111/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2007 do 31.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

111
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 28. februára 2007,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 164/1997 Z. z. o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa § 130 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 164/1997 Z. z. o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 odsek 2 znie:
„(2)
Lekársku prehliadku žiadateľa vykoná a závery o nej vydá lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre dospelých, alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast (ďalej len „lekár").1a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
§ 8 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 2 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Minimálna úroveň fyzických a duševných schopností na vedenie motorového vozidla je uvedená v prílohe č. 1.
(2)
Na účely tejto vyhlášky patria do
a)
skupiny 1
žiadatelia a vodiči skupiny A, B a B + E a AM a podskupiny A1 a B1,
b)
skupiny 2
1.
vodiči skupiny A, B a B + E a AM a podskupiny A1 a B1, ktorí vykonávajú činnosť vedenia vozidla v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu ako svoju hlavnú činnosť, a vodiči, u ktorých vedenie vozidla je predmetom samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu1b) (ďalej len „vodiči z povolania"),
2.
vodiči skupiny A, B a B + E a AM a podskupiny A1 a B1 vozidla s oprávnením na vedenie vozidla s právom prednostnej jazdy,
3.
žiadatelia a držitelia osvedčenia pre učiteľov vodičov pre výcvik vo vedení motorových vozidiel podľa osobitného predpisu,1c)
4.
žiadatelia a vodiči skupiny C, C + E, D, D + E a T a podskupiny C1, C1 + E, D1 a D1 + E.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1b a 1c znejú:
„1b)
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
1c)
Zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
§ 3 znie:
㤠3
(1)
Závery lekárskej prehliadky zaznamená lekár do zdravotnej dokumentácie žiadateľa a do tlačiva o lekárskej prehliadke žiadateľa1d) alebo do tlačiva o lekárskej prehliadke vodiča,1e) ktorých vzory sú uvedené v prílohe č. 3. Lekár určí aj termín nasledujúcej pravidelnej lekárskej prehliadky.
(2)
Ak sa lekárskou prehliadkou nezistí poškodenie zdravia, pre ktoré by žiadateľ nemohol viesť motorové vozidlo určitej skupiny alebo podskupiny,1f) lekár v záveroch uvedie, že žiadateľ je zdravotne spôsobilý viesť motorové vozidlo tejto skupiny.
(3)
Ak sa lekárskou prehliadkou zistí poškodenie zdravia, pre ktoré žiadateľ nie je schopný viesť motorové vozidlo skupiny alebo podskupiny,1f) lekár v záveroch uvedie, že žiadateľ nie je zdravotne spôsobilý viesť motorové vozidlo tejto skupiny.
(4)
Ak sa lekárskou prehliadkou zistí poškodenie zdravia, pre ktoré možno žiadateľa uznať len za čiastočne zdravotne spôsobilého viesť motorové vozidlo určitej skupiny alebo podskupiny,1f) lekár navrhne obmedzenie vodičského oprávnenia1f) tak, aby zodpovedalo zdravotnej spôsobilosti žiadateľa.
(5)
Návrh na obmedzenia vodičského oprávnenia podľa odseku 4 sa zaznamená prostredníctvom harmonizovaného kódu podľa osobitného predpisu1g) do zdravotnej dokumentácie a do tlačív podľa odseku 1.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1d až 1g znejú:
„1d)
§ 20 ods. 2 písm. f) prvý bod vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 225/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
1e)
§ 74 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.
1f)
§ 15 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 225/2004 Z. z.
1g)
Príloha č. 2 k vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 225/2004 Z. z.“.
4.
V § 5 ods. 1 sa slová „v prílohe č. 4“ nahrádzajú slovami „ v prílohe č. 3“.
5.
V § 6 ods. 1 sa slová „motorových vozidiel, ktorí vykonávajú činnosť vedenia vozidla v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, alebo vedenie vozidla je predmetom podnikania na základe osobitného oprávnenia (ďalej len “vodiči z povolania„)“ nahrádzajú slovami „z povolania“.
