203/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2007 do 31.05.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

203
ZÁKON
z 29. marca 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z. a zákona č. 571/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12/2001 Z. z. o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany.“ nahrádza citáciou „Napríklad zákon č. 76/1998 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z. z. o základných bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením.“.
2.
V § 2 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: „a cieľová hodnota“.
3.
V § 2 sa vypúšťa písmeno w).
Doterajšie písmená x) až ab) sa označujú ako w) až aa).
4.
V § 2 písm. w) a x) sa slová „[§ 41 ods. 1 písm. e)]“ nahrádzajú slovami „[§ 41 ods. 1 písm. d)]“.
5.
§ 2 sa dopĺňa písmenami ab) až ag), ktoré znejú:
„ab)
celkovou depozíciou celkové množstvo znečisťujúcich látok, ktoré sa prenieslo z atmosféry na povrch najmä pôdy, vegetácie, vody a budovy v danej oblasti a v danom čase,
ac)
hornou medzou na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia úroveň znečistenia ovzdušia uvedená vo vykonávacom predpise [§ 41 ods. 1 písm. c)], pod ktorou možno na hodnotenie kvality ovzdušia použiť kombináciu meraní a modelovacích techník,
ad)
dolnou medzou na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia úroveň znečistenia ovzdušia uvedená vo vykonávacom predpise [§ 41 ods. 1 písm. c)], pod ktorou možno na hodnotenie kvality ovzdušia použiť modelovanie alebo techniky objektívneho odhadu,
ae)
arzénom, kadmiom, niklom a benzo(a)pyrénom celkový obsah týchto prvkov a zlúčenín vo frakcii PM10,
af)
polycyklickým aromatickým uhľovodíkom organická zlúčenina zložená najmenej z dvoch spojených benzénových jadier obsahujúcich len uhlík a vodík,
ag)
celkovou plynnou ortuťou výpary ortuti ako prvku (Hg) a reaktívna plynná ortuť, ktorou je druh ortuti rozpustný vo vode s dostatočne vysokým tlakom pár, aby existoval v plynnom stave.“.
6.
V § 4 odsek 4 znie:
„(4)
Emisné limity a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov určené pre nové zdroje vychádzajú z možností najlepších dostupných techník.2b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2b znie:
„2b)
§ 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
7.
V § 5 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
cieľové hodnoty,“.
Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g).
8.
V § 5 ods. 7 a § 12 ods. 1 sa slová „[§ 41 ods. 1 písm. c)]“ nahrádzajú slovami „[§ 41 ods. 1 písm. b)]“.
9.
V § 6 ods. 1 sa slová „[§ 2 písm. ab)]“ nahrádzajú slovami „[§ 2 písm. aa)]“.
10.
V § 6 ods. 2 sa za slovo „látok“ vkladajú slová „ako aj o rýchlosti depozície arzénu, kadmia, ortuti, niklu, benzo(a)pyrénu a iných polycyklických aromatických uhľovodíkov uvedených v § 8 ods. 3“.
11.
V § 6 odsek 5 znie:
„(5)
Informácie podľa odseku 1 musia byť jasné, zrozumiteľné a verejne sprístupnené a musia obsahovať minimálne aj informácie o každom prekročení limitných hodnôt, cieľových hodnôt a hraničných prahov za určené priemerované obdobie a krátke zhodnotenie vo vzťahu k limitným hodnotám, cieľovým hodnotám a výstražným hraničným prahom, ako aj vhodné informácie o účinkoch na zdravie a vplyvoch na životné prostredie a informácie o prijatých opatreniach. V informáciách sa tiež uvedie dôvod prekročenia limitných hodnôt, cieľových hodnôt a hraničných prahov a oblasť, na ktorú sa prekročenie vzťahuje. Ak ide o informovanie verejnosti o hodnotách ozónu v ročnej správe [§ 29 písm. j)], uvádzajú sa najmä všetky prekročenia cieľových hodnôt a dlhodobých cieľov, informačných hraničných prahov a výstražných hraničných prahov pre zodpovedajúce priemerované obdobie z hľadiska ochrany zdravia ľudí a všetky prekročenia cieľových hodnôt a dlhodobých cieľov z hľadiska ochrany vegetácie. Tieto informácie sa dopĺňajú aj o hodnotenie účinkov týchto prekročení.“.
