117/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2007 do 31.12.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

117
ZÁKON
z 9. februára 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 733/2004 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 733/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písmeno a) znie:
„a)
kvótou jedna tona emisie povolená vypustiť počas určitej doby; v prípade emisie skleníkových plynov jedna tona ekvivalentu oxidu uhličitého,“.
2.
V § 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo jej časti“.
3.
V § 2 písm. i) sa slová „pridelenú kvótu“ nahrádzajú slovami „pridelené kvóty“.
4.
V § 2 písm. j) sa v prvom bode slovo „komisia“ nahrádza slovom „Komisia“.
5.
§ 2 sa dopĺňa písmenami o) až r), ktoré znejú:
„o)
projektovou aktivitou realizácia projektu, ktorý schválila jedna alebo viaceré krajiny uvedené v prílohe I k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (ďalej len „dohovor") podľa čl. 6 alebo čl. 12 Kjótskeho protokolu a rozhodnutí prijatých dohovorom alebo Kjótskym protokolom,
p)
jednotkou zníženia emisií (ERU) jednotka rovnajúca sa tone ekvivalentu oxidu uhličitého vydaná podľa čl. 6 Kjótskeho protokolu a rozhodnutí prijatých podľa čl. 7 dohovoru alebo čl. 8 Kjótskeho protokolu,
r)
jednotkou certifikovaného zníženia emisií (CER) jednotka rovnajúca sa tone ekvivalentu oxidu uhličitého vydaná podľa čl. 12 Kjótskeho protokolu a rozhodnutí prijatých podľa čl. 7 dohovoru alebo čl. 8 Kjótskeho protokolu.“.
6.
V § 7 ods. 5 úvodnej vete sa slovo „ministerstvu“ nahrádza slovami „správcovi registra“.
7.
V § 7 sa odsek 5 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
údaje podľa osobitného predpisu,4a) ak ide o žiadateľa, ktorý chce byť účastníkom schémy obchodovania.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a) Príloha III a IV nariadenia Komisie (ES) č. 2216/2004 z 21. decembra 2004 o normalizovaných a zabezpečených systémoch registrov v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/87/ES a s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 280/2004/ES (Ú. v. EÚ L 386, 29. 12. 2004).“.
8.
V § 7 odseky 6 a 7 znejú:
„(6)
Správca registra zapíše žiadateľa do registra a zriadi mu účet kvót do desiatich dní odo dňa doručenia žiadosti podľa odseku 5. Správca registra postupuje v konaní o žiadosti o účasť v schéme obchodovania podľa osobitného predpisu.4b) Zapísaním do registra sa žiadateľ stáva účastníkom schémy obchodovania alebo účastníkom systému obchodovania, alebo účastníkom schémy obchodovania a aj účastníkom systému obchodovania.
(7)
Správca registra zapíše povinných a dobrovoľných účastníkov schémy obchodovania a povinných účastníkov systému obchodovania do registra a zriadi im účet kvót na základe ich žiadosti, ktorú sú povinní podať do desiatich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia a ktorá obsahuje údaje podľa odseku 5; postupuje pri tom podľa odseku 6.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4b znie:
„4b) Nariadenie Komisie (ES) č. 2216/2004.“.
9.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Náklady na zriadenie a vedenie účtu kvót v registri znáša účastník schémy obchodovania alebo systému obchodovania a platí správcovi registra poplatky podľa aktuálneho sadzobníka poplatkov vydaného správcom registra.“.
10.
V § 8 ods. 1 sa za slovo „Ministerstvo“ vkladajú slová „v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky“.
11.
Nadpis pod § 9 znie: „Pridelenie kvót skleníkových plynov“.
12.
V § 9 ods. 5 prvej vete sa vypúšťa slovo „priamo“.
13.
V § 9 ods. 6, § 12 ods. 1 a 2, § 14 ods. 2, § 17 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „alebo ich častí“.
14.
V § 9 odsek 7 znie:
„(7)
Obmedzenia obchodovania s kvótami podľa odseku 6 sa vyznačia v pláne a v potvrdení a zaevidujú sa a označia v registri tak, aby sa zabránilo ich použitiu nepovoleným spôsobom. Tieto obmedzenia nemožno zmeniť po pridelení alebo predaji kvót.“.
15.
V § 9 ods. 8 druhá veta znie:
„Ak budú novému účastníkovi schémy obchodovania pridelené kvóty po uvedenom termíne, zapíše sa ich proporčné množstvo v príslušnom roku do registra do 30 dní odo dňa vydania potvrdenia o ich pridelení.“.
16.
V § 9 ods. 9 sa slovo „kvótu“ nahrádza slovom „kvóty“.
17.
