106/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.03.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

106
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 2. októbra 1992 bol v Štrasburgu prijatý Európsky dohovor o filmovej koprodukcii.
V mene Slovenskej republiky bol dohovor podpísaný 5. októbra 1993.
Národná rada Slovenskej republiky s dohovorom vyslovila súhlas svojím uznesením č. 388 z 2. februára 1994. Ratifikačná listina bola uložená 23. januára 1995 u generálneho tajomníka Rady Európy, depozitára dohovoru.
Dohovor nadobudol platnosť 1. apríla 1994 v súlade s článkom 17 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 1. mája 1995 v súlade s článkom 17 ods. 2.
K oznámeniu č. 106/2007 Z. z.
EURÓPSKY DOHOVOR o filmovej koprodukcii
Štrasburg 2. októbra 1992
(Séria európskych zmlúv č. 147)
Preambula
Členské štáty Rady Európy a ostatné štáty, ktoré sú zmluvnými stranami Európskeho kultúrneho dohovoru, signatári tohto dohovoru,
majúc na zreteli, že cieľom Rady Európy je dosiahnuť užšiu jednotu medzi jej členmi, najmä na účely zachovávania a šírenia ideálov a princípov, ktoré sú ich spoločným dedičstvom,
majúc na zreteli, že sloboda tvorby a sloboda prejavu sú základnými prvkami týchto princípov,
majúc na zreteli, že jedným z cieľov Európskeho kultúrneho dohovoru je ochrana rozmanitosti kultúr jednotlivých európskych krajín,
majúc na zreteli, že filmovú koprodukciu ako nástroj tvorby a vyjadrovania kultúrnej rozmanitosti v európskom meradle treba posilniť,
odhodlané rozvíjať tieto princípy a pripomínajúc odporúčania Výboru ministrov o filme a audiovízii, najmä však Odporúčanie č. R (86) 3 o podpore audiovizuálnej produkcie v Európe,
uznávajúc, že vytvorenie Európskeho fondu na podporu koprodukcie a šírenia filmových a audiovizuálnych diel Eurimages zodpovedá úsiliu o podporu európskej filmovej koprodukcie a bolo novým impulzom na rozvoj filmovej koprodukcie v Európe,
rozhodnuté dosiahnuť tento kultúrny cieľ spoločným úsilím o zvýšenie produkcie a definovanie vhodných pravidiel pre všetky európske mnohostranné filmové koprodukcie,
majúc na zreteli, že prijatie spoločných pravidiel povedie k zmierneniu obmedzení a prispeje k európskej spolupráci v oblasti filmovej koprodukcie,
dohodli sa takto:
KAPITOLA I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Cieľ dohovoru
Zmluvné strany tohto dohovoru sa zaväzujú podporovať rozvíjanie európskej filmovej koprodukcie v súlade s nasledujúcimi ustanoveniami.
Článok 2
Oblasť pôsobenia
(1)
Tento dohovor upravuje vzťahy medzi zmluvnými stranami v oblasti mnohostranných koprodukcií vzniknutých na území zmluvných strán.
(2)
Tento dohovor sa vzťahuje
a)
na koprodukcie združujúce najmenej troch koproducentov so sídlom najmenej v troch rôznych zmluvných stranách tohto dohovoru a
b)
na koprodukcie združujúce najmenej troch koproducentov so sídlom v troch rôznych zmluvných stranách tohto dohovoru a jedného koproducenta alebo viacerých koproducentov, ktorí nemajú sídlo v týchto zmluvných stranách. Celkový vklad koproducentov, ktorí nemajú sídlo v zmluvných stranách tohto dohovoru, nesmie prekročiť 30 % celkových nákladov na produkciu.
V každom prípade možno tento dohovor použiť len za podmienky, že dielo vyrobené v koprodukcii zodpovedá definícii európskeho filmového diela podľa článku 3 písm. c).