6.
V § 6 ods. 3 sa slová „§ 2 a 4“ nahrádzajú slovami „§ 2 až 4“.
7.
V § 7 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 4 a 5.
8.
V § 7 ods. 5 sa slová „podľa prílohy č. 3“ nahrádzajú slovami „podľa prílohy č. 2“.
9.
Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý znie:
㤠8a
Touto vyhláškou sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.“.
10.
Prílohy č. 1 až 4 znejú:
„Príloha č. 1 k vyhláške č. 164/1997 Z. z.
MINIMÁLNA ÚROVEŇ FYZICKÝCH A DUŠEVNÝCH SCHOPNOSTÍ NA VEDENIE MOTOROVÉHO VOZIDLA
I.
Choroby, chyby alebo stavy zraku vylučujúce alebo obmedzujúce zdravotnú spôsobilosť na vedenie motorového vozidla
A.
Choroby, chyby alebo stavy zraku vylučujúce zdravotnú spôsobilosť na vedenie motorového vozidla sú ochorenia, chyby alebo stavy zraku, ktoré spôsobujú také zdravotné komplikácie alebo odchýlky, ktoré sú nebezpečné pre premávku na pozemných komunikáciách na základe záverov odborného vyšetrenia, a to najmä:
Skupina 1
a)
binokulárna zraková ostrosť; a to aj pri použití korekčných šošoviek (na účely tejto vyhlášky sa vnútroočné šošovky nepovažujú za korekčné šošovky) menšia ako 0,5 pri používaní oboch očí alebo
b)
zraková ostrosť menšia ako 0,6 pri úplnej funkčnej strate zraku na jednom oku alebo pri používaní len jedného oka, ako je to pri diplopii; a to aj pri používaní korekčných šošoviek.
Skupina 2
a)
choroby, chyby alebo stavy vylučujúce normálne binokulárne zorné pole alebo spôsobujúce diplopiu,
b)
zraková ostrosť na lepšom oku menšia ako 0,8 a na horšom oku menšia ako 0,5; ak sa na dosiahnutie hodnôt 0,8 a 0,5 použili korekčné šošovky, nekorigovaná ostrosť každého oka je menšia ako 0,05 alebo hodnoty minimálnej ostrosti (0,8 a 0,5) sú dosiahnuté buď korekciou pomocou okuliarov, alebo kontaktných šošoviek so silou presahujúcou plus alebo mínus 6 D (nekorigované videnie = 0,05); osoba trpiaca uvedenými chorobami, chybami alebo stavmi korekciu pomocou okuliarov alebo kontaktných šošoviek neznáša dobre,
c)
menší rozsah zorného poľa ako 120 stupňov v horizontále a 90 stupňov vo vertikále, porucha priestorového videnia, vyšetrenie perimetrom.
B.
Choroby, chyby alebo stavy zraku, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách, pri ktorých možno žiadateľov alebo vodičov uznať za zdravotne spôsobilých na vedenie motorového vozidla len na základe záverov odborného vyšetrenia, a to najmä:
Skupina 1
a)
choroby oka a očných adnexov, ak spôsobujú zníženie zrakovej ostrosti pod 0,5 s príslušnou korekciou monokulárne alebo menší rozsah zorného poľa ako 120 stupňov v horizontále a pod 90 stupňov vo vertikále,
b)
monokulus za predpokladu úplnej adaptácie, najskôr však za rok po vzniku tohto stavu,
c)
obmedzenie pohybu očí pri poruche okohybných svalov alebo jazvovité zrasty očného bulbu s mihalnicami, obojstranná ptóza horných mihalníc väčšieho rozsahu, ťažšie formy šeroslepoty,
d)
závažné poruchy farbocitu v oblasti základných farieb.
Skupina 2
a)
choroby, chyby alebo stavy ustanovené pre skupinu 1, ak nie je ďalej uvedené inak,
b)
menší rozsah zorného poľa ako 130 stupňov v horizontále a 100 stupňov vo vertikále alebo
c)
poruchy videnia za šera.
