184/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 06.04.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

184
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. decembra 2005 bola v Sofii podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o vedecko-technickej spolupráci.
Dohoda nadobudla platnosť 1. augusta 2006 v súlade s článkom 11 ods. 1.
K oznámeniu č. 184/2007 Z. z.
DOHODA medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o vedecko-technickej spolupráci
Vláda Slovenskej republiky a vláda Bulharskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),
uznávajúc dôležitosť medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce pre rozvoj svojich národných ekonomík a prosperitu oboch krajín,
so snahou ďalej rozvíjať a podporovať spoluprácu v oblasti vedy a techniky
dohodli sa takto:
Článok 1
1.
Zmluvné strany budú rozvíjať a podporovať spoluprácu v oblasti vedy a techniky v súlade s ustanoveniami tejto dohody a s právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike a v Bulharskej republike.
2.
Zmluvné strany budú podnecovať a podporovať vedeckú a technickú spoluprácu prostredníctvom priamych kontaktov medzi vedeckými centrami, najmä inštitúciami vysokých škôl, všetkými vedeckovýskumnými inštitúciami a vedeckými asociáciami verejného a súkromného sektora v oboch krajinách, v súlade s ich platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi.
3.
Výkonnými orgánmi, zodpovednými za vykonávanie tejto dohody, sú v Slovenskej republike Ministerstvo školstva Slovenskej republiky a v Bulharskej republike Ministerstvo školstva a vedy Bulharskej republiky.
Článok 2
1. Podľa tejto dohody spolupráca v oblasti vedy a techniky zahŕňa najmä
a)
spoločný výskum riešením špecifických projektov a programov vo vzájomne dohodnutých oblastiach podľa priorít v oblasti vedy, techniky a inovácií,
b)
výmenu vedcov, špecialistov, výskumných pracovníkov a expertov na riešenie programov a projektov vedecko-technickej spolupráce,
c)
výmenu vedeckých a technických informácií, dokumentácie, ako aj laboratórnych vzoriek a zariadení,
d)
organizovanie a konanie spoločných vedeckých konferencií, sympózií, seminárov, výstav atď.,
e)
iné formy spolupráce, na ktorých sa môžu zmluvné strany vzájomne dohodnúť.
2.
Zmluvné strany budú v čo najväčšom rozsahu podnecovať vedecko-technickú spoluprácu medzi podnikateľskými subjektmi.
3.
Finančné podmienky spolupráce a realizáciu spoločných projektov budú zmluvné strany v každom jednotlivom prípade presne špecifikovať.
Článok 3
1.
Na účely vykonávania tejto dohody sa zriadi Spoločná komisia pre spoluprácu v oblasti vedy a techniky (ďalej len „Spoločná komisia“), pozostávajúca z rovnakého počtu predstaviteľov zmluvných strán.
2.
Spoločná komisia sa stretáva zvyčajne raz ročne, ak to nebude inak dohodnuté, striedavo v Slovenskej republike a v Bulharskej republike, vo vzájomne dohodnutých termínoch.
3.
Spoločná komisia vypracuje pravidlá realizácie tejto dohody.
4.
Rozhodnutia Spoločnej komisie sa budú prijímať spoločným rozhodnutím všetkých jej členov.
Článok 4
Spoločná komisia
a)
vytvára vhodné podmienky na realizáciu tejto dohody,
b)
určuje priority vzájomnej spolupráce,
c)
napomáha a podporuje realizáciu spoločných projektov a programov,
d)
iniciuje a schvaľuje programy spolupráce,
e)
hodnotí všeobecné podmienky tejto spolupráce a vypracúva odporúčania na dosiahnutie lepších výsledkov,
f)
poskytuje Ministerstvu školstva Slovenskej republiky a Ministerstvu školstva a vedy Bulharskej republiky výročné hodnotenia výsledkov realizácie podmienok tejto dohody a ďalších výsledkov v súvislosti s touto spoluprácou.
Článok 5
1.
Nakladanie s duševným vlastníctvom nadobudnutým zo spoločných aktivít na základe tejto dohody sa upraví vykonávacími dohodami medzi spolupracujúcimi organizáciami podľa článku 1.
Ochrana duševného vlastníctva je zabezpečená v súlade s medzinárodnými dohodami o duševnom vlastníctve, ktorých účastníkmi sú obidve krajiny – Slovenská republika aj Bulharská republika, ako aj podľa vnútroštátnych právnych predpisov v obidvoch krajinách.
2.
Vedecké a technické informácie nehmotnej povahy vyplývajúce zo spolupráce podľa tejto dohody stanú sa vlastníctvom spolupracujúcich strán a/alebo inštitúcií v súlade s legislatívou Slovenskej republiky a Bulharskej republiky. Takéto informácie nemôžu byť sprístupnené tretej strane, ak sa zmluvné strany a/alebo spolupracujúce inštitúcie nedohodnú inak, v súlade s legislatívou zmluvných strán.
Článok 6
1.
V zhode s touto dohodou a v súlade s existujúcim medzinárodným právom a predpismi každá zmluvná strana bude recipročne
a)
umožňovať bezproblémový vstup a výstup riešiteľom projektov a personálu zariadení, ktoré sa využívajú pri riešení projektov a programov zmluvných strán podľa tejto dohody,
b)
umožňovať oslobodenie nevyhnutného materiálu a zariadení poskytovaných na spoločné aktivity podľa tejto dohody od dovozného cla.
2.
Na vysielaných expertov krajiny jednej zmluvnej strany do druhej podľa článku 2 písm. b) sa vzťahujú vnútroštátne právne predpisy prijímajúcej krajiny.
Článok 7
Náklady na mobility výskumných pracovníkov, účastníkov na realizácii programov a projektov, podľa článku 2 písm. b) tejto dohody, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, sa pokryjú nasledujúcim spôsobom:
a)
vysielajúca strana hradí dopravné náklady medzi hlavnými mestami obidvoch krajín alebo – ak je to výhodnejšie – medzi sídlami vysielajúcej a prijímajúcej inštitúcie,
b)
prijímajúca strana hradí náklady na ubytovanie, stravovanie a miestnu dopravu, ktorá je potrebná na plnenie programov a realizáciu projektov.
Článok 8
Vedci, experti a reprezentanti inštitúcií tretích krajín alebo medzinárodných organizácií môžu byť prizvaní na účasť na projektoch a programoch na základe súhlasu spolupracujúcich inštitúcií podľa tejto dohody. Náklady na túto účasť obvykle hradia zúčastnené inštitúcie tretej krajiny, ak sa krajiny zodpovedné za realizáciu tejto dohody nedohodnú inak.
Článok 9
1.
Túto dohodu možno meniť alebo dopĺňať len so súhlasom obidvoch zmluvných strán. Zmeny alebo doplnky sa musia vykonať osobitným protokolom, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.
2.
Akékoľvek spory týkajúce sa výkladu alebo vykonávania tejto dohody sa budú riešiť prostredníctvom konzultácií v rámci Spoločnej komisie alebo osôb zodpovedných za vykonávanie tejto dohody.
Článok 10
Táto dohoda neovplyvní práva a záväzky vyplývajúce z iných medzinárodných zmlúv, ktoré zmluvné strany už uzavreli.
Článok 11
1.
Táto dohoda nadobudne platnosť prvým dňom druhého mesiaca po doručení neskoršej diplomatickej nóty o splnení podmienok stanovených vnútroštátnymi právnymi predpismi v príslušnej krajine.
2.
Táto dohoda sa uzaviera na obdobie piatich rokov a automaticky sa predĺži o ďalšie päťročné obdobie, ak niektorá zo zmluvných strán neoznámi druhej zmluvnej strane písomnou formou zámer dohodu vypovedať najneskôr šesť mesiacov pred dátumom skončenia jej platnosti.
3.
Skončenie platnosti tejto dohody, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, neovplyvní rozpracované projekty alebo programy, ktoré nebudú úplne dokončené k dátumu skončenia platnosti tejto dohody.
Dané v Sofii 1. decembra 2005 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, bulharskom a anglickom jazyku, pričom všetky tri znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu slovenského a bulharského znenia bude rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.
Za vládu Slovenskej republiky:

Martin Fronc v. r.

Za vládu Bulharskej republiky:

Daniel Valčev v. r.