283/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2007 do 31.08.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

283
ZÁKON
zo 17. mája 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 sa vypúšťajú slová „(ďalej len „súbežná výsadba")“.
2.
V § 3 sa vypúšťajú odseky 6 a 7.
3.
V § 4 odsek 1 znie:
„(1)
Právo na opätovnú výsadbu udeľuje rozhodnutím kontrolný ústav na základe písomnej žiadosti vinohradníka, ktorá musí obsahovať záväzok vinohradníka vyklčovať pôvodnú vinohradnícku plochu v priebehu troch nasledujúcich vinárskych rokov od roku začatia vykonávania výsadby (ďalej len „súbežná výsadba"). O písomnej žiadosti rozhodne kontrolný ústav v lehote 90 dní odo dňa podania písomnej žiadosti.“.
4.
V § 8 odsek 4 znie:
„(4)
Vo vinohradníckych oblastiach podľa odseku 2 písm. a) až e) užívateľ vinohradníckej plochy je povinný užívať vinohradnícku plochu len ako vinicu.“.
Súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 13.“.
5.
§ 8 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Podľa odseku 4 sa nepostupuje v prípadoch, ak boli vinohradnícke plochy územnými plánmi schválenými podľa osobitného predpisu12a) pred 1. májom 2005 určené na iné funkčné využitie ako na pestovanie viniča. V takých prípadoch sú vlastníci vinohradníckych plôch oprávnení tieto vyklčovať a právo na opätovnú výsadbu prechádza na správcu rezervy výsadbových práv. Obdobne sa postupuje, ak vlastníctvo k vinohradníckej ploche nadobudne doterajší vlastník, ktorý nebol zapísaný vo vinohradníckom registri, na základe rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav12b) alebo ktorému bola vinohradnícka plocha vydaná podľa osobitného predpisu.12c)
(6)
Výnimku z užívania vinohradníckej plochy podľa odseku 4 možno povoliť len pre stavby určené na verejnoprospešné služby a pre verejné technické vybavenie územia, a to pre diaľnice, cesty a miestne komunikácie.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12a až 12c znejú:
„12a)
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
12b)
§ 14 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
12c)
Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 11 ods. 1 písm. a) sa slová „rodné číslo“ nahrádzajú slovami „dátum narodenia, ktoré možno sprístupniť tomu, kto preukáže, že má na veci právny záujem“.
Súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 14.
7.
V § 11 ods. 1 písm. b) sa za slová „o vinohradníckej ploche“ vkladá čiarka a slová „jej vlastníkovi“.
8.
V § 11 ods. 1 písm. e) sa slová „rodné číslo“ nahrádzajú slovami „dátum narodenia, ktoré možno sprístupniť tomu, kto preukáže, že má na veci právny záujem“.
9.
§ 11 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Kontrolný ústav vyčiarkne z vinohradníckeho registra vinohradnícke plochy na žiadosť vlastníka vinohradníckej plochy, ktorej vyklčovanie trvalo viac ako osem rokov pred 1. májom 2005.“.
10.
V § 13 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
odstrániť vedľajšie produkty18) vznikajúce pri spracúvaní alebo výrobe vinárskych produktov,“.
11.
V § 14 ods. 2 sa za slovo „Vinár“ vkladajú slová „a obchodník s vinárskymi produktmi“ a slová „je povinný“ sa nahrádzajú slovami „sú povinní“.
12.
V § 14 ods. 3 sa vypúšťajú slová „kontrolnému ústavu a“ a slovo „dokumentu“ sa nahrádza slovom „dokladu20a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:
„20a) Čl. 3 ods. 2 písm. b) nariadenia Komisie (ES) č. 884/2001 z 24. apríla 2001 ustanovujúceho podrobné pravidlá pre používanie sprievodných dokladov na prepravu vinárskych výrobkov a na vedenie záznamov vo vinárskom sektore (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 32).“.
13.
V poznámke pod čiarou k odkazu 21 sa citácia „§ 6 zákona č. 240/2001 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 8 zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2007 Z. z.“.
14.
V § 14 sa odsek 5 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
spôsob nakladania s vedľajšími produktmi vznikajúcimi pri spracúvaní alebo výrobe vína alebo vinárskych výrobkov a spôsob ich evidencie.“.
15.
V § 15 ods. 5 písm. a) sa vypúšťajú slová „a akostného“ a za slovami „a na výrobu“ sa vkladá slovo „stolového“.
16.
V § 15 ods. 5 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem konzervovania oxidom siričitým“.
17.
V § 19 ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „a písomný údaj o obsahu zvyškového cukru“.
18.