Pri progresívnej očnej chorobe je absolvovanie pravidelnej lekárskej prehliadky podmienkou zdravotnej spôsobilosti, ktorej periodicitu určí lekár.
II.
Choroby, chyby alebo stavy sluchu obmedzujúce zdravotnú spôsobilosť na vedenie motorového vozidla
Skupiny 1 a 2
Choroby, chyby alebo stavy sluchu, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách, pri ktorých je zdravotná spôsobilosť na vedenie motorového vozidla podmienená odborným vyšetrením.
Odborným vyšetrením sa bude venovať zvláštna pozornosť možnosti kompenzácie poruchy sluchu.
III.
Choroby, chyby alebo stavy svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva vylučujúce alebo obmedzujúce zdravotnú spôsobilosť na vedenie motorového vozidla
Skupiny 1 a 2
A.
Choroby, chyby alebo stavy svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva vylučujúce zdravotnú spôsobilosť na vedenie motorového vozidla sú choroby, chyby alebo stavy svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva, ktoré podmieňujú schopnosť viesť motorové vozidlo a sú nebezpečné pre premávku na pozemných komunikáciách a ktoré nemožno kompenzovať pomocou zdravotníckej pomôcky ani technickou úpravou motorového vozidla.
B.
Choroby, chyby alebo stavy svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách, pri ktorých možno žiadateľa alebo vodiča uznať za zdravotne spôsobilého na vedenie motorového vozidla len na základe záverov odborného vyšetrenia, a to najmä:
a)
choroby, chyby alebo stavy, ktoré znižujú pohyblivosť a funkčnú schopnosť viesť motorové vozidlo, alebo
b)
choroby, chyby alebo stavy, ak možno predpokladať pri ďalšom vývoji funkčnú neschopnosť ovplyvňujúcu bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách.
Absolvovanie pravidelnej lekárskej prehliadky, ktorej periodicitu určí lekár, je podmienkou zdravotnej spôsobilosti.
Pri odbornom vyšetrení sa venuje pozornosť možnosti kompenzácie pomocou zdravotníckej pomôcky alebo technickej úpravy motorového vozidla.
IV.
Choroby, chyby alebo stavy obehovej sústavy vylučujúce alebo obmedzujúce zdravotnú spôsobilosť na vedenie motorového vozidla
A.
Choroby, chyby alebo stavy obehovej sústavy vylučujúce zdravotnú spôsobilosť na vedenie motorového vozidla sú choroby, chyby alebo stavy spôsobujúce náhle zlyhanie kardiovaskulárneho systému tak, že môže nastať náhla porucha mozgových funkcií, ktorá je nebezpečná pre premávku na pozemných komunikáciách, a to najmä:
Skupina 1
a)
vážne srdcové arytmie (poruchy srdcového rytmu),
b)
angina pectoris,
c)
hypertenzia s ťažkým poškodením orgánu,
d)
závažné komplikácie po srdcovom infarkte,
e)
opakovaný výskyt tranzitórnych mozgových cievnych príhod ischemického alebo embolického pôvodu i bez trvalejšieho funkčného obmedzenia,
f)
stavy po cievnych mozgových príhodách s ťažkým obmedzením fyzických alebo duševných funkcií.
Skupina 2
a)
choroby, chyby alebo stavy ustanovené pre skupinu 1, ak nie je ďalej uvedené inak,
b)
závažné ochorenia srdca a ciev, ako sú ťažké formy srdcových chorôb vrodených aj získaných s funkčným obmedzením III. stupňa, závažnejšími poruchami srdcového rytmu alebo prekonanou synkopou,
c)
ťažšie formy obliterujúcej aterosklerózy periférnych tepien s trofickými defektmi alebo hemodynamicky závažnými stenózami karotíd, alebo väčšími aneuryzmami aorty,
d)
stavy po cievnych mozgových príhodách s ťažkým obmedzením fyzických alebo duševných funkcií,
e)
cievne choroby mozgu s následnými poruchami,
f)
stavy po implantácii defibrilátora a trvalá kardiostimulácia.
