194/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

194
VYHLÁŠKA
Ministerstva obrany Slovenskej republiky
zo 16. apríla 2007
o podrobnejšej úprave vykonávania geodetických a kartografických činností pre potreby obrany štátu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Vykonávanie geodetických a kartografických činností
(1)
Osoby spôsobilé vykonávať činnosti v odbore geodézie a kartografie podľa § 5 zákona môžu pre potreby obrany štátu vykonávať tieto geodetické a kartografické činnosti:
a)
budovanie a údržbu podrobného bodového poľa,
b)
gravimetrické merania,
c)
mapovanie,
d)
fotogrametrické spracúvanie leteckých meračských snímok,
e)
zber informácií o území,
f)
tvorbu a spracúvanie tlačových podkladov pre tlač máp vojenského štátneho mapového diela (ďalej len „mapové dielo“) a ďalších máp pre potreby obrany štátu,
g)
spracúvanie informácií o území.
(2)
Osoby, ktoré spĺňajú podmienky podľa osobitného predpisu,1) môžu vykonávať aj letecké meračské snímkovanie a letecký diaľkový prieskum Zeme (ďalej len „letecké snímkovanie“).
Geodetické systémy
§ 2
(1)
Geodetické činnosti pre potreby obrany štátu sa vykonávajú v týchto geodetických systémoch:
a)
Svetový geodetický referenčný súradnicový systém 1984 (záväzná skratka „WGS-84“),
b)
Baltský výškový systém po vyrovnaní (záväzná skratka „Bpv“),
c)
Gravimetrický systém 1971 (záväzná skratka „S-Gr 1971“).
(2)
Po spresnení geodetických systémov pre potreby obrany štátu na základe nových meraní alebo výpočtov sa v ich názve alebo v záväznej skratke doplní posledné dvojčíslie roku zavedenia spresnenia.
§ 3
(1)
Svetový geodetický referenčný súradnicový systém 1984 je definovaný
a)
základnými konštantami a = 6 378 137 m, GM = (3 986 005 ± 0,6) x 108 m3.s-2, J2 = 108 263 x 10-8, ω = (7 292 115,85 ± 0,150 0) x 10-11 rad.s-1, kde „a“ je dĺžka hlavnej polosi ekvipotenciálneho elipsoidu, „GM“ je geocentrická gravitačná konštanta, „J2“ je zonálny geopotenciálny koeficient druhého stupňa a „ω“ je uhlová rotácia Zeme,
b)
súborom súradníc bodov, ktoré určujú dráhy družíc Globálneho polohového systému NAVSTAR.
(2)
Baltský výškový systém po vyrovnaní je definovaný
a)
referenčným bodom, ktorým je nula morského vodočtu v Kronštadte,
b)
súborom normálnych výšok bodov z medzinárodného vyrovnania nivelačných sietí východoeurópskych štátov.
(3)
Gravimetrický systém 1971 je definovaný hodnotami tiažového zrýchlenia bodov Medzinárodného etalónového gravimetrického polygónu (Krakov – Budapešť, časť Javorina – Slovenské Ďarmoty); tiažové zrýchlenie je vyjadrené v Postupimskom tiažovom systéme, ktorý je opravený o konštantnú hodnotu -14 x 10-5 m.s-2.
§ 4
Mapové dielo
(1)
Mapovým dielom sú mapy zhotovované na účely zabezpečenia obrany štátu.
(2)
Mapové dielo tvoria
a)
topografické mapy v mierke 1:50 000 a v mierke 1:100 000,
b)
mapy pre spoločné operácie v mierke 1:250 000,
c)
vojenskogeografické mapy v mierke 1:500 000 a v mierke 1:1 000 000,
d)
špeciálne mapy pre potreby obrany štátu.
(3)
Záväznými lokalizačnými štandardmi mapového diela sú súradnicový a výškový geodetický systém, klad, rozmery a označenie mapových listov a obsah máp.
(4)
Mapové dielo je vytvorené vo Svetovom geodetickom referenčnom súradnicovom systéme 1984.
(5)
V osobitných prípadoch možno do súčasného mapového diela vykonať dotlač súradnicovej siete ľubovoľného zobrazovacieho systému.
(6)
Výškové údaje mapového diela sa uvádzajú v Baltskom výškovom systéme po vyrovnaní.
Klad a označenie mapových listov mapového diela
§ 5
(1)
Klad mapových listov mapového diela vychádza z delenia topografickej mapy v mierke 1:1 000 000.
(2)
Klad a rozmery mapových listov mapového diela malých a stredných mierok sú odvodené
a)
pre mapu v mierke 1:500 000 z delenia mapového listu v mierke 1:1 000 000 na polovice na dve vrstvy,
b)
pre mapu v mierke 1:250 000 z delenia mapového listu v mierke 1:1 000 000 na 12 dielov v troch stĺpcoch a štyroch vrstvách.