(3)
Ustanovenia dvojstranných zmlúv uzavretých medzi zmluvnými stranami tohto dohovoru zostávajú v platnosti pre dvojstranné koprodukcie.
V prípade mnohostranných koprodukcií majú ustanovenia tohto dohovoru vyššiu právnu silu ako dvojstranné zmluvy uzavreté medzi zmluvnými stranami tohto dohovoru. Ustanovenia týkajúce sa dvojstranných koprodukcií zostávajú v platnosti, ak nie sú v rozpore s ustanoveniami tohto dohovoru.
(4)
Ak nie je uzavretá žiadna dohoda upravujúca dvojstranné koprodukčné vzťahy medzi dvoma zmluvnými stranami tohto dohovoru, vzťahuje sa tento dohovor aj na dvojstranné koprodukcie, ak niektorá z dotknutých zmluvných strán neuplatnila výhradu podľa podmienok článku 20.
Článok 3
Definície
Na účely tohto dohovoru:
a)
pojem „filmové dielo“ označuje dielo akejkoľvek dĺžky a na akomkoľvek nosiči, najmä filmové dielo hrané, animované a dokumentárne, ktoré vyhovuje ustanoveniam vzťahujúcim sa na filmový priemysel platným v každej z dotknutých zmluvných strán a ktoré je určené na premietanie v kinosálach,
b)
pojem „koproducenti“ označuje filmové produkčné spoločnosti alebo producentov so sídlom v zmluvných stranách tohto dohovoru viazaných koprodukčnou zmluvou,
c)
pojem „európske filmové dielo“ označuje filmové dielo zodpovedajúce podmienkam podľa prílohy II, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dohovoru,
d)
pojem „mnohostranná koprodukcia“ znamená filmové dielo vyrobené najmenej troma koproducentmi, ako sú definovaní v článku 2 ods. 2 tohto dohovoru.
KAPITOLA II
PRAVIDLÁ PRE KOPRODUKCIU
Článok 4
Zrovnoprávnenie s národnou filmovou tvorbou
(1)
Európske filmové diela vyrobené v mnohostrannej koprodukcii, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor, majú plné právo na výhody priznávané národným filmom v súlade s ustanoveniami zákonov a iných právnych predpisov platných v každej zo zmluvných strán tohto dohovoru, ktorá sa zúčastňuje na danej koprodukcii.
(2)
Výhody priznáva každému koproducentovi tá zmluvná strana, v ktorej má koproducent sídlo, a to za podmienok a obmedzení vyplývajúcich zo zákonov a iných právnych predpisov tejto zmluvnej strany a v súlade s ustanoveniami tohto dohovoru.
Článok 5
Podmienky na priznanie štatútu koprodukcie
(1)
Každá koprodukcia filmového diela podlieha schváleniu kompetentných orgánov strán, v ktorých majú koproducenti sídlo, po vzájomnej konzultácii a podľa podmienok uvedených v prílohe I. Uvedená príloha je neoddeliteľnou súčasťou tohto dohovoru.
(2)
Žiadosti o priznanie štatútu koprodukcie sa podávajú na schválenie kompetentným orgánom podľa postupu pri predkladaní žiadostí uvedeného v prílohe I. Toto schválenie je konečné s výnimkou prípadu nedodržania pôvodných záväzkov umeleckého, ekonomického a technického charakteru.
(3)
Projektom zjavne pornografického charakteru, ako aj takým projektom, ktoré schvaľujú násilie alebo ktoré otvorene urážajú ľudskú dôstojnosť, nemožno priznať štatút koprodukcie.
(4)
Výhody vyplývajúce zo štatútu koprodukcie sa priznávajú koproducentom, u ktorých sú predpoklady, že majú primerané technické a finančné prostriedky, ako aj dostatočnú odbornú kvalifikáciu.
