192/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

192
ZÁKON
z 23. marca 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov a zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 464/2005 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 158/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 269/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 153/1996 Z. z. a zákona č. 515/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1a vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 2a sa vypúšťa.
2.
§ 1b znie:
㤠1b
(1)
Nie je prípustné vyzývať na podporu petície za vyhlásenie referenda (ďalej len „petícia") a žiadať o podpis petície v budovách štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy v rámci výkonu štátnej správy v pracovnom čase, ako aj v bezprostrednej blízkosti týchto budov a v priestoroch ozbrojených zborov. V zdravotníckych zariadeniach, v zariadeniach sociálnych služieb a na pracoviskách možno vyzývať na podporu petície a žiadať o podpis iba vo vyhradenom priestore a v určenom čase.
(2)
Ustanovenie odseku 1 platí aj na výzvu, aby občania petíciu nepodporili.“.
3.
V § 2 ods. 1 sa za slovo „zákonov“ vkladajú slová „Slovenskej republiky“.
4.
V § 2 odsek 2 znie:
„(2)
V oznámení o vyhlásení referenda sa uvedie:
a)
na návrh koho sa referendum vyhlasuje a deň prijatia uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky alebo deň prijatia petície občanov,
b)
aká otázka alebo aké otázky sa občanom predkladajú na rozhodnutie,
c)
lehota na vytvorenie okrskov na konanie referenda,
d)
lehota na vytvorenie orgánov pre referendum a na ich prvé zasadanie,
e)
deň konania referenda,
f)
deň vyhlásenia referenda.“.
5.
§ 3 sa vypúšťa.
6.
§ 4 znie:
㤠4
(1)
Referendum sa koná na celom území Slovenskej republiky v jeden deň v sobotu.
(2)
Referendum sa koná v určený deň od 7.00 do 22.00 hodiny. Ak to miestne podmienky vyžadujú, môže starosta obce, primátor mesta, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice starosta mestskej časti3) (ďalej len „starosta") určiť začiatok hlasovania na skoršiu hodinu, najviac však o dve hodiny.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3)
§ 13 ods. 1 a § 24 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
§ 17 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov.
§ 15 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 5 sa slová „Slovenskej národnej rady o voľbách do Slovenskej národnej rady4)“ nahrádzajú slovami „o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky4)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4)
Zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
8.
§ 7 znie:
㤠7
(1)
Na hlasovanie (§ 18) a na sčítanie hlasov (§ 21) sa vytvárajú v obciach, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice v mestských častiach (ďalej len „obec") okrsky na konanie referenda (ďalej len „okrsok").
(2)
Územie okrsku a miestnosť na hlasovanie v každom z nich určí starosta v lehote určenej v oznámení o vyhlásení referenda [§ 2 ods. 2 písm. c)].
(3)
Pre vytváranie okrskov platia primerane ustanovenia volebného zákona o volebných okrskoch6) s tým, že okrsok zahŕňa spravidla 2000 oprávnených občanov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6)
§ 12 zákona č. 333/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
9.
§ 9 a 10 znejú:
㤠9
(1)
Zoznamy oprávnených občanov na hlasovanie v referende v jednotlivých okrskoch (ďalej len „zoznam") vyhotoví obec zo stáleho zoznamu voličov. O zoznamoch platia primerane ustanovenia volebného zákona o zoznamoch voličov.7)
(2)
Obec odovzdá zoznam okrskovej komisii pre referendum (ďalej len „okrsková komisia") najneskôr dve hodiny pred začatím hlasovania.
(3)
Členovia okrskovej komisie sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúvajú.8)
(4)
Občana Slovenskej republiky, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dostaví sa v deň konania referenda do miestnosti na hlasovanie, dopíše okrsková komisia do zoznamu. Zápis do zoznamu okrsková komisia zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade.
§ 10
(1)
Oprávnenému občanovi, ktorý nebude môcť hlasovať v okrsku, v ktorého zozname je zapísaný, vydá obec na jeho žiadosť hlasovací preukaz a zo zoznamu ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.
(2)
Žiadosť podľa odseku 1 podáva oprávnený občan osobne alebo prostredníctvom ním splnomocnenej osoby v úradných hodinách obce. Oprávnený občan môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr dva dni pred konaním referenda. Obec vydá hlasovací preukaz v deň podania žiadosti. O vydaných hlasovacích preukazoch vedie obec evidenciu. Tlačivo hlasovacieho preukazu musí mať ochranné prvky.
(3)
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu v ktoromkoľvek inom okrsku.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7 a 8 znejú:
„7)
§ 4 až 7 zákona č. 333/2004 Z. z. v znení zákona č. 192/2007 Z. z.
8)
§ 18 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.“.
10.
V § 11 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „(ďalej len „okrskové komisie")“.
11.
V § 11 odsek 3 znie:
„(3)
Člen komisie sa ujíma svojej funkcie podpísaním sľubu tohto znenia: „Sľubujem na svoju česť, že budem svedomite a nestranne vykonávať svoju funkciu a budem sa pritom riadiť Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi.“.
12.
V § 11 ods. 4 sa slovo „zamietnutý" nahrádza slovom „odmietnutý".
13.
V § 11 odsek 5 znie:
„(5)
Funkcia člena komisie zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena politickou stranou, politickým hnutím alebo koalíciou politických strán a politických hnutí (ďalej len „politická strana“), ktorá ho delegovala, alebo petičným výborom, ktorý ho delegoval, alebo doručením písomného oznámenia člena o vzdaní sa funkcie predsedovi komisie. Funkcia člena komisie zaniká aj vtedy, ak člen nezloží sľub najneskôr päť dní pred konaním referenda; to sa netýka náhradníkov. Ak dôjde k zániku funkcie člena komisie, predseda komisie povolá náhradníka. Podpredsedu komisie zo zákona môže pri výkone funkcie člena komisie zastupovať zamestnanec ním riadeného úradu, ktorého určí.“.
14.
V § 12 odsek 1 znie:
„(1)
Do ústrednej komisie deleguje každá politická strana, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky podľa výsledkov ostatných volieb do Národnej rady Slovenskej republiky a petičný výbor, ak bolo referendum vyhlásené na základe petície, v lehote určenej v oznámení o vyhlásení referenda [§ 2 ods. 2 písm. d)] jedného člena a jedného náhradníka. Ich mená a priezviská oznámi táto politická strana a petičný výbor ministrovi vnútra Slovenskej republiky.“.
15.
V § 12 ods. 3 sa slová „Slovenského štatistického úradu" nahrádzajú slovami „Štatistického úradu Slovenskej republiky".
16.
V § 13 odsek 1 znie:
„(1)
Do obvodnej komisie deleguje politická strana a petičný výbor uvedené v § 12 ods. 1 v lehote uvedenej v oznámení o vyhlásení referenda [§ 2 ods. 2 písm. d)] jedného člena a jedného náhradníka. Ich mená a priezviská oznámi táto politická strana a petičný výbor prednostovi obvodného úradu.“.
17.
V § 13 odsek 3 znie:
„(3)
Ďalším podpredsedom obvodnej volebnej komisie je prednosta obvodného úradu.“.
18.
V § 13 ods. 4 sa za slová „v odseku 1" vkladajú slová „alebo ak sa počet jej členov zníži pod ustanovený počet a nie je náhradník,".
19.
V § 13 odsek 5 znie:
„(5)
Podpredseda obvodnej komisie podľa odseku 3 vyčlení zo zamestnancov úradu, ktorý riadi, potrebný počet pracovníkov na zabezpečenie úloh a na organizačné a administratívne práce.“.
20.
V § 14 odsek 1 znie:
„(1)
Do okrskovej komisie deleguje politická strana a petičný výbor uvedené v § 12 ods. 1 v lehote určenej v oznámení o vyhlásení referenda [§ 2 ods. 2 písm. d)] jedného člena a jedného náhradníka. Ich mená a priezviská oznámi táto politická strana a petičný výbor starostovi.“.
21.
V § 14 ods. 3 sa za slová „v odseku 1" vkladajú slová „alebo ak sa počet jej členov zníži pod zákonom ustanovený počet a nie je náhradník,".
22.
V § 14 odsek 4 znie:
„(4)
Prvé zasadanie okrskovej komisie zvolá starosta v lehote uvedenej v oznámení o vyhlásení referenda [§ 2 ods. 2 písm. d)].“.
23.
V § 15 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
deň konania referenda,“.
24.
V § 15 odsek 2 znie:
„(2)
Každý hlasovací lístok musí byť opatrený odtlačkom pečiatky ústrednej komisie a odtlačkom úradnej pečiatky obce.“.