(3)
Klad a rozmery mapových listov mapového diela stredných mierok sú odvodené z kladu mapového listu v mierke 1:250 000
a)
pre mapu v mierke 1:100 000 z delenia mapového listu v mierke 1:250 000 na šesť dielov v troch stĺpcoch a dvoch vrstvách,
b)
pre mapu v mierke 1:50 000 z delenia mapového listu v mierke 1:250 000 na 24 dielov v šiestich stĺpcoch a štyroch vrstvách,
c)
pre mapu v mierke 1:25 000 z delenia mapového listu v mierke 1:50 000 na štvrtiny.
§ 6
(1)
Vrstvy medzinárodnej mapy sveta v mierke 1:1 000 000 sú označené na severnej pologuli dvojicou veľkých písmen NA až NV. Písmená A až V sú vlastným označením jednotlivých vrstiev, začínajúc od rovníka smerom na sever po štvorstupňových pásoch. Písmeno N je označením pre severnú pologuľu. K označeniu vrstvy sa za medzeru pripojí číslo šesťstupňového pásu od poludníka 180o na východ arabskými číslicami od 1 do 60.
(2)
Označenie mapových listov mapového diela v mierke 1:500 000 tvorí označenie mapy v mierke 1:1 000 000 a veľké písmeno A, B za spojovníkom, pričom horný list je označený písmenom A a dolný list je označený písmenom B.
(3)
Označenie mapových listov mapového diela v mierke 1:250 000 tvorí označenie mapy v mierke 1:1 000 000 a arabská číslica 1 až 12 za spojovníkom, pričom mapové listy sa číslujú zľava doprava a zhora nadol.
(4)
Označenie mapových listov mapového diela v mierke 1:100 000 tvorí označenie mapy v mierke 1:250 000 a trojciferné číslo 101 až 106 za spojovníkom, pričom mapové listy sa číslujú zľava doprava a zhora nadol.
(5)
Označenie mapových listov mapového diela v mierke 1:50 000 tvorí označenie mapy v mierke 1:250 000 a arabská číslica 1 až 24 za spojovníkom, pričom mapové listy sa číslujú zľava doprava a zhora nadol.
(6)
Označenie mapových listov mapového diela v mierke 1:25 000 tvorí označenie mapy v mierke 1:50 000 a veľké písmeno A, B, C, D za spojovníkom, pričom ľavý horný list je označený písmenom A, pravý horný list je označený písmenom B, ľavý dolný list je označený písmenom C a pravý dolný list je označený písmenom D.
(7)
Označenie mapových listov mapového diela všetkých mierok sa doplní názvom najväčšieho sídla z územia zobrazeného na mape.
§ 7
Geografický informačný systém pre potreby obrany štátu
Geografický informačný systém pre potreby obrany štátu tvorí
a)
Vojenský informačný systém o území, ktorý obsahuje rastrové a vektorové údaje o topografických a geografických objektoch zo záujmového územia,
b)
metainformačný systém, ktorý poskytuje informácie o dostupnosti, aktuálnosti a štruktúre geodetických, geografických, topografických a iných územne orientovaných informácií.
§ 8
Letecké snímkovanie
(1)
Žiadosť o vydanie súhlasu na vykonávanie leteckého snímkovania obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa a jeho identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
b)
určenie vykonávateľa leteckého snímkovania,
c)
účel leteckého snímkovania,
d)
presné vymedzenie priestoru leteckého snímkovania,
e)
dátum a čas vykonania leteckého snímkovania (letový plán),
f)
vyznačenie náletových osí,
g)
údaje o
1.
druhu lietajúceho zariadenia, z ktorého sa vykoná letecké snímkovanie,
2.
type záznamového zariadenia s uvedením konštanty komory,
3.
výške letu,
4.
plánovanom počte snímok,
5.
mierke leteckého snímkovania,
6.
pozdĺžnom a priečnom prekryte snímok,
7.
použitom záznamovom médiu a
h)
overenú kópiu dokladu o splnení podmienok určených osobitným predpisom.1)
(2)
Oznámenie osôb o nadobudnutí prvotných materiálov leteckého snímkovania podľa § 12 ods. 1 písm. c) zákona obsahuje zákres lokality s vyznačením náletových osí do Základnej mapy Slovenskej republiky v mierke 1:50 000 a údaj o počte nadobudnutých snímok.
(3)
Po využití prvotných materiálov leteckého snímkovania sa tieto odovzdajú Ministerstvu obrany Slovenskej republiky. Súčasťou týchto materiálov sú aj
a)
údaje o
1.
základných charakteristikách snímkového letu, najmä o výške letu, meteorologických podmienkach a stave atmosféry v čase a mieste leteckého snímkovania,
2.
nosičoch a záznamových zariadeniach,
3.
polohách stredov snímok,
b)
hodnotenia fotografickej, geometrickej, rádiometrickej a fotogrametrickej kvality záznamov a
c)
kópie kalibračných certifikátov použitého záznamového zariadenia.
§ 9
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 177/1996 Z. z. o vykonávaní geodetických a kartografických činností pre potreby obrany štátu.
§ 10
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2007.
František Kašický v. r.
1)
§ 64 ods. 1 a 2 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.