(5)
Každý zmluvný štát uvedie kompetentné orgány podľa odseku 2 tohto článku vyhlásením pri podpisovaní alebo pri odovzdávaní ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo pristúpení. Toto vyhlásenie možno neskôr kedykoľvek zmeniť.
Článok 6
Vzájomný pomer vkladov koproducentov
(1)
V prípade mnohostrannej koprodukcie nesmie byť najmenší podiel koproducenta menší ako 10 % a najväčší podiel koproducenta nesmie byť väčší ako 70 % celkových nákladov na výrobu filmového diela. Ak je najmenší podiel koproducenta menší ako 20 %, môže príslušná zmluvná strana prijať opatrenia na obmedzenie alebo na zamedzenie prístupu k národným mechanizmom na podporu produkcie.
(2)
V prípade, ak tento dohovor nahrádza dvojstrannú dohodu medzi stranami podľa podmienok článku 2 ods. 4, najmenší podiel koproducenta nesmie byť menší ako 20 % a najväčší podiel koproducenta nesmie byť väčší ako 80 % celkových nákladov na výrobu filmového diela.
Článok 7
Práva koproducentov
(1)
Koprodukčná zmluva musí zaručovať každému koproducentovi spoluvlastníctvo originálneho obrazového aj zvukového negatívu. V zmluve bude ustanovenie o uložení originálneho negatívu na mieste určenom spoločnou dohodou koproducentov a o zaručení ich voľného prístupu k nemu.
(2)
Koprodukčná zmluva musí pre každého koproducenta zaručovať aj právo na internegatív alebo na akýkoľvek iný nosič umožňujúci vyhotovenie kópie diela v jeho pôvodnej kvalite.
Článok 8
Technická a umelecká účasť
(1)
Vklad každého z koproducentov musí zahŕňať skutočnú technickú a umeleckú účasť. V zásade a pri dodržiavaní medzinárodných záväzkov, ktorými sú zmluvné strany viazané, vklad koproducentov prostredníctvom tvorivých pracovníkov, technického štábu, umelcov, interpretov, ako aj prostredníctvom materiálneho vybavenia musí byť primeraný podielu ich investície na celkových nákladoch diela.
(2)
S výnimkou medzinárodných záväzkov zmluvných strán a požiadaviek scenára technický štáb a výrobný štáb musia byť zostavené z osôb so štátnou príslušnosťou k štátom, ktoré sú partnermi na koprodukcii, a dokončovacie práce (postprodukcia) musia byť v zásade realizované v týchto štátoch.
Článok 9
Finančné koprodukcie
(1)
Bez ohľadu na ustanovenie článku 8 a v súlade s osobitnými ustanoveniami a obmedzeniami ustanovenými v zákonoch a v iných právnych predpisoch platných v zmluvných stranách možno koprodukciám priznať štatút koprodukcie podľa tohto dohovoru, ak spĺňajú tieto podmienky:
a)
zahŕňajú jeden menšinový podiel alebo viac menšinových podielov koproducentov, ktoré môžu mať v súlade s koprodukčnou zmluvou iba charakter finančného vkladu, pričom celkový národný podiel nemôže byť menší ako 10 % ani väčší ako 25 % celkových nákladov na výrobu diela,
b)
zahŕňajú väčšinového koproducenta so skutočným technickým aj umeleckým podielom spĺňajúceho podmienky na uznanie filmového diela v jeho krajine ako národného diela,
c)
prispievajú k posilneniu európskej identity a
d)
sú predmetom koprodukčných zmlúv obsahujúcich ustanovenia o rozdelení príjmov.
(2)
Štatút koprodukcie sa prizná finančným koprodukciám až po udelení súhlasu, ktorý pre každý jednotlivý prípad udeľujú kompetentné orgány, prihliadajúc najmä na ustanovenia článku 10 tohto dohovoru.
