259/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.06.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

259
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 7. decembra 2005 bol v Bratislave podpísaný Dodatkový protokol medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky k Dohode medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií podpísanej 4. decembra 1991.
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s dodatkovým protokolom súhlas svojím uznesením č. 2103 z 2. februára 2006. Prezident republiky dodatkový protokol ratifikoval 9. marca 2006.
Dodatkový protokol nadobudol platnosť 25. mája 2007 na základe ods. 4 protokolu.
K oznámeniu č. 259/2007 Z. z.
Dodatkový protokol medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky k Dohode medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií
Vláda Slovenskej republiky a vláda Čínskej ľudovej republiky (ďalej len „zmluvné strany“)
so zreteľom na Dohodu medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií (ďalej „dohoda“)
dohodli sa takto:
1)
Článok 3 znie:
„Článok 3
Zaobchádzanie s investíciami
1.
Každá zmluvná strana poskytne investíciám a aktivitám spojeným s takými investíciami investorov druhej zmluvnej strany zaobchádzanie nie menej priaznivé, než aké poskytuje investíciám a príslušným aktivitám vlastných investorov.
2.
Ani jedna zo zmluvných strán neposkytne investíciám a aktivitám spojeným s takými investíciami investorov druhej zmluvnej strany menej priaznivé zaobchádzanie, než aké poskytuje investíciám investorov a príslušným aktivitám investorov ktoréhokoľvek iného tretieho štátu.
3.
Ustanovenia odseku 2 tohto článku nemožno vykladať tak, že zaväzujú jednu zmluvnú stranu poskytovať investorom štátu druhej zmluvnej strany výhody zaobchádzania, prednosti alebo výsady na základe
a)
jej členstva v akejkoľvek existujúcej colnej únii, zóne voľného obchodu, hospodárskej únii, spoločnom trhu alebo akejkoľvek inej formy regionálnej hospodárskej organizácie a akejkoľvek medzinárodnej dohody vytvárajúcej takú úniu; alebo prijatia dohody, ktorej cieľom je vytvorenie alebo rozšírenie takej únie alebo oblasti v primeranom čase;
b)
akejkoľvek medzinárodnej dohody alebo dohovoru týkajúceho sa úplne alebo prevažne zdaňovania;
c)
akéhokoľvek dohovoru o uľahčení malého pohraničného obchodu v hraničných oblastiach.
4.
Odsek 1 tohto článku sa nevzťahuje na
a)
akékoľvek existujúce nekonformné opatrenia platné na jej území;
b)
pokračovanie akéhokoľvek nekonformného opatrenia;
c)
žiadnu zmenu akéhokoľvek nekonformného opatrenia v takej miere, že táto zmena nezvýši nekonformnosť týchto opatrení.“.
2)
Článok 6 tejto dohody znie:
„Článok 6
Prevody
1.
Každá zmluvná strana zaručí v súlade so svojím právnym poriadkom investorom druhej zmluvnej strany prevod ich investícií a výnosov vlastnených na jej území vrátane
a)
zisku, dividend, úrokov a iného legitímneho príjmu;
b)
výnosov vyplývajúcich z úplného alebo čiastočného predaja alebo likvidácie investícií;
c)
platieb podľa zmluvy o pôžičke v súvislosti s investíciami;
d)
licenčných poplatkov súvisiacich s údajmi v článku 1 ods. 1 písm. d);
e)
platieb za technickú pomoc alebo poplatkov za technické služby, poplatkov za riadenie;
f)
poplatkov súvisiacich so zmluvnými projektmi;
g)
príjmov občanov druhej zmluvnej strany, ktorí pracujú na jej území v súvislosti s investíciami.
2.
Uvedený prevod sa uskutoční vo voľne zameniteľnej mene a v bežnom výmennom kurze, ktorý platí v deň prevodu v zmluvnej strane prijímajúcej investície.
3.
Napriek odsekom 1 a 2 každá zmluvná strana môže prijať alebo obhajovať opatrenia týkajúce sa prevodu kapitálu
a)
v prípade vážnych ťažkostí s platobnou bilanciou a externých finančných ťažkostí alebo ich hrozby; alebo
b)
v prípadoch, keď za výnimočných okolností pohyb kapitálu spôsobuje alebo môže spôsobiť vážne ťažkosti pri riadení makroekonomiky, najmä menovej a devízovej politiky.
4.
Opatrenia uvedené v odseku 3 tohto článku
a)
nepresiahnu opatrenia nevyhnutné na riešenie okolností uvedených v odseku 3 tohto článku;
b)
budú dočasné a budú eliminované hneď, ako to podmienky umožnia; a
c)
budú okamžite oznámené druhej zmluvnej strane.“.
3)
Vypúšťajú sa odseky 3 a 4 protokolu, ako aj všetky odkazy odvolávajúce sa na tieto odseky sa prečíslujú.
4)
Tento dodatkový protokol je neoddeliteľnou súčasťou dohody. Tento dodatkový protokol podlieha schváleniu v súlade s ústavnými postupmi vyžadovanými právnym poriadkom zmluvnej strany s cieľom nadobudnúť platnosť. Platnosť nadobudne 30. deň odo dňa prijatia druhej notifikácie.
Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení podpísali tento dodatkový protokol.
Dané v Bratislave 7. decembra 2005 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, čínskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.
Za vládu Slovenskej republiky:

Vladimil Podstránsky v. r.

Za vládu Čínskej ľudovej republiky:

Yu Guangzhou v. r.