B.
Choroby, chyby alebo stavy obehovej sústavy, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách, pri ktorých možno žiadateľa alebo vodiča uznať za zdravotne spôsobilého na vedenie motorového vozidla len na základe záverov odborného vyšetrenia, okrem chorôb uvedených v bode 1 pre príslušnú skupinu, najmä:
Skupina 1
a)
infarkt myokardu,
b)
ťažko korigovateľná hypertenzia, hypertenzná choroba s pokročilými zmenami orgánu vyvolávajúcimi závažné poruchy jej funkcií a malígna hypertenzia,
c)
závažné choroby srdca a ciev, ako sú ťažké formy srdcových chorôb vrodených alebo získaných s funkčným obmedzením III. stupňa, závažnejšími poruchami srdcového rytmu alebo prekonanou synkopou,
d)
ťažšie formy obliterujúcej aterosklerózy periférnych tepien s trofickými defektmi alebo hemodynamicky závažnými stenózami karotíd, alebo väčšími aneuryzmami aorty,
e)
cievne ochorenia mozgu s následnými poruchami,
f)
vrodené a získané chyby srdca a ďalšie chyby obehového systému,
g)
ischemická choroba srdca,
h)
stavy po implantácii defibrilátora a trvalá kardiostimulácia.
Skupina 2
a)
choroby, chyby alebo stavy ustanovené pre skupinu 1, ak ďalej nie je uvedené inak, alebo
b)
hypertenzná choroba okrem nekomplikovaných alebo nezávažných stavov.
Absolvovanie pravidelnej lekárskej prehliadky, ktorej periodicitu určí lekár, je podmienkou zdravotnej spôsobilosti.
V.
Diabetes mellitus vylučujúci alebo obmedzujúci zdravotnú spôsobilosť na vedenie motorového vozidla
Skupiny 1 a 2
A.
Diabetes mellitus vylučuje zdravotnú spôsobilosť na vedenie motorového vozidla, ak je so závažnými očnými, nervovými komplikáciami alebo je komplikovaný opakovaným výskytom hyperglykemických alebo hypoglykemických príhod až komatóznych stavov.
B.
Žiadateľa alebo vodiča, ktorý trpí ochorením diabetes mellitus, možno uznať za zdravotne spôsobilého na vedenie motorového vozidla, ak nejde o stavy uvedené v bode A., len na základe záverov odborného vyšetrenia.
Absolvovanie pravidelnej lekárskej prehliadky, ktorej periodicitu určí lekár, je podmienkou zdravotnej spôsobilosti.
VI.
Choroby, chyby alebo stavy nervovej sústavy vylučujúce alebo obmedzujúce zdravotnú spôsobilosť na vedenie motorového vozidla
A.
Choroby, chyby alebo stavy nervovej sústavy vylučujúce zdravotnú spôsobilosť na vedenie motorového vozidla sú také choroby, chyby alebo stavy nervovej sústavy, ktoré spôsobujú zdravotné komplikácie alebo odchýlky nebezpečné pre premávku na pozemných komunikáciách, a to najmä:
Skupina 1
a)
záchvatovité neurologické ochorenia spôsobujúce poruchy vedomia,
b)
hyperkinézy a spasticity ťažkého stupňa,
c)
stavy po chirurgických zákrokoch, úrazoch alebo ochoreniach nervového systému s trvalými neutíšiteľnými bolesťami alebo poruchami pohybu, kognície (duševné pochody, vnímanie, pamäť, poznanie), hlbokej citlivosti alebo ťažkými trofickými zmenami,
d)
choroby alebo stavy po zranení periférnych nervov a s trvalými poruchami pohybu, citlivosti alebo trofickými zmenami v takom rozsahu, že zabraňujú bezpečnému vedeniu motorového vozidla,
e)
záchvatové stavy s poruchou vedomia alebo hybnosti, ako je narkolepsia a kataplexia.
