225/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.05.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

225
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 23. apríla 2007,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 599/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 599/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu, dopĺňa sa takto:
V § 2 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a prostriedkov individuálnej ochrany pre obyvateľstvo obce, pre ktoré tieto prostriedky nezabezpečujú právnické osoby alebo fyzické osoby – podnikatelia“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2007.
Robert Kaliňák v. r.