188/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.04.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

188
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. marca 2007 bol v Bratislave podpísaný Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a mládeže Moldavskej republiky v oblasti vzdelávania na roky 2007 – 2010.
Program nadobudol platnosť 22. marca 2007 v súlade s článkom 11.
Do textu programu možno nahliadnuť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky, na internetovej stránke www.minedu.sk, v Dome zahraničných stykov Ministerstva školstva Slovenskej republiky, na vysokých školách a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.