12.
V § 7 ods. 1 sa slová „ [§ 41 ods. 1 písm. c) a d)]“ nahrádzajú slovami „[§ 41 ods. 1 písm. b) a c)]“.
13.
V § 7 ods. 2 písm. a) v prvej časti vety pred bodkočiarkou sa vkladajú slová „a ak ide o arzén, kadmium, nikel a benzo(a)pyrén, aj v zónach a aglomeráciách, v ktorých je úroveň znečistenia ovzdušia medzi hornou medzou a dolnou medzou na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia“.
14.
V § 7 ods. 2 písm. b) sa slová „v zónach“ nahrádzajú slovami „v aglomeráciách a zónach“.
15.
V § 7 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
kombináciou meraní vrátane indikatívnych meraní a modelovacích techník v aglomeráciách a zónach, v ktorých je úroveň znečistenia ovzdušia v reprezentatívnom časovom období medzi hornou medzou a dolnou medzou na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia, ak ide o arzén, kadmium, nikel a benzo(a)pyrén,“.
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).
16.
V § 7 ods. 2 písm. d) sa slová „v zónach“ nahrádzajú slovami „v aglomeráciách a zónach“.
17.
V § 7 ods. 4 sa slová „Zóny a aglomerácie“ nahrádzajú slovami „Aglomerácie a zóny“.
18.
V § 7 ods. 9 sa slová „[§ 41 ods. 1 písm. d)]“ nahrádzajú slovami „[§ 41 ods. 1 písm. c)]“.
19.
V § 7 sa odsek 9 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
referenčné metódy merania celkovej depozície arzénu, kadmia, ortuti, niklu a polycyklických aromatických uhľovodíkov a referenčné metódy modelovania kvality ovzdušia.“.
20.
V § 8 ods. 1 sa slová „štátnymi zdravotnými ústavmi3)“ nahrádzajú slovami „úradom verejného zdravotníctva3)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3)
§ 5 zákona č. 126/2006 Z. z.“.
21.
V § 8 ods. 2 sa slová „okresným hygienikom4)“ nahrádzajú slovami „regionálnym úradom verejného zdravotníctva4)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4)
§ 6 zákona č. 126/2006 Z. z.“.
22.
§ 8 sa dopĺňa odsekmi 3 až 6, ktoré znejú:
„(3)
Poverená organizácia monitoruje na zhodnotenie podielu benzo(a)pyrénu v ovzduší aj iné relevantné polycyklické aromatické uhľovodíky na obmedzenom množstve meracích miest, najmä benz(a)antracén, benzo(b)fluorantén, benzo(j)fluorantén, benzo(k)fluorantén, indeno(1,2,3-cd)pyrén a dibenz(a,h)antracén.
(4)
Monitorovacie miesta pre znečisťujúce látky uvedené v odseku 3 sa umiestnia spolu so vzorkovacími miestami pre benzo(a)pyrén. Monitorovacie miesta sa vyberajú takým spôsobom, aby sa mohli identifikovať geografické variácie a dlhodobé trendy. Kritériá na výber monitorovacích miest ustanoví vykonávací predpis [§ 41 ods. 1 písm. c)].
(5)
Poverená organizácia zriadi bez ohľadu na úroveň znečistenia ovzdušia na území Slovenskej republiky aspoň jedno pozaďové vzorkovacie miesto na indikatívne meranie arzénu, kadmia, niklu, celkovej plynnej ortuti, benzo(a)pyrénu a iných polycyklických aromatických uhľovodíkov uvedených v odseku 3 a na meranie celkovej depozície týchto znečisťujúcich látok. Poverená organizácia môže v záujme dosiahnutia potrebného priestorového rozlíšenia po dohode s príslušnými organizáciami v susedných členských štátoch Európskej únie zriadiť aj spoločné meracie stanice, ktoré pokryjú susediace zóny v priľahlých členských štátoch Európskej únie. Vzorkovacie miesta pre uvedené znečisťujúce látky sa vyberajú podľa kritérií, ktoré ustanoví vykonávací predpis [§ 41 ods. 1 písm. c)] a takým spôsobom, aby sa mohli identifikovať geografické variácie a dlhodobé trendy.