Článok 10
Všeobecná rovnováha spolupráce
(1)
Pri spolupráci v oblasti kinematografie medzi zmluvnými stranami je potrebné zachovávať všeobecnú rovnováhu, a to tak z hľadiska celkovej výšky investícií, ako aj z hľadiska umeleckej a technickej spoluúčasti na filmových dielach vyrábaných v koprodukcii.
(2)
Ak niektorá zmluvná strana po primeranej dobe zistí nedostatky vo svojich koprodukčných vzťahoch s jednou zmluvnou stranou alebo s viacerými zmluvnými stranami, môže z dôvodu zachovania svojej kultúrnej identity podmieniť svoj súhlas s ďalšou koprodukciou obnovením rovnováhy svojich filmových vzťahov s touto zmluvnou stranou alebo s týmito zmluvnými stranami.
Článok 11
Vstup a pobyt
V súlade s platnými zákonmi, inými právnymi predpismi a s medzinárodnými záväzkami uľahčí každá zo zmluvných strán technickým a umeleckým pracovníkom z ostatných zmluvných strán podieľajúcich sa na koprodukcii vstup a pobyt, ako aj udelenie povolenia na prácu na svojom území. Podobne každá zmluvná strana umožní dočasný dovoz a spätný vývoz zariadení potrebných na výrobu a na distribúciu filmových diel realizovaných podľa tohto dohovoru.
Článok 12
Uvedenie koprodukčných štátov
(1)
Filmové diela vyrobené v koprodukcii musia byť prezentované s uvedením koprodukčných štátov.
(2)
Názvy štátov musia byť zreteľne uvedené v úvodných alebo záverečných titulkoch filmového diela, v reklame filmového diela a na propagačných materiáloch k filmovému dielu, ako aj pri jeho verejnom uvádzaní.
Článok 13
Vývoz
Ak sa dielo vyrobené v koprodukcii vyváža do krajiny, v ktorej je dovoz filmových diel viazaný kvótami, a ak niektorá z koprodukčných zmluvných strán nemá právo na voľný vstup svojich filmových diel do krajiny dovozcu:
a)
filmové dielo sa v zásade započíta do kvóty tej krajiny, ktorá má väčšinový podiel,
b)
v prípade filmového diela, na ktorom majú jednotlivé krajiny rovnaký podiel, filmové dielo sa započíta do kvóty tej krajiny, ktorá má najlepšie možnosti vývozu do krajiny dovozcu,
c)
ak nie je možné použiť ustanovenia podľa písmen a) a b), filmové dielo sa započíta do kvóty tej zmluvnej strany, ktorá zabezpečila režiséra.
Článok 14
Jazyky
Pri priznávaní štatútu koprodukcie kompetentný orgán zmluvnej strany môže od koproducenta so sídlom na jej území vyžadovať konečnú verziu filmového diela v jednom z jazykov tejto zmluvnej strany.
Článok 15
Festivaly
Ak koproducenti nerozhodnú inak, koprodukčné filmové diela uvádza na medzinárodných festivaloch tá zmluvná strana, v ktorej má sídlo väčšinový koproducent, alebo ak je finančná účasť rovnaká, zmluvná strana, ktorá zabezpečila režiséra.
KAPITOLA III
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 16
Podpísanie, ratifikácia, prijatie, schválenie
(1)
Tento dohovor je otvorený na podpis členským štátom Rady Európy a ďalším štátom, ktoré sú zmluvnými stranami Európskeho kultúrneho dohovoru, pričom svoj súhlas byť ním viazané môžu vyjadriť
a)
podpisom bez výhrady ratifikácie, prijatia alebo schválenia alebo
b)
podpisom s výhradou ratifikácie, prijatia alebo schválenia, po ktorom bude nasledovať ratifikácia, prijatie alebo schválenie.
(2)
Ratifikačné listiny, listiny o prijatí alebo schválení budú uložené u generálneho tajomníka Rady Európy.
