105/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.03.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

105
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. februára 2007 bol v Pekingu podpísaný Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva Čínskej ľudovej republiky v oblasti školstva na roky 2007 – 2010.
Program nadobudol platnosť 5. februára 2007 v súlade s článkom 8.
Do textu programu možno nahliadnuť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.