286/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.06.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

286
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 13. októbra 2006 bola v Singapure podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Singapurskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií.
Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 255 z 9. februára 2007 a prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval 29. mája 2007.
Zmluva nadobudla platnosť 6. júna 2007 v súlade s článkom 12 ods. 1.
K oznámeniu č. 286/2007 Z. z.
ZMLUVA medzi Slovenskou republikou a Singapurskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií
Slovenská republika a Singapurská republika (ďalej len „zmluvné strany“),
želajúc si vytvárať priaznivé podmienky na širšiu vzájomnú hospodársku spoluprácu a zvlášť pre investície investorov jedného štátu na území druhého štátu na základe princípov rovnosti a vzájomného prospechu,
uvedomujúc si, že podpora a vzájomná ochrana takých investícií má napomáhať stimuláciu obchodných aktivít a zvyšovanie prosperity oboch štátov,
dohodli sa takto:
Článok 1
Definície
Na účely tejto zmluvy:
1.
Pojem „investícia“ označuje každý druh majetku povolený každou zmluvnou stranou v súlade s jej právnymi predpismi a zahŕňa najmä, ale nie výlučne:
a)
hnuteľný a nehnuteľný majetok, ako aj všetky majetkové práva, ako sú hypotéky, záložné práva alebo záruky;
b)
akcie, cenné papiere, dlhopisy a iné formy účasti v spoločnosti;
c)
peňažné pohľadávky alebo nároky za každú zmluvnú činnosť, ktorá má ekonomickú hodnotu;
d)
práva duševného vlastníctva, ktoré sa vzťahujú na výstupy duševnej činnosti v priemyselnej, vedeckej, literárnej a umeleckej oblasti a ktoré medziiným pozostávajú z priemyslového majetku vrátane vynálezov, obchodných známok, priemyselných vzorov, obchodných tajomstiev, geografických značiek a autorských práv;
e)
obchodné licencie podľa zákona alebo podľa zmluvy vrátane akejkoľvek licencie na prieskum, kultiváciu, ťažbu alebo využívanie prírodných zdrojov.
Žiadna zmena formy, v ktorej je majetok investovaný alebo reinvestovaný, nemá vplyv na jeho charakter investície za predpokladu, že takáto zmena bola uskutočnená podľa článku 3 tejto zmluvy.
2.
Pojem „výnos“ znamená peňažné výnosy získané z investícií a zahŕňa zisk, úrok, kapitálové výnosy, dividendy, licenčné poplatky alebo poplatky.
3.
Pojem „investor“ znamená každú fyzickú osobu alebo právnickú osobu jednej zmluvnej strany, ktorá investuje na území druhej zmluvnej strany:
a)
pojem „fyzická osoba“ znamená fyzickú osobu, ktorá je občanom jednej zmluvnej strany v súlade s jej právnymi predpismi; a
b)
pojem „právnická osoba“ znamená každý subjekt, ktorý je zapísaný v obchodnom registri alebo založený v súlade s právnymi predpismi príslušnej zmluvnej strany.
4.
Pojem „územie“ znamená:
a)
vo vzťahu k Slovenskej republike – teritoriálne územie a vnútorné vody, nad ktorými Slovenská republika vykonáva svoju zvrchovanosť, suverénne práva a jurisdikciu v súlade s medzinárodným právom;
b)
vo vzťahu k Singapurskej republike – územie patriace pod zvrchované právo Singapurskej republiky vrátane teritoriálnych morí a taktiež výhradnej ekonomickej zóny a kontinentálnej pevniny, nad ktorými Singapurská republika vykonáva svoje suverénne práva, alebo jurisdikciu v súlade s medzinárodným právom s ohľadom na prieskum a ťažbu prírodných zdrojov.
5.
Pojem „voľne použiteľná mena“ znamená voľne použiteľnú menu tak, ako je stanovená v súlade s ustanoveniami Dohody o Medzinárodnom menovom fonde a s jej dodatkami.
Článok 2
Uplatňovanie tejto zmluvy
Ustanovenia tejto zmluvy sa budú vzťahovať na všetky investície uskutočnené podľa článku 3 ods. 1 tejto zmluvy investormi ktorejkoľvek zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany, či už pred nadobudnutím, ako aj po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy, ale nebude sa vzťahovať na žiadny spor týkajúci sa investície, ktorý vznikol pred nadobudnutím platnosti tejto zmluvy, alebo na žiadny nárok, ktorý bol vyrovnaný pred nadobudnutím platnosti zmluvy.
Článok 3
Podpora a ochrana investícií
1.
