673/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2006 do 31.12.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

673
ZÁKON
zo 6. decembra 2006,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z. a zákona č. 522/2006 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 31a sa vkladajú § 31b a 31c, ktoré znejú:
㤠31b
(1)
V roku 2007 sa lehoty na vykonanie a podanie ročného zúčtovania ustanovujú takto:
a)
lehota podľa § 19 ods. 1 do 30. júna 2007,
b)
lehota podľa § 19 ods. 2 do 15. mája 2007,
c)
lehota podľa § 19 ods. 5 do 31. mája 2007,
d)
lehota podľa § 19 ods. 10 do 31. augusta 2007,
e)
lehota podľa § 19 ods. 11 do 31. októbra 2007,
f)
lehota podľa § 19 ods. 15 do 30. septembra 2007,
g)
lehota podľa § 19 ods. 16 do 30. novembra 2007.
(2)
V roku 2007 sa lehoty na ročné prerozdeľovanie poistného ustanovujú takto:
a)
lehota podľa § 27a ods. 2 do 30. septembra 2007,
b)
lehota podľa § 27a ods. 9 do 31. októbra 2007,
c)
lehota podľa § 27a ods. 10 do 31. decembra 2007.
§ 31c
Od 1. januára 2007 do 30. apríla 2007 je sadzba poistného pre štát 5 % z vymeriavacieho základu.“.
Čl. II
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z. a zákona č. 527/2006 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 78a sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 2 až 7.
2.
V § 78a ods. 7 sa slová „(odsek 4)“ nahrádzajú slovami „(odsek 3)“.
3.
V § 78b ods. 1 sa slová „§ 78a ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 78a ods. 7“.
4.
V § 78b ods. 2 sa slová „§ 78a ods. 4 a 5“ nahrádzajú slovami „§ 78a ods. 3 a 4“.
5.
V § 78b ods. 3 sa slová „§ 78a ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 78a ods. 5“.
6.
§ 93b znie:
㤠93b
(1)
Poskytovateľ je povinný prvý plán zavádzania systému kvality (§ 78a až 78c) vypracovať a predložiť komore na schválenie do 1. apríla 2008.
(2)
Fyzická osoba a právnická osoba, ktoré získajú povolenie po 1. apríli 2008, sú povinné prvý plán zavádzania systému kvality vypracovať a predložiť komore na schválenie do troch mesiacov po nadobudnutí právoplatnosti povolenia.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2007 okrem ustanovení uvedených v čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 31. decembra 2006.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.