára a definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.“.
97.
V Prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov v kapitole I. Administratívne zdroje údajov, ktoré využíva: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY – I.B Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Národná banka Slovenska v bodoch 3, 5, 16, 21 a 31 písmeno d) znie:
„d)
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: stav k 1. januáru definitívne údaje do 16. apríla, mesačne a štvrťročne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, ročne predbežné údaje do 25. februára a definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.“.
98.
V Prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov v kapitole I. Administratívne zdroje údajov, ktoré využíva: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY – I.B Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Národná banka Slovenska v bode 13 písmeno d) znie:
„d)
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: ročne definitívne údaje do 30. septembra po referenčnom období.“.
99.
V Prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov v kapitole I. Administratívne zdroje údajov, ktoré využíva: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY – I.B Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Národná banka Slovenska v bode 22 označenie administratívneho zdroja vrátane písmena d) znie:
„22.
Označenie administratívneho zdroja:
M (NBS) 5-04
Štvrťročný rozpis súvahových položiek podľa štátov nerezidentov
d)
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: stav k 1. januáru definitívne údaje do 16. apríla, štvrťročne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, ročne predbežné údaje do 25. februára a definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.“.
100.
V Prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov v kapitole I. Administratívne zdroje údajov, ktoré využíva: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY – I.B Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Národná banka Slovenska v bodoch 27, 28 a 34 písmeno d) znie:
„d)
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: mesačne a štvrťročne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, ročne predbežné údaje do 25. februára a definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.“.
101.
V Prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov v kapitole I. Administratívne zdroje údajov, ktoré využíva: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY – I.B Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Národná banka Slovenska v bode 55 označenie administratívneho zdroja vrátane písmena d) znie:
„55.
Označenie administratívneho zdroja:
PS (NBS) 01-01
Ročný výkaz o účtoch bánk a pobočiek zahraničných bánk
d)
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: ročne definitívne údaje do 30. septembra po referenčnom období.“.
102.
V Prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov v kapitole I. Administratívne zdroje údajov, ktoré využíva: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY – I.B Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Národná banka Slovenska v bode 56 označenie administratívneho zdroja vrátane písmena d) znie:
„56.
Označenie administratívneho zdroja:
PS (NBS) 02-01
Ročný výkaz o vydaných bankových platobných kartách a o termináloch
d)
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: ročne definitívne údaje do 30. septembra po referenčnom období.“.
103.
V Prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov v kapitole I. Administratívne zdroje údajov, ktoré využíva: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY – I.B Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Národná banka Slovenska v bode 57 označenie administratívneho zdroja vrátane písmena d) znie:
„57.
Označenie administratívneho zdroja:
PS (NBS) 03-01
Ročný výkaz o ukazovateľoch využitia platobných prostriedkov a terminálov
d)
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: ročne definitívne údaje do 30. septembra po referenčnom období.“.
104.
V Prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov v kapitole I. Administratívne zdroje údajov, ktoré využíva: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY – I.D Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky sa dopĺňa bod 9, ktorý vrátane nadpisu znie:
„Národný inšpektorát práce
9.
Označenie administratívneho zdroja:
Registrácia pracovných úrazov
a)
Využitie administratívnych údajov:
Administratívne zdroje údajov sa využijú pre potreby koncepčných a analytických prác o pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz a tvorbu štatistických ročeniek, publikácií a pre potreby medzinárodných štatistík.
b)
Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov:
Kompletné údaje o registrovaných pracovných úrazoch za Slovenskú republiku podľa územného členenia, poistného vzťahu a štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom.2)
c)
Periodicita: ročne.
d)
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 28. februára po referenčnom období.“.
105.
V Prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov v kapitole I. Administratívne zdroje údajov, ktoré využíva: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY – I.H Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v bode 1 označenie administratívneho zdroja znie:
„1.
Označenie administratívneho zdroja
R (MZ SR) 1-99
Hlásenie pre zápis neštátneho zdravotníckeho zariadenia do registra zdravotníckych zariadení Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky predkladateľ – právnická osoba“.
106.
V Prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov v kapitole I. Administratívne zdroje údajov, ktoré využíva: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY – I.H Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v bode 2 označenie administratívneho zdroja znie:
„2.
