149/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.03.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

149
OZNÁMENIE
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 12 ods. 6 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 658/2004 Z. z. oznamuje, že pre oblasť tepelnej energetiky vydal cenové rozhodnutia:
Regulovaný subjekt Číslo rozhodnutia Dátum vydania
rozhodnutia
Číslo
vestníka
1. Združená stredná škola obchodu a služieb,
Garbiarska 1, 060 01 Kežmarok
0437/2006/T 5. 4. 2006 38/2006
2. Výskumný ústav spojov, n. o.,
Zvolenská cesta 20, 975 90 Banská Bystrica
0463/2006/T 8. 8. 2006 38/2006
3. Bytový Podnik Brezová, spol. s r. o.,
Družstevná 585/9,
906 13 Brezová pod Bradlom
0539/2006/T 22. 9. 2006 38/2006
4. Bytový podnik, m. p. Modra, Šúrska 5,
900 01 Modra
0571/2006/T 3. 10. 2006 38/2006
5. Podnik bytových služieb s. r. o.,
Obrancov mieru 51, 902 01 Pezinok
0579/2006/T 13. 10. 2006 38/2006
6. Železnice Slovenskej republiky, Bratislava,
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
00580/2006/T 13. 10. 2006 38/2006
7. Bytové družstvo Bratislava III, Kominárska 6,
831 04 Bratislava
0585/2006/T 13. 10. 2006 38/2006
8. REKOTaK, s. r. o., Biskupická 28,
821 06 Bratislava
0586/2006/T 13. 10. 2006 38/2006
9. Nibaco a. s., Mlynské Nivy 56,
824 52 Bratislava
0587/2006/T 13. 10. 2006 38/2006
10. Technické služby mesta Partizánske,
spol. s r. o., Nemocničná 979/1,
958 30 Partizánske
0588/2006/T 13. 10. 2006 39/2006
11. Stavebné bytové družstvo, Št. Moyzesa 47,
984 01 Lučenec
0589/2006/T 17. 10. 2006 38/2006
12. BINEKO, spol. s r. o., Nám. SNP 2/2,
015 01 Rajec
0591/2006/T 17. 10. 2006 39/2006
13. Stavebné bytové družstvo Bratislava I,
Palackého 24, 811 02 Bratislava
0593/2006/T 20. 10. 2006 38/2006
14. Mestský podnik bytového hospodárstva,
Fraňa Kráľa 24, 966 81 Žarnovica
0594/2006/T 19. 10. 2006 38/2006
15. Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a. s.,
Daxnerova 765, 980 61 Tisovec
0595/2006/T 20. 10. 2006 38/2006
16. Mestský podnik Tisovec, Francisciho 818,
980 61 Tisovec
0596/2006/T 20. 10. 2006 38/2006
17. Železnice Slovenskej republiky, Bratislava,
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
0597/2006/T 25. 10. 2006 39/2006
18. Mestské hospodárstvo, s. r. o.
Spišské Vlachy, ul. SNP č. 34,
053 61 Spišské Vlachy
0598/2006/T 23. 10. 2006 50/2006
19. ENERGETIKA TURZOVKA, s. r. o., Stred 409,
023 54 Turzovka
0599/2006/T 24. 10. 2006 39/2006
20. PPA Controll, a. s., Vajnorská 137,
P.O. Box 28, 830 00 Bratislava
0601/2006/T 26. 10. 2006 39/2006
21. ST.Nicolaus, a. s., ul. 1. mája 113,
031 28 Liptovský Mikuláš
0602/2006/T 30. 10. 2006 39/2006
22. DOMUS Bratislava, s. r. o., Dlhá 46,
900 28 Ivanka pri Dunaji
0603/2006/T 31. 10. 2006 39/2006
23. Železnice Slovenskej republiky, Bratislava,
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
0604/2006/T 2. 11. 2006 38/2006
24. Všeobecná úverová banka, a. s.,
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
0605/2006/T 8. 11. 2006 39/2006
25. Železnice Slovenskej republiky, Bratislava,
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
0606/2006/T 14. 11. 2006 38/2006
26. Bytový podnik Mesta Dudince,
Merovská 274, 962 71 Dudince
0607/2006/T 7. 11. 2006 38/2006
27. Levická teplárenská spol. s r. o., Nábrežná 1,
934 01 Levice
0608/2006/T 13. 11. 2006 50/2006
28. VODOTIKA-MG, spol. s r. o.,
Černyševského 26, 851 01 Bratislava
0609/2006/T 21. 11. 2006 39/2006
29. BENET, s. r. o., Nám. SNP 974/28,
972 71 Nováky
0610/2006/T 28. 11. 2006 43/2006
30. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica,
Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica
0611/2006/T 28. 11. 2006 44/2006
31. MESTO TRENČÍN, Mierové nám. č. 2,
911 64 Trenčín
0612/2006/T 30. 11. 2006 43/2006
32. Račianska teplárenská, a. s., Hečkova 5,
831 05 Bratislava
0613/2006/T 30. 11. 2006 50/2006
Do textu cenových rozhodnutí možno nahliadnuť na webovej stránke úradu www.urso.gov.sk a v príslušnom Vestníku úradu.