282/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.06.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

282
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov bola na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 12. júna 2007 uložená kolektívna zmluva vyššieho stupňa a tieto dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:
1.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2007 z 30. marca 2007 uzavretá medzi Asociáciou vodárenských spoločností
a
Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.
2.
Dodatok č. 5 zo 17. apríla 2007 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2006 z 29. apríla 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom dopravy, cestného hospodárstva a autoopravárenstva
a
Zväzom zamestnávateľov mestskej hromadnej dopravy Slovenskej republiky.
3.
Dodatok č. 2 z 11. mája 2007 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2006 – 2007 z 9. septembra 2005 uzavretej medzi Odborovým zväzom METALURG, Odborovým zväzom KOVO, Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska
a
Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.
4.
Dodatok č. 2 z 22. mája 2007 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2005 – 2006 z 9. septembra 2005 uzavretej medzi Odborovým zväzom METALURG
a
Zväzom strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky.