197/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

197
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
zo 17. apríla 2007,
ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2007
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 82 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení ustanovuje:
§ 1
Dôchodkové dávky v roku 2007 sa zvyšujú o 6,25 %.
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2007.
Viera Tomanová v. r.