Označenie administratívneho zdroja
R (MZ SR) 2-99
Hlásenie pre zápis neštátneho zdravotníckeho zariadenia do registra zdravotníckych zariadení Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky predkladateľ – fyzická osoba“.
107.
V Prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov v kapitole I. Administratívne zdroje údajov, ktoré využíva: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY – I.H Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky sa za bod 2 vkladá nový bod 2a, ktorý znie:
„2a.
Označenie administratívneho zdroja:
Z (MZ SR) 7-12
Žiadosť o umelé prerušenie tehotenstva a hlásenie potratu
a)
Využitie administratívnych údajov:
Administratívne údaje sa využijú na spracovanie štatistiky potratov a umelých prerušení tehotenstva (vrátane ukončení mimomaternicového tehotenstva) v triedeniach podľa potrieb štátnej demografickej štatistiky, ktorá je v kompetencii Štatistického úradu Slovenskej republiky. Štatistika potratov spolu so štatistikou narodených detí sa používa na komplexné štatistické hodnotenie ukončených tehotenstiev žien v populácii. Štatistické údaje o spontánnych potratoch sú zahrňované medzi charakteristiky zdravotného stavu žien. Počet potratov a kvalitatívne charakteristiky žien, ktoré ukončia tehotenstvo umelým prerušením tehotenstva, sú tiež dôsledkom podmienok vytváraných spoločnosťou pre prirodzený reprodukčný proces a súčasne vyjadrujú osobný postoj, resp. individuálne názory k veľkosti, postaveniu a významu rodiny a tiež napr. dostupnosť a využívanie antikoncepcie.
b)
Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov
Kompletný súbor individuálnych hlásení bez údajov o mene a priezvisku ženy a bez koncovky rodného čísla.
c)
Periodicita: mesačne.
d)
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom mesiaci.“.
108.
V Prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov kapitola I. Administratívne zdroje údajov, ktoré využíva: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY – I.H Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky – Úrad verejného zdravia Slovenskej republiky znie: „ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY – I.H Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky – Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky“.
109.
V Prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov v kapitole I. Administratívne zdroje údajov, ktoré využíva: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY – I.H Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky – Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sa dopĺňa bod 5, ktorý znie:
„5.
Označenie administratívneho zdroja:
Automatizovaný systém triedenia rizík
a)
Využitie administratívnych údajov:
Administratívne zdroje údajov sa využijú pre potreby koncepčných a analytických prác o pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz a tvorbu štatistických ročeniek, publikácií a pre potreby medzinárodných štatistík.
b)
Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov:
Kompletné údaje o zamestnancoch na rizikových pracoviskách za Slovenskú republiku podľa územného členenia, poistného vzťahu a štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom.2)
c)
Periodicita: ročne.
d)
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 28. februára po referenčnom období.“.
110.
V Prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov v kapitole I. Administratívne zdroje údajov, ktoré využíva: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY – I.I Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Sociálna poisťovňa sa dopĺňajú body 2 a 3, ktoré znejú:
„2.
Označenie administratívneho zdroja:
Ročný prehľad poistných plnení podľa druhu náhrad úrazového poistenia a zdroja plnenia
a)
Využitie administratívnych údajov:
Administratívne zdroje údajov sa využijú pre potreby koncepčných a analytických prác o pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz a tvorbu štatistických ročeniek, publikácií a pre potreby medzinárodných štatistík.
b)
Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov:
Kompletné údaje o poistných plneniach podľa druhu náhrad úrazového poistenia a zdroja plnenia za Slovenskú republiku podľa územného členenia, poistného vzťahu a štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom.2)
c)
Periodicita: ročne.
d)
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 28. februára po referenčnom období.
3.
Označenie administratívneho zdroja:
Dočasná pracovná neschopnosť podľa zdravotníckej štatistiky Sociálnej poisťovne
a)
Využitie administratívnych údajov:
Administratívne zdroje údajov sa využijú pre potreby koncepčných a analytických prác o pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz a tvorbu štatistických ročeniek, publikácií a pre potreby medzinárodných štatistík.
b)
Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov:
Kompletné údaje o dočasnej pracovnej neschopnosti za Slovenskú republiku podľa územného členenia, poistného vzťahu a štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom.2)
c)
Periodicita: ročne.
d)
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 28. februára po referenčnom období.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2007.
Peter Mach v. r.