223/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.05.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

223
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. apríla 2007 bolo vo Viedni podpísané Memorandum o porozumení „Stredoeurópska spolupráca v školstve pre celoživotné vzdelávanie“ na obdobie 2007 – 2012. Memorandum bolo podpísané podpredsedom vlády a ministrom školstva Slovenskej republiky Jánom Mikolajom a ministrami školstva Českej republiky, Maďarskej republiky, Rakúskej republiky a Slovinskej republiky.
Memorandum nadobudlo platnosť 12. apríla 2007 v súlade s článkom 12.
Do textu memoranda možno nahliadnuť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky, na webovej stránke ministerstva školstva a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.