672/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.06.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

672
ZÁKON
zo 6. decembra 2006,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 652/2004 Z. z. a zákona č. 518/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa slová „Európskej únie (ďalej len „únia”) pre pohyb tovaru medzi úniou“ nahrádzajú slovami „pre pohyb tovaru medzi Európskou úniou (ďalej len „únia”)“.
2.
V § 2 písm. f) sa za slová „boli predmetom colného konania“ vkladá čiarka a slová „majú byť predmetom colného konania“.
3.
Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠3a
Výkon colného dohľadu pri dovoze, vývoze a preprave neopracovaných diamantov
(1)
Colnému dohľadu podliehajú neopracované diamanty3a) pri ich dovoze, vývoze alebo preprave cez colné územie únie. Pri vykonávaní colného dohľadu nad neopracovanými diamantmi colný úrad spolupracuje s Puncovým úradom Slovenskej republiky.3b)
(2)
Colný úrad neprepustí neopracované diamanty do navrhovaného colného režimu, ak nie sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.3c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3a, 3b a 3c znejú:
„3a)
Čl. 2 písm. i) nariadenia Rady (ES) č. 2368/2002 z 20. decembra 2002, ktorým sa vykonáva certifikačná schéma Kimberleyského procesu pre medzinárodný obchod s neopracovanými diamantmi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 18/zv. 2) v platnom znení.
3b)
§ 9 zákona č. 10/2004 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon).
3c)
Napríklad čl. 3, 11 a 18 nariadenia Rady (ES) č. 2368/2002.“.
4.
§ 4 vrátane nadpisu znie:
㤠4
Ohlasovacia povinnosť pri preprave peňažných prostriedkov v hotovosti
(1)
Colnému dohľadu podliehajú peňažné prostriedky v hotovosti,3d) ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky z tretieho štátu alebo vystupujú z územia Slovenskej republiky do tretieho štátu.
(2)
Fyzická osoba, ktorá prepravuje peňažné prostriedky v hotovosti podľa odseku 1 v minimálnej výške ustanovenej v osobitnom predpise,3e) je povinná písomne ohlásiť túto skutočnosť3e) príslušnému colnému orgánu na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.
(3)
Hodnota peňažných prostriedkov sa na účely odseku 2 určuje kurzom príslušnej meny vyhláseným Národnou bankou Slovenska, platným v deň prepravy peňažných prostriedkov v hotovosti podľa odseku 1.
(4)
Colný úrad zasiela vyplnené tlačivá podľa odseku 2 a oznámenia o porušení colných predpisov podľa § 72 ods. 1 písm. n) službe finančnej polície Policajného zboru4) do piateho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom k týmto skutočnostiam došlo.
(5)
Colný úrad vykonáva kontrolu plnenia ohlasovacej povinnosti podľa odseku 2. Pri kontrole je colný úrad oprávnený vyžadovať potrebnú súčinnosť kontrolovaných osôb. Colný úrad vykonáva kontrolu v súlade s oprávneniami a s použitím prostriedkov podľa osobitného predpisu.2)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3d a 3e znejú:
„3d)
Čl. 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 z 26. októbra 2005 o kontrole peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Spoločenstva alebo vystupujú zo Spoločenstva (Ú. v. L 309, 25. 11. 2005).
3e)
Čl. 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005.“.
5.
V § 5 odsek 4 znie:
„(4)
Colný orgán pri výkone činnosti podľa odseku 3 postupuje podľa osobitného predpisu.8)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
8) Zákon č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Nariadenie Rady (EHS) č. 339/1993 z 8. februára 1993 o kontrole zhody výrobkov dovážaných z tretích krajín s právnymi predpismi o bezpečnosti výrobkov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 12) v platnom znení.“.
6.
V § 11 ods. 1 až 9 sa za slová „colnému úradu“ vkladá čiarka a slová „colnému kriminálnemu úradu“.
7.
V § 11 ods. 9 sa za slová „colný úrad“ vkladá čiarka a slová „colný kriminálny úrad“.
8.
V § 11 ods. 10 sa slovo „osobitných“ nahrádza slovom „osobných“.
9.
V § 11 ods. 14 sa slová „11 a 13“ nahrádzajú slovami „10 a 12“.
10.
V § 11 ods. 15 sa číslo „12“ nahrádza číslom „10“.
11.
V § 13 ods. 2 sa slová „a dopravné prostriedky prestúpili alebo prestúpia“ nahrádzajú slovami „vrátane dopravných prostriedkov prestúpil alebo prestúpi“.
12.
§ 16 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Držiteľ záväznej informácie je v colnom konaní povinný predložiť colnému orgánu platnú záväznú informáciu vydanú na tovar, ktorý je predmetom colného konania.“.