V § 19 ods. 5 sa vypúšťa písmeno c).
19.
V § 20 ods. 3 písm. c) sa vypúšťajú slová „a písomný údaj o obsahu zvyškového cukru“.
20.
V § 21 ods. 4 písm. b) sa vypúšťajú slová „ročník zberu,“.
21.
V § 29 ods. 4 písmeno a) znie:
„a)
o vinárovi, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, miesto podnikania, meno a priezvisko, ak ide o právnickú osobu, názov a sídlo,“.
22.
V § 30 ods. 4 sa vypúšťa odkaz 8 nad slovom „dokladom“.
23.
V § 34 sa vypúšťa odsek 6.
24.
Za § 34 sa vkladá § 34a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠34a
Tokajské združenie
(1)
Tokajské združenie je dobrovoľné združenie vlastníkov a užívateľov tokajských honov zaradených do akostných tried a výrobcov tokajského vína v tokajskej vinohradníckej oblasti. Tokajské združenie nie je združenie podľa osobitného predpisu.37a)
(2)
Tokajské združenie vzniká registráciou. Návrh na registráciu sa podáva ministerstvu spolu so stanovami vo dvoch vyhotoveniach, v ktorých musia byť uvedené:
a)
názov združenia,
b)
sídlo,
c)
cieľ jeho činnosti,
d)
zásady hospodárenia,
e)
ďalšie podmienky stanovené týmto zákonom.
(3)
Tokajské združenie zaniká
a)
dobrovoľným rozpustením,
b)
právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení.
(4)
Členom Tokajského združenia sa môže stať fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vlastní alebo užíva tokajské vinohradnícke hony, ktoré sú zaradené do akostných tried, alebo vyrába tokajské víno v tokajskej vinohradníckej oblasti na základe písomnej žiadosti, v ktorej žiadateľ deklaruje splnenie podmienok. Členstvo vzniká od prvého dňa nasledujúceho mesiaca od doručenia žiadosti.
(5)
Každá obec, ktorá je vo vinohradníckej oblasti Tokaj, si zvolí zo svojich radov predstaviteľa do predsedníctva Tokajského združenia, a to jedného člena za vinárov a jedného člena za vinohradníkov. Predsedníctvo si zvolí zo svojich radov predsedu a dvoch podpredsedov.
(6)
Práva a povinnosti člena združenia upravujú stanovy združenia.
(7)
Tokajské združenie vykonáva činnosti Tokajskej správnej komisie. Činnosť združenia kontroluje ministerstvo.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 37a znie:
„37a) Čl. 39 nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 v platnom znení.“.
25.
§ 35 vrátane nadpisu znie:
㤠35
Tokajské vinohradnícke plochy
Vo vinohradníckej oblasti Tokaj podľa § 8 ods. 2 písm. f) užívateľ vinohradníckej plochy je povinný užívať vinohradnícku plochu len ako vinicu.“.
26.
V § 37 ods. 5 a § 38 ods. 6 sa slová „Tokajská esencia – nektár“ nahrádza slovami „Tokajská esencia“.
27.
§ 37 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Tokajské víno vyrobené v Slovenskej republike možno uvádzať na trh len v na to určených fľašiach (ďalej len “špeciálna fľaša„). Povinnosť plnenia vína do fliaš sa nevzťahuje na tokajské víno ponúkané na konzumáciu priamo v pivnici výrobcu.“.
28.
V § 40 sa odsek 2 dopĺňa písmenami f) až h), ktoré znejú:
„f)
uznáva súťaže vín a výstavy vín,
g)
vydáva osvedčenie o uznaní združenia výrobcov podľa osobitného predpisu,37b)
h)
registruje Tokajské združenie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 37b znie:
„37b) Čl. 39 nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 v platnom znení.“.
29.
V § 40 ods. 3 písm. l) sa slová „§ 13 ods. 2 písm. c)“ nahrádzajú slovami „§ 13 ods. 1 písm. c) a odseku 2 písm. c)“.
30.
V § 40 sa odsek 3 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n)
odporúča udeliť alebo odobrať osvedčenie o uznaní a kontroluje činnosť združenia.“.
31.
V § 41 písm. a) sa za slová „až 6,“ vkladajú slová „užíva vinohradnícku plochu v rozpore s § 8 ods. 4 a § 35,“.
32.
V § 41 písm. e) sa slová „§ 10 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 1“.
33.
V § 41 písm. f) sa slová „§ 11 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 4“.
34.
V § 41 písm. h) sa slová „§ 11 ods. 9“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 8“.
35.
V § 41 písm. i) sa slová „§ 11 ods. 9“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 4“.