(6)
V aglomeráciách a v zónach, v ktorých sa informácie zo staníc stáleho merania dopĺňajú najmä informáciami z emisných inventúr, metód indikatívneho merania, modelovania kvality ovzdušia, je potrebné na určenie úrovne znečistenia ovzdušia arzénom, kadmiom, niklom, celkovou plynnou ortuťou a benzo(a)pyrénom zriadiť a rozmiestniť dostatočný počet staníc stáleho merania podľa požiadaviek, ktoré ustanoví vykonávací predpis [§ 41 ods. 1 písm. c)].“.
23.
V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa citácia „§ 61 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti.“ nahrádza citáciou „§ 35 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
24.
V § 9 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
cieľová hodnota pre ozón,“.
25.
V § 9 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
cieľová hodnota pre arzén, kadmium, nikel alebo benzo(a)pyrén.“.
26.
V § 11 ods. 2 sa za slová „limitná hodnota“ vkladajú slová „alebo cieľová hodnota“ a za slová „limitné hodnoty“ vkladajú slová „alebo cieľové hodnoty“.
27.
V § 14 ods. 1 sa slová „so štátnymi krajskými hygienikmi a štátnymi okresnými hygienikmi“ nahrádzajú slovami „s regionálnym úradom verejného zdravotníctva“.
28.
V § 16 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
regionálnym úradom verejného zdravotníctva,“.
29.
V § 16 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
regionálne úrady verejného zdravotníctva,“.
30.
V § 18 ods. 1 a § 33 ods. 3 písm. m) sa slová „[§ 41 ods. 1 písm. h)]“ nahrádzajú slovami „[§ 41 ods. 1 písm. g)]“.
31.
V § 18 ods. 3 sa na konci vety vypúšťajú slová „s prihliadnutím na primeranosť výdavkov na jej obstaranie a prevádzku“.
32.
V § 18 ods. 6 sa bodkočiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „to sa nevzťahuje na výrobky povolené podľa § 33 ods. 3 písm. u).“.
33.
V § 18 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8, ktoré znejú:
„(7)
Ustanovenie odseku 6 sa nevzťahuje na regulované výrobky
a)
povolené podľa § 33 ods. 3 písm. u),
b)
určené výlučne na použitie v zariadeniach alebo pri činnostiach podľa vykonávacieho predpisu, ktorým sa ustanovujú emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov a ich zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá [§ 41 ods. 1 písm. a)], ak sú ich obaly označené textom “Výrobok určený na použitie v zariadeniach alebo pre činnosti, pre ktoré sa uplatňujú požiadavky na obmedzovanie emisií prchavých organických látok".
(8)
Regulované výrobky uvedené v odseku 7 písm. b) sa zakazujú
a)
používať v zariadeniach a pri činnostiach, ktoré nespĺňajú požiadavky na obmedzovanie emisií prchavých organických látok podľa vykonávacieho predpisu, ktorým sa ustanovujú emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov a ich zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá [§ 41 ods. 1 písm. a)],
b)
dodávať do maloobchodnej siete.“.
Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 9 a 10.“.
34.
V § 18 ods. 6 a 9, § 31 ods. 8 písm. d) sa slová „[§ 41 ods. 1 písm. o)]“ nahrádzajú slovami „[§ 41 ods. 1 písm. n)]“.
35.
V § 18 odsek 10 znie:
„(10)
Podnikateľ, ktorý vyrába alebo dováža na domáci trh regulované výrobky, je povinný viesť evidenciu o ich množstve a kvalite a každoročne tieto údaje predkladať inšpekcii do 15. februára za predchádzajúci kalendárny rok; osobitne vedie a predkladá evidenciu regulovaných výrobkov uvedených v odseku 6, odseku 7 písm. a) a odseku 7 písm. b).“.
36.
V § 19 ods. 1 písm. b), i) a m), § 23 ods. 1 písm. c), § 33 ods. 3 písm. n), o) a p), § 40 ods. 14 písm. a) až c) a § 40 ods. 15 sa slová „[§ 41 ods. 1 písm. j)]“ nahrádzajú slovami „[§ 41 ods. 1 písm. i)]“.
37.
V § 19 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
zisťovať množstvo znečisťujúcich látok vypúšťaných zo zdroja spôsobom ustanoveným vykonávacím predpisom [§ 41 ods. 1 písm. i)],“.
38.