13.
§ 32 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Colné vyhlásenie vyhotovené a podané prostredníctvom zariadenia na spracovanie a prenos údajov musí obsahovať zaručený elektronický podpis podľa osobitného predpisu.46a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 46a znie:
46a) Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
14.
V § 33 sa na konci pripája táto veta: „Prijatie colného vyhlásenia vyhotoveného a podaného prostredníctvom zariadenia na spracovanie a prenos údajov potvrdí elektronická podateľňa colného riaditeľstva.“.
15.
Poznámka pod čiarou k odkazu 47 znie:
„47)
Napríklad zákon č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení zákona č. 416/2001 Z. z., zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 479/2005 Z. z., zákon č. 416/2002 Z. z. o navrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov v znení zákona č. 149/2005 Z. z., vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 222/1997 Z. z. o zákaze neobchodného vývozu a neobchodného dovozu vecí v znení neskorších predpisov.“.
16.
V § 36 ods. 1 písm. g) sa slovo „vydanom“ nahrádza slovami „vyhotovenom a odosielanom“.
17.
§ 36 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Písomným rozhodnutím v colnom konaní podľa odseku 6 je aj rozhodnutie, ktoré sa vyhotovuje a odosiela prostredníctvom zariadenia na spracovanie a prenos údajov a ktoré obsahuje zaručený elektronický podpis. Takéto rozhodnutie sa považuje za doručené dňom nasledujúcim po odoslaní tohto rozhodnutia prostredníctvom elektronickej podateľne colného riaditeľstva.“.
18.
Poznámka pod čiarou k odkazu 64 znie:
„64)
§ 11 až 165 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
19.
V § 62 ods. 1 písm. b) sa za slovo „zákona“ vkladajú slová „alebo osobitného predpisu1)“.
20.
V § 62 ods. 3 a 4 sa slová „môže colný úrad uplatňovať“ nahrádzajú slovami „colný úrad uplatní“.
21.
Poznámka pod čiarou k odkazu 67 znie:
„67)
§ 28, 87 a 121 zákona č. 7/2005 Z. z.“.
22.
V § 63 sa vypúšťajú odseky 6 a 7.
23.
V § 64 ods. 4 sa slová „zaisťuje, a podľa povahy veci“ nahrádzajú slovami „alebo vec zaisťuje, a podľa povahy prípadu“.
24.
V § 64 ods. 8 sa slová „§ 69 ods. 3 až 7“ nahrádzajú slovami „§ 67“.
25.
V § 64 odsek 9 znie:
„(9)
Colný úrad nevydá zaistený tovar alebo vec podľa odseku 8, ak má pochybnosti o práve osoby k tomuto tovaru alebo veci. Ak si na tovar alebo vec uplatňuje právo iná osoba ako osoba, ktorej boli tovar alebo vec zaistené, vydá ich colný úrad vlastníkovi tovaru alebo veci alebo ich oprávnenému držiteľovi, ktorého právo na tovar alebo vec je nepochybné. Ak taká osoba neexistuje, colný úrad tovar alebo vec nevydá, pričom túto skutočnosť písomne oznámi tomu, kto si uplatňuje právo na vydanie tovaru alebo veci, a odporučí mu, aby si v lehote 60 dní odo dňa doručenia oznámenia uplatnil vlastnícke právo alebo iné právo na tovar alebo vec na príslušnom súde. Ak si osoba, ktorá je vlastníkom tovaru alebo veci alebo ich oprávneným držiteľom, tovar alebo vec napriek výzve neprevezme v lehote uvedenej v tejto výzve alebo osoba, ktorá si na tovar alebo vec robí nárok, si tento nárok neuplatní na príslušnom súde v lehote podľa predchádzajúcej vety, tovar alebo vec sa stáva majetkom štátu.“.
26.
V § 67 sa slová „zaistený podľa § 64 ods. 1 písm. b), ktorý neprepadol alebo nebol zhabaný“ nahrádzajú slovami „alebo vec zaistené podľa § 64 ods. 1 písm. b), ktoré neprepadli alebo neboli zhabané“.
27.
V § 67a sa v prvej a tretej vete za slovo „tovaru“ vkladajú slová „alebo veci“.
28.