36.
V § 41 písm. k) sa slovo „nepoužije“ nahrádza slovom „neodstráni“.
37.
V § 41 písm. m) sa slovo „neohlási“ nahrádza slovom „neoznámi“.
38.
V § 41 písmeno o) znie:
„o)
neoznámi, neoznámi správne alebo včas údaje podľa § 14 ods. 2,“.
39.
§ 41 sa dopĺňa písmenom ag), ktoré znie:
„ag) prepravuje vinárske produkty bez sprievodných dokladov.20a)“.
40.
V § 42 ods. 1 a 2 sa slová „5 000 Sk“ nahrádzajú slovami „50 000 Sk“.
41.
V § 42 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Fyzickej osobe – podnikateľovi a právnickej osobe uloží colný úrad pokutu do 10 000 Sk, ak sa dopustí správneho deliktu podľa § 41 písm. ag).“.
Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 9.
42.
Za § 42 sa vkladá § 42a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠42a
Priestupky
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto ako užívateľ vinohradníckej plochy vo vinohradníckych oblastiach podľa § 8 ods. 4 a vo vinohradníckej oblasti Tokaj podľa § 35 užíva vinohradnícku plochu inak ako vinicu.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu od 5 000 Sk do 100 000 Sk.
(3)
Na priestupky a ich prejednávanie kontrolným ústavom sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.43a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 43a znie:
„43a)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.
43.
V § 43 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Štátna veterinárna a potravinová správa uloží vinárovi alebo inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá uvádza vinárske produkty na trh, opatrenia na nápravu nedostatkov zistených pri výkone kontroly.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
44.
V § 43 ods. 5 sa slová „1 až 3“ nahrádzajú slovami „1 až 4“.
45.
V § 44 ods. 1 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a § 43 ods. 4“.
46.
V § 44 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
47.
V § 45 ods. 5 sa za slovo „výkon“ vkladá slovo „niektorých“.
48.
Príloha sa vypúšťa.
Čl. II
Zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení zákona č. 556/2004 Z. z., zákona č. 629/2004 Z. z. a zákona č. 217/2006 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 5 ods. 3 sa za slovo „územia,“ vkladajú slová „dodal na účely oslobodené od dane podľa § 7, 31 a 31a,“.
Čl. III
Zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z., zákona č. 556/2004 Z. z., zákona č. 632/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 533/2005 Z. z. a zákona č. 278/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Kontrolným liehovým meradlom sa na účely tohto zákona rozumie
a)
objemové meradlo na lieh,2a) typovo schválené a overené podľa osobitného predpisu,2b)
b)
meracia zostava na lieh, ktorú možno používať na základe výnimky udelenej podľa osobitného predpisu2c) podniku na výrobu liehu, ktorého výrobná kapacita je 10 000 l/hod. a viac.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2a až 2c znejú:
„2a)
Príloha č. 24 k vyhláške č. 210/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2b)
Zákon č. 142/2000 Z. z. v znení zákona č. 431/2004 Z. z.
Vyhláška č. 210/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2c)
§ 19 ods. 2 písm. a) zákona č. 142/2000 Z. z. v znení zákona č. 431/2004 Z. z.“.
2.
V § 11 ods. 16 sa slová „§ 47 ods. 6 a 7“ nahrádzajú slovami „§ 47 ods. 1 písm. f) až h)“.
3.
V § 11 odsek 17 znie:
„(17)
Ak užívateľský podnik používa vo výrobe lieh oslobodený od dane podľa § 7 ods. 1 ako surovinu, prísadu alebo pomocnú látku a z liehových odpadov a liehových roztokov vzniknutých v tejto výrobe regeneruje lieh, je povinný tento lieh merať objemovým meradlom na lieh spôsobom podľa osobitného predpisu;21b) tým nie je dotknutý § 8 ods. 6 písm. a). Ak na zisťovanie množstva regenerovaného liehu nie je možné z dôvodu nízkeho prietoku liehu použiť objemové meradlo na lieh alebo ak použitie objemového meradla na lieh nie je technologicky možné, užívateľský podnik je povinný množstvo regenerovaného liehu zisťovať meradlami overenými podľa osobitného predpisu,2b) a to meraním objemu liehu alebo hmotnosti liehu spôsobom podľa osobitného predpisu;21b)získaný lieh alebo nakúpený lieh musí byť uskladnený v overených nádržiach20)s overeným meracím zariadením na zisťovanie zásob liehu alebo v nádržiach umožňujúcich meranie množstva liehu z hmotnosti meradlami overenými podľa osobitného predpisu.2b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 21a a 21c sa vypúšťajú.“.