V § 9 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:
„(10)
Nepridelenú časť priznaných jednotiek môže ministerstvo predať priamo, sprostredkovane alebo na dražbe kvót.5) Ak priznané jednotky predá, pri evidencii prevodu sa primerane použijú ustanovenia § 12. Peňažné prostriedky získané z predaja priznaných jednotiek sú príjmom Environmentálneho fondu.“.
Doterajšie odseky 10 a 11 sa označujú ako odseky 11 a 12.
18.
V § 9 odseky 11 a 12 znejú:
„(11)
Ak je prevádzka podľa § 24 ods. 1 písm. a) vyradená zo schémy obchodovania a ten istý prevádzkovateľ počas toho istého obchodovateľného obdobia uvedie na tom istom mieste do prevádzky novú prevádzku podľa § 24 ods. 1 písm. a), tejto novej prevádzke ministerstvo pridelí kvóty z rezervy kvót zmenšené o kvóty pridelené vyradenej prevádzke, zostávajúce po odovzdaní kvót podľa § 13 ods. 1 písm. b).
(12)
Ak dôjde počas obdobia uvedeného v odseku 1 v prevádzke podľa § 24 ods. 1 písm. a) k podstatnému zvýšeniu emisií z dôvodu nepredvídateľnej mimoriadnej udalosti, prevádzkovateľ bezodkladne informuje ministerstvo, ktoré požiada Komisiu o súhlas s dodatočným zvýšením kvót. Ak Komisia vydá súhlas, ministerstvo môže dodatočne kvóty primerane zvýšiť. Kvóty, o ktoré boli pôvodné kvóty zvýšené, nemôžu byť predmetom prevodu.“.
19.
§ 9 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13)
V roku nasledujúcom po kalendárnom roku, v ktorom bola prevádzka vyradená zo schémy obchodovania podľa § 6 ods. 1, a v ďalších rokoch obchodovateľného obdobia sa jej prevádzkovateľovi už nepripisuje do registra kvót proporčný podiel celkového množstva kvót pridelených vyradenej prevádzke na príslušné obchodovateľné obdobie. Tieto kvóty sa pripíšu do rezervy kvót na účet kvót ministerstva. To neplatí v prípade vyradenia prevádzky zo schémy obchodovania podľa odseku 11.“.
20.
Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý znie:
㤠9a
Používanie jednotiek certifikovaného zníženia emisií (CER) a jednotiek zníženia emisií (ERU) z projektových aktivít v schéme obchodovania
(1)
Projektové aktivity, na ktorých sa zúčastňuje investor alebo prijímateľ zo Slovenskej republiky, schvaľuje pred ich realizáciou ministerstvo v súlade s dohovorom a Kjótskym protokolom a rozhodnutiami prijatými na ich základe.
(2)
Realizácia projektov, ktorou sa v prevádzkach na území Slovenskej republiky zabezpečuje plnenie požiadaviek podľa osobitných predpisov,5a) nepovažuje sa za projektové aktivity podľa tohto zákona.
(3)
Jednotky zníženia emisií (ERU) a jednotky certifikovaného zníženia emisií (CER) sa nevydajú, ak sa projektové aktivity vykonávajú
a)
v prevádzkach podľa § 2 písm. f),
b)
v jadrových zariadeniach,
c)
na využívanie územia, na zmeny vo využívaní územia a na lesnícke činnosti,
d)
ak nepriamo znížia alebo obmedzia úroveň emisií z prevádzok podľa § 2 písm. f),
e)
vo výrobe elektrickej energie z vodných elektrární s výkonom viac ako 20 MW.
(4)
Jednotky certifikovaného zníženia emisií (CER) a jednotky zníženia emisií (ERU) vytvorené projektovými aktivitami sa môžu prenášať medzi účastníkmi schém obchodovania z krajín podľa prílohy I k dohovoru, ktoré ratifikovali Kjótsky protokol podľa čl. 1 ods. 7 Kjótskeho protokolu (ďalej len „krajina").
(5)
Povinní účastníci schémy obchodovania a dobrovoľní účastníci schémy obchodovania môžu na pokrytie emisií skleníkových plynov podľa § 13 ods. 1 písm. b) použiť jednotky certifikovaného zníženia emisií (CER) a jednotky zníženia emisií (ERU) až do výšky percentuálneho podielu pridelených kvót pre každú prevádzku, ktorý sa určí v pláne. Použitie týchto jednotiek sa uskutoční tak, že ministerstvo vydá a okamžite odovzdá jednu kvótu výmenou za jednu jednotku certifikovaného zníženia emisií (CER) alebo jednotku zníženia emisií (ERU), ktorú má prevádzkovateľ v registri.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a)
Napríklad zákon č. 478/2002 Z. z., zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.“.
