196/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.04.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

196
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
zo 17. apríla 2007,
ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2006
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 721/2004 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2006 je 225 132 Sk.
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 30. apríla 2007.
Viera Tomanová v. r.