118/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 17.03.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

118
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. februára 2007 bola v Pekingu podpísaná Dohoda o spolupráci medzi Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom poľnohospodárstva Čínskej ľudovej republiky.
Dohoda nadobudla platnosť 5. februára 2007 v súlade s čl. 6 ods. 1.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.