21.
Nadpis pod § 10 znie: „Vydanie a pridelenie kvót znečisťujúcich látok“.
22.
V § 10 ods. 5 sa slovo „kvóty“ nahrádza slovom „kvót“ a slovo „jej“ sa nahrádza slovom „ich“.
23.
V § 10 odseky 6 a 7 znejú:
„(6)
Ak po pridelení kvót podľa odsekov 3 a 4 zostanú na účte kvót ministerstva nepridelené kvóty, ministerstvo môže tieto kvóty predať na dražbe kvót ľubovoľnému účastníkovi systému obchodovania. Ak kvóty predá, vydá pokyn správcovi registra na prevod kvót a ich zapísanie v registri na účet kvót účastníka systému obchodovania. Peňažné prostriedky získané z predaja kvót sú príjmom Environmentálneho fondu.
(7)
Zakazuje sa prevod kvót, ktoré zvyšujú pridelené kvóty povinnému účastníkovi systému obchodovania, ak má prevádzku umiestnenú v oblasti riadenia kvality ovzdušia,8) v ktorej sú prekračované limitné hodnoty tej znečisťujúcej látky, ktorej kvóty sa majú previesť.“.
24.
V § 11 odsek 1 znie:
„(1)
Ministerstvo na zabezpečenie presnej evidencie vydávania, prideľovania, držby, prevodu a zrušenia kvót vytvorí a spravuje register prostredníctvom správcu registra. Register musí obsahovať údaje podľa osobitného predpisu9) a musí byť trvale verejne prístupný.“.
Poznámka od čiarou k odkazu 9 znie:
„9) Príloha XVI nariadenia Komisie (ES) č. 2216/2004.“.
25.
V § 11 sa vypúšťajú odseky 2, 4 a 5.
Doterajšie odseky 3 a 6 sa označujú ako odseky 2 a 3.
26.
V § 11 odsek 3 znie:
„(3)
Jedna kvóta môže byť v držbe len jedného účastníka schémy obchodovania alebo účastníka systému obchodovania. Kvóta musí byť označená registračným číslom.“.
27.
V § 12 odsek 3 znie:
„(3)
Prevod kvót a ich zaevidovanie v registri vykonávajú splnomocnení zástupcovia účastníkov schémy obchodovania a účastníkov systému obchodovania podľa osobitného predpisu4b) alebo môžu o prevod kvót a ich zaevidovanie požiadať správcu registra.“.
28.
V § 12 odseky 5 a 6 znejú:
„(5)
Kvóty skleníkových plynov odovzdané podľa § 13 ods. 1 písm. b) správca registra následne zruší.
(6)
Kvóty znečisťujúcich látok odovzdané podľa § 13 ods. 3 písm. b) správca registra zruší na základe oznámenia obvodného úradu životného prostredia príslušného podľa osobitného predpisu.10)“.
29.
§ 12 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Splnomocnený zástupca, určený držiteľom kvót skleníkových plynov alebo držiteľom kvót znečisťujúcich látok, môže sám dobrovoľne zrušiť kvóty, ktoré má držiteľ na účte kvót, alebo môže o dobrovoľné zrušenie kvót požiadať správcu registra. Správca registra vždy zruší všetky kvóty, o zrušenie ktorých požiadal splnomocnený zástupca.“.
30.
V § 13 ods. 1 písm. b) sa slová „správu podľa písmena a) aj s potvrdením obvodného úradu životného prostredia o jej správnosti“ nahrádzajú slovami „potvrdenie obvodného úradu životného prostredia o správnosti správy podľa písmena a)“ a vypúšťa sa slovo „časť“.
31.
V § 13 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
plniť povinnosti podľa odsekov 1 a 2 aj v roku nasledujúcom po kalendárnom roku vyradenia prevádzky zo schémy obchodovania podľa § 6 ods. 1.“.
32.
V § 15 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:
„(11)
Ak oprávnený overovateľ overí správu predloženú prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. a) ako správnu, vkladá do tabuľky overených emisií v registri ročné overené emisie postupom podľa osobitného predpisu.12a) Ak vloženie ročných overených emisií za predchádzajúci rok nebude každoročne vykonané do 31. marca, správca registra zablokuje prevod kvót z účtu kvót spôsobom podľa osobitného predpisu.12b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12a a 12b znejú:
„12a) Príloha č. VIII nariadenia Komisie (ES) č. 2216/2004.
12b) Čl. 27 nariadenia Komisie (ES) č. 2216/2004.“.
Doterajšie odseky 11 až 13 sa označujú ako odseky 12 až 14.
33.
