676/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2007 do 31.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

676
ZÁKON
zo 6. decembra 2006,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 601/2003 Z. z. a zákona č. 471/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa za slová „(ďalej len „príspevok”)“ vkladá čiarka a slová „poskytovanie príplatku k príspevku“.
2.
V § 1 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Príplatok k príspevku je štátna sociálna dávka, ktorou štát pripláca na zvýšené výdavky spojené so zabezpečením nevyhnutných potrieb dieťaťa, ktoré sa matke narodilo ako prvé dieťa, ktoré sa dožilo aspoň 28 dní.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
3.
Nadpis prvej časti znie:
„PRÍSPEVOK A PRÍPLATOK K PRÍSPEVKU“.
4.
Doterajší text § 2 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príplatok k príspevku, ak spĺňa podmienky podľa tohto zákona, je
a)
matka, ktorá porodila prvé dieťa, ktoré sa dožilo aspoň 28 dní,
b)
otec dieťaťa, ak
1.
matka dieťaťa podľa písmena a) zomrela alebo po matke dieťaťa podľa písmena a) bolo vyhlásené pátranie,1) alebo
2.
dieťa, ktoré sa narodilo matke ako prvé dieťa, ktoré sa dožilo aspoň 28 dní, bolo zverené do výchovy otca na základe právoplatného rozhodnutia súdu.“.
5.
V § 3 ods. 1 písm. b) sa nad slovo „pobyt“ umiestňuje odkaz 3a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a)
§ 3 až 7 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

§ 34 až 42 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 3 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Oprávnená osoba, ktorej sa narodilo dieťa v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, má nárok na príspevok, ak bola pred narodením dieťaťa najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov povinne verejne zdravotne poistená alebo dobrovoľne verejne zdravotne poistená v Slovenskej republike.3b)“.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3b znie:
„3b)
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 3 ods. 4 a 5 sa slová „v § 2 písm. a)“ nahrádzajú slovami „v § 2 ods. 1 písm. a)“.
8.
Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠3a
Nárok na príplatok k príspevku
(1)
Podmienky nároku na príplatok k príspevku sú:
a)
splnenie podmienok nároku na príspevok podľa § 3 a
b)
narodenie prvého dieťaťa, ktoré sa dožilo aspoň 28 dní.
(2)
Nárok na príplatok k príspevku na to isté dieťa vzniká iba raz. Ak sa matke pri prvom pôrode súčasne narodí viac detí, nárok na príplatok k príspevku vzniká na každé dieťa, ktoré sa dožilo aspoň 28 dní.
(3)
Nárok na príplatok k príspevku nevzniká maloletej matke, ktorá nemá priznané rodičovské práva a povinnosti podľa osobitného predpisu.5a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a)
§ 29 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z.“.
9.
Nadpis § 4 znie:
„Výška príspevku a výška príplatku k príspevku“.
10.
V § 4 ods. 2 sa slová „28 dní“ nahrádzajú slovami „aspoň 28 dní“.
11.
V § 4 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Príplatok k príspevku je 11 000 Sk.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
12.
V § 4 ods. 4 sa slová „Sumu podľa odseku 1“ nahrádzajú slovami „Sumy podľa odsekov 1 a 3“.
13.
V § 6 ods. 1 písm. a) sa slová „v § 1 ods. 3“ nahrádzajú slovami „v § 1 ods. 4“ a slová „v § 1 ods. 3 písm. b)“ sa nahrádzajú slovami „v § 1 ods. 4 písm. b)“.
14.
V § 6 ods. 1 písm. c) sa nad slovo „pobyt“ umiestňuje odkaz 3a.
15.
Nadpis § 8 znie:
„Uplatnenie nároku na príspevok, na príplatok k príspevku a na príspevok rodičom“.
16.
V § 8 odsek 1 znie:
„(1)
Oprávnená osoba si uplatňuje nárok na príspevok, nárok na príplatok k príspevku a nárok na príspevok rodičom na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta jej trvalého pobytu (ďalej len „platiteľ”) podaním písomnej žiadosti. Žiadosť o príspevok, žiadosť o príplatok k príspevku a žiadosť o príspevok rodičom musí obsahovať osobné údaje, a to meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a rodné číslo oprávnenej osoby a dieťaťa. Platiteľ osobné údaje oprávnenej osoby a dieťaťa môže spracovávať a sprístupňovať len na účely príspevku, príplatku k príspevku a príspevku rodičom.“.
17.
V § 8 ods. 2 sa slová „§ 2 písm. a)10a)“ nahrádzajú slovami „§ 2 ods. 1 písm. a)10a)“ a v odseku 3 sa slová „v § 1 ods. 3“ nahrádzajú slovami „v § 1 ods. 4“.
18.
§ 9 a 10 vrátane nadpisov znejú:
㤠9
Rozhodovanie o nároku na príspevok, na príplatok k príspevku a na príspevok rodičom
(1)
Na konanie o nároku na príspevok, na príplatok k príspevku a na príspevok rodičom sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,11) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Platiteľ vyplatí príspevok, príplatok k príspevku a príspevok rodičom, ak oprávnená osoba spĺňa podmienky nároku na príspevok, podmienky nároku na príplatok k príspevku a podmienky nároku na príspevok rodičom podľa tohto zákona a ak si uplatní nárok na príspevok, na príplatok k príspevku a na príspevok rodičom podľa § 8. Ak oprávnená osoba, ktorá si uplatnila nárok na príspevok, na príplatok k príspevku a na príspevok rodičom podľa § 8, nespĺňa podmienky nároku, platiteľ vydá rozhodnutie o nevyplatení príspevku, rozhodnutie o nevyplatení príplatku k príspevku a rozhodnutie o nevyplatení príspevku rodičom. Splnenie podmienok nároku na príspevok rodičom sa zisťuje k tomu dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom a mesiacom dátumu narodenia detí uvedených v § 6 ods. 1 písm. a).
§ 10
Povinnosti oprávnenej osoby
Oprávnená osoba, ktorá si uplatňuje nárok na príspevok, oprávnená osoba, ktorá si uplatňuje nárok na príplatok k príspevku, a oprávnená osoba, ktorá si uplatňuje nárok na príspevok rodičom, je povinná preukázať splnenie podmienok nároku na príspevok, nároku na príplatok k príspevku a nároku na príspevok rodičom a na ich výplatu. Oprávnená osoba je povinná použiť príspevok, ktorý sa jej vyplatil, na účel uvedený v § 1 ods. 2, príplatok k príspevku, ktorý sa jej vyplatil, na účel uvedený v § 1 ods. 3 a príspevok rodičom, ktorý sa jej vyplatil, na účel uvedený v § 1 ods. 4.“.
19.
Nadpis § 11 znie:
„Výplata príspevku, výplata príplatku k príspevku a výplata príspevku rodičom“.
20.
V § 11 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Platiteľ vyplatí príplatok k príspevku najskôr po uplynutí aspoň 28 dní života dieťaťa a najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa táto skutočnosť preukázala.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
21.
V § 11 ods. 4 úvodnej vete sa za slová „rozhodnutie o výplate príspevku“ vkladá čiarka a slová „rozhodnutie o výplate príplatku k príspevku“ a v písmene a) sa za slová „použití príspevku“ vkladá čiarka a slová „o účelnom použití príplatku k príspevku“.
22.
V § 11 odsek 5 znie:
„(5)
Platiteľ vyplatí príspevok, príplatok k príspevku a príspevok rodičom oprávnenej osobe v hotovosti alebo príspevok, príplatok k príspevku a príspevok rodičom poukáže na žiadosť oprávnenej osoby na jej účet v banke v Slovenskej republike. Príspevok, príplatok k príspevku a príspevok rodičom sa nevyplácajú do cudziny.“.
23.
V § 11 sa vypúšťa odsek 6.
24.
Nadpis § 12 znie:
„Zvýšenie príspevku a príspevku rodičom a vrátenie príspevku, príplatku k príspevku a príspevku rodičom“.
25.
V § 12 odsek 2 znie:
„(2)
Ak oprávnená osoba svojím konaním spôsobila, že platiteľ vyplatil príspevok, príplatok k príspevku a príspevok rodičom neprávom, je povinná vrátiť príspevok, príplatok k príspevku a príspevok rodičom alebo jeho časť. Nárok na vrátenie príspevku, príplatku k príspevku a príspevku rodičom alebo jeho časti vyplateného neprávom zaniká uplynutím jedného roka odo dňa, keď platiteľ túto skutočnosť zistil, najneskôr však uplynutím troch rokov odo dňa neoprávnenej výplaty príspevku, príplatku k príspevku a príspevku rodičom.“.
26.
Nadpis § 13 znie:
„Zánik nároku na príspevok, na príplatok k príspevku a na príspevok rodičom“.
27.
V § 13 ods. 1 sa za slová „na príspevok“ vkladajú slová „a na príplatok k príspevku“.
28.
§ 14 vrátane nadpisu znie:
㤠14
Spolupráca pri poskytovaní príspevku, príplatku k príspevku a príspevku rodičom
Zdravotnícke zariadenia a ďalšie právnické osoby a fyzické osoby, ktoré plnia úlohy pri poskytovaní príspevku, príplatku k príspevku a príspevku rodičom alebo sú vecne príslušné na poskytovanie údajov potrebných na posúdenie nároku na príspevok, nároku na príplatok k príspevku a nároku na príspevok rodičom, sú povinné spolupracovať s platiteľom a bezplatne poskytovať v rozsahu svojej pôsobnosti informácie na vznik nároku na príspevok, nároku na príplatok k príspevku a nároku na príspevok rodičom a na ich výplatu.“.
29.
§ 15 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Nárok na príplatok k príspevku podľa § 3a nevzniká, ak sa dieťa narodilo pred 1. januárom 2007.“.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 453/2003 Z. z., zákonom č. 601/2003 Z. z., zákonom č. 471/2005 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2007.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.