Táto zmluva sa bude vzťahovať, iba ak
a)
ide o investície na území Slovenskej republiky, na všetky investície uskutočnené investormi Singapurskej republiky, ktoré boli povolené v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, za asistencie Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) alebo iného kompetentného orgánu určeného vládou Slovenskej republiky a oznámené druhej zmluvnej strane;
b)
ide o investície na území Singapurskej republiky, na všetky investície uskutočnené investormi Slovenskej republiky, ktoré boli výslovne písomne povolené Radou pre ekonomický rozvoj Singapuru alebo iným kompetentným orgánom určeným vládou Singapurskej republiky a oznámené druhej zmluvnej strane.
2.
Každá zmluvná strana bude na svojom území podporovať a vytvárať priaznivé podmienky pre investorov druhej zmluvnej strany, ktorí investujú na jej území podľa odseku 1 tohto článku, ktoré sú v súlade s hlavnými princípmi jej všeobecnej ekonomickej politiky.
3.
Investíciám investorov ktorejkoľvek zo zmluvných strán uskutočneným podľa odseku 1 tohto článku bude vždy na území druhej zmluvnej strany poskytnuté riadne a spravodlivé zaobchádzanie a plná ochrana a bezpečnosť.
Článok 4
Národné zaobchádzanie a doložka najvyšších výhod
1.
Každá zmluvná strana poskytne na svojom území investorom a investíciám uskutočneným podľa článku 3 ods. 1 tejto zmluvy a výnosom z nich zaobchádzanie nie menej priaznivé, než aké za porovnateľných okolností poskytuje podľa svojich právnych predpisov investíciám a výnosom vlastných investorov alebo investíciám a výnosom investorov ktoréhokoľvek tretieho štátu podľa toho, ktoré je výhodnejšie.
2.
Ustanovenia odseku 1 tohto článku týkajúce sa garantovania zaobchádzania nie menej priaznivého, než aké sa poskytuje vlastným investorom alebo investorom ktoréhokoľvek tretieho štátu, nemožno vykladať tak, že zaväzujú jednu zmluvnú stranu poskytovať investorom druhej zmluvnej strany také výhody zaobchádzania, preferencie alebo výsady vyplývajúce z jej členstva v akejkoľvek súčasnej alebo budúcej colnej únii, zóne voľného obchodu, dohode o voľnom obchode, spoločnom trhu, menovej únii alebo v podobnej medzinárodnej dohode alebo v inej forme regionálnej spolupráce, v ktorej zmluvná strana je alebo sa môže stať stranou; alebo prijatia dohody smerujúcej k vytvoreniu alebo existencii takej únie, zóny alebo dohody; alebo z každej dohody o podpore a ochrane investícií prijatej pred rokom 1991.
3.
Ustanovenia tejto zmluvy sa nebudú vzťahovať na daňové záležitosti na území ktorejkoľvek zmluvnej strany. Takéto záležitosti sa budú riadiť dohodami o zabránení dvojitému zdaneniu medzi dvoma zmluvnými stranami a právnymi predpismi každej zmluvnej strany.
Článok 5
Vyvlastnenie
1.
Žiadna zmluvná strana nevykoná vo vzťahu k investíciám investorov druhej zmluvnej strany opatrenia smerujúce k znárodneniu, vyvlastneniu alebo iné opatrenia s podobným účinkom, ako je znárodnenie alebo vyvlastnenie (ďalej len „vyvlastnenie“), ak takéto opatrenia nie sú prijaté na základe zákona, na nediskriminačnom základe, v súlade s jej právnymi predpismi a proti kompenzácii, ktorá bude efektívne realizovateľná a uhradená bez zbytočného odkladu.
Takáto kompenzácia bude, podľa právnych predpisov každej zmluvnej strany, predstavovať hodnotu investície bezprostredne pred vyvlastnením. Táto kompenzácia bude voľne zameniteľná a prevoditeľná.
Ak právne predpisy a prax zmluvnej strany neustanovujú inak, takáto kompenzácia bude zodpovedať riadnej trhovej hodnote vyvlastnenej investície stanovenej na základe priemernej trhovej hodnoty pre taký druh investície bezprostredne pred vyvlastnením a bude zahŕňať úroky vo výške platnej komerčnej úrokovej sadzby odo dňa vyvlastnenia do dňa úhrady a bude efektívne realizovateľná.
2.
Akékoľvek opatrenie vyvlastnenia alebo ocenenia môže na žiadosť dotknutého investora prešetriť súd alebo iný nezávislý orgán zmluvnej strany, ktorá opatrenie vykonala, a to v súlade s postupmi uvedenými v jej právnych predpisoch.
