689/2006 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

689
ZÁKON
zo 6. decembra 2006,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 523/2004 Z. z. a zákona č. 564/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 vrátane nadpisu znie:
㤠1
Úvodné ustanovenia
(1)
Tento zákon upravuje financovanie škôl, ktoré tvoria sústavu základných a stredných škôl,1) financovanie stredísk praktického vyučovania2) a financovanie školských zariadení4) zriadených krajskými školskými úradmi, ktoré sú zaradené do siete podľa osobitného predpisu5) (ďalej len „regionálne školstvo”).
(2)
V školách zriaďovaných podľa osobitných predpisov6) (ďalej len „štátna škola”) sa zo štátneho rozpočtu podľa tohto zákona
a)
zabezpečuje financovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, prevádzky, riešenia havarijných situácií, rekonštrukcií a modernizácií školských objektov a ich vybavenia,
b)
prispieva na financovanie rozvoja.
(3)
Zo štátneho rozpočtu sa zabezpečuje financovanie súkromných škôl a cirkevných škôl7) (ďalej len „neštátna škola”) rovnako ako pri štátnych školách (§ 4), ak tento zákon neustanovuje inak.
(4)
Zo štátneho rozpočtu sa prispieva na financovanie školských zariadení podľa osobitného predpisu10) v zriaďovateľskej pôsobnosti krajských školských úradov (ďalej len „štátne školské zariadenie”).
(5)
V neštátnych školách sa vzdelávanie a ďalšie služby môžu poskytovať za úhradu.12)
(6)
Tento zákon sa nevzťahuje na školy v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, školy v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a školy v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Tento zákon sa tiež nevzťahuje na základné umelecké školy zriaďované podľa osobitných predpisov,8) súkromné základné umelecké školy a cirkevné základné umelecké školy,7) školské zariadenia9) v pôsobnosti obcí a vyšších územných celkov a súkromné školské zariadenia a cirkevné školské zariadenia.11)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa.
2.
V § 2 ods. 2 úvodná veta znie: „Zdroje financovania neštátnych škôl sú:“.
3.
V § 3 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „a neštátnych školských zariadení“.
4.
V § 3 ods. 3 druhej vete sa za slovami „neštátnych škôl“ vypúšťa čiarka a slová „neštátnych základných umeleckých škôl a neštátnych školských zariadení“.
5.
V § 3 ods. 6 sa vypúšťajú slová „a zriaďovateľom neštátnych školských zariadení“.
6.
V § 4 ods. 5 druhej vete sa za slová „typu školy,“ vkladajú slová „zaradenia pedagogických zamestnancov do platových tried,“.
7.
§ 6 vrátane nadpisu znie:
㤠6
Financovanie neštátnych škôl
(1)
Pri financovaní neštátnych škôl, ktoré sa uskutočňuje z kapitoly ministerstva, sa postupuje podľa § 4. Neštátnym školám možno prideliť finančné prostriedky na kapitálové výdavky v rámci rozvojových projektov len na obstaranie hnuteľného majetku.
(2)
Podmienkou na pridelenie finančných prostriedkov podľa odseku 1 pre neštátnu školu na nasledujúci kalendárny rok je vypracovanie správy o hospodárení neštátnej školy za predchádzajúci rok, ak počas neho už pôsobila, podľa § 7 ods. 2 a 3 a jej predloženie podľa § 7 ods. 1 prostredníctvom zriaďovateľa krajskému školskému úradu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24 sa vypúšťa.
8.
V § 7 odsek 1 znie:
„(1)
Škola a školské zariadenie, ktoré sú právnické osoby, vypracúvajú správu o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok a predkladajú ju zriaďovateľovi. Zriaďovatelia predložia krajskému školskému úradu do 15. mája súhrnnú správu o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok za školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Prílohou súhrnnej správy podávanej zriaďovateľom neštátnej školy musia byť správy o hospodárení za školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Obsah a formu súhrnnej správy o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok oznámi ministerstvo zriaďovateľom do 31. januára.“.
9.
V § 7 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „neštátne základné umelecké školy a neštátne školské zariadenia“.
10.
V § 7 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
ďalšie údaje určené ministerstvom.“.
11.
V § 7 odsek 4 znie:
„(4)
Zriaďovatelia škôl24a) a zriaďovatelia neštátnych škôl sú povinní oznámiť každoročne do 30. septembra príslušnému krajskému školskému úradu počty žiakov škôl v ich zriaďovateľskej pôsobnosti podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka, očakávané počty žiakov škôl v ich zriaďovateľskej pôsobnosti v nasledujúcom školskom roku a ďalšie údaje potrebné na rozpis finančných prostriedkov z kapitoly ministerstva pre školy. Krajský školský úrad je povinný oznámiť tieto údaje za zriaďovateľov škôl,24a) zriaďovateľov neštátnych škôl a za školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstvu. Podrobnosti o požadovaných údajoch a forme ich poskytnutia oznámi ministerstvo zriaďovateľom každoročne do 31. augusta.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:
„24a)
§ 6 ods. 1 a § 9 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
12.
V § 7 odsek 8 znie:
„(8)
Celkový objem finančných prostriedkov na bežné výdavky vyčlenený na účely podľa § 4 ods. 12 až 16 a § 8a ods. 2 v kalendárnom roku je najviac 6 % z objemu finančných prostriedkov na bežné výdavky rozpočtované v kapitole ministerstva podľa § 3 ods. 2.“.
13.
V § 7 ods. 10 písm. g) sa slová „§ 9 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 8a ods. 1“.
14.
V § 8 odsek 2 znie:
„(2)
Ministerstvo pri výkone dohľadu sleduje najmä prehľadnosť financovania a kontroluje správnosť použitia metód a postupov pri financovaní štátnych škôl, neštátnych škôl a štátnych školských zariadení.“.
15.
Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý znie:
㤠8a
(1)
Zriaďovateľ štátnej školy pri prideľovaní finančných prostriedkov podľa § 4 ods. 1 dostane finančné prostriedky najmenej vo výške garantovaného minima. Garantované minimum sa určí tak, aby objem finančných prostriedkov na bežné výdavky pridelený v rámci normatívneho príspevku a garantovaného minima pripadajúci na jedného žiaka bol najmenej 95 % objemu pripadajúceho na jedného žiaka v rámci normatívneho príspevku a doplatku do garantovaného minima v predchádzajúcom kalendárnom roku, najviac však do výšky určenej ministerstvom na daný kalendárny rok.
(2)
V rozpočte ministerstva sa každoročne vyčleňuje v kapitole ministerstva rezerva, ktorá je určená na prechodné zmierňovanie rozdielov vyplývajúcich z uplatňovania tohto zákona. Ministerstvo môže v rámci dohodovacieho konania so zriaďovateľom na základe jeho žiadosti v odôvodnených prípadoch upraviť v rámci rezervy objem zriaďovateľovi pridelených finančných prostriedkov.“.
16.
V § 9 sa vypúšťajú odseky 4 a 5.
Čl. II
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z. a zákona č. 279/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 odsek 12 znie:
„(12)
Obec
a)
zostavuje plán investícií a rozpis finančných prostriedkov pridelených krajským školským úradom pre školy, ktorých je zriaďovateľom, a rozpis finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu30a) pre základné umelecké školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
b)
poskytuje na základe žiadosti zriaďovateľa z finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu30a) dotácie na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi cirkevnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľovi cirkevného školského zariadenia, zriaďovateľovi súkromnej základnej umeleckej školy a zriaďovateľovi súkromného školského zariadenia; zriaďovateľ cirkevnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľ cirkevného školského zariadenia, zriaďovateľ súkromnej základnej umeleckej školy a zriaďovateľ súkromného školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území obce, môže požiadať obec o dotáciu na dieťa alebo žiaka do 15 rokov veku na mzdy a prevádzku takých základných umeleckých škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom môže byť aj obec alebo krajský školský úrad.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30a znie:
„30a)
Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 171/2005 Z. z.“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 31 sa dopĺňa citácia: „Zákon č. 564/2004 Z. z. v znení zákona č. 171/2005 Z. z.“.
3.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 22, ktorý znie:
„(22)
Obec vykonáva finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa odseku 12 a kontroluje efektívnosť a účelnosť ich využitia.32)“.
4.
V § 9 odsek 12 znie:
„(12)
Samosprávny kraj
a)
zostavuje plán investícií a rozpis finančných prostriedkov pridelených krajským školským úradom pre školy, ktorých je zriaďovateľom, a rozpis finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu30a) pre základné umelecké školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
b)
poskytuje na základe žiadosti zriaďovateľa z finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu30a) dotácie na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi cirkevnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľovi cirkevného školského zariadenia, zriaďovateľovi súkromnej základnej umeleckej školy a zriaďovateľovi súkromného školského zariadenia; zriaďovateľ cirkevnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľ cirkevného školského zariadenia, zriaďovateľ súkromnej základnej umeleckej školy a zriaďovateľ súkromného školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území samosprávneho kraja, môže požiadať samosprávny kraj o dotáciu na žiaka nad 15 rokov veku na mzdy a prevádzku takých základných umeleckých škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom môže byť aj samosprávny kraj alebo krajský školský úrad.“.
5.
§ 9 sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:
„(17)
Samosprávny kraj vykonáva finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa odseku 12 a kontroluje efektívnosť a účelnosť ich využitia.32)“.
6.
V § 16 ods. 1 písmeno k) znie:
„k)
vyjadrenie obce, ak nie je zriaďovateľom; ak ide o základné umelecké školy53a) a školské zariadenia53b) na území obce pre deti a žiakov do 15 rokov veku, súhlas obce,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 53a a 53b znejú:
„53a)
§ 57a a 57b zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
53b)
§ 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 16 ods. 1 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:
„l)
súhlas samosprávneho kraja, ak ide o základné umelecké školy53a) a školské zariadenia53b) na území samosprávneho kraja pre žiakov nad 15 rokov veku,“.
Doterajšie písmená l) a m) sa označujú ako písmená m) a n).
8.
§ 19 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Škola, školské zariadenie, stredisko praktického vyučovania a pracovisko praktického vyučovania zriadené podľa tohto zákona môže vykonávať aj podnikateľskú činnosť.57a) Táto činnosť nesmie byť v rozpore s plnením ich poslania.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 57a znie:
„57a)
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
§ 2 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka.“.
9.
V § 38 ods. 2 a 3 sa slová „§ 16 ods. 1 písm. l)“ nahrádzajú slovami „§ 16 ods. 1 písm. m)“.
10.
Za § 39 sa vkladá § 39a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠39a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2007
(1)
Obec poskytne na roky 2007 až 2009 zriaďovateľovi podľa § 6 ods. 12 písm. b) finančné prostriedky najmenej vo výške 90 % objemu finančných prostriedkov vypočítaných podľa osobitného predpisu.85)
(2)
Samosprávny kraj poskytne na roky 2007 až 2009 zriaďovateľovi podľa § 9 ods. 12 písm. b) finančné prostriedky najmenej vo výške 90 % objemu finančných prostriedkov pripadajúcich na žiaka základnej umeleckej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja alebo najmenej vo výške 90 % finančných prostriedkov vypočítaných podľa osobitného predpisu,85) ak nemá zriadenú základnú umeleckú školu alebo nezriaďuje školské zariadenie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.
(3)
O žiadostiach o zaradení do siete alebo vyradení zo siete, ktoré boli podané a o ktorých sa právoplatne nerozhodlo do dňa účinnosti tohto zákona, sa rozhoduje podľa doterajších predpisov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 85 znie:
„85)
§ 2 ods. 1 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.“.
Čl. III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2007.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.