Predpis bol zrušený predpisom 580/2004 Z. z.

207/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2007 do 31.07.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

207
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 19. apríla 2007,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 548/2005 Z. z. o poplatku za vydanie európskeho preukazu zdravotného poistenia
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 10a ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 352/2005 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 548/2005 Z. z. o poplatku za vydanie európskeho preukazu zdravotného poistenia sa mení takto:
§ 1 znie:
㤠1
Poplatok za vydanie európskeho preukazu zdravotného poistenia sa ustanovuje vo výške 0 Sk.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2007.
Ivan Valentovič v. r.