Predpis bol zrušený predpisom 614/2007 Z. z.

256/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2007 do 31.12.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

256
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 16. mája 2007,
ktorým sa ustanovuje stupnica platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru
Vláda Slovenskej republiky podľa § 131 ods. 3 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády ustanovuje od 1. júla 2007 stupnicu platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, ktorá je uvedená v prílohe.
§ 2
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 404/2006 Z. z., ktorým sa vydáva stupnica platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru.
§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2007.
Robert Fico v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 256/2007 Z. z.
STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF PRÍSLUŠNÍKOV HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU (Sk mesačne)
Platový
stupeň
Počet
rokov praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 do 2 7 840 8 460 9 160 9 900 11 900 12 640 14 230 15 280 16 490
2 od 2 do 4 8 300 8 950 9 710 10 490 12 590 13 390 15 110 16 210 17 480
3 od 4 do 6 8 750 9 440 10 240 11 110 13 310 14 150 16 000 17 140 18 470
4 od 6 do 9 9 210 9 950 10 800 11 730 14 010 14 880 16 860 18 080 19 460
5 od 9 do 12 9 690 10 450 11 340 12 330 14 730 15 630 17 730 19 000 20 470
6 od 12 do 15 10 130 10 950 11 870 12 950 15 430 16 370 18 610 19 920 21 450
7 od 15 do 18 10 600 11 430 12 430 13 560 16 130 17 130 19 470 20 860 22 440
8 od 18 do 21 11 040 11 930 12 960 14 180 16 840 17 880 20 340 21 780 23 450
9 od 21 do 24 11 500 12 450 13 510 14 790 17 560 18 630 21 230 22 710 24 440
10 od 24 do 28 11 960 12 940 14 060 15 390 18 260 19 370 22 100 23 640 25 440
11 od 28 do 32 12 420 13 440 14 600 16 010 18 980 20 110 22 970 24 570 26 420
12 nad 32 12 870 13 940 15 150 16 610 19 660 20 870 23 840 25 490 27 420