243/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

243
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že zmluvnou stranou Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (oznámenie č. 344/2002 Z. z.) sa stala 1. februára 2007 Bulharská republika a 1. apríla 2007 Albánska republika. Obidve zmluvné strany oznámili svoje vyhlásenie k článku 34 a výhrady k článku 55 dohovoru. Bulharská republika, Albánska republika, Maďarská republika a Litovská republika oznámili ústredný orgán podľa čl. 29.
Zmeny a doplnenia zoznamu zmluvných strán dohovoru k 1. januáru 2002 a prehľad ich výhrad a vyhlásení sú uvedené v prílohe k tomuto oznámeniu.
Do aktualizovaného zoznamu zmluvných strán dohovoru a ich výhrad a vyhlásení možno nazrieť na internetovej stránke http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=70 (v anglickom jazyku) alebo http://www.hcch.net/index_fr.php?act=conventions.status&cid=70 (vo francúzskom jazyku).
K oznámeniu č. 243/2007 Z. z.
ZMENY A DOPLNENIA zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa
Zoznam zmluvných strán dohovoru a prehľad ich výhrad a vyhlásení uvedený v prílohe k oznámeniu č. 344/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
„Albánska republika
a)
Dohovor pre Albánsku republiku nadobudol platnosť 1. apríla 2007.
b)
Albánska republika pri uložení ratifikačnej listiny urobila túto výhradu a vyhlásenie:
1.
,Podľa článku 60 ods. 1 dohovoru si Albánska republika vyhradzuje právomoc svojich orgánov na prijímanie opatrení na ochranu nehnuteľného majetku dieťaťa, ktorý sa nachádza na jej území, a vyhradzuje si právo neuznať rodičovské právo alebo povinnosť, alebo opatrenie v rozsahu, v akom je nezlučiteľné s opatrením prijatým vo vzťahu k takému majetku jej orgánmi, ako ustanovuje článok 55 dohovoru.`
2.
,Albánska republika vyhlasuje, že žiadosti podľa článku 34 ods. 1 tohto dohovoru sa smú zasielať jej orgánom len prostredníctvom ústredného orgánu.`
3.
Podľa článku 29 dohovoru Albánska republika určila ústredný orgán:
Ministerstvo spravodlivosti Albánskej republiky
Bulharská republika
a)
Dohovor pre Bulharskú republiku nadobudol platnosť 1. februára 2007.
b)
Bulharská republika pri uložení ratifikačnej listiny urobila túto výhradu a vyhlásenie:
1.
,Podľa článku 60 ods. 1 dohovoru si Bulharská republika vyhradzuje právomoc svojich orgánov na prijímanie opatrení na ochranu nehnuteľného majetku dieťaťa, ktorý sa nachádza na jej území, a vyhradzuje si právo neuznať rodičovské právo alebo povinnosť, alebo opatrenie v rozsahu, v akom je nezlučiteľné s opatrením prijatým vo vzťahu k takému majetku jej orgánmi.`
2.
,Bulharská republika vyhlasuje, že žiadosti podľa článku 34 ods. 1 tohto dohovoru sa smú zasielať jej orgánom len prostredníctvom ústredného orgánu.`
3.
Podľa článku 29 dohovoru Bulharská republika určila ústredný orgán:
Ministerstvo spravodlivosti Bulharskej republiky
Slavianska 1
1040 Sofia
Litovská republika
b)
Podľa článku 29 dohovoru Litovská republika určila ústredný orgán:
Ministerstvo sociálnych vecí a práce Litovskej republiky
Vivulskio 11
LT-03610 Vilnius
Tel.:+370 5 266 4201
Fax.:+370 5 266 4209
e-mail: post@socmin.lt
Maďarská republika
b)
Podľa článku 29 dohovoru Maďarská republika určila ústredný orgán:
Ministerstvo sociálnych vecí a zamestnanosti
1054 Budapešť, Akadémia 3
1373 Budapešť, P. O. BOX 609
Tel.:+36-1-475-5700, +36-1-475-5800“.