Skupina 2
a)
choroby, chyby alebo stavy podľa skupiny 1, ak nie je ďalej uvedené inak,
b)
epilepsia, epileptické syndrómy počas 10 rokov bezzáchvatového obdobia po vysadení antiepileptickej liečby,
c)
záchvatové stavy s poruchou vedomia alebo hybnosti vrátane stavov v anamnéze, ako je narkolepsia a kataplexia,
d)
stavy po chirurgických zákrokoch alebo úrazoch centrálnej nervovej sústavy s trvalými neutíšiteľnými bolesťami alebo s poruchami pohybu, kognície, hlbokej citlivosti alebo s ťažkými trofickými zmenami,
e)
choroby alebo stavy po chirurgických zákrokoch alebo zraneniach periférnych nervov s trvalými poruchami pohybu, citlivosti alebo s trofickými zmenami, ktoré vylučujú schopnosť viesť motorové vozidlo, alebo
f)
hyperkinézy a spasticity.
B.
Choroby, chyby alebo stavy nervovej sústavy, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách, pri ktorých možno žiadateľa alebo vodiča uznať za zdravotne spôsobilého na vedenie motorového vozidla len na základe záverov odborného vyšetrenia, a to najmä:
Skupina 1
Neurologické poruchy spojené s chorobami alebo chirurgickými zákrokmi, ktoré ovplyvňujú centrálny alebo periférny nervový systém a spôsobujú psychické, zmyslové alebo motorické poruchy a majú vplyv na rovnováhu a koordináciu, a to:
– stavy po úrazoch a chorobách centrálnej nervovej sústavy s trvalými neutíšiteľnými bolesťami alebo s poruchami pohybu, kognície (duševné pochody, vnímanie, pamäť, poznanie), hlbokej citlivosti alebo s ťažkými trofickými zmenami,
– stavy po zranení alebo chorobe periférnych nervov s trvalými poruchami pohybu, citlivosti alebo s trofickými zmenami, ak podmieňujú schopnosť viesť motorové vozidlo,
– záchvatovité neurologické ochorenia, keď dĺžka bezzáchvatového obdobia je dlhšia ako 5 rokov, dĺžka obdobia bez liečby je dlhšia ako 3 roky a posledné 2 roky je EEG negatívne.
Absolvovanie pravidelnej lekárskej prehliadky, ktorej periodicitu určí lekár, je podmienkou zdravotnej spôsobilosti.
Skupina 2
a)
choroby, chyby alebo stavy podľa skupiny 1, ak nie je ďalej uvedené inak,
b)
ťažšie poruchy spánku ovplyvňujúce najmä schopnosť koncentrácie a rýchlosť reakcie.
Absolvovanie pravidelnej lekárskej prehliadky, ktorej periodicitu určí lekár, je podmienkou zdravotnej spôsobilosti.
VII.
Choroby, chyby alebo stavy spôsobujúce duševné poruchy vylučujúce alebo obmedzujúce zdravotnú spôsobilosť na vedenie motorového vozidla
A.
Duševné poruchy vylučujúce zdravotnú spôsobilosť na vedenie motorového vozidla sú choroby alebo stavy, ktoré spôsobujú také zdravotné komplikácie alebo odchýlky, ktoré sú nebezpečné pre premávku na pozemných komunikáciách, a to najmä:
Skupiny 1 a 2
a)
schizofrénia, bipolárna efektívna porucha,
b)
organická porucha osobnosti, demencia každého druhu,
c)
trvalé ťažké psychické zmeny na podklade somatických ochorení,
d)
psychotické poruchy,
e)
organické poruchy osobnosti, konania, emotivity a myslenia v dôsledku chronickej intoxikácie,
f)
duševná zaostalosť.
B.
