291/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

291
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 22. júna 2007
o úprave súm životného minima
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 6 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Sumy životného minima upravené podľa § 5 ods. 2 písm. b) zákona sa ustanovujú takto:
a)
v § 2 písm. a) zákona sa suma „4 980 Sk“ nahrádza sumou „5 130 Sk“,
b)
v § 2 písm. b) zákona sa suma „3 480 Sk“ nahrádza sumou „3 580 Sk“,
c)
v § 2 písm. c) zákona sa suma „2 270 Sk“ nahrádza sumou „2 340 Sk“.
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2007.
Viera Tomanová v. r.