235/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.05.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

235
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. apríla 2005 bola v Luxemburgu prijatá Zmluva medzi Belgickým kráľovstvom, Českou republikou, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Estónskou republikou, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Írskom, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litovskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maďarskou republikou, Maltskou republikou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou, Švédskym kráľovstvom a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (členské štáty Európskej únie) a Bulharskou republikou a Rumunskom o pristúpení Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii.
Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 1677 z 21. júna 2005. Prezident Slovenskej republiky ratifikačnú listinu podpísal 11. júla 2005. Ratifikačná listina bola uložená 28. septembra 2005 u vlády Talianskej republiky, depozitára zmluvy.
Zmluva nadobudla platnosť 1. januára 2007 v súlade s článkom 4 ods. 2.
K oznámeniu č. 235/2007 Z. z.
ZMLUVA MEDZI BELGICKÝM KRÁĽOVSTVOM, ČESKOU REPUBLIKOU, DÁNSKYM KRÁĽOVSTVOM,SPOLKOVOU REPUBLIKOU NEMECKO, ESTÓNSKOU REPUBLIKOU,HELÉNSKOU REPUBLIKOU, ŠPANIELSKYM KRÁĽOVSTVOM, FRANCÚZSKOU REPUBLIKOU, ÍRSKOM, TALIANSKOU REPUBLIKOU, CYPERSKOU REPUBLIKOU, LOTYŠSKOU REPUBLIKOU, LITOVSKOU REPUBLIKOU, LUXEMBURSKÝM VEĽKOVOJVODSTVOM, MAĎARSKOU REPUBLIKOU, MALTSKOU REPUBLIKOU, HOLANDSKÝM KRÁĽOVSTVOM, RAKÚSKOU REPUBLIKOU, POĽSKOU REPUBLIKOU, PORTUGALSKOU REPUBLIKOU, SLOVINSKOU REPUBLIKOU, SLOVENSKOU REPUBLIKOU, FÍNSKOU REPUBLIKOU, ŠVÉDSKYM KRÁĽOVSTVOM, SPOJENÝM KRÁĽOVSTVOM VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA (ČLENSKÉ ŠTÁTY EURÓPSKEJ ÚNIE) A BULHARSKOU REPUBLIKOU A RUMUNSKOM O PRISTÚPENÍ BULHARSKEJ REPUBLIKY A RUMUNSKA K EURÓPSKEJ ÚNII