86/2006 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

86
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 1. februára 2006,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 417/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na plavidlá určené na rekreačné účely
Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 417/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na plavidlá určené na rekreačné účely sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 odsek 4 znie:
„(4)
Ak výrobca alebo jeho splnomocnenec vyhlási podľa prílohy č. 15 tretieho bodu, že vnútorný motor a hnací kormový motor bez zabudovaného výfukového systému alebo schválený typ motora podľa osobitného predpisu,2a) alebo schválený typ motora podľa osobitného predpisu2b) spĺňajú požiadavky tohto nariadenia vlády na výfukové emisie, ak sú namontované na rekreačné plavidlo alebo na vodný skúter podľa pokynov dodaných výrobcom, nesmie sa zakázať alebo obmedziť uvedenie rekreačného plavidla na trh alebo do prevádzky alebo brániť jeho uvedeniu na trh alebo do prevádzky.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2a a 2b znejú:
„2a)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 584/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú opatrenia na zníženie emisií zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných pojazdných strojoch.
2b)
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z. z. o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 4 odsek 6 znie:
„(6)
Ak rekreačné plavidlo podlieha aj iným technickým predpisom, ktoré upravujú používanie označenia CE, potom toto označenie znamená, že výrobok spĺňa aj ustanovenia týchto technických predpisov. Ak výrobca uplatňuje len niektoré technické predpisy, musí ich vyšpecifikovať v priložených dokumentoch a v tomto prípade označenie CE znamená, že rekreačné plavidlo spĺňa len ustanovenia týchto technických predpisov.“.
3.
V prílohe č. 1 písm. A prvom bode písmeno D znie:
„D. Plavba v chránených vodách – plavba v chránených pobrežných vodách, malých zálivoch, na malých jazerách, riekach a kanáloch, kde sila vetra môže dosiahnuť hodnotu 4 (Beaufortovej stupnice) a charakteristická výška vlny dosahuje 0,3 m, pričom môžu vznikať aj vlny s najvyššou výškou 0,5 m, ktorá je spôsobená napríklad prechádzajúcimi plavidlami.“.
4.
Príloha č. 8 sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4.
V rámci posúdenia zhody výfukových emisií podľa požiadaviek tohto nariadenia vlády, ak výrobca nepoužíva systém kvality opísaný v prílohe č. 12, notifikovaná osoba, ktorú si vyberie výrobca, môže vykonať alebo dať vykonať náhodné kontroly výroby. Ak je úroveň kvality neuspokojivá alebo ak notifikovaná osoba považuje za potrebné overiť platnosť údajov predložených výrobcom, použije tento postup:
Motor sa vyberie zo série a podrobí sa skúškam opísaným v prílohe č. 1 písm. B. Preskúšaný motor sa úplne alebo čiastočne zabehne podľa špecifikácií výrobcu. Ak špecifické výfukové emisie motora vybratého zo série presiahnu limity podľa prílohy č. 1 písm. B, môže výrobca požiadať, aby sa merania urobili na vzorke motorov vybratých zo série, v ktorej sa nachádza aj pôvodne vybratý motor. Na zabezpečenie zhody vzorky motorov definovaných vyššie s požiadavkami tohto nariadenia vlády sa použije štatistická metóda opísaná v prílohe č. 17.“.
5.
V prílohe č. 10 sa v bode 5.3 na konci pripája táto veta: „Na posúdenie zhody s požiadavkami na výfukové emisie sa použije postup uvedený v prílohe č. 17.“.
6.
V prílohe č. 14 sa prvý bod dopĺňa pod bodom 1a, ktorý znie:
„1a.
Notifikovaná osoba musí byť nezávislá a nesmie byť kontrolovaná výrobcami alebo dodávateľmi.“.
7.
Príloha č. 18 znie:
„Príloha č. 18 k nariadeniu vlády č. 417/2004 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/25/ES zo 16. júna 1994 o aproximácii zákonov, iných predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa rekreačných plavidiel (Ú. v. ES L 164, 30. 6. 1994) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/44/ES zo 16. júna 2003 (Ú. v. EÚ L 214, 26. 8. 2003) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1882/2003/ES z 29. septembra 2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. marca 2006.
Mikuláš Dzurinda v. r.