V § 19 ods. 1 písm. e) a § 20 ods. 1 písm. d) sa slová „[§ 41 ods. 1 písm. i)]“ nahrádzajú slovami „[§ 41 ods. 1 písm. h)]“.
39.
V § 19 ods. 1 písm. h) sa slová „štátneho okresného hygienika“ nahrádzajú slovami „regionálny úrad verejného zdravotníctva“.
40.
V poznámke pod čiarou k odkazu 10 sa citácia „Príloha č.1 časť A a príloha č. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení zákona č. 391/2000 Z. z.“ nahrádza citáciou „Príloha č. 8 časť A a príloha č. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
41.
V § 19 ods. 1 písm. j) sa slová „[§ 41 ods. 1 písm. d) a j)]“ nahrádzajú slovami „[§ 41 ods. 1 písm. c) a i)]“.
42.
V § 19 ods. 1 písm. l) a n) a § 40 ods. 8 písm. d) sa slová „[§ 41 ods. 1 písm. m)]“ nahrádzajú slovami „[§ 41 ods. 1 písm. n)]“.
43.
V § 19 ods. 1 písm. m) sa za slovo „určené“ vkladajú slová „technické požiadavky a“.
44.
V poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa citácia „§ 21 a 28 zákona č. 364 /2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 21, 27 a 28 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
45.
§ 19 ods. 1 sa dopĺňa písmenom v), ktoré znie:
„v)
viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch spôsobom ustanoveným vykonávacím predpisom [§ 41 ods.1 písm. h)].“.
46.
V § 22 ods. 1 písmeno h) znie:
„h)
inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie veľkých zdrojov, stredných zdrojov alebo malých zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu,“.
47.
V § 22 ods. 3 sa slová „Žiadosť na umiestnenie“ nahrádzajú slovami „Žiadosť o vydanie súhlasu na vydanie rozhodnutia o umiestnení “.
48.
V § 22 ods. 6 sa slová „so štátnym okresným hygienikom“ nahrádzajú slovami „s regionálnym úradom verejného zdravotníctva“.
49.
V § 23 ods. 1 sa slovo „povolenie“ nahrádza slovami „vydanie rozhodnutí o povolení“.
50.
V § 23 odsek 2 znie:
„(2)
K žiadosti podľa odseku 1 si obvodný úrad životného prostredia vyžiada súhlas, vyjadrenie alebo povolenie od orgánov štátnej správy podľa osobitného predpisu.11)“.
51.
V § 23 ods. 7 sa slovo „povolenie“ nahrádza slovami „vydanie rozhodnutí o povolení“.
52.
V poznámke pod čiarou k odkazu 15 sa citácia „§ 16 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 2 ods. 13 zákona č. 223/2001 Z. z. a vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.“.
53.
V § 24 ods. 3 písm. b), § 24 ods. 6, § 24 ods. 10 písm. d) a prílohe č. 2 bode 8.3. sa slová „[§ 41 ods. 1 písm. k)]“ nahrádzajú slovami „[§ 41 ods. 1 písm. j)]“.
54.
V § 25 ods. 3 sa slová „[§ 41 ods. 1 písm. n)]“ nahrádzajú slovami „[§ 41 ods. 1 písm. m)]“.
55.
V § 25 ods. 7 písm. c), § 25 ods. 9 písm. e), § 25 ods. 10 písm. c) a d), § 25 ods. 11, § 25 ods. 12 písm. d) a § 26 ods. 1 písm. c) sa slová „[§ 41 ods. 1 písm. l)]“ nahrádzajú slovami „[§ 41 ods. 1 písm. k)]“.
56.
V § 27 ods. 2 písm. a) sa slová „štátneho okresného hygienika“ nahrádzajú slovami „regionálny úrad verejného zdravotníctva“.
57.
§ 27 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Krajský úrad životného prostredia nariadi zastavenie prevádzky veľkého zdroja a stredného zdroja a obec nariadi zastavenie prevádzky malého zdroja, ak sa prevádzkujú bez súhlasu podľa § 22 ods. 1 písm. h); v prípade pochybností o začlenení stacionárneho zdroja zastavenie zdroja nariadi krajský úrad životného prostredia.“.
58.
V § 29 písm. o) šiestom bode sa slová „(§ 18 ods. 6 až 8)“ nahrádzajú slovami „(§ 18 ods. 6 až 10)“.