V § 17 ods. 1 písmeno k) znie:
„k)
uverejňuje v pláne plánované používanie jednotiek certifikovaného zníženia emisií (CER) a jednotiek zníženia emisií (ERU) a percentuálny podiel pridelených kvót pre každú prevádzku, do výšky ktorého sú prevádzkovatelia oprávnení používať uvedené jednotky v schéme obchodovania počas obchodovateľného obdobia; celkové použitie týchto jednotiek musí byť v súlade s príslušnými záväzkami doplnkovosti podľa Kjótskeho protokolu a dohovoru a s rozhodnutiami prijatými na ich základe,“.
34.
V § 19 odsek 1 znie:
„(1)
Obvodný úrad životného prostredia uloží prevádzkovateľovi, ktorý je povinným účastníkom schémy obchodovania alebo dobrovoľným účastníkom schémy obchodovania a ktorý každoročne do 30. apríla neodovzdá správcovi registra kvóty potrebné na pokrytie emisií za predchádzajúci rok, pokutu 4 000 Sk za každú nepokrytú tonu ekvivalentu oxidu uhličitého emitovaného z prevádzky. Zaplatenie pokuty za prekročenie emisií nezbavuje prevádzkovateľa povinnosti odovzdať správcovi registra kvóty rovnajúce sa príslušnému prekročeniu emisií pri odovzdávaní kvót za nasledujúci kalendárny rok. Počas obchodovateľného obdobia uvedeného v § 9 ods. 1 je pokuta za každú nepokrytú tonu ekvivalentu oxidu uhličitého 1 600 Sk.“.
35.
V § 19 ods. 6 sa slovo „kvóty“ nahrádza slovom „kvót“.
36.
§ 20 vrátane nadpisu znie:
㤠20
Prístup k informáciám
(1)
Ministerstvo na svojej internetovej stránke sprístupňuje
a)
potvrdenia o pridelení kvót účastníkom schémy obchodovania,
b)
informácie o projektových aktivitách, na ktorých sa zúčastňuje investor alebo prijímateľ zo Slovenskej republiky,
c)
informácie o predaji kvót podľa § 17 ods. 1 písm. f) a g).
(2)
Správca registra na svojej internetovej stránke sprístupňuje správy o emisiách skleníkových plynov.“.
37.
V § 22 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a údaje o používaní jednotiek zníženia emisií (ERU) a jednotiek certifikovaného zníženia emisií (CER).“.
38.
Slovo „prenos“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovom „prevod“ v príslušnom gramatickom tvare.
39.
V prílohe č. 1 tabuľke A sa k nadpisu Výroba a spracovanie železných kovov na konci pripájajú tieto slová: „a spracovanie železných rúd“.
40.
V prílohe č. 1 tabuľke A časti Výroba a spracovanie železných kovov a spracovanie železných rúd sa v treťom riadku na konci textu pripájajú tieto slová: „a vrátane valcovní, ohrievačov, žíhacích pecí, povrchových úprav a pod.“.
41.
V prílohe č. 1 tabuľke A časti Priemysel nerastných surovín prvé dve vety znejú:
„Prevádzky na výrobu cementového slinku v rotačných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 500 ton denne alebo na výrobu magnezitového slinku alebo vápna v rotačných peciach s kapacitou väčšou ako 50 ton denne, alebo v iných peciach s kapacitou väčšou ako 50 ton denne
Prevádzky na výrobu skla vrátane sklených vlákien a kamennej vlny s taviacou kapacitou väčšou ako 20 ton denne“.
42.
V prílohe č. 1 tabuľke B časti Činnosti v energetike sa slová „väčším ako 10 MW“ nahrádzajú slovami „väčším ako 15 MW“.
43.
V prílohe č. 1 tabuľke C časti Činnosti v energetike sa za slová „Spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom väčším ako 50 MW“ pripájajú slová „okrem spaľovacích zariadení, ktoré spaľujú výhradne zemný plyn naftový a skvapalnené uhľovodíkové plyny“.
44.
V prílohe č. 1 tabuľke C sa k nadpisu Výroba a spracovanie železných kovov na konci pripájajú tieto slová: „a spracovanie železných rúd“.
45.
V prílohe č. 1 tabuľke C časti Priemysel nerastných surovín prvá veta znie:
„Prevádzky na výrobu cementového slinku v rotačných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 500 ton denne alebo na výrobu magnezitového slinku alebo vápna v rotačných peciach s kapacitou väčšou ako 50 ton denne, alebo v iných peciach s kapacitou väčšou ako 50 ton denne“.
46.
Príloha č. 6 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 6 k zákonu č. 572/2004 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 7; Ú. v. EÚ L 275, 25. 10. 2003) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/101/ES z 27. októbra 2004 (Ú. v. EÚ L 338, 13. 11. 2004).“.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 733/2004 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2007.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.