637/2006 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

637
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 6. decembra 2006
o technických požiadavkách na vozidlá vzhľadom na ich opätovnú využiteľnosť, recyklovateľnosť a zužitkovateľnosť
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16 a § 7 ods. 19 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
(1)
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na motorové vozidlá kategórie M1 a N1 uvedené v osobitnom predpise1) (ďalej len „vozidlo“) a na nové alebo opätovne využité komponenty týchto vozidiel a upravuje podrobnosti o typovom schválení ES vozidiel vzhľadom na využiteľnosť, recyklovateľnosť a zužitkovateľnosť komponentov a materiálov, z ktorých sa skladajú.
(2)
Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na
a)
vozidlá na špeciálne účely uvedené v osobitnom predpise, 2)
b)
vozidlá kategórie N1 vyrábané vo viacerých stupňoch,3) ak základné vozidlo spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády,
c)
vozidlá vyrábané v malých sériách podľa osobitného predpisu.4)
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
komponentom akákoľvek časť alebo zmontované časti, ktoré sú súčasťou vozidla v čase výroby, akými sú aj komponenty a samostatné technické jednotky, ktoré sú uvedené v osobitnom predpise,5)
b)
typom vozidla typ vozidla uvedený v osobitnom predpise,6)
c)
vozidlom po dobe životnosti vozidlo, ktoré je odpadom podľa osobitného predpisu,7)
d)
referenčným vozidlom verzia vozidla, ktorú určí poverená technická služba (ďalej len „technická služba“) ako najproblematickejšiu po konzultácii s výrobcom a v súlade s kritériami na opätovné využitie, recyklovateľnosť a zužitkovanie uvedenými v prílohe I smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2005/64/ES z 26. októbra 2005 o typovom schválení motorových vozidiel vzhľadom na ich opätovnú využiteľnosť, recyklovateľnosť a zužitkovateľnosť, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady č. 70/156/EHS (ďalej len „smernica“),
e)
vozidlom vyrábaným vo viacerých stupňoch vozidlo, ktoré je výsledkom viacstupňového výrobného a schvaľovacieho procesu podľa osobitného predpisu,8)
f)
základným vozidlom vozidlo uvedené v osobitnom predpise,9) ktoré sa používa v počiatočnom štádiu viacstupňovej výroby,
g)
viacstupňovou výrobou postup, v ktorom sa vozidlo vyrába vo viacerých stupňoch pridávaním komponentov k základnému vozidlu alebo zmenou týchto komponentov,
h)
opätovným využitím akýkoľvek úkon, následkom ktorého sa komponenty vozidla po dobe životnosti opätovne použijú na rovnaký účel, na ktorý boli vyrobené,
i)
recykláciou opätovné spracovanie odpadových materiálov vo výrobnom procese na pôvodný alebo nový účel okrem energetického zužitkovania,
j)
energetickým zužitkovaním spätné získavanie energií využitím spáliteľného odpadu ako prostriedku na výrobu energie prostredníctvom priameho spaľovania s iným odpadom alebo bez neho, ale so získaním tepla,
k)
zužitkovaním možnosť znovu využiť komponenty a materiály z vozidiel po dobe životnosti spôsobom podľa osobitného predpisu,10)
l)
opätovnou využiteľnosťou možnosť opätovného využitia komponentov získaných z vozidla po dobe životnosti,
m)
recyklovateľnosťou možnosť recyklovať komponenty a materiály získané z vozidla po dobe životnosti,
n)
zužitkovateľnosťou možnosť zužitkovať komponenty alebo materiály získané z vozidla po dobe životnosti,
o)
mierou recyklovateľnosti vozidla (Rcyc) percentuálny podiel hmotnosti nového vozidla, ktorý možno opätovne využiť a recyklovať,
p)
mierou zužitkovateľnosti vozidla (Rcov) percentuálny podiel hmotnosti nového vozidla, ktorý možno opätovne využiť a zužitkovať,
r)
stratégiou rozsiahly plán pozostávajúci z koordinovaných akcií a technických opatrení, ktoré je potrebné vykonať vzhľadom na demontáž, drvenie alebo podobné procesy, recykláciu a obnovenie materiálov, ktorými sa má zabezpečiť dosiahnutie cieľovej miery recyklovateľnosti a zužitkovateľnosti v určitej vývojovej fáze vozidla,
s)
hmotnosťou prevádzková hmotnosť vozidla s karosériou alebo hmotnosť podvozku s kabínou, ak výrobca nedodáva karosériu vrátane chladiaceho prostriedku, náhradného kolesa, náradia, bez vodiča, ktorého hmotnosť je stanovená na 75 kg.
§ 3
(1)
Vozidlá kategórií M1 a N1 sa musia vyrábať tak, aby miera využiteľnosti alebo recyklovateľnosti komponentov a materiálov bola minimálne 85 % ich hmotnosti a miera využiteľnosti alebo zužitkovateľnosti minimálne 95 % ich hmotnosti podľa postupov uvedených v tomto nariadení vlády.
(2)
Na účely typového schválenia ES vozidla musí výrobca predložiť technickej službe vyplnený formulár údajov s rozpisom použitých materiálov podľa prílohy A ISO 22628:2002.
(3)
Výrobca musí preukázať poverenej technickej službe (ďalej len „technická služba“), že referenčné vozidlá a ich akákoľvek verzia spĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády použitím metódy výpočtu uvedenej v prílohe B normy ISO 22628:2002.
(4)
Pri výbere referenčných vozidiel sa musí zohľadniť
a)
typ karosérie,
b)
dostupné úrovne vybavenia, akými je kožené čalúnenie, zabudované rádio, klimatizácia, zliatinové kolesá a podobne,
c)
dostupná doplnková výbava, ktorá môže byť montovaná na zodpovednosť výrobcu.
(5)
Ak technická služba spolu s výrobcom nevyberie najproblematickejšiu verziu typu vozidla vzhľadom na opätovnú využiteľnosť, recyklovateľnosť a zužitkovateľnosť, vyberie technická služba jedno referenčné vozidlo,
a)
ak ide o vozidlá kategórie M1, pre každý typ karosérie podľa osobitného predpisu,
b)
ak ide o vozidlá kategórie N1, pre každý typ karosérie, napríklad dodávka (van), podvozok s kabínou, ľahký nákladný automobil (pick-up) a podobne.
(6)
Na účely výpočtu miery recyklovateľnosti a zužitkovateľnosti sa pneumatiky považujú za recyklovateľné.
(7)
Hmotnosti sa uvádzajú v kilogramoch na jedno desatinné miesto. Miery recyklovateľnosti a zužitkovateľnosti sa vypočítavajú v percentách na jedno desatinné miesto so zaokrúhlením tak, že na druhú (stotina) číslicu za desatinnou čiarkou do štyroch sa neprihliada a od piatich sa výsledok zaokrúhli nahor.
(8)
Na účely overenia výpočtov technická služba potvrdí, že formulár údajov podľa odseku 2 zodpovedá odporúčanej stratégii priloženej k osvedčeniu o zhode podľa § 5 ods. 1.
(9)
Výrobca musí na požiadanie technickej služby sprístupniť vozidlá a komponenty na účely kontroly materiálov a hmotnosti komponentov.
§ 4
(1)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla vzhľadom na opätovnú využiteľnosť, recyklovateľnosť a zužitkovateľnosť predkladá výrobca.
(2)
K žiadosti podľa odseku 1 musí byť priložený informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v prílohe II smernice.
(3)
Výrobca poskytne technickej službe podrobné technické informácie potrebné na vykonanie výpočtov a ich overenia podľa prílohy I smernice, ktoré sa týkajú povahy materiálov použitých pri výrobe vozidla a jeho komponentov. Ak sú také informácie predmetom duševného vlastníctva alebo sú osobitným know-how výrobcu alebo jeho dodávateľov, musí výrobca alebo jeho dodávatelia poskytnúť dostatočné technické informácie, ktoré umožnia správne vykonanie výpočtov.
(4)
Udelenie typového schválenia ES vozidla vzhľadom na opätovnú využiteľnosť, recyklovateľnosť a zužitkovateľnosť sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(5)
Štátny dopravný úrad11) vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla vzhľadom na opätovnú využiteľnosť, recyklovateľnosť a zužitkovateľnosť podľa vzoru ustanoveného v prílohe III smernice.
(6)
Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla12) pre typ vozidla vzhľadom na opätovnú využiteľnosť, recyklovateľnosť a zužitkovateľnosť.
§ 5
(1)
Štátny dopravný úrad neudelí typové schválenie ES vozidla, ak výrobca nezaviedol dostatočné opatrenia a postupy na to, aby
a)
zhromaždil údaje v rámci celého dodávateľského reťazca, najmä o vlastnostiach a množstve všetkých materiálov použitých pri výrobe vozidla s cieľom vykonať výpočty, ktoré vyžaduje toto nariadenie vlády,
b)
mal k dispozícii všetky ostatné príslušné informácie o vozidle, ktoré sú potrebné na výpočty, napríklad objemu kvapalín,
c)
primerane skontroloval informácie, ktoré dostáva od dodávateľov,
d)
spravoval rozpis materiálu,
e)
bol schopný vypočítať v súlade s normou ISO 22628: 200211) miery recyklovateľnosti a zužitkovateľnosti,
f)
označil komponenty vyrobené z polymérov a elastomérov podľa osobitného predpisu,13)
g)
overil, že ani jeden komponent uvedený v prílohe V smernice nie je opätovne využitý pri výrobe nových vozidiel.