§ 69 vrátane nadpisu znie:
㤠69
Správa majetku štátu
(1)
Ak osobitný predpis70a) neustanovuje inak, colný úrad vykonáva správu majetku štátu pri tovare alebo veci,
a)
pri ktorých bolo vyslovené prepadnutie tovaru alebo veci alebo ktoré boli zhabané v konaní o colných priestupkoch alebo v konaní o colných deliktoch,
b)
pri ktorých bolo vyslovené prepadnutie veci alebo ktoré boli zhabané v trestnom konaní o trestných činoch spáchaných pri dovoze, vývoze alebo tranzite tovaru,
c)
ktoré boli prenechané v prospech štátu, alebo pri tovare alebo veci, pri ktorých štát nadobudol vlastnícke právo podľa osobitného predpisu,71) ak podliehajú colnému dohľadu,
d)
ktoré prepadli štátu alebo boli zhabané podľa § 65 ods. 2, alebo sa stali majetkom štátu podľa § 64 ods. 9.
(2)
Colný úrad je oprávnený tovar alebo vec uvedené v odseku 1 predať.
(3)
Ak tento zákon neustanovuje inak, pri nakladaní s majetkom štátu podľa odsekov 1 a 2 sa postupuje podľa osobitného predpisu.72)
(4)
Ak sa s tovarom alebo vecou uvedenými v odseku 1 nenaložilo spôsobom podľa odseku 2, môže colný úrad bezodplatne previesť správu alebo vlastníctvo na zariadenie sociálnych služieb,74) zdravotnícke zariadenie,75) predškolské zariadenie alebo školu,76) neziskovú organizáciu77) alebo inú právnickú osobu, ktorá nie je podnikateľom,12) ak táto osoba preukázateľne počas najmenej jedného roka poskytuje starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb alebo v zdravotníckych zariadeniach alebo zabezpečuje výchovu a vzdelávanie v predškolských zariadeniach alebo v školách. Na tieto účely colné riaditeľstvo zverejňuje ponuky o tovare alebo veciach uvedených v odseku 1 na svojej internetovej stránke.
(5)
Colný úrad je oprávnený predať tovar alebo vec uvedené v odseku 1 ihneď, ak predmetom predaja sú tovar alebo vec, ktoré podliehajú rýchlej skaze, alebo živé zvieratá. Ak ide o chránené rastliny, chránené živočíchy a exempláre, môže ich colný úrad predať len so súhlasom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.
(6)
Colný úrad predá tovar alebo vec podľa odseku 2 spravidla na dražbe, pričom postupuje podľa osobitného predpisu.78) Ak nie je možné alebo vhodné predať tovar alebo vec na dražbe, môže colný úrad predať tento tovar alebo vec inak.
(7)
S tovarom alebo vecou, ktoré nemožno predať alebo používať zo zdravotných, veterinárnych, rastlinolekárskych, bezpečnostných, morálnych alebo iných dôvodov, bude colný úrad zaobchádzať spôsobom ustanoveným v osobitnom predpise.79)
(8)
Z výnosu, ktorý sa získal predajom tovaru alebo veci, sa prednostne uhradí colný dlh a úrok, náklady konania, skladné a pokuta uložená podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu.5)
(9)
Ak nie je možné alebo vhodné s tovarom alebo vecou uvedenými v odseku 1 naložiť spôsobom podľa odsekov 2, 4 a 5, colný úrad môže takýto tovar alebo vec zničiť, ak náklady na ich zničenie nie sú vyššie ako náklady na splnenie podmienok podľa osobitného predpisu73) a ak osobitný zákon neustanovuje inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 70a znie:
70a) Napríklad zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
29.
V § 72 ods. 1 písm. n) sa vypúšťajú slová „alebo ods. 3“.
30.
V § 72 ods. 1 písmeno o) znie:
„o)
dováža, vyváža alebo prepravuje neopracované diamanty v rozpore s colnými predpismi alebo osobitným predpisom,3c)“.
31.
V § 72 sa odsek 1 dopĺňa písmenami p), r), s), t) a u), ktoré znejú:
„p)
poškodí kontajnery, v ktorých sa prepravujú neopracované diamanty, alebo poruší na nich uzávery,
r)
pri tovare, ktorý je pod colným dohľadom, poruší povinnosť podľa osobitného predpisu,81a)
s)
pri tovare, ktorý je pod colným dohľadom, nedodrží podmienky a požiadavky uvedené na povolení alebo potvrdení vydanom podľa osobitného predpisu,81b)
t)
colnému orgánu nepredloží platnú záväznú informáciu podľa § 16 ods. 5,
u)
inak poruší colné predpisy.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 81a a 81b znejú:
81a) Čl. 4 a 5, čl. 7 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 3) v platnom znení.
Čl. 22, 24, 27, 35, 42 a 53 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Ú. v. EÚ L 166, 19. 6. 2006).
§ 5 zákona č. 15/2005 Z. z.
81b)
Čl. 11 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 v platnom znení.“.
32.
V § 74 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o colný delikt podľa § 72 ods. 1 písm. o), do 10 000 000 Sk.“.
33.
V § 75 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o colný delikt podľa § 72 ods. 1 písm. r), colný úrad vždy uloží prepadnutie tovaru alebo veci.“.
34.
V § 75 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem colného deliktu podľa § 72 ods. 1 písm. r)“.
35.
V § 77 odsek 1 znie:
„(1)
Colný úrad môže rozhodnúť o zhabaní tovaru alebo veci, ak tovar alebo vec nie sú vo vlastníctve porušovateľa alebo ak porušovateľ je neznámy a ak to vyžaduje bezpečnosť osôb alebo majetku, alebo iný verejný záujem; ak ide o colný delikt podľa § 72 ods. 1 písm. r), colný úrad vždy rozhodne o zhabaní tovaru alebo veci.“.
36.
V § 80 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o colný priestupok podľa § 72 ods. 1 písm. o), do 1 000 000 Sk.“.
37.
V § 83 ods. 1 sa za slovo „uložiť“ vkladá čiarka a slová „fyzickej osobe, ak“ sa nahrádzajú slovami „ak tovar alebo vec sú vo vlastníctve fyzickej osoby, ktorá“.
38.
V § 83 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Za colný priestupok podľa § 72 ods. 1 písm. r) colný úrad vždy uloží prepadnutie tovaru alebo veci.“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.
39.
V § 83 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem colného priestupku podľa § 72 ods. 1 písm. r)“.
40.
Za § 84 sa vkladá § 84a, ktorý znie:
㤠84a
Ak ide o colný priestupok podľa § 72 ods. 1 písm. r), colný úrad rozhodne o zhabaní tovaru alebo veci, ak tovar alebo vec nie sú vo vlastníctve fyzickej osoby, ktorá sa colného priestupku dopustila alebo ak je táto osoba neznáma.“.
41.
V § 85 odsek 1 znie:
„(1)
Na konanie podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu83) sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,25) ak tento zákon alebo osobitný predpis84) neustanovuje inak.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 83 a 84 znejú:
83) Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.
Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 v platnom znení.
84)
Napríklad nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení, nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 v platnom znení, zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
42.
V § 87 odsek 2 znie:
„(2)
Ak pri dovoze tovaru vznikne alebo môže vzniknúť daňová povinnosť, na zabezpečenie dane sa použijú colné predpisy. Spotrebná daň musí byť pri dovoze tovaru, ktorý je predmetom spotrebnej dane, vždy zabezpečená; pri colnom režime tranzit sa spotrebná daň považuje za zabezpečenú aj v prípade, ak sa postupuje podľa osobitného predpisu.85)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 85 znie:
„85)
Čl. 94 ods. 4 a čl. 95 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.“.
43.
Príloha č. 1 znie:
„Príloha č. 1 k zákonu č. 199/2004 Z. z.
44.
V prílohe č. 2 v Zozname colných priechodov v časti cestné colné priechody sa na konci pripájajú tieto slová: „– Veľké Slemence”.
45.
Slová „osobitný predpis únie” vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „osobitný predpis” v príslušnom tvare.
46.
Slová „konkurzné konanie” vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovom „konkurz” v príslušnom tvare.
47.
Slová „vyrovnacie konanie” a slovo „vyrovnanie” vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovom „reštrukturalizácia” v príslušnom tvare.
48.
Slová „správca konkurznej podstaty” vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „správca v konkurznom konaní” v príslušnom tvare.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z. a zákona č. 342/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V sadzobníku správnych poplatkov v položke 37 písm. a) sa za slová „občana Slovenskej republiky” vkladá čiarka a slová „občana iného členského štátu Európskej únie”.
2.
V sadzobníku správnych poplatkov v položke 143 písm. a) sa vypúšťajú slová „§ 38 ods. 6”.
3.
V sadzobníku správnych poplatkov sa položka 143 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
Pridelenie registračného odberného čísla 300 Sk“.
4.
V sadzobníku správnych poplatkov v položke 144 písmeno c) znie:
„c)
Žiadosť o poskytnutie úľavy zo sankcií alebo odpustenie sankcií podľa § 103 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov 500 Sk“.
5.
V sadzobníku správnych poplatkov sa doterajší text položky 156 označuje ako písmeno a) a dopĺňa sa písmenami b), c) a d), ktoré znejú:
„b)
Vydanie osvedčenia o preferenčnom pôvode tovaru alebo osvedčenia o statuse tovaru colnými orgánmi 100 Sk
c)
Dodatočné vydanie osvedčenia o preferenčnom pôvode tovaru alebo osvedčenia o statuse tovaru colnými orgánmi 300 Sk
d)
Vydanie informačného listu INF 4 colnými orgánmi 100 Sk“.
6.
V sadzobníku správnych poplatkov v položke 158 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „za každé colné vyhlásenie”.
7.
V sadzobníku správnych poplatkov v položke 158 sa na konci pripája text, ktorý znie:
„Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena b) tejto položky sú oslobodené právnické osoby a fyzické osoby, ak ide o žiadosť o vrátenie dovoznej platby pri colnom režime aktívny zušľachťovací styk v systéme vrátenia.“.
8.
V sadzobníku správnych poplatkov v položke 159 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
Žiadosť o povolenie používať účtovné delenie na spravovanie zásob na účely osvedčovania preferenčného pôvodu 500 Sk”.
Doterajšie písmená b) až k) sa označujú ako písmená c) až l).“.
9.
V sadzobníku správnych poplatkov v položke 159 písmeno d) znie:
„d)
Predĺženie platnosti alebo zmena povolenia na použitie režimu s ekonomickým účinkom, povolenia na prevádzkovanie colného skladu a povolenia zjednodušeného postupu pri podávaní colného vyhlásenia 200 Sk“.
10.
V sadzobníku správnych poplatkov v položke 159 sa na konci pripája text, ktorý znie:
„Oslobodenie
1.
Od poplatku podľa písmena c) tejto položky sú oslobodené právnické osoby a fyzické osoby, ak sa žiadosť o povolenie colného režimu s ekonomickým účinkom podáva zjednodušeným postupom.
2.
Od poplatku podľa písmena e) tejto položky sú oslobodené právnické osoby a fyzické osoby, ak ide o žiadosť o povolenie zjednodušeného postupu pri podávaní colného vyhlásenia pri neúplnom colnom vyhlásení.”.
Čl. III
Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z. a zákona č. 223/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 10 ods. 2 sa vypúšťa písmeno k).
2.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Od dane je oslobodená biogénna látka
a)
uvedená v § 4 ods. 7 písm. a),
1.
ak sa použije ako pohonná látka alebo ako palivo právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá ju vyrobila,
2.
určená na použitie ako pohonná látka, ak je na daňovom území dodaná alebo ak je na daňové územie dovezená z územia tretieho štátu, alebo ak je prepravená z iného členského štátu prevádzkovateľovi daňového skladu, ktorým je podnik na výrobu minerálneho oleja,
b)
uvedená v § 4 ods. 7 písm. b) a c), ak je určená na použitie alebo sa použije ako pohonná látka alebo ako palivo.“.
3.
§ 19 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má v predmete podnikania pôdohospodársku produkciu3) a ktorá vyrába rastlinné oleje uvedené v kapitole 15 colného sadzobníka, určené na použitie ako pohonná látka alebo ako palivo, nie je povinná požiadať colný úrad o registráciu a o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu. Daňová povinnosť podľa § 12 ods. 1. písm. g) nevzniká, ak nadväzuje oslobodenie od dane podľa § 10 ods. 4.“.
4.
V § 25a ods. 5 sa za slovami „v § 6 ods. 1 písm. e)” slovo „a” nahrádza slovom „alebo”.
5.
§ 35 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vyrába minerálny olej uvedený v § 4 ods. 7 písm. a) a ktorá použije takýto minerálny olej oslobodený od dane ako pohonnú látku alebo ako palivo [§ 10 ods. 4 písm. a) prvý bod], alebo ktorá takýto minerálny olej oslobodený od dane dodáva na daňovom území prevádzkovateľovi daňového skladu, ktorým je podnik na výrobu minerálneho oleja [§ 10 ods. 4 písm. a) druhý bod], je povinná viesť evidenciu podľa odsekov 1, 2 a 4.”.
Čl. IV
Zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 50 znie:
50) § 9 ods. 3 písm. v) zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.”.
2.
V § 19 ods. 2 v prvej vete sa slová „Colný kriminálny útvar Colného riaditeľstva Slovenskej republiky51)” nahrádzajú slovami „colný kriminálny úrad51)” a v druhej vete sa slovo „útvar” nahrádza slovom „úrad”.
Poznámka pod čiarou k odkazu 51 znie:
51) § 11 ods. 3 písm. j) zákona č. 652/2004 Z. z.”.
3.
V § 22 ods. 1 sa vypúšťajú písmená d) až f) vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 62 a 63.
Doterajšie písmená g) až w) sa označujú ako písmená d) až t).
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2007 okrem čl. I bodov 4, 29 a 43, ktoré nadobúdajú účinnosť 15. júna 2007.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.