Článok 17
Nadobudnutie platnosti
(1)
Dohovor nadobudne platnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí troch mesiacov odo dňa, keď päť štátov, z toho najmenej štyri členské štáty Rady Európy, vyjadrí v súlade s ustanoveniami článku 16 súhlas s tým, že budú viazané týmto dohovorom.
(2)
Pre každý signatársky štát, ktorý vyjadrí neskôr svoj súhlas byť viazaný týmto dohovorom, dohovor nadobudne platnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí troch mesiacov odo dňa podpisu alebo uloženia ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo o schválení.
Článok 18
Prístup nečlenských štátov
(1)
Po nadobudnutí platnosti tohto dohovoru môže Výbor ministrov Rady Európy rozhodnutím väčšiny podľa článku 20 písm. d) Štatútu Rady Európy a jednomyseľným rozhodnutím zástupcov zmluvných štátov s právom zasadať vo Výbore ministrov vyzvať ktorýkoľvek európsky štát, ktorý nie je členom Rady Európy, ako aj Európske hospodárske spoločenstvo, aby pristúpili k tomuto dohovoru.
(2)
Pre každý pristupujúci štát alebo pre Európske hospodárske spoločenstvo v prípade prístupu dohovor nadobudne platnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po období troch mesiacov odo dňa uloženia listiny o pristúpení u generálneho tajomníka Rady Európy.
Článok 19
Územná klauzula
(1)
Každý štát môže pri podpise alebo pri ukladaní listiny o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení vymedziť územie alebo územia, na ktoré sa bude tento dohovor vzťahovať.
(2)
Každá zmluvná strana môže kedykoľvek neskôr vyhlásením adresovaným generálnemu tajomníkovi Rady Európy rozšíriť pôsobnosť tohto dohovoru na ktorékoľvek iné územie vymedzené v tomto vyhlásení. Vo vzťahu k takémuto územiu dohovor nadobudne platnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí troch mesiacov odo dňa, keď generálny tajomník vyhlásenie dostal.
(3)
Každé vyhlásenie podľa odsekov 1 a 2 pre ktorékoľvek územie vymedzené v tomto vyhlásení bude možné odvolať zaslaním oznámenia generálnemu tajomníkovi. Toto odvolanie nadobudne platnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí troch mesiacov odo dňa, keď generálny tajomník oznámenie dostal.
Článok 20
Výhrady
(1)
Každý štát môže pri podpise alebo pri ukladaní svojej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo pristúpení vyhlásiť, že článok 2 ods. 4 sa nevzťahuje na jeho dvojstranné koprodukčné vzťahy s jednou zmluvnou stranou alebo s viacerými zmluvnými stranami. Okrem toho si môže vyhradiť právo stanoviť maximálny celkový národný podiel na koprodukcii inak, ako je uvedené v článku 9 ods. 1 písm. a). Žiadne iné výhrady nie sú prípustné.
(2)
Každá zmluvná strana, ktorá uplatnila výhradu podľa predchádzajúceho odseku, ju môže úplne alebo čiastočne odvolať zaslaním oznámenia generálnemu tajomníkovi Rady Európy. Odvolanie nadobudne platnosť dňom, keď generálny tajomník oznámenie dostal.
Článok 21
Vypovedanie
(1)
Každá zmluvná strana môže dohovor kedykoľvek vypovedať oznámením adresovaným generálnemu tajomníkovi Rady Európy.
(2)
Táto výpoveď nadobudne platnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa, keď generálny tajomník takéto oznámenie dostal.
Článok 22
Oznámenia
Generálny tajomník Rady Európy oznámi členským štátom Rady, ako aj každému štátu a Európskemu hospodárskemu spoločenstvu, ktoré k tomuto dohovoru pristúpili alebo boli vyzvané, aby tak urobili,
a)
každé podpísanie,
b)
uloženie každej listiny o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení,
c)
každý dátum o nadobudnutí platnosti tohto dohovoru v súlade s článkami 17, 18 a 19,
d)
každé vyhlásenie urobené v súlade s článkom 5 ods. 5,
e)
každé vypovedanie oznámené v súlade s článkom 21,
f)
každý iný úkon, oznámenie alebo správu súvisiacu s týmto dohovorom.
Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali tento dohovor.
Dané v Štrasburgu 2. októbra 1992 v jazyku francúzskom a anglickom, pričom obe znenia sú rovnako autentické, v jednom exemplári, ktorý bude uložený v archíve Rady Európy. Generálny tajomník Rady Európy zašle overenú kópiu každému zo štátov uvedených v článku 16 ods. 1, ako aj každému štátu a Európskemu hospodárskemu spoločenstvu, ktoré boli vyzvané, aby k tomuto dohovoru pristúpili.
PRÍLOHA I
Postup pri predkladaní žiadostí
Na to, aby mohli využívať ustanovenia tohto dohovoru, musia koproducenti so sídlom v zmluvných stranách tohto dohovoru dva mesiace pred začiatkom nakrúcania predložiť žiadosť o priznanie štatútu koprodukcie a priložiť k nej uvedené doklady. Tie musia byť doručené kompetentným orgánom v dostatočnom počte, aby ich bolo možné postúpiť orgánom ostatných zmluvných strán najneskôr mesiac pred začiatkom nakrúcania:
– kópia zmluvy o získaní autorských práv alebo iný doklad preukazujúci nadobudnutie autorských práv na ekonomické využívanie diela,
– podrobný scenár,
– zoznam technických a umeleckých vkladov zúčastnených krajín,
– predpokladaný rozpočet a podrobný finančný plán,
– realizačný plán filmového diela,
– koprodukčná zmluva uzatvorená medzi koproducentmi. Táto zmluva musí obsahovať ustanovenia o rozdelení príjmov alebo trhov medzi koproducentmi.
Žiadosť a ďalšie doklady sa predložia podľa možnosti v jazyku kompetentných orgánov, ktorým sa predkladajú.
Národné kompetentné orgány si navzájom odovzdajú takto zostavenú dokumentáciu ihneď po jej prevzatí. Kompetentné orgány zmluvnej strany, ktorá má menšinovú finančnú účasť, udelia svoj súhlas až po získaní vyjadrenia orgánov tej zmluvnej strany, ktorá má väčšinovú finančnú účasť.
PRÍLOHA II
1.
Filmové dielo sa považuje za európske podľa článku 3 písm. c), ak obsahuje európske prvky predstavujúce najmenej 15 bodov z celkového počtu 19 bodov podľa kritérií uvedených v nasledujúcej stupnici.
2.
So zreteľom na požiadavky scenára kompetentné orgány môžu po vzájomnej dohode, ak sa domnievajú, že dielo vyjadruje prinajmenšom európsku identitu, priznať štatút koprodukcie aj dielu, ktoré dosiahne nižší počet bodov než bežne požadovaných 15 bodov.
Európske prvky Body hodnotenia
Autorské obsadenie
Režisér
Autor scenára
Hudobný skladateľ
3
3
1
7
Herecké obsadenie
Prvá hlavná úloha
Druhá hlavná úloha
Tretia (hlavná alebo vedľajšia) úloha
3
2
1
6
Technické obsadenie a výrobný štáb
Kamera
Zvuk
Strih
Vedúci výpravy alebo kostýmový výtvarník
Štúdio alebo miesto nakrúcania
Miesto postprodukcie
1
1
1
1
1
1
6
Poznámky:
a)
Prvé, druhé a tretie úlohy sa určujú pomerne podľa počtu dní nakrúcania.
b)
Pokiaľ ide o článok 8, pojem „umelecký“ sa vzťahuje na „autorské obsadenie“ a na „herecké obsadenie“, pojem „technický“ sa vzťahuje na „technické obsadenie a výrobný štáb“.