4.
V § 18 odsek 1 znie:
„(1)
Podnikom na výrobu liehu na účely tohto zákona je liehovarnícky závod27) nachádzajúci sa na daňovom území, v ktorom sa v rámci podnikania vyrába, spracúva, skladuje, prijíma alebo odosiela lieh. Ak tento zákon neustanovuje inak, v podniku na výrobu liehu je celé vyrobené množstvo liehu merané objemovým meradlom na lieh. V podniku na výrobu liehu, ktorého výrobná kapacita je 10 000 l/hod. a viac, možno vyrobené množstvo liehu merať len meracou zostavou na lieh. Na účely zabezpečenia kontroly vyrobeného množstva liehu správcom dane v podniku na výrobu liehu, ktorý meria vyrobené množstvo liehu meracou zostavou na lieh, musí byť meracia zostava na lieh zabezpečená odstavením prietoku liehu pri prekročení maximálnej povolenej teploty liehu a doplnená prietokovým regulátorom liehu pretekajúcim meracou zostavou na lieh a etalónovým gravimetrickým zariadením s nádržou. Výrobné zariadenie a kontrolné liehové meradlo musia byť zabezpečené uzáverami colného úradu.“.
5.
V § 20 odsek 3 znie:
„(3)
Uzávery celého priestoru, v ktorom sa nachádza výrobné zariadenie, sa musia používať všade tam, kde vznikajú technické problémy so zabezpečením výrobného zariadenia, napríklad výrobne syntetického liehu. Uzáverou celého priestoru, v ktorom sa nachádza výrobné zariadenie, sa rozumie uzamknutie a zabezpečenie uzáverou colného úradu všetkých prístupových miest do tohto priestoru za prítomnosti prevádzkovateľa daňového skladu, pričom odstránenie uzáver a odomknutie je možné uskutočniť len v prítomnosti colného úradu a prevádzkovateľa daňového skladu.“.
6.
V § 20 ods. 4 sa slová „liehovarníckych závodov“ nahrádzajú slovami „podniku na výrobu liehu“.
7.
V § 21 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
merať celé vyrobené množstvo liehu kontrolným liehovým meradlom,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31 sa vypúšťa.
8.
V § 21 odseky 4 až 6 znejú:
„(4)
Ak kontrolné liehové meradlo nespĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu,2b) zabezpečí ho colný úrad tak, aby sa nemohlo používať, ak tento zákon neustanovuje inak.
(5)
Ak sa pri vykonaní skúšky správnosti objemového meradla na lieh podľa osobitného predpisu2a) zistí odchýlka presahujúca dvojnásobok najväčšej dovolenej chyby objemového meradla na lieh alebo ak nedôjde k pravidelnému overeniu objemového meradla na lieh podľa osobitného predpisu,2a) colný úrad vyradí objemové meradlo na lieh z prevádzky.
(6)
Ak sa pri vykonaní skúšky správnosti objemového meradla na lieh podľa osobitného predpisu2a) zistí odchýlka v rozmedzí od najväčšej dovolenej chyby objemového meradla na lieh do dvojnásobku najväčšej dovolenej chyby objemového meradla na lieh, odo dňa zistenia tejto odchýlky sa až do dňa vykonania overenia objemového meradla na lieh uskutočňuje korekcia množstva vyrobeného liehu vypočítaného podľa objemu zmeraného objemovým meradlom na lieh. Na odchýlky menšie ako najväčšia dovolená chyba objemového meradla na lieh vrátane sa neprihliada.“.
9.
V § 21 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Kontrolu vyrobeného množstva liehu meracou zostavou na lieh vykonáva správca dane pomocou etalónového gravimetrického zariadenia s nádržou. Ak sa zistí odchýlka väčšia ako 0,3 %, odo dňa zistenia odchýlky až do jej odstránenia sa uskutoční korekcia množstva vyrobeného liehu zisteného meracou zostavou na lieh.“.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.
10.
V § 22 ods. 5 písm. c) a odseku 6 písm. c) sa odkaz 21c nahrádza odkazom 2b.
11.
§ 49 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Spôsob usporiadania výrobného zariadenia, zabezpečenia výrobného zariadenia, zabezpečenia kontrolného liehového meradla a odoberania vzoriek liehu môže byť so súhlasom colného riaditeľstva iný, ako ustanovuje tento zákon a osobitný predpis,21b) ak je to odôvodnené prevádzkovými pomermi podniku na výrobu liehu a ak je to nevyhnutné na účely zabezpečenia kontroly výroby a obehu liehu.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2007.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.