Duševné poruchy, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách a pri ktorých možno žiadateľa alebo vodiča uznať za zdravotne spôsobilého na vedenie motorového vozidla len na základe záverov odborného vyšetrenia, a to najmä:
Skupiny 1 a 2
a)
duševná porucha bez ohľadu na príčinu jej vzniku, z ktorej vyplýva riziko narušenia kognitívnych a exekutívnych schopností,
b)
poruchy osobnosti a správania vedúce k vážnym poruchám úsudku, správania alebo adaptability.
Absolvovanie pravidelnej lekárskej prehliadky, ktorej periodicitu určí lekár, je podmienkou zdravotnej spôsobilosti.
VIII.
Choroby, chyby alebo stavy spôsobené závislosťou od alkoholu (alkoholizmus) vylučujúce alebo obmedzujúce zdravotnú spôsobilosť na vedenie motorového vozidla
Skupiny 1 a 2
A.
Zdravotná spôsobilosť na vedenie motorového vozidla je vylúčená, ak žiadateľ alebo vodič je závislý od alkoholu (alkoholizmus) alebo je neschopný vzdať sa požívania alkoholu tak, aby nebola ovplyvnená schopnosť viesť motorové vozidlo.
B.
Zdravotná spôsobilosť na vedenie motorového vozidla žiadateľa alebo vodiča,
a)
ktorý bol v minulosti liečený pre závislosť od alkoholu; podmienkou je bezpečné abstinenčné obdobie trvajúce aspoň dva roky preukázané (potvrdené) príslušným odborným lekárom, alebo
b)
u ktorého sa zistili opakované akútne intoxikácie v anamnéze; možno ho uznať len na základe záverov odborného vyšetrenia.
Absolvovanie pravidelnej lekárskej prehliadky, ktorej periodicitu určí lekár, je podmienkou zdravotnej spôsobilosti.
IX.
Choroby, chyby alebo stavy spočívajúce v závislosti od požívania psychoaktívnych (psychotropných) látok, liečiv alebo iných kombinácií (toxikománia) vylučujúce alebo obmedzujúce zdravotnú spôsobilosť na vedenie motorového vozidla
Skupiny 1 a 2
A.
Zdravotná spôsobilosť na vedenie motorového vozidla je vylúčená, ak žiadateľ alebo vodič
a)
je závislý od požívania psychoaktívnych látok, liečiv alebo ich kombinácií,
b)
nie je od nich závislý, ale pravidelne zneužíva psychoaktívne látky alebo liečivá, alebo ich kombinácie, alebo
c)
pravidelne užíva psychoaktívne látky alebo liečivá, ktorých účinok alebo ich kombinácie môžu znížiť schopnosť bezpečne viesť motorové vozidlo, a to v takom množstve, ktoré má negatívny vplyv na vedenie motorového vozidla.
B.
Zdravotná spôsobilosť na vedenie motorového vozidla žiadateľa alebo vodiča, ktorý bol v minulosti liečený pre závislosť od psychoaktívnych látok; podmienkou je bezpečné abstinenčné obdobie trvajúce aspoň dva roky preukázané (potvrdené) príslušným odborným lekárom.
Absolvovanie pravidelnej lekárskej prehliadky, ktorej periodicitu určí lekár, je podmienkou zdravotnej spôsobilosti.
X.
Choroby, chyby a stavy spôsobené vážnou nedostatočnosťou činnosti obličiek obmedzujúce zdravotnú spôsobilosť na vedenie motorového vozidla
Skupiny 1 a 2
Žiadatelia alebo vodiči, ktorí trpia chorobou, chybou alebo stavom spôsobeným vážnou nedostatočnosťou obličiek, ktorá ovplyvňuje bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách, možno uznať za zdravotne spôsobilých na vedenie motorového vozidla len na základe záverov odborného vyšetrenia.
Absolvovanie pravidelnej lekárskej prehliadky, ktorej periodicitu určí lekár, je podmienkou zdravotnej spôsobilosti.
XI.
Stavy súvisiace s transplantáciou orgánu alebo umelého implantátu obmedzujúce zdravotnú spôsobilosť na vedenie motorového vozidla
Skupiny 1 a 2
Žiadatelia alebo vodiči, ktorí majú transplantovaný orgán alebo umelý implantát, ktorý ovplyvňuje schopnosť viesť motorové vozidlo a ktorého vplyv nemožno podriadiť pod iné ustanovenie, možno uznať za zdravotne spôsobilých na vedenie motorového vozidla len na základe záverov odborného vyšetrenia.
XII.
Ďalšie choroby, chyby alebo stavy obmedzujúce zdravotnú spôsobilosť na vedenie motorového vozidla
Skupiny 1 a 2
Žiadatelia alebo vodiči, ktorí trpia chorobou, chybou alebo stavom, ktoré nie sú uvedené v predchádzajúcich ustanoveniach a ktoré môžu vyústiť do funkčnej neschopnosti ovplyvňujúcej bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách, možno uznať za zdravotne spôsobilých na vedenie motorového vozidla len na základe záverov odborného vyšetrenia.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 164/1997 Z. z.
KRITÉRIÁ NA POSUDZOVANIE PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI
KONTRAINDIKÁCIE NA VEDENIE MOTOROVÉHO VOZIDLA
Minimálna úroveň psychických schopností na vedenie motorového vozidla
I.
Kritériá
1.
Intelekt: všeobecné rozumové schopnosti na úrovni podpriemeru vodičskej populácie.
2.
Výkonové dispozície na úrovni podpriemeru vodičskej populácie:
a)
pozornosť v záťaži (koncentrácia, selektivita, distribúcia, rozsah),
b)
psychomotorické tempo,
c)
senzomotorická reaktivita a koordinácia (rýchlosť a presnosť senzomotorických reakcií na série vizuálnych a akustických podnetov),
d)
rozhodovacie procesy,
e)
krátkodobá a dlhodobá pamäť.
3.
Štruktúra osobnosti na úrovni podpriemeru vodičskej populácie:
a)
súťaživá orientácia, sebahodnotenie,
b)
problematicky ovládaná agresivita,
c)
emocionálna labilita, impulzívnosť,
d)
ovplyvniteľnosť, zrelosť,
e)
predvídanie,
f)
sociabilita.
4.
Neurotická alebo psychotická symptomatológia.
5.
Psychická odolnosť proti záťaži na úrovni podpriemeru vodičskej populácie:
a)
spracovanie rizika,
b)
racionálna regulácia, sebaovládanie.
6.
Motivácia a vôľové vlastnosti.
Zistené znaky, príznaky a črty, ktoré sú v rozpore so správaním prispôsobeným doprave.
II.
Anamnestické údaje
Výstrednosti vo vodičskej praxi, dopravné nehody a dopravné priestupky, odobratý vodičský preukaz, absolútny a relatívny počet najazdených kilometrov, vyšší počet úrazov, opakovaná trestná činnosť, výchovné, výučbové a partnerské problémy, alkoholizmus a závislosť od psychotropných látok, zdravotné chyby, poruchy a choroby.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 164/1997 Z. z.
VZOR
ZÁVER O LEKÁRSKEJ PREHLIADKE ŽIADATEĽA
VZOR
VZOR
ZÁVER O PSYCHOLOGICKOM VYŠETRENÍ ŽIADATEĽA/VODIČA
Príloha č. 4 k vyhláške č. 164/1997 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Rady 91/439/EHS z 29. júla 1991 o vodičských preukazoch (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 07/zv. 1.).
2.
Rozhodnutie Komisie 96/427/ES z 10. júla 1996 týkajúceho sa odchýlky z ustanovení prílohy III smernice Rady 91/439/EHS z 29. júla 1991 o vodičských preukazoch (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 07/zv. 1.).“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2007.
Ivan Valentovič v. r.