276/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

276
ZÁKON
zo 17. mája 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 277/2005 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 277/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 úvodnej vete sa vypúšťa slovo „najmä“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „§ 42 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení zákona č. 553/2001 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 61 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
3.
V § 3 písmeno d) znie:
„d)
odvody, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami fondu,5)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5)
§ 31 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 171/2005 Z. z.“.
4.
V § 3 písm. e) sa slovo „platby“ nahrádza slovom „poplatky“.
5.
V § 3 písm. h) sa slovo „banke“ nahrádza slovami „Štátnej pokladnici“.
6.
V § 3 písmeno r) znie:
„r)
úhrada za nerasty vydobyté z výhradného ložiska, na ktoré bol dobývací priestor určený, a úhrada za uskladňovanie plynov alebo kvapalín v prírodných horninových štruktúrach a v podzemných priestoroch8a) a úhrada za prieskumné územie,8b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8a a 8b znejú:
„8a)
§ 32a ods. 6 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov.
8b)
§ 23 ods. 3 zákona č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z.“.
7.
V § 3 sa za písmeno s) vkladá nové písmeno t), ktoré znie:
„t)
úhrada za odber prírodnej liečivej vody alebo úhrada za odber prírodnej minerálnej vody,8c)“.
Doterajšie písmeno t) sa označuje ako písmeno u).
Poznámka pod čiarou k odkazu 8c znie:
„8c)
§ 25 ods. 4 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
8.
V § 3 písm. u) sa slovo „údaje“ nahrádza slovom „zdroje“.
9.
V § 4 ods. 1 písm. e) a v § 6 ods. 2 sa slovo „vôd“ nahrádza slovami „kvality vôd alebo mimoriadneho ohrozenia kvality vôd“.
10.
V § 4 ods. 1 sa vypúšťa písmeno g).
11.
V § 4 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Fond najneskôr do 30. júna kalendárneho roka zverejní na svojej internetovej stránke špecifikáciu činností podľa § 4 ods. 1 písm. a) až e), na ktoré možno predložiť žiadosť o podporu v nasledujúcom roku.“.
12.
V § 4 odsek 4 znie:
„(4)
Návrh rozpočtu fondu s uvedením predpokladanej výšky zdrojov fondu a predpokladanej výšky poskytnutia a použitia prostriedkov fondu, ako aj zmeny v schválenom rozpočte fondu, ktoré majú vplyv na schodok alebo prebytok rozpočtu verejnej správy v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu, schvaľuje vláda Slovenskej republiky na návrh ministra.“.
13.
V § 4 sa vypúšťa odsek 7.
14.
V § 5 ods. 3 sa slovo „minister“ nahrádza slovom „riaditeľ13)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:
„13)
§ 30 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z.“.
15.
V § 5 odsek 5 znie:
„(5)
Ministerstvo vyberie formou verejného obstarávania podľa osobitného predpisu15) banku na posudzovanie bonity žiadateľa o podporu formou úveru, bonity projektu žiadateľa a bonity záruky pre rozhodovanie o poskytnutí podpory formou úveru.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:
„15)
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z.“.
16.
V § 5 sa vypúšťa odsek 6.
Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 6 a 7.
17.
V poznámke pod čiarou k odkazu 16 sa citácia „§ 44 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 3a zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z.“.
18.
V § 5 ods. 7 sa slová „postupuje v spolupráci s orgánmi“ nahrádzajú slovami „môže požiadať o spoluprácu orgány“.
19.
V § 9 odsek 3 znie:
„(3)
Žiadosti o podporu predkladá žiadateľ fondu k 31. októbru predchádzajúceho rozpočtového roka s výnimkou žiadosti o podporu podľa § 4 ods. 1 písm. d) a e). Žiadosti o podporu formou úveru podľa § 4 ods. 1 písm. a) až d) predkladá žiadateľ fondu v priebehu kalendárneho roka.“.
20.
V poznámke pod čiarou k odkazu 21 sa citácia „§ 4 zákona č. 328/1991 Z. z. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 11 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
21.
Nadpis pod § 11 znie: „Kontrola“.
22.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:
„22)
Zákon č. 502/2001 Z. z.
Zákon č. 523/2004 Z. z.“.
23.
V § 11 sa vypúšťa odsek 5 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 24.
24.
V § 12 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a sú chránené ako utajovaná skutočnosť“.
25.
Za § 14 sa vkladá § 15, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠15
Prechodné ustanovenie účinné od 1. júla 2007
Fond najneskôr do 31. augusta 2007 zverejní na svojej internetovej stránke špecifikáciu činností podľa § 4 ods. 1 písm. a) až e), na ktoré možno predložiť žiadosť o podporu na rok 2008.“.
Čl. II
Zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
1.
V § 25 ods. 1 sa slová „ministerstvu zdravotníctva“ nahrádzajú slovami „Environmentálnemu fondu21a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:
„21a)
Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 25 ods. 4 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2007.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.