(2)
Štátny dopravný úrad v rámci predbežného hodnotenia výrobcu prijme opatrenia, aby materiály použité pri výrobe typu vozidla boli v súlade s osobitným predpisom.7)
(3)
Po vykonaní predbežného hodnotenia výrobcu vydá štátny dopravný úrad osvedčenie o zhode v súlade s dodatkom k prílohe IV smernice, v ktorom určí dobu jeho platnosti. Postupuje v súlade s normou EN 45012:1989 alebo ISO/IEC Guide 62:1996.
(4)
Výrobca navrhne štátnemu dopravnému úradu stratégiu na zabezpečenie demontáže, opätovného využitia komponentov, recyklácie a zužitkovania materiálov. Táto stratégia musí zohľadňovať overené technológie, ktoré sú dostupné alebo sa v čase žiadosti o typové schválenie ES vozidla vyvíjajú.
(5)
Osvedčenie o zhode podľa odseku 3 musí obsahovať príslušnú dokumentáciu a popis stratégie, ktorú navrhol výrobca.
(6)
Osvedčenie o zhode je platné najmenej dva roky. Počas doby platnosti osvedčenia sa môže vykonať nové overenie.
(7)
Výrobca je povinný oznámiť štátnemu dopravnému úradu akúkoľvek dôležitú zmenu, ktorá by mohla ovplyvniť platnosť osvedčenia o zhode. Štátny dopravný úrad po konzultácii s výrobcom rozhodne, či sú potrebné nové overenia.
(8)
Po uplynutí doby platnosti osvedčenia o zhode vydá štátny dopravný úrad nové osvedčenie o zhode alebo predĺži platnosť doterajšieho osvedčenia o ďalšie dva roky. V prípadoch, ak bol štátny dopravný úrad informovaný o dôležitých zmenách, musí vydať nové osvedčenie o zhode.
§ 6
Na účely výpočtu miery recyklovateľnosti a zužitkovateľnosti sa uvedené komponenty nepovažujú za opätovne využiteľné a nesmú sa znova použiť pri výrobe vozidiel podľa osobitného predpisu14)
a)
všetky airbagy, ak sa airbag nachádza vnútri volantu, aj volant, vrátane vankúša, pyrotechnického predpínania, elektronickej kontrolnej jednotky a senzorov,
b)
samonavíjacia alebo neautomatická pásová súprava vrátane vedenia popruhu, zámku, navíjača, pyrotechnického predpínania,
c)
sedadlá, len ak sú kotvové úchytky bezpečnostných pásov alebo airbagy umiestnené v sedadle,
d)
zamykanie volantu,
e)
imobilizéry vrátane transpondérov a elektronických kontrolných jednotiek,
f)
systémy na spracovanie emisií, napríklad katalyzátory a filtre na zachytávanie častíc,
g)
tlmič výfuku.
§ 7
(1)
Príslušný štátny orgán15) nesmie zakázať uvedenie typu vozidla do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách, ak spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(2)
Štátny dopravný úrad od 15. decembra 2008 zamietne udelenie typového schválenia ES pre typ vozidla alebo zamietne udelenie typového schválenia pre typ vozidla, ktorý nespĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(3)
Príslušný štátny orgán15) od 15. júla 2010 v prípade nesplnenia požiadaviek podľa tohto nariadenia vlády
a)
nepovažuje osvedčenie o zhode16) pri nových vozidlách naďalej za platné podľa osobitného predpisu,17)
b)
zamietne evidenciu a uvedenie na trh nových vozidiel alebo ich uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách okrem prípadov podľa osobitného predpisu.18)
§ 8
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.
§ 9
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. decembra 2006.
Robert Fico v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 637/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/64/ES z 26. októbra 2005 o typovom schválení motorových vozidiel vzhľadom na ich opätovnú využiteľnosť, recyklovateľnosť a zužitkovateľnosť, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 70/156/EHS (Ú. v. EÚ L 310, 25. 11. 2005).
1)
Príloha č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
§ 3 ods. 10 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.
3)
§ 7 zákona č. 725/2004 Z. z.
4)
§ 6 zákona č. 725/2004 Z. z.
5)
6)
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 384/2004 Z. z. o dostupnosti spotrebiteľských informácií o spotrebe paliva a o emisiách CO2 pri predaji a leasingu nových osobných automobilov.
7)
§ 2 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8)
9)
10)
Príloha č. 2 k zákonu č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11)
12)
13)
Rozhodnutie Komisie 2003/138/ES z 27. februára 2003, ktorým sa ustanovujú normy kódovania súčiastok a materiálov pre vozidlá podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o starých vozidlách.
14)
Zákon č. 725/2004 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.
15)
§ 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.
16)
17)
§ 8 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.
18)
§ 11 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.