108/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.2007 do 31.07.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

108
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 28. februára 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 538/2006 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 538/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 sa odsek 8 dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3.
uvádzať do obehu kozmetické výrobky, ak ich zložky, kombinácia zložiek alebo ich konečné zloženie sa na účely splnenia požiadaviek tohto nariadenia vlády testovali na zvieratách podľa § 15 ods. 1 písm. b).“.
2.
V § 15 ods. 5 sa slová „na výrobu“ nahrádzajú slovami „zodpovedná za výrobu“.
3.
V § 15 ods. 6 sa slová „na dovoz“ nahrádzajú slovami „zodpovedná za dovoz“.
4.
V prílohe č. 2 referenčné číslo 419 znie:
„419.
Materiál skupiny 1 a 2 uvedený v článkoch 4 a 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 z 3. októbra 2002, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených pre ľudskú spotrebu v platnom znení a z neho získané zložky“.
5.
Príloha č. 10 sa dopĺňa kódmi 26 a 27, ktoré znejú:
„26 Bulharsko
27 Rumunsko“.
6.
V prílohe č. 12 šiestom bode sa slová „na výrobu“ nahrádzajú slovami „zodpovednej za výrobu“ a za slovo „alebo“ sa vkladajú slová „odborne spôsobilej osoby zodpovednej za“.
7.
Príloha č. 17 sa dopĺňa bodmi 51 a 52, ktoré znejú:
„51.
Smernica Komisie 2006/78/ES z 29. septembra 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 76/768/EHS týkajúca sa kozmetických výrobkov s cieľom prispôsobiť technickému pokroku jej prílohu II (Ú. v. EÚ L 271, 30. 9. 2006).
52.
Smernica Komisie 2006/81/ES z 23. októbra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravuje smernica 95/17/ES, pokiaľ ide o neuvedenie jednej alebo viacerých zložiek v zozname, ktrorým sa označujú kozmetické výrobky, a smernica 2005/78/ES, pokiaľ ide o opatrenia, ktoré treba prijať proti emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok z motorov určených na používanie vo vozidlách (Ú. v. EÚ L 362, 20. 12. 2006).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. marca 2007.
Robert Fico v. r.