3.
Ak zmluvná strana vyvlastní aktíva spoločnosti, ktorá je zaregistrovaná alebo zriadená podľa platných právnych predpisov a v ktorej investori druhej zmluvnej strany majú podiel, musí zaručiť, že budú v potrebnom rozsahu použité ustanovenia odseku 1 tohto článku, pričom investorom druhej zmluvnej strany, ktorí také podiely vlastnia, bude zaručená kompenzácia podľa odseku 1.
Článok 6
Náhrada škody
1.
Investorom jednej zo zmluvných strán, ktorých investície utrpia škody na území druhej zmluvnej strany v dôsledku vojny alebo iného ozbrojeného konfliktu, výnimočného stavu, povstania, vzbury, nepokojov alebo iných podobných situácií, poskytne druhá zmluvná strana zaobchádzanie týkajúce sa reštitúcie, odškodnenia, náhrad alebo iných foriem vyrovnania nie menej priaznivé, než aké poskytne druhá zmluvná strana investorom akéhokoľvek tretieho štátu alebo svojim vlastným investorom podľa toho, ktoré je výhodnejšie. Akékoľvek z toho plynúce odškodnenie bude voľne zameniteľné a prevoditeľné.
2.
Bez ohľadu na odsek 1 tohto článku investorom jednej zmluvnej strany, ktorí utrpia stratu v niektorom z prípadov uvedených v tomto odseku na území druhej zmluvnej strany v dôsledku:
a)
zabavenia ich majetku ozbrojenými silami alebo úradmi druhej zmluvnej strany; alebo
b)
zničenia ich majetku ozbrojenými silami alebo úradmi druhej zmluvnej strany, ktoré nebolo spôsobené pri bojovej akcii ani nebolo vynútené danou situáciou,
bude poskytnutá náhrada za škody spôsobené počas zabavenia alebo zničením majetku. Takáto náhrada bude v súlade s právnymi predpismi zmluvnej strany, alebo ak také ustanovenie nie je ustanovené v jej právnom poriadku, náhrada bude predstavovať spravodlivú a primeranú sumu. Výsledné platby budú voľne zameniteľné a prevoditeľné.
Článok 7
Prevody
1.
Každá zmluvná strana zaručí investorom druhej zmluvnej strany voľný prevod kapitálu a výnosov z investícií, a to na nediskriminačnom základe. Prevody budú uskutočnené vo voľne použiteľnej mene bez obmedzení alebo bez zbytočného odkladu, a to vo výmennom kurze platnom v deň prevodu. Tieto prevody budú zahŕňať najmä, ale nie výlučne:
a)
čistý zisk, kapitálové výnosy, dividendy, licenčné poplatky, úroky a iné bežné príjmy získané z investície;
b)
výnosy z celkovej alebo čiastočnej likvidácie investície;
c)
splátky realizované na základe úverovej zmluvy v súvislosti s investíciou;
d)
licenčné poplatky v súvislosti so záležitosťami uvedenými v článku 1 ods. 1 písm. d);
e)
platby súvisiace s technickou pomocou, technickými službami a manažérske poplatky;
f)
platby súvisiace so zmluvnými projektmi;
g)
dodatočné finančné prostriedky potrebné na udržiavanie alebo rozvoj existujúcich investícií;
h)
príjmy investorov druhej zmluvnej strany, ktorí pracujú v súvislosti s investíciami na území prvej zmluvnej strany;
i)
náhradu podľa článkov 5 a 6.
2.
Bez ohľadu na odsek 1 tohto článku môže ktorákoľvek zmluvná strana zabrániť prevodu kapitálu prostredníctvom spravodlivého, nediskriminačného a v dobrej viere uplatneného vykonávania svojich právnych predpisov alebo ho obmedziť v spojitosti s:
a)
prijímaním bezpečnostných opatrení na primerané obdobie, ktoré sa môžu prijímať za výnimočných okolností, ako sú vážne makroekonomické ťažkosti alebo vážne ťažkosti s platobnou bilanciou hostiteľskej zmluvnej strany;
b)
bankrotom, insolventnosťou alebo ochranou práv veriteľov;
c)
emitovaním, obchodovaním alebo uskutočnením transakcií s cennými papiermi, termínovanými obchodmi, opciami alebo derivátmi;
d)
trestnými činmi alebo priestupkami;
e)
finančným výkazníctvom alebo so zaznamenávaním prevodov v prípade, keď je nevyhnutné poskytnutie pomoci úradom činným v trestnom konaní alebo finančným regulačným úradom;
f)
zaistením výkonu rozsudkov, príkazov alebo odmien v rozhodcovských procesoch; alebo
g)
sociálnym zabezpečením, verejnými dôchodkovými alebo povinnými odvodovými systémami.
3.
Opatrenia podľa odseku 2 písm. a) tohto článku budú mať ohraničené trvanie a nebudú presahovať rámec potrebný na napravenie situácie súvisiacej s platobnou bilanciou. Zmluvná strana, ktorá uplatní opatrenia podľa odseku 2 písm. a) tohto článku, je povinná o nich informovať druhú zmluvnú stranu vopred a čo najskôr predložiť časový plán na ich odstránenie.
Článok 8
Postúpenie práv
1.
V prípade, že jedna zo zmluvných strán (alebo ňou poverená agentúra, inštitúcia, štatutárny orgán alebo spoločnosť) na základe záruky poskytnutej v súvislosti s investíciou alebo jej časťou uskutoční platbu vlastným investorom na základe jeho nárokov podľa tejto zmluvy, druhá zmluvná strana uzná:
a)
postúpenie každého práva alebo nárokov investorov prvej zmluvnej strany (alebo ňou poverenej agentúry, inštitúcie, štatutárneho orgánu alebo spoločnosti) bez ohľadu na to, či sa postúpenie vykonalo podľa právnych predpisov alebo na základe právneho úkonu v tomto štáte, a
b)
skutočnosť, že skôr vymenovaná zmluvná strana (alebo ňou poverená agentúra, inštitúcia, štatutárny orgán alebo spoločnosť) je z titulu postúpenia práv oprávnená uplatňovať práva a nároky týchto investorov.
Práva a nároky prevedené postúpením nesmú presiahnuť pôvodné práva a nároky investora.
2.
Platba uhradená jednou zo zmluvných strán (alebo ňou poverenou agentúrou, inštitúciou, štatutárnym orgánom alebo spoločnosťou) svojim investorom neovplyvní právo týchto investorov uplatniť si nároky voči druhej zmluvnej strane podľa článku 9.
Článok 9
Riešenie investičných sporov medzi zmluvnou stranou a investorom druhej zmluvnej strany
1.
Akýkoľvek spor medzi investorom jednej zmluvnej strany a druhou zmluvnou stranou v súvislosti s investíciou na území druhej zmluvnej strany sa bude, podľa možnosti, riešiť priateľským spôsobom prostredníctvom rokovaní medzi stranami sporu. Strana, ktorá má v úmysle riešiť taký spor prostredníctvom rokovania, zašle písomné oznámenie o svojom úmysle druhej strane.
2.
Ak spor nemožno vyriešiť tak, ako to ustanovuje odsek 1 tohto článku, do šiestich mesiacov od dátumu zaslania oznámenia potom bude tento spor, ak sa strany sporu nedohodli inak, postúpený na základe žiadosti ktorejkoľvek strany v spore:
a)
príslušnému súdu zmluvnej strany, na ktorej území sa uskutočnila investícia; alebo
b)
Medzinárodnému stredisku pre riešenie sporov z investícií (ďalej len „stredisko“), ktoré bolo založené Washingtonským dohovorom z 18. marca 1965 o riešení sporov z investícií medzi štátmi a príslušníkmi druhého štátu v prípade, že obe zmluvné strany sú stranami tohto dohovoru (ďalej len „dohovor“); alebo
c)
rozhodcovskému súdu zriadenému ad hoc podľa rozhodcovských pravidiel Komisie Spojených národov pre medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL).
V prípade, že investor a zmluvná strana vyberú každý rôzne orgány na urovnanie sporu, výber investora bude rozhodujúci.
3.
Každá zmluvná strana súhlasí s predložením sporu na medzinárodné rozhodcovské konanie a každý rozhodcovský nález je konečný a záväzný pre obe strany sporu.
Článok 10
Riešenie sporov medzi zmluvnými stranami
1.
Akýkoľvek spor medzi zmluvnými stranami, týkajúci sa výkladu alebo uplatňovania tejto zmluvy, sa bude podľa možnosti riešiť prostredníctvom rokovaní.
2.
Ak nemožno spor vyriešiť do šiestich mesiacov, predloží sa na požiadanie ktorejkoľvek zo zmluvných strán arbitrážnemu súdu v súlade s ustanoveniami tohto článku.
3.
Arbitrážny súd bude zriadený pre každý individuálny prípad nasledujúcim spôsobom: do dvoch mesiacov od prijatia žiadosti na riešenie sporu každá zmluvná strana vymenuje jedného člena súdu. Títo dvaja členovia následne vyberú príslušníka tretieho štátu, ktorý bude na základe súhlasu oboch zmluvných strán vymenovaný za predsedu súdu (ďalej len „predseda“). Predseda bude vymenovaný do troch mesiacov od dátumu vymenovania ostatných dvoch členov.
4.
Ak arbitrážny súd nebol zriadený v lehote piatich mesiacov od prijatia žiadosti na riešenie sporu arbitrážou, každá zmluvná strana môže, ak neexistuje akákoľvek iná dohoda, požiadať predsedu Medzinárodného súdneho dvora, aby uskutočnil potrebné vymenovania. Ak predseda je občanom ktorejkoľvek zmluvnej strany, alebo mu je z akéhokoľvek iného dôvodu znemožnené vykonať danú úlohu, potrebné vymenovanie vykoná podpredseda. Ak aj podpredseda je občanom ktorejkoľvek zmluvnej strany, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu nebude môcť vykonať danú úlohu, o vykonanie vymenovania sa požiada najstarší člen Medzinárodného súdneho dvora, ktorý nie je občanom ani jednej zmluvnej strany.
5.
Arbitrážny súd prijme rozhodnutie väčšinou hlasov.
6.
Rozhodnutie arbitrážneho súdu je konečné a záväzné a zmluvné strany budú znášať a dodržiavať podmienky z rozhodnutia.
7.
Každá zo zmluvných strán uhradí náklady za svojho člena arbitrážneho súdu a za svoje zastupovanie v arbitrážnom procese a náklady na predsedu a ostatné náklady sa rozdelia rovnakým dielom medzi obe zmluvné strany. Arbitrážny súd však môže rozhodnúť o tom, že jedna zo zmluvných strán bude znášať vyššiu časť nákladov a toto rozhodnutie bude pre obe zmluvné strany záväzné.
8.
Bez ohľadu na vyššie uvedené si arbitrážny súd určí svoj vlastný postup konania.
Článok 11
Uplatňovanie iných pravidiel a špeciálnych záväzkov
1.
Ak sa niektorá záležitosť riadi súčasne touto zmluvou a aj inou medzinárodnou dohodou, ktorej signatármi sú obe zmluvné strany, nič v tejto zmluve nebráni ktorejkoľvek zo zmluvných strán alebo ktorémukoľvek z jej investorov, ktorí vlastnia investície na území druhej zmluvnej strany, využívať výhody tých pravidiel, ktoré sú priaznivejšie.
2.
Každá zmluvná strana bude v súlade s jej právnym poriadkom dodržiavať okrem záväzkov špecifikovaných v tejto zmluve akýkoľvek dodatočný osobitný záväzok, ktorý prijala jedna zmluvná strana s investorom druhej zmluvnej strany, pokiaľ ide o jeho investície.
Článok 12
Nadobudnutie platnosti, trvanie a vypovedanie
1.
Táto zmluva podlieha schváleniu v súlade s postupmi vyžadovanými oboma zmluvnými stranami, týkajúcimi sa nadobudnutia platnosti tejto zmluvy, a nadobudne platnosť 90-tym dňom nasledujúcim po dni oznámenia druhej zmluvnej strany potvrdzujúceho, že boli splnené všetky podmienky vyžadované pre nadobudnutie platnosti tejto zmluvy.
2.
Táto zmluva zostane platná počas počiatočnej doby pätnástich rokov a zostane platná aj naďalej, iba ak po uplynutí počiatočnej doby štrnástich rokov niektorá zo zmluvných strán písomne neoznámi druhej zmluvnej strane svoj úmysel ukončiť platnosť zmluvy. Vypovedanie zmluvy nadobudne platnosť jeden rok po prijatí takého písomného oznámenia druhou zmluvnou stranou.
3.
Pokiaľ ide o investície uskutočnené pred dátumom, keď oznámenie o vypovedaní tejto zmluvy nadobudne platnosť, ustanovenia článkov 1 až 11 zostanú platné na ďalšie obdobie desiatich rokov.
Na dôkaz toho podpísaní zástupcovia, náležite nato splnomocnení, podpísali túto zmluvu.
Dané v Singapure 13. októbra 2006 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a v anglickom jazyku, pričom všetky texty majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.
Za Slovenskú republiku:

Ľubomír Jahnátek v. r.

Za Singapurskú republiku:

Lim Hng Kiang v. r.