59.
V § 29 sa písmeno o) dopĺňa deviatym a desiatym bodom, ktoré znejú:
„9.
aglomeráciách a zónach, v ktorých boli prekročené cieľové hodnoty, ktoré ustanoví vykonávací predpis podľa § 41 ods. 1 písm. b), oblastiach ich prekročenia, hodnotení úrovne znečistenia ovzdušia, dôvodoch prekročenia cieľových hodnôt o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, ktoré prispeli k ich prekročeniu, obyvateľstve vystavenému takémuto prekročeniu a o opatreniach prijatých podľa § 11 ods. 4 písm. h),
10.
hodnotení úrovne znečistenia ovzdušia a rýchlosti depozície podľa § 7 a 8, ak ide o znečistenie ovzdušia arzénom, kadmiom, niklom, celkovou plynnou ortuťou a polycyklickými aromatickými uhľovodíkmi; tieto informácie a informácie podľa deviateho bodu zasiela za každý kalendárny rok najneskôr do 30. septembra nasledujúceho roku, prvýkrát za kalendárny rok 2008.“.
60.
§ 29 sa dopĺňa písmenom t), ktoré znie:
„t)
oznámi Európskej komisii znenia všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorými sa prijmú požiadavky na hodnotenie a riadenie kvality ovzdušia týkajúce sa arzénu, kadmia, ortuti, niklu a polycyklických aromatických uhľovodíkov.“.
61.
V § 31 ods. 2 písm. k) sa slová „§ 18 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 10“.
62.
V § 32 ods. 1 písm. b) sa slová „so štátnym okresným hygienikom“ nahrádzajú slovami „s regionálnym úradom verejného zdravotníctva“.
63.
V § 32 ods. 3 sa za slová „podľa § 27 ods. 2 a 3“ vkladajú slová „a § 38 ods. 10“.
64.
§ 32 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Krajský úrad životného prostredia nariaďuje zastavenie prevádzky veľkého zdroja a stredného zdroja, ak sa prevádzkujú bez súhlasu podľa § 22 ods. 1 písm. h).“.
65.
V § 33 ods. 1 písmeno f) znie:
„f)
inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie veľkých zdrojov alebo stredných zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu,“.
66.
V § 34 ods. 1 písm. d) sa slovo „povoľovanie“ nahrádza slovami „vydanie rozhodnutí o povolení“ a slová „písm. d)“ sa nahrádzajú slovami „písm. a)“.
67.
V § 34 ods. 1 písm. e) sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. d)“.
68.
V § 34 sa odsek 1 dopĺňa písmenami k) a l), ktoré znejú:
„k)
vydáva súhlas na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie malých zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu,
l)
nariaďuje zastavenie prevádzky malého zdroja, ak sa prevádzkuje bez súhlasu podľa § 22 ods. 1 písm. h).“.
69.
V § 38 ods. 2 písm. a) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú tieto slová: „alebo, ak prevádzkuje zdroj bez súhlasu podľa § 22 ods. 1 písm. h) alebo poruší zákaz ustanovený v § 18 ods. 8 písm. a),“.
70.
V § 38 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo, ak prevádzkuje zdroj bez súhlasu podľa § 22 ods. 1 písm. h) alebo poruší zákaz ustanovený v § 18 ods. 8 písm. a)“.
71.
V § 38 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo prevádzkuje zdroj bez súhlasu podľa § 22 ods. 1 písm. h) alebo poruší zákaz ustanovený v § 18 ods. 8 písm. a)“.
72.
V § 38 ods. 8 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo zákaz ustanovený v § 18 ods. 8 písm. b)“.
73.
V § 38 ods. 9 sa za slovo „výrobky“ vkladajú slová „alebo regulované výrobky“ a slová „§ 18 ods. 8“ sa nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 10“.
74.
V § 40 odsek 9 sa za tretiu vetu vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie: ,,Ak ide o také jestvujúce veľké zdroje a jestvujúce stredné zdroje, ktoré sú zároveň vybrané jestvujúce prevádzky dohodnuté s Európskou komisiou, 22) a ktorým je alebo môže byť v integrovanom povolení podľa osobitného predpisu udelená na znečisťujúcu látku výnimka z uplatňovania emisného limitu, 23) znečisťujúca látka zostane zaradená v triede B po celý čas uplatňovania takejto výnimky, určený v integrovanom povolení, inak do 31. decembra 2007.„.
Poznámky pod čiarou k odkazom 22 a 23 znejú:
„22)
§ 29 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z.
23)
§ 8 až 19 a § 29 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z.“.
75.
V § 40 ods. 11 sa slová „štátneho okresného hygienika" nahrádzajú slovami „regionálny úrad verejného zdravotníctva".
76.
V § 41 ods. 1 písm. b) sa za slovo „dosiahnutia" vkladajú slová „cieľové hodnoty a termíny ich dosiahnutia,".
77.
V § 41 ods. 1 písm. i) sa za slová „emisných limitov" vkladá čiarka a slová „technických požiadaviek".
78.
V prílohe č. 1 ôsmy bod znie:
„8.
polycyklické aromatické uhľovodíky (benzo(a)pyrén**)“.
Poznámka k odkazu ** znie:
„** Benzo(a)pyrén je jeden z reprezentantov polycyklických aromatických uhľovodíkov.“.
79.
Príloha č. 4 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/107/ES z 15. decembra 2004, ktorá sa týka arzénu, kadmia, ortuti, niklu a polycyklických aromatických uhľovodíkov v okolitom ovzduší (Ú. v. EÚ L 23, 26. 1. 2005).“.
Čl. II
Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení zákona č. 161/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 478/2002 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 571/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa tabuľky č. 3 prílohy č. 2".
2.
§ 1 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
(4) Pre jestvujúce stredné zdroje znečisťovania ovzdušia a jestvujúce veľké zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré sú zároveň vybrané jestvujúce prevádzky dohodnuté s Európskou komisiou,1a) a ktorým je alebo môže byť v integrovanom povolení podľa osobitného predpisu udelená na znečisťujúcu látku výnimka z uplatňovania emisného limitu,1b) platí v každom kalendárnom roku, v ktorom je možné túto výnimku uplatniť, osobitná poplatková povinnosť podľa tabuľky č. 4 prílohy č. 2; pre zdroje znečisťovania, ktoré nebudú mať na znečisťujúcu látku udelenú výnimku z uplatňovania emisného limitu udelenú ani do 31. decembra 2007, platí táto poplatková povinnosť na znečisťujúce látky vypustené v rokoch 2006 a 2007.
(5)
Pre stredné zdroje znečisťovania ovzdušia a veľké zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré súčasne spĺňajú podmienky podľa odsekov 3 a 4, platí poplatková povinnosť podľa odseku 3.„.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1a a 1b znejú:
„1a)
§ 29 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1b)
§ 8 až 19 a § 29 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z.
§ 40 ods. 9 zákona č. 478/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.
Príloha č. 2 sa dopĺňa tabuľkou č. 4, ktorá znie:
„Tabuľka č. 4: Koeficienty emisného limitu, koeficienty prekročenia emisnej kvóty a kompenzačné koeficienty pre všetky znečisťujúce látky podliehajúce poplatkovej povinnosti pre zdroje znečisťovania podľa § 1 ods. 4.
Rok
Kk
Trieda A a B
EQ
prekročená
KO
EL dodržanýKELD
Trieda A4)
EL
prekročený

KELP
Údaje
nezistené
(§ 5 ods. 2)

KELN
Trieda B2)KELB
2006 0,85 3,0 1,0 4,0 1,5 4,0
2007 0,85 3,0 1,0 4,0 1,5 4,0
2008 0,90 3,0 1,0 4,0 1,5 4,0
2009 0,90 3,0 1,0 4.0 1,5 4,0
2010 0,95 3,0 1,0 4,0 1,5 4,0
2011 0,95 3,0 1,0 4,0 1,5 4,0
2012 a
neskôr
1,00 3,0 1,0 4,0 1,5 -“.
Čl. III
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 245/2003 Z. z., zákonom č. 525/2003 Z. z., zákonom č. 541/2004 Z. z., zákonom č. 572/2004 Z. z., zákonom č. 587/2004 Z. z., zákonom č. 725/2004 Z. z., zákonom č. 230/2005 Z. z., zákonom č. 479/2005 Z. z., zákonom č. 532/2005 Z. z., zákonom č. 571/2005 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2007.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.