25.
§ 16 a 17 vrátane nadpisov znejú:
㤠16
Informovanie oprávnených občanov
Obec najneskôr 25 dní pred konaním referenda zašle každému oprávnenému občanovi zapísanému v zozname oznámenie, v ktorom uvedie čas konania referenda, okrsok na konanie referenda a miesto, kde môže oprávnený občan hlasovať; v oznámení upozorní aj na povinnosť preukázať sa preukazom totožnosti, ktorým je na účely tohto zákona občiansky preukaz.
§ 17
Obmedzenia súvisiace s konaním referenda
(1)
Zverejňovať výsledky prieskumov verejnej mienky, ktoré sa týkajú otázok predložených v referende, možno najneskôr tri dni predo dňom konania referenda.
(2)
Komisie a pracovníci ich odborných (sumarizačných) útvarov nesmú poskytovať informácie o priebehu a čiastkových výsledkoch hlasovania až do podpísania zápisnice o výsledku hlasovania.
(3)
V deň konania referenda je až do skončenia hlasovania zakázané zverejňovať výsledky prieskumov hlasovania.
(4)
Počas konania referenda je zakázané presviedčanie za určitý spôsob hlasovania v budovách, kde sídlia okrskové komisie, a v ich bezprostrednom okolí.“.
26.
V § 18 odsek 2 znie:
„(2)
Oprávnený občan na hlasovacom lístku v príslušnom rámčeku značkou „X“ vyznačí, že na otázku odpovedá „áno“ alebo že na otázku odpovedá „nie“. Hlasovací lístok oprávnený občan preloží tak, aby nebol viditeľný spôsob jeho úpravy, a vloží ho do schránky na hlasovanie.“.
27.
Poznámky pod čiarou k odkazom 10 a 11 znejú:
„10)
§ 28 až 33 zákona č. 333/2004 Z. z.
11)
§ 36 zákona č. 333/2004 Z. z.“.
28.
V § 24 ods. 5 sa slovo „všetkých" nahrádza slovom „oboch".
29.
V § 24 ods. 6 sa slovo „kancelárie" nahrádza slovom „agentúry".
30.
V § 25 písmeno a) znie:
„a)
deň konania referenda,“.
31.
§ 27 vrátane nadpisu znie:
㤠27
Spolupráca orgánov verejnej moci
Orgány verejnej moci sú povinné spolupracovať pri vykonávaní tohto zákona.“.
32.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:
„13)
§ 50 zákona č. 333/2004 Z. z. v znení zákona č. 464/2005 Z. z.“.
33.
V nadpise § 29 sa slovo „nákladov" nahrádza slovom „výdavkov".
34.
V § 29 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
35.
Za § 29 sa vkladá § 29a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠29a
Opatrenie proti nečinnosti
Ak obec alebo starosta sú nečinní v plnení úloh podľa tohto zákona, bezodkladne zabezpečí ich splnenie prednosta obvodného úradu na náklady obce.“.
36.
V § 30 ods. 2 sa slová „Slovenský štatistický úrad" nahrádzajú slovami „Štatistický úrad Slovenskej republiky".
Čl. II
Zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 464/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 sa vypúšťajú odseky 2 a 3 a poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 6. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
2.
V § 9 ods. 1 a 4 sa vypúšťa druhá veta.
3.
V § 12 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov utvorí starosta obce, primátor mesta, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice starosta mestskej časti8a) (ďalej len „starosta“) najneskôr 70 dní predo dňom volieb volebné okrsky a určí volebné miestnosti.
(2)
Volebný okrsok sa utvorí tak, aby zahŕňal spravidla 1000 voličov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a)
§ 13 ods. 1 a § 24 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
§ 17 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov.
§ 15 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 13 ods. 2 prvá veta znie: „Členom volebnej komisie môže byť len volič.".
5.
V § 17 ods. 5, § 23 ods. 4, § 27 ods. 1 písm. b), § 34 ods. 6 až 8 sa slová „§ 12 ods. 4" nahrádzajú slovami „§ 12 ods. 5".
6.
V § 19 ods. 2 písm. c) sa na konci pripája slovo „alebo".
7.
V § 54 sa slová „§ 12 ods. 1 a 4" nahrádzajú slovami „§ 12 ods